ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) статтю 16412 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16412. Порушення бюджетного законодавства

     Включення недостовiрних даних до бюджетних запитiв, що призвело до затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих бюджетних асигнувань; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здiйсненнi попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштiв, а також порушення порядку i термiнiв здiйснення такої оплати; здiйснення платежiв за рахунок бюджетних коштiв без реєстрацiї бюджетних зобов'язань, за вiдсутностi пiдтвердних документiв чи при включеннi до платiжних документiв недостовiрної iнформацiї, а також безпiдставна вiдмова у проведеннi платежу органами Державного казначейства України; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здiйсненнi витрат державного бюджету (мiсцевого бюджету) у разi несвоєчасного набрання чинностi законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет) на вiдповiдний рiк, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Взяття зобов'язань без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк; включення до складу спецiального фонду бюджету надходжень з джерел, не вiднесених до таких Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк; зарахування доходiв бюджету на будь-якi рахунки, крiм єдиного казначейського рахунку (за винятком коштiв, що отримуються установами України, якi функцiонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету; зарахування доходiв бюджету до iншого, нiж визначено Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, бюджету, в тому числi внаслiдок здiйснення подiлу податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших доходiв мiж бюджетами з порушенням визначених розмiрiв; здiйснення державних (мiсцевих) запозичень, надання державних (мiсцевих) гарантiй з порушенням вимог Бюджетного кодексу України; прийняття рiшень, що призвели до перевищення граничних обсягiв державного (мiсцевого) боргу чи граничних обсягiв надання державних (мiсцевих) гарантiй; розмiщення тимчасово вiльних коштiв бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України; створення позабюджетних фондiв, порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо вiдкриття позабюджетних рахункiв для розмiщення бюджетних коштiв; надання кредитiв з бюджету чи повернення кредитiв до бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та/або встановлених умов кредитування бюджету; здiйснення бюджетними установами запозичень у будь-якiй формi або надання бюджетними установами юридичним чи фiзичним особам кредитiв з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України; порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо видiлення коштiв з резервного фонду бюджету, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд сiмдесяти до вiсiмдесяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Здiйснення видаткiв, кредитування мiсцевого бюджету, якi вiдповiдно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з iншого бюджету; здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк; нецiльове використання бюджетних коштiв; видання нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону; здiйснення видаткiв на утримання бюджетної установи одночасно з рiзних бюджетiв всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд сiмдесяти до вiсiмдесяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд вiсiмдесяти п'яти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) пункт 1 частини першої статтi 31 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) викласти в такiй редакцiї:

     "1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення за розподiлом, встановленим Бюджетним кодексом України";

     3) у статтi 32 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

     частину першу доповнити словами "та мiсцевих бюджетiв";

     у частинi третiй слова "Державного бюджету України в розмiрi 100 вiдсоткiв" замiнити словами "Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв у розмiрах, встановлених Бюджетним кодексом України";

     4) у Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) у статтi 210:

     назву та абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 210. Нецiльове використання бюджетних коштiв, здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

     1. Нецiльове використання бюджетних коштiв службовою особою, а так само здiйснення видаткiв бюджету чи надання кредитiв з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, якщо предметом таких дiй були бюджетнi кошти у великих розмiрах";

     у пунктi 1 примiтки слова "у бюджети всiх рiвнiв" замiнити словами "до державного бюджету i мiсцевих бюджетiв";

     б) назву та абзац перший частини першої статтi 211 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 211. Видання нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону

     1. Видання службовою особою нормативно-правових актiв, що зменшують надходження бюджету або збiльшують витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дiй були бюджетнi кошти у великих розмiрах";

     5) текст статтi 209 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Втрати сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва, зумовленi вилученням сiльськогосподарських угiдь, лiсових земель та чагарникiв, пiдлягають вiдшкодуванню i зараховуються до вiдповiдних бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

     2. Кошти, що надходять у порядку вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сiльськогосподарських i лiсогосподарських потреб, полiпшення вiдповiдних угiдь, охорону земель вiдповiдно до розроблених програм та проектiв землеустрою, а також на проведення iнвентаризацiї земель, проведення нормативної грошової оцiнки землi, розмежування земель державної та комунальної власностi. Використання цих коштiв на iншi цiлi не допускається";

