ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 2:

     1) пункт 16 пiсля слiв "Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласною радою";

     2) пункт 33 пiсля слiв "бюджету Автономної Республiки Крим" доповнити словом "обласного";

     3) пункт 35 пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласної ради".

     2. Абзац третiй частини другої статтi 10 виключити.

     3. У статтi 16:

     1) у частинi третiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Мiсцевi зовнiшнi запозичення шляхом отримання кредитiв (позик) вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй можуть здiйснювати Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi ради та всi мiськi ради. Iншi мiсцевi зовнiшнi запозичення можуть здiйснювати лише Верховна Рада Автономної Республiки Крим, Київська, Севастопольська мiськi ради, мiськi ради мiст обласного значення";

     в абзацi третьому пiсля слiв "належить Автономнiй Республiцi Крим" доповнити словами "обласнiй радi", а слова "мiської ради" замiнити словами "обласної ради, мiської ради";

     2) у частинi шостiй:

     абзац перший пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласних рад";

     абзац третiй пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласна чи";

     3) абзац перший частини сьомої пiсля слiв "Верховна Рада Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласна рада", а пiсля слiв "боргових зобов'язань Автономної Республiки Крим" - словами "обласної ради".

     4. У статтi 17:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Мiсцевi гарантiї можуть надаватися за рiшенням:

     Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдної мiської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України, що належать до комунального сектору економiки мiста або Автономної Республiки Крим, розташованi на вiдповiднiй територiї та здiйснюють на цiй територiї реалiзацiю iнвестицiйних проектiв, метою яких є розвиток комунальної iнфраструктури або впровадження ресурсозберiгаючих технологiй;

     вiдповiдної обласної ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України, що належать до комунального сектору економiки, розташованi на вiдповiднiй територiї та здiйснюють на цiй територiї реалiзацiю iнвестицiйних проектiв, метою яких є розвиток комунальної iнфраструктури, вiдновлення та реконструкцiя об'єктiв спiльної власностi територiальних громад або державної власностi, що перебувають в управлiннi обласних рад, обласних державних адмiнiстрацiй, або впровадження ресурсозберiгаючих технологiй, а також реалiзацiю проектiв будiвництва, реконструкцiї, капiтального ремонту автомобiльних дорiг загального користування державного, мiсцевого значення";

     2) частину п'яту пiсля слiв "Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласною радою", а пiсля слiв "Верховною Радою Автономної Республiки Крим" - словом "обласною";

     3) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Розмiр та вид майнового забезпечення суб'єктiв господарювання, у вiданнi яких є майно державної (комунальної) власностi, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республiки Крим - щодо майна Автономної Республiки Крим, обласна чи мiська рада - щодо вiдповiдного комунального майна)";

     4) частину сьому пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласної ради";

     5) у частинi восьмiй:

     абзац перший пiсля слiв "Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласною радою", а пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" - словами "обласної ради";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо договором мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України (Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною державною адмiнiстрацiєю чи виконавчим органом мiської ради за рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласної чи мiської ради) та суб'єктом господарювання передбачаються зобов'язання такого суб'єкта з погашення та обслуговування кредитiв (позик), залучених державою (Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи територiальною громадою мiста), невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань за договором тягне перехiд до держави (Автономної Республiки Крим, обласної ради чи територiальної громади мiста) права стягнення простроченої заборгованостi у повному обсязi незалежно вiд стану виконання державою (Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи територiальною громадою мiста) зобов'язань за такими кредитами (позиками)";

     6) абзаци перший i другий частини дев'ятої, частини десяту, тринадцяту, чотирнадцяту пiсля слiв "Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласною радою";

     7) частину десяту пiсля слiв "Автономнiй Республiцi Крим" доповнити словами "обласнiй радi";

     8) абзац перший частини п'ятнадцятої пiсля слiв "Верховна Рада Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласнi ради";

     9) доповнити частиною шiстнадцятою такого змiсту:

     "16. Забороняється надання державних (мiсцевих) гарантiй суб'єкту господарювання, який має прострочену заборгованiсть перед державою (Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи територiальною громадою мiста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи територiальною громадою мiста) або пiд державну (мiсцеву) гарантiю, за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), iншу заборгованiсть з погашення ранiше отриманого кредиту (позики) у фiнансовiй установi або податковий борг перед державним (мiсцевим) бюджетом".

