ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо паркування транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 1521 такого змiсту:

     "Стаття 1521. Порушення правил паркування транспортних засобiв

     Несплата водiєм транспортного засобу вартостi послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними та виїзними термiналами, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд восьми до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Паркування транспортних засобiв на мiсцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобiв, особами, якi не мають вiдповiдних пiльг, -

     тягне за собою накладення штрафу на водiїв транспортних засобiв вiд п'ятнадцяти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення посадовими особами суб'єктiв господарювання, якi утримують майданчики для паркування транспортних засобiв, визначених правилами паркування транспортних засобiв вимог щодо розмiщення та функцiонування майданчикiв для паркування -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Необладнання майданчикiв для платного паркування транспортних засобiв паркувальними автоматами, автоматичними в'їзними та виїзними термiналами або iншими засобами контролю за оплатою послуг паркування -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв господарювання, якi утримують майданчики для платного паркування транспортних засобiв, вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв господарювання, якi утримують майданчики для платного паркування транспортних засобiв, вiд шiстдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Положення частини першої цiєї статтi не застосовується у випадках, визначених частинами шостою та сьомою статтi 30 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" щодо мiсць для безоплатного паркування, а також до осiб, якi вiдповiдно до закону звiльняються вiд сплати вартостi послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобiв";

     2) у статтi 218:

     частину першу пiсля цифр "149 - 152" доповнити словами та цифрами "частинами першою та другою статтi 1521";

     частину другу пiсля цифр "150 - 152" доповнити словами та цифрами "частинами першою та другою статтi 1521, статтями";

     3) частину першу статтi 2446 пiсля слова "споруд" доповнити словами "вимог щодо розмiщення та функцiонування майданчикiв для паркування, необладнанням майданчикiв для платного паркування транспортних засобiв паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними та виїзними термiналами", а пiсля цифр "97" - словами i цифрами "частини третя - п'ята статтi 1521, стаття";

     4) пункт 2 частини першої статтi 255 пiсля цифр "149 - 152" доповнити словами та цифрами "частини перша та друга статтi 1521, статтi".

     2. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 6 пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "прийняття рiшень про розмiщення, обладнання та функцiонування майданчикiв для паркування транспортних засобiв та стоянок таксi на вулицях i дорогах населених пунктiв, здiйснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобiв вимог щодо розмiщення, обладнання та функцiонування майданчикiв для паркування".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - вiсiмнадцятим;

     2) статтю 7 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "прийняття рiшень про розмiщення, обладнання та функцiонування майданчикiв для паркування транспортних засобiв та стоянок таксi на вулицях i дорогах населених пунктiв, здiйснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобiв вимог щодо розмiщення, обладнання та функцiонування майданчикiв для паркування".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

     3) статтю 25 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Виконавчi органи Київської, Севастопольської та Сiмферопольської мiських рад, мiських рад мiст, що є адмiнiстративними центрами областей, забезпечують розмiщення, обладнання та функцiонування в межах мiст майданчикiв для паркування, кiлькiсть мiсць для паркування на яких має становити не менш як 10 вiдсоткiв кiлькостi населення для мiста Києва та не менш як 5 вiдсоткiв кiлькостi населення для мiст Севастополя, Сiмферополя та мiст, що є обласними центрами".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     4) частину другу статтi 521 пiсля слiв "паркування транспортних засобiв" доповнити словами "у частинi забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування";

     5) доповнити статтею 522 такого змiсту:

     "Стаття 522. Оплата послуг з паркування транспортних засобiв

     Пiд час розмiщення транспортних засобiв на майданчику для платного паркування особи, якi розмiщують транспортнi засоби на майданчику для паркування, сплачують вартiсть послуг з користування майданчиками для платного паркування за кожну годину паркування згiдно з тарифом, встановленим органом мiсцевого самоврядування вiдповiдно до порядку формування цих тарифiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення частини першої цiєї статтi не застосовуються у випадках, визначених частинами шостою та сьомою статтi 30 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" щодо мiсць для безоплатного паркування, а також до осiб, якi вiдповiдно до закону звiльняються вiд сплати вартостi послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобiв".

     3. Пункт "а" статтi 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 32 - 33, ст. 485; 2010 р., N 10, ст. 107; 2013 р., N 8, ст. 75; 2014 р., N 5, ст. 62) доповнити пiдпунктом 71 такого змiсту:

     "71) прийняття рiшень про розмiщення, обладнання та функцiонування майданчикiв для паркування транспортних засобiв та стоянок таксi на вулицях i дорогах населених пунктiв, здiйснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобiв вимог щодо розмiщення, обладнання та функцiонування майданчикiв для паркування".

     4. Частину першу статтi 18 Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) пiсля слiв "зупинки мiського транспорту" доповнити словами "стоянки таксi", а пiсля слiв "пiдземнi мережi" - словами "майданчики для паркування".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
29 травня 2014 року
N 1283-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.