ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про автомобiльнi дороги"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) такi змiни:

     1) у статтi 1:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "елементи санiтарного облаштування - туалети, урни, контейнери для смiття та iнше обладнання, призначене для санiтарних потреб, розмiщення якого здiйснюється без отримання дозволiв".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - шiстнадцятим;

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "об'єкти дорожнього сервiсу - спецiально облаштованi мiсця для зупинки маршрутних транспортних засобiв, майданчики для стоянки транспортних засобiв, майданчики вiдпочинку, видовi майданчики, автозаправнi станцiї, пункти технiчного обслуговування, мотелi, готелi, кемпiнги, торговельнi пункти (у тому числi малi архiтектурнi форми), автозаправнi комплекси, складськi комплекси, пункти медичної та технiчно-евакуацiйної допомоги, пункти миття транспортних засобiв, пункти приймання їжi та питної води, автопавiльйони, а також iншi об'єкти, на яких здiйснюється обслуговування учасникiв дорожнього руху та якi розмiщуються на землях дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобiльну дорогу";

     2) частину першу статтi 9 пiсля слiв "збереження дорiг" доповнити словами "елементи санiтарного облаштування".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 червня 2010 року
N 2301-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.