     5. У частинi третiй статтi 18:

     1) абзац перший пiсля слiв "Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласною радою";

     2) абзац другий пiсля слова "вiдповiдної" доповнити словами "обласної чи".

     6. У статтi 22:

     1) пункт 1 частини другої пiсля слiв "Верховний Суд" доповнити словами "вищi спецiалiзованi суди";

     2) у частинi сьомiй слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива".

     7. У частинi шостiй статтi 23:

     у першому реченнi слово "функцiй" замiнити словами "функцiй, завдань";

     доповнити третiм реченням такого змiсту: "У разi здiйснення передачi бюджетних призначень за загальнодержавними видатками i кредитуванням (крiм мiжбюджетних трансфертiв) може передбачатися збiльшення видаткiв за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, видаткiв на оплату працi працiвникiв бюджетних установ шляхом зменшення вiдповiдних бюджетних призначень, якi мають таке саме цiльове обмеження".

     8. У статтi 241:

     1) у частинi другiй:

     абзац перший доповнити словами "а також на реалiзацiю проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету";

     абзац другий доповнити словами i цифрами "а на реалiзацiю проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету" - не бiльше 10 вiдсоткiв коштiв державного фонду регiонального розвитку";

     2) у частинi третiй:

     в абзацах першому та другому слова "у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "у сферi фiзичної культури i спорту, та проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету";

     в абзацi п'ятому слова "у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "у сферi фiзичної культури i спорту, i результатiв вiдбору проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету";

     3) частину четверту пiсля слiв "проектiв регiонального розвитку" доповнити словами "та проектiв - переможцiв "Всеукраїнського громадського бюджету";

     4) частину п'яту пiсля слiв "проектами регiонального розвитку" доповнити словами "та проектами - переможцями "Всеукраїнського громадського бюджету".

     9. У статтi 242:

     1) пункти 1 та 2 частини третьої доповнити словами i цифрою "(з них не менше 5 вiдсоткiв коштiв - на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання штучних споруд)";

     2) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Видатки за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цiєї статтi, здiйснюються за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цiєї статтi, в обсязi, передбаченому згiдно з умовами вiдповiдних запозичень.

     Кошти державного дорожнього фонду, сформованi за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цiєї статтi, за виключенням коштiв, що спрямовуються за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цiєї статтi, розподiляються таким чином:

     60 вiдсоткiв - за напрямом, визначеним пунктом 1 частини третьої цiєї статтi;

     35 вiдсоткiв - за напрямом, визначеним пунктом 2 частини третьої цiєї статтi;

     5 вiдсоткiв - за напрямом, визначеним пунктом 4 частини третьої цiєї статтi".

     10. В абзацi третьому частини п'ятої статтi 28 слова "коштiв державного бюджету (мiсцевих бюджетiв у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" замiнити словами "бюджетних коштiв".

     11. У статтi 29:

     1) у частинi другiй:

     у пунктi 3 цифри "50" замiнити цифрами "37";

     у пунктi 5 цифри "75" замiнити цифрами "70";

     пункт 161 викласти в такiй редакцiї:

     "161) 45 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм екологiчного податку, що справляється за викиди в атмосферне повiтря двоокису вуглецю стацiонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязi; екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк, який зараховується до спецiального фонду державного бюджету у повному обсязi)";

     пункт 23 пiсля слiв "крiм штрафiв, визначених" доповнити словами i цифрами "пунктом 135 частини третьої цiєї статтi";

     2) у частинi третiй:

     пункт 13 пiсля слiв "програм допомоги" доповнити словами "i грантiв";

     доповнити пунктами 134 та 135 такого змiсту:

     "134) 26 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

     135) 50 вiдсоткiв надходжень вiд адмiнiстративних штрафiв за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi".