     6) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     а) статтю 67 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Державнi пiдприємства, у тому числi господарськi товариства (крiм банкiв), у статутному фондi яких державi належить 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв), здiйснюють залучення внутрiшнiх довгострокових (бiльше одного року) та зовнiшнiх кредитiв (позик), надають гарантiї або є поручителями за такими зобов'язаннями за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, здiйснюють залучення внутрiшнiх короткострокових (до одного року) кредитiв (позик), надають гарантiї або є поручителями за такими зобов'язаннями - за погодженням з органом виконавчої влади, який здiйснює функцiї управлiння державною власнiстю. Порядок таких погоджень встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) перше речення частини третьої статтi 86 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капiталу товариства бюджетнi кошти, кошти, одержанi в кредит та пiд заставу, векселi, майно державних (комунальних) пiдприємств, яке вiдповiдно до закону (рiшення органу мiсцевого самоврядування) не пiдлягає приватизацiї, та майно, що перебуває в оперативному управлiннi бюджетних установ, якщо iнше не передбачено законом";

     7) статтю 1191 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Держава, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, вiдшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою внаслiдок незаконно прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi вiдповiдно органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, мають право зворотної вимоги до винної особи у розмiрi виплаченого вiдшкодування (крiм вiдшкодування виплат, пов'язаних iз трудовими вiдносинами та вiдшкодуванням моральної шкоди)".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     8) у Законi України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 35, NN 9 - 11, ст. 96, N 32, ст. 271; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     а) частину першу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Фiнансове забезпечення заходiв щодо соцiальної захищеностi iнвалiдiв i дiтей-iнвалiдiв здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, мiсцевих бюджетiв, а також органами мiсцевого самоврядування за мiсцевими програмами соцiального захисту окремих категорiй населення за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв";

     б) абзац сьомий частини шостої статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "на функцiонування всеукраїнських, державних, мiжрегiональних центрiв професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв i державних центрiв соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     9) статтю 11 Закону України "Про всеукраїнський та мiсцевi референдуми" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст. 443) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Фiнансове забезпечення пiдготовки i проведення референдумiв

     Пiдготовка i проведення всеукраїнських референдумiв здiйснюється за рахунок державного бюджету, республiканських Автономної Республiки Крим i мiсцевих референдумiв - за рахунок вiдповiдних мiсцевих бюджетiв.

     Порядок фiнансового забезпечення пiдготовки i проведення всеукраїнських референдумiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, республiканських Автономної Республiки Крим i мiсцевих референдумiв - Верховною Радою Автономної Республiки Крим i вiдповiдними мiсцевими радами";

     10) у Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2006 р., NN 3 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 52, ст. 394):

     а) у частинi четвертiй статтi 46 цифри i слово "20, 50 i 30" замiнити цифрами i словом "50, 20 i 30";

     б) у статтi 47:

     пункт "а" частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "а) частини зборiв за забруднення навколишнього природного середовища згiдно з чинним законодавством";

     пункт "а" частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "а) частини зборiв за забруднення навколишнього природного середовища згiдно з чинним законодавством";

     у частинi шостiй слова "та стимулювання працiвникiв спецiально уповноважених державних органiв у галузi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв, крiм осiб, якi мають статус державних службовцiв, та громадських iнспекторiв з охорони навколишнього природного середовища, якi виявили порушення природоохоронного законодавства i вжили необхiдних заходiв для притягнення винних до вiдповiдальностi, запобiгання порушенням природоохоронного законодавства" виключити;

     11) частину третю статтi 13 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 2010 р., N 18, ст. 137) викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капiталу господарського товариства бюджетнi кошти, кошти, одержанi в кредит та пiд заставу, векселi, майно державних (комунальних) пiдприємств, яке вiдповiдно до закону (рiшення органу мiсцевого самоврядування) не пiдлягає приватизацiї, та майно, що перебуває в оперативному управлiннi бюджетних установ, якщо iнше не передбачено законом";

     12) частину першу статтi 11 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2005 р., N 10, ст. 187; 2009 р., N 18, ст. 247, N 38, ст. 536; 2010 р., NN 22 - 25, ст. 263; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI) доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19) стягувати до державного бюджету (мiсцевих бюджетiв) суми простроченої заборгованостi суб'єктiв господарювання за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим, вiдповiдною територiальною громадою) або пiд державнi (мiсцевi) гарантiї, та за кредитами з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" або iншим законом";

     13) у частинах третiй i четвертiй статтi 4, частинi шостiй статтi 14, частинах сьомiй i шiстнадцятiй статтi 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 2002 р., N 26, ст. 175; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 4, ст. 32; 2009 р., N 39, ст. 558) слова "державного бюджету" замiнити словами "мiсцевих бюджетiв";

     14) у Законi України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35; 2010 р., N 1, ст. 3):

     а) у статтi 8 слова "Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республiки Крим i сiльськими, селищними, мiськими радами вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв України" замiнити словом "законом";

     б) у статтi 14:

     пункти 7, 15, 17 i 21 частини першої виключити;

     у частинi четвертiй цифру "7" виключити;