     12. У частинi четвертiй статтi 30:

     у пунктi 12 слова "програм допомоги" замiнити словами "програм та заходiв у рамках програм допомоги i грантiв";

     доповнити пунктами 151 та 21 такого змiсту:

     "151) ведення лiсового i мисливського господарства, охорону i захист лiсiв в лiсовому фондi (за рахунок джерел, визначених пунктом 134 частини третьої статтi 29 цього Кодексу)";

     "21) здiйснення заходiв iз впровадження, розбудови, вiдновлення та експлуатацiї системи фiксацiї правопорушень у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимi (за рахунок джерел, визначених пунктом 135 частини третьої статтi 29 цього Кодексу), у тому числi здiйснення таких заходiв Мiнiстерством внутрiшнiх справ України та Нацiональною полiцiєю України (за рахунок 40 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 135 частини третьої статтi 29 цього Кодексу)".

     13. У статтi 51:

     1) частини першу i другу пiсля слова "полiцейськi" у всiх вiдмiнках доповнити словами "спiвробiтники Служби судової охорони" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Розпорядники бюджетних коштiв забезпечують у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну та теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ, iншi енергоносiї, комунальнi послуги та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом вiдповiдних послуг у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником бюджетних коштiв обґрунтованих лiмiтiв споживання.

     4. За наявностi простроченої кредиторської заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), стипендiй, а також за спожитi комунальнi послуги, електричну та теплову енергiю, природний газ та iншi енергоносiї розпорядники бюджетних коштiв у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетних зобов'язань та не здiйснюють платежiв за iншими заходами, пов'язаними з функцiонуванням бюджетних установ (крiм захищених видаткiв бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованостi".

     14. Частину другу статтi 55 доповнити абзацом двадцятим такого змiсту:

     "програму державних гарантiй медичного обслуговування населення".

     15. Пункт 91 частини другої статтi 60 пiсля слiв "вiдповiдно Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласними радами та".

     16. Пункт 12 частини другої статтi 61 пiсля слiв "вiдповiдно Автономною Республiкою Крим" доповнити словами "обласними радами та".

     17. У статтi 64:

     1) у частинi першiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "37 вiдсоткiв рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у частинi деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

     доповнити пунктом 43 такого змiсту:

     "43) 5 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, бюджетiв об'єднаних територiальних громад за мiсцезнаходженням (мiсцем видобутку) вiдповiдних природних ресурсiв";

     у пунктах 361, 362 i 363 слова "що створюються згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад" виключити;

     пункт 38 пiсля слiв "адмiнiстративнi штрафи" доповнити словами "та iншi штрафнi санкцiї";

     2) у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "Податок на доходи фiзичних осiб" замiнити словами "Податок на доходи фiзичних осiб (крiм податку, визначеного абзацом п'ятим цiєї частини статтi);

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Податок на доходи фiзичних осiб, нарахований податковим агентом або фiзичною особою, яка отримує доходи вiд особи, яка не є податковим агентом, з доходiв за здавання фiзичними особами в оренду (суборенду, емфiтевзис) земельних дiлянок, земельних часток (паїв), видiлених або не видiлених у натурi (на мiсцевостi), сплачується таким податковим агентом або такою фiзичною особою до вiдповiдного бюджету за мiсцезнаходженням таких об'єктiв оренди (суборенди, емфiтевзису)".

     18. Пункт 2 частини першої статтi 66 виключити.

     19. Назву статтi 672 доповнити словами "та/або операцiї Об'єднаних сил".

     20. Частину першу статтi 69 доповнити пунктом 32 такого змiсту:

     "32) 5 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням (мiсцем видобутку) вiдповiдних природних ресурсiв".

     21. Пункт 5 частини першої статтi 691 виключити.

     22. Пункт 6 частини другої статтi 71 пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласної ради".

     23. У статтi 74:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiсцевi запозичення здiйснюються з метою фiнансування бюджету розвитку:

     бюджету Автономної Республiки Крим, мiських бюджетiв та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегiчних об'єктiв довготривалого користування або об'єктiв, що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республiки Крим та мiських рад, спрямованих на задоволення iнтересiв населення Автономної Республiки Крим i територiальних громад мiст;

     обласних бюджетiв та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегiчних об'єктiв довготривалого користування або об'єктiв, що забезпечують виконання завдань обласних рад, спрямованих на задоволення спiльних iнтересiв територiальних громад областi, вiдновлення та реконструкцiю об'єктiв спiльної власностi територiальних громад або державної власностi, що перебувають в управлiннi обласних рад, обласних державних адмiнiстрацiй, а також будiвництва, реконструкцiї, капiтального ремонту автомобiльних дорiг загального користування державного, мiсцевого значення";

     2) частину четверту пiсля слiв "Автономної Республiки Крим" доповнити словами "обласних рад";

     3) частину п'яту доповнити словами i цифрами "а в частинi обслуговування мiсцевого боргу за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будiвельних робiт на автомобiльних дорогах загального користування мiсцевого значення та комунальної власностi, вiдповiднi видатки також можуть здiйснюватися iз спецiального фонду мiсцевого бюджету за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на фiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцiї, ремонту i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах (у розмiрi не бiльше 10 вiдсоткiв обсягу такої субвенцiї, затвердженого законом про Державний бюджет України для вiдповiдного мiсцевого бюджету)";

     4) у частинi сьомiй слова "вiдповiдна мiська рада" замiнити словами "вiдповiднi обласна та мiська ради".

     24. У статтi 76:

     1) назву доповнити словами "предмет регулювання рiшення про мiсцевий бюджет";

     2) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У рiшеннi про мiсцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками коштiв мiсцевого бюджету повиннi бути деталiзованi за програмною класифiкацiєю видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету, за групами функцiональної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету та окремими категорiями економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету i класифiкацiї кредитування бюджету".

     25. Пiдпункт "в" пункту 9 частини першої статтi 87 викласти в такiй редакцiї:

     "в) державну пiдтримку громадських об'єднань осiб з iнвалiднiстю i ветеранiв на виконання загальнодержавних програм (проектiв, заходiв) згiдно з порядком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     26. У частинi першiй статтi 89:

     1) у пiдпунктi "в" пункту 2 слова "мiста чи району), дитячi будинки сiмейного типу, прийомнi сiм'ї та сiм'ї патронатних вихователiв" замiнити словами "мiста, району чи об'єднаної територiальної громади)";

     2) у пунктi 4:

     у пiдпунктi "а" слова "мiста чи району)" замiнити словами "мiста, району чи об'єднаної територiальної громади), малi груповi будинки", а слова "компенсацiї фiзичним особам" замiнити словами "дитячi будинки сiмейного типу, прийомнi сiм'ї; компенсацiї фiзичним особам";

     у пiдпунктi "б":

     абзац третiй пiсля слiв "вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною" доповнити словами "постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi";

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "пiдтримка малих групових будинкiв".

     27. У частинi першiй статтi 90:

     1) у пiдпунктi "а" пункту 2 слова "та дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних сiмей i сiмей патронатних вихователiв" виключити;

     2) пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) програми природоохоронних заходiв мiсцевого значення, проекти реструктуризацiї та лiквiдацiї об'єктiв пiдприємств гiрничої хiмiї, пiдземного видобутку залiзної руди, консервацiї ртутного виробництва, утримання водовiдливних комплексiв".

     28. У частинi першiй статтi 91:

     пiдпункт "е" пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "надання фiнансової пiдтримки громадським об'єднанням ветеранiв на виконання програм (проектiв, заходiв) вiдповiдного адмiнiстративно-територiального рiвня";

     пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17) заходи та роботи з територiальної оборони та мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення";

     пункт 204 пiсля слiв "вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною" доповнити словами "постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi".