     в) частину першу статтi 15 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) податок на нерухоме майно (нерухомiсть), вiдмiнне вiд земельної дiлянки";

     15) пункт 8.1 статтi 8 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) доповнити пiдпунктом 8.1.5 такого змiсту:

     "8.1.5. Податковий агент зобов'язаний подавати органу державної податкової служби за мiсцем його реєстрацiї податкову декларацiю з податку з доходiв фiзичних осiб за базовий податковий перiод, що дорiвнює календарному мiсяцю за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальнi суми доходiв, якi нарахованi на користь платникiв податку, i загальнi суми податку з доходiв фiзичних осiб, якi утриманi з цих доходiв, а також обсяги перерахованого податку до бюджету";

     16) у Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 26:

     у пунктi 26 слова "випуску мiсцевих позик" замiнити словами "здiйснення мiсцевих запозичень";

     у пунктi 27 слова "щодо отримання позик з iнших мiсцевих бюджетiв та джерел, а також" виключити;

     пункт 39 виключити;

     б) у частинах першiй та третiй статтi 61 слова "цим Законом та законом про бюджетну систему" замiнити словами "Бюджетним кодексом України";

     в) у статтi 62:

     у третьому реченнi частини першої слова "законом про державний бюджет" замiнити словами "Бюджетним кодексом України";

     у частинi другiй слова "нормативiв бюджетної забезпеченостi на одного жителя" замiнити словами "фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi";

     г) частини третю - сьому статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Склад доходiв мiсцевих бюджетiв визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

     4. Доходи мiсцевого бюджету зараховуються до загального або спецiального фонду мiсцевого бюджету вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

     5. У складi надходжень спецiального фонду мiсцевого бюджету видiляються надходження бюджету розвитку, якi формуються вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу України.

     6. Кошти державного бюджету, що передаються у виглядi дотацiй та субвенцiй, затверджуються у законi про Державний бюджет України для кожного вiдповiдного мiсцевого бюджету згiдно з Бюджетним кодексом України.

     7. Кошти, переданi державою у виглядi дотацiй та субвенцiй, можуть розподiлятися Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими (мiст республiканського Автономної Республiки Крим i мiст обласного значення), районними радами мiж вiдповiдними мiсцевими бюджетами та використовуватися для фiнансування спiльних проектiв вiдповiдних територiальних громад";

     ґ) у статтi 64:

     у частинi першiй слова "мiсцевими бюджетами цих громад" та "районними та обласними бюджетами" замiнити вiдповiдно словами "вiдповiдними рiшеннями про мiсцевий бюджет" та "рiшеннями про районний та обласний бюджети";

     частини четверту - сьому викласти в такiй редакцiї:

     "4. Видатки мiсцевого бюджету формуються вiдповiдно до розмежування видаткiв мiж бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для виконання повноважень органiв мiсцевого самоврядування.

     5. Видатки мiсцевого бюджету здiйснюються iз загального та спецiального фондiв мiсцевого бюджету вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

     6. У складi витрат спецiального фонду мiсцевого бюджету видiляються витрати бюджету розвитку.

     7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалiзацiю програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiдної територiї, пов'язаної iз здiйсненням iнвестицiйної дiяльностi, здiйснення iнших заходiв, пов'язаних з розширеним вiдтворенням, а також на погашення мiсцевого боргу";

     д) статтю 65 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 65. Використання вiльного залишку коштiв мiсцевих бюджетiв

     Перевищення залишку коштiв загального фонду мiсцевого бюджету над оборотним залишком бюджетних коштiв на кiнець бюджетного перiоду становить вiльний залишок коштiв мiсцевих бюджетiв, який використовується на проведення витрат мiсцевого бюджету згiдно iз змiнами до рiшення про мiсцевий бюджет";

     е) у статтi 66:

     у назвi слова "доходiв i видаткiв" виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Повноваження на здiйснення витрат мiсцевого бюджету мають вiдповiдати обсягу надходжень мiсцевого бюджету";

     у частинi третiй слова "доходiв i видаткiв" виключити, а слова "дотацiй, субвенцiй, субсидiй" замiнити словами "дотацiй та субвенцiй";

     є) у статтi 67:

     у назвi слово "Фiнансування" замiнити словами "Фiнансове забезпечення";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Держава фiнансово забезпечує здiйснення органами мiсцевого самоврядування наданих законом повноважень органiв виконавчої влади у повному обсязi за рахунок закрiплення за вiдповiдними мiсцевими бюджетами джерел доходiв бюджету, надання трансфертiв з державного бюджету, а також передання органам мiсцевого самоврядування вiдповiдних об'єктiв державної власностi";