     29. Частину першу статтi 97 доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) субвенцiя на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами".

     30. У статтi 102:

     1) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), управлiння багатоквартирним будинком, поводження з побутовими вiдходами (вивезення побутових вiдходiв) та вивезення рiдких нечистот, внескiв за встановлення, обслуговування та замiну вузлiв комерцiйного облiку води та теплової енергiї, абонентського обслуговування для споживачiв комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за iндивiдуальними договорами, надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам Нацiональної полiцiї; ветеранам податкової мiлiцiї; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримiнально-виконавчої служби; ветеранам служби цивiльного захисту; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв державної пожежної охорони, ветеранiв Державної кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв служби цивiльного захисту та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим iз служби за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звiльненим iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв та якi стали особами з iнвалiднiстю пiд час виконання службових обов'язкiв; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали особами з iнвалiднiстю пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, вiйськовослужбовцiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов'язкiв; реабiлiтованим громадянам, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; депортованим особам, якi повернулися в Україну на постiйне проживання; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до частини четвертої статтi 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статтi 29 Закону України "Про культуру", частини другої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", абзацу першого частини третьої статтi 57 Закону України "Про освiту"; дiтям вiйни; багатодiтним сiм'ям, дитячим будинкам сiмейного типу та прийомним сiм'ям, в яких не менше року проживають вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також сiм'ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування, а також здiйснюються видатки на доставку громадянам повiдомлень про призначення субсидiї";

     2) частину четверту пiсля слiв "вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною" доповнити словами "постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi".

     31. Друге речення абзацу другого частини другої статтi 1031 доповнити словами i цифрами "а також на обслуговування мiсцевого боргу за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будiвельних робiт на автомобiльних дорогах загального користування мiсцевого значення та комунальної власностi, у розмiрi не бiльше 10 вiдсоткiв обсягу такої субвенцiї, затвердженого законом про Державний бюджет України для вiдповiдного мiсцевого бюджету".

     32. У статтi 1032:

     1) у пунктi 5 частини першої слова "(крiм дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних сiмей та сiмей патронатних вихователiв)" виключити;

     2) пункт 1 частини третьої пiсля слiв "професiйно-технiчних навчальних закладах" доповнити словами i цифрами "державної та комунальної власностi, вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної та комунальної власностi".

     33. Включити статтю 1033 такого змiсту:

     "Стаття 1033. Субвенцiя на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами

     1. Субвенцiя на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами спрямовується на надання державної пiдтримки для здобуття освiти дiтьми слiпими та iз зниженим зором, глухими та iз зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, iз затримкою психiчного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням iнтелектуального розвитку, iз складними порушеннями розвитку (у тому числi з розладами аутичного спектра) у закладах та установах освiти вiдповiдно до частини другої цiєї статтi.

     2. За рахунок субвенцiї на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами здiйснюються видатки на:

     1) оплату працi фахiвцiв (перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України) на основi укладених цивiльно-правових договорiв за:

     проведення (надання) психолого-педагогiчних i корекцiйно-розвиткових занять (послуг) вiдповiдно до iндивiдуальних програм розвитку для осiб з особливими освiтнiми потребами, якi здобувають освiту в iнклюзивних класах (групах) закладiв дошкiльної та загальної середньої освiти (крiм закладiв дошкiльної освiти (ясел-садкiв) компенсуючого типу, будинкiв дитини, закладiв дошкiльної освiти (дитячих будинкiв) iнтернатного типу, спецiальних шкiл, санаторних шкiл, навчально-реабiлiтацiйних центрiв);

     надання психолого-педагогiчних i корекцiйно-розвиткових послуг iз забезпечення освiтнього процесу осiб з особливими освiтнiми потребами, якi здобувають освiту в iнклюзивних та спецiальних класах (групах) закладiв позашкiльної, професiйної (професiйно-технiчної) освiти, вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної та комунальної власностi;

     2) придбання спецiальних засобiв корекцiї психофiзичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осiб з особливими освiтнiми потребами, якi здобувають освiту в iнклюзивних та спецiальних класах (групах) закладiв дошкiльної та загальної середньої освiти (крiм закладiв дошкiльної освiти (ясел-садкiв) компенсуючого типу, будинкiв дитини, закладiв дошкiльної освiти (дитячих будинкiв) iнтернатного типу, спецiальних шкiл, санаторних шкiл, навчально-реабiлiтацiйних центрiв), закладiв позашкiльної, професiйної (професiйно-технiчної) освiти, вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної та комунальної власностi. Типовий перелiк спецiальних засобiв корекцiї психофiзичного розвитку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти;

     3) оснащення кабiнетiв та/або ресурсних кiмнат у вiдповiдних закладах освiти та iнклюзивно-ресурсних центрах для надання психолого-педагогiчних i корекцiйно-розвиткових послуг особам з особливими освiтнiми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметiв, матерiалiв i обладнання, у тому числi довгострокового користування).

     3. У законi про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенцiї окремо для бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, бюджетiв мiст Києва та Севастополя вiдповiдно до кiлькостi осiб з особливими освiтнiми потребами.

     Розподiл субвенцiї на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами здiйснюється мiж мiсцевими бюджетами у порядку, визначеному Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними державними адмiнiстрацiями вiдповiдно до кiлькостi осiб з особливими освiтнiми потребами, та затверджується рiшенням про бюджет Автономної Республiки Крим, рiшенням про обласний бюджет.

     4. Залишки коштiв за субвенцiєю на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами на кiнець бюджетного перiоду зберiгаються на рахунках вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i використовуються у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цiльового призначення субвенцiї".

     34. Частину п'яту статтi 1036 пiсля слiв "визначеному обласними державними адмiнiстрацiями," доповнити словами "за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     35. В абзацi другому частини другої статтi 108 слова "а освiтньої субвенцiї i медичної субвенцiї двiчi на мiсяць" замiнити словами "освiтньої i медичної субвенцiй - двiчi на мiсяць, а субвенцiї на надання державної пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами - один раз на мiсяць".

     36. Частину першу статтi 110 доповнити словами i цифрами "а також за надходженням закрiплених за мiсцевими бюджетами загальнодержавних податкiв i зборiв або їх частки та за використанням коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi видаткiв, передбачених пунктом 2 частини першої статтi 82 цього Кодексу, якi визначаються функцiями держави i переданi на виконання Автономнiй Республiцi Крим та мiсцевому самоврядуванню".

     37. Абзац третiй частини першої статтi 119 доповнити словами "(включаючи порядок та умови надання субвенцiй)".

     38. У роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     1) пункт 11 доповнити пiдпунктом 6 такого змiсту:

     "6) з 1 квiтня 2019 року до 1 сiчня 2020 року, як виняток з положень пункту 8 частини першої статтi 87, пункту 3 частини першої статтi 89, пункту 3 частини першої статтi 90 та частини першої статтi 1034 цього Кодексу, реалiзуються пiлотнi проекти з надання державних гарантiй медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантiй для вiдповiдних видiв медичних послуг, окремих закладiв охорони здоров'я, населених пунктiв чи регiонiв, а також вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) в абзацi першому пункту 10 цифри "2018" замiнити цифрами "2020";

     3) у пунктi 20:

     в абзацi першому цифри "2018" замiнити цифрами "2019";

     у другому реченнi абзацу п'ятого цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     4) пiдпункт 3 пункту 231 доповнити словами "та/або операцiї Об'єднаних сил";

     5) пункт 40 викласти у такiй редакцiї:

     "40. Установити, що пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi верифiкацiї та монiторингу пенсiй, допомог, пiльг, субсидiй, iнших соцiальних виплат, якi здiйснюються за рахунок коштiв державного, мiсцевих бюджетiв, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального i пенсiйного страхування, з метою забезпечення адресностi та недопущення призначення, нарахування та/або здiйснення неправомiрних соцiальних виплат Мiнiстерство фiнансiв України має право на безоплатне отримання iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю, персональнi данi, та на доступ до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування.

     Для отримання та обробки таких персональних даних Мiнiстерство фiнансiв України не потребує отримання на це згоди фiзичних осiб, при цьому обробка та захист персональних даних здiйснюються з додержанням законодавства про захист персональних даних та в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок здiйснення верифiкацiї та монiторингу пенсiй, допомог, пiльг, субсидiй, iнших соцiальних виплат визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) абзац другий пункту 42 викласти в такiй редакцiї:

     "При цьому, до 20 вiдсоткiв такої пiдтримки використовується сiльськогосподарськими товаровиробниками для закупiвлi у вiтчизняних виробникiв сiльськогосподарської технiки та обладнання (2017 рiк - 10 вiдсоткiв, 2018 рiк - 15 вiдсоткiв), а також спецiальних вагонiв для перевезення зерна, обладнання для виробництва бiоетанолу та електроенергiї з бiомаси";

     7) доповнити пунктом 47 такого змiсту:

     "47. Установити, що до 2023 року (включно) частина чистого прибутку, що вiдповiдно до пункту 17 частини другої статтi 29 цього Кодексу та статтi 111 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" пiдлягає спрямуванню до Державного бюджету України державними унiтарними пiдприємствами, що перебувають у вiданнi Нацiональної академiї наук України, залишається у розпорядженнi таких державних унiтарних пiдприємств, що перебувають у вiданнi Нацiональної академiї наук України, та спрямовується ними виключно на проведення своєї iнiцiативної наукової та науково-технiчної дiяльностi, фiнансове забезпечення iнновацiй та розширення власної матерiально-технiчної бази".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року, крiм пiдпункту 5 пункту 38 роздiлу I та пiдпункту "в" пiдпункту 10 пункту 2 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) частину третю статтi 43 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) прийняття рiшень щодо здiйснення мiсцевих зовнiшнiх запозичень i надання мiсцевих гарантiй вiдповiдно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України";

     2) у Законi України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60 iз наступними змiнами):

     а) абзац другий пункту 2 частини четвертої статтi 3 доповнити словами i цифрами "а також на обслуговування мiсцевого боргу за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будiвельних робiт на автомобiльних дорогах загального користування мiсцевого значення та комунальної власностi, у розмiрi не бiльше 10 вiдсоткiв обсягу такої субвенцiї, затвердженого законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк для вiдповiдного мiсцевого бюджету";

     б) у статтi 4:

     частину третю пiсля слiв "iнших надходжень до вiдповiдних бюджетiв" доповнити словами "(включаючи мiсцевi зовнiшнi запозичення)";

     частину четверту пiсля слiв "що належать до комунальної власностi" доповнити словами "на обслуговування мiсцевого боргу за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будiвельних робiт на автомобiльних дорогах";

     3) перше речення частини другої статтi 32 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами) пiсля слова "передбачених" доповнити словами "законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     4) частину першу статтi 37 Закону України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2007 р., N 20, ст. 282) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Посадовий оклад Голови Комiсiї становить 30 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року, заступникiв Голови, секретаря Комiсiї - 27 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року, члена - 25 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року.

     Перелiк та розмiри додаткових до посадового окладу виплат Головi, заступникам Голови, секретарю Комiсiї та членам Комiсiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пункту 7 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державну службу";

     5) пункт 8 частини першої статтi 12 Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2017 р., N 1, ст. 6) доповнити словами "а також автомобiльних дорiг загального користування державного значення у разi наявностi вiдповiдного рiшення обласної ради";

     6) у Законi України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384 iз наступними змiнами):

     в абзацi першому частини першої статтi 11 слова "та векселiв" замiнити словами "та векселiв, за винятком державних облiгацiй, якi обмiнюються на акцiї у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     в абзацi першому частини першої статтi 23 слова "Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та акцiонерного товариства "Укргiдроенерго" у випадках, передбачених законом" замiнити словами "у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     7) у статтi 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантiй щодо захисту прав громадян, якi проживають на територiях проведення антитерористичної операцiї, та обмеження вiдповiдальностi пiдприємств - виконавцiв/виробникiв житлово-комунальних послуг у разi несвоєчасного здiйснення платежiв за спожитi енергетичнi ресурси" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) цифри "2015" замiнити цифрами "2020";

     8) у роздiлi IV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 91; 2017 р., N 2, ст. 26; 2018 р., N 2, ст. 8):

     а) у пунктi 6 цифри "2018" замiнити цифрами "2019";

     б) у пунктi 7 цифри "2019" замiнити цифрами "2020";

     9) у статтi 6 i пунктi 7 частини першої статтi 7 Закону України "Про запровадження нових iнвестицiйних можливостей, гарантування прав та законних iнтересiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для проведення масштабної енергомодернiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 26, ст. 220; 2017 р., N 18, ст. 220) слова "що забезпечує формування державної бюджетної полiтики" замiнити словами "який реалiзує державну полiтику у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива";

     10) у Законi України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360; 2017 р., N 2, ст. 25, N 7 - 8, ст. 50; 2018 р., N 6 - 7, ст. 45):

     а) у статтi 7:

     пункт 1 частини першої доповнити абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "надходжень закрiплених за мiсцевими бюджетами загальнодержавних податкiв i зборiв або їх частки та використання коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi видаткiв, якi визначаються функцiями держави i переданi на виконання Автономнiй Республiцi Крим та мiсцевому самоврядуванню";

     у частинi другiй слова "органи мiсцевого самоврядування" замiнити словами "органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування";

     б) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Особливостi здiйснення державного зовнiшнього фiнансового контролю (аудиту) щодо надходжень закрiплених за мiсцевими бюджетами загальнодержавних податкiв i зборiв або їх частки, трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, використання коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi видаткiв, якi визначаються функцiями держави i переданi на виконання Автономнiй Республiцi Крим та мiсцевому самоврядуванню

     1. Рахункова палата здiйснює заходи державного зовнiшнього фiнансового контролю (аудиту) щодо:

     1) законностi, повноти нарахування, своєчасностi сплати i зарахування до мiсцевих бюджетiв закрiплених за ними загальнодержавних податкiв i зборiв або їх частки;

     2) правильностi визначення та розподiлу, своєчасностi i повноти перерахування трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, законностi та ефективностi використання таких трансфертiв розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв за видатками мiсцевих бюджетiв;

     3) законностi та ефективностi використання коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi видаткiв, якi визначаються функцiями держави i переданi на виконання Автономнiй Республiцi Крим та мiсцевому самоврядуванню.

     2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування наявну в них iнформацiю i документацiю про:

     1) надходження закрiплених за мiсцевими бюджетами загальнодержавних податкiв i зборiв або їх частки;

     2) визначення, розподiл, перерахування та використання трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами;

     3) використання коштiв мiсцевих бюджетiв у частинi видаткiв, якi визначаються функцiями держави i переданi на виконання Автономнiй Республiцi Крим та мiсцевому самоврядуванню";

     в) у статтi 24:

     у частинi першiй:

     слова "Заробiтна плата" замiнити словами "Посадовий оклад";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Членам Рахункової палати можуть встановлюватися надбавки, доплати, премiї та iншi виплати в межах вiдповiдних бюджетних призначень у порядку та розмiрах, визначених рiшенням Рахункової палати";

     частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Членам Рахункової палати надається щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 45 календарних днiв";

     11) у пунктi 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 20 грудня 2016 року N 1794-VIII "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 2, ст. 27) цифри "2019" замiнити цифрами "2027".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 листопада 2018 року
N 2621-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.