     ж) у статтi 70:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Рада або за її рiшенням iншi органи мiсцевого самоврядування можуть здiйснювати мiсцевi запозичення та отримувати позики мiсцевим бюджетам вiдповiдно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України";

     у частинi другiй слова "у межах законодавства" виключити, а слова "розмiщувати належнi їм кошти в банках iнших суб'єктiв права власностi, отримувати вiдсотки вiд їх доходiв вiдповiдно до закону iз зарахуванням їх до доходної частини вiдповiдного мiсцевого бюджету" замiнити словами "здiйснювати розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв на депозитах з дотриманням вимог, встановлених Бюджетним кодексом України та iншими законами України";

     з) пункт 9 роздiлу V "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "9. Правовi засади бюджетного процесу та мiжбюджетних вiдносин щодо мiсцевих бюджетiв визначаються Бюджетним кодексом України";

     17) статтю 4 Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. У бюджетi Автономної Республiки Крим, обласних, мiських, сiльських та селищних бюджетах щорiчно передбачаються видатки на проведення робiт, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг

     Для цих цiлей у складi бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, мiських, сiльських та селищних бюджетiв створюються територiальнi дорожнi фонди.

     Дохiдна частина цих фондiв формується за рахунок податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, плати за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправочними пунктами), частини коштiв Державного дорожнього фонду України вiдповiдно до порядку, розподiлу, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз законами, а також iнших надходжень до вiдповiдних бюджетiв, що визначаються рiшеннями Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, мiських, селищних та сiльських рад про бюджет на поточний рiк, а також вiдповiдних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.

     Кошти територiальних дорожнiх фондiв спрямовуються на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг у населених пунктах, що належать до комунальної власностi, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими, селищними та сiльськими радами";

     18) текст статтi 9 Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти в такiй редакцiї:

     "Витрати, пов'язанi з реалiзацiєю цього Закону, здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету, коштiв, якi враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, та iнших джерел, не заборонених законодавством";

     19) у статтi 19 Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79):

     частини першу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особливостi бюджету мiста Києва визначаються Бюджетним кодексом України";

     "3. Доходи бюджету мiста Києва формуються за рахунок доходiв, передбачених статтями 64 - 65, 68 - 69 Бюджетного кодексу України та трансфертiв з Державного бюджету України на виконання столичних функцiй";

     частини четверту та дев'яту виключити;

     20) у Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351):

     а) у частинi першiй статтi 9: пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) затверджує кошторис доходiв та витрат Нацiонального банку на наступний рiк i подає Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 вересня поточного року (подає змiни до кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку у тижневий строк з дня їх затвердження)";

     пункт 7 доповнити словами "i у тижневий строк подає Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України";

     б) статтю 24 доповнити частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк подає до Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України прогнознi монетарнi показники на наступний рiк до 15 березня поточного року та проект кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку на наступний рiк до 1 квiтня поточного року";

     в) статтю 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад зобов'язанi зберiгати бюджетнi кошти у Нацiональному банку на рахунку, вiдкритому Державному казначейству України, якщо iнше не передбачено Бюджетним кодексом України.

     Умови та порядок обслуговування бюджетних коштiв визначаються договором мiж Нацiональним банком та Державним казначейством України, при цьому послуги для Державного казначейства України надаються Нацiональним банком безоплатно";

     21) у Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365):

     а) у частинi четвертiй статтi 6 слова "вiдповiдно до законодавства" замiнити словами "вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України";

     б) у частинi четвертiй статтi 8:

     друге речення абзацу п'ятого доповнити словами "та в бюджетних установах";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Завдання та функцiональнi обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керiвника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) частину шосту статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Форми фiнансової звiтностi бюджетних установ установлюються Мiнiстерством фiнансiв України";

     22) у Законi України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2010 р., N 2 - 3, ст. 11, NN 22 - 25, ст. 263):

     а) абзац другий преамбули виключити;

     б) пiдпункт 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Податкове зобов'язання або податковий борг погашається виключно коштами, якi вносяться до вiдповiдного бюджету у гривнях";

     23) пункти 1, 2 i 4 частини першої статтi 27 Закону України "Про комiтети Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146) викласти в такiй редакцiї:

     "1) мають право на внесення пропозицiй щодо Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод;

     2) попередньо розглядають проект закону про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод та не пiзнiше 1 жовтня року, що передує плановому, подають свої пропозицiї щодо цього законопроекту до профiльного комiтету";

     "4) попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки i пропозицiї Рахункової палати щодо результатiв контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частинi, що вiднесена до компетенцiї комiтетiв";

     24) у пiдпунктi "в" пункту 18 частини другої статтi 5 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) слова "державними, у тому числi казенними, пiдприємствами та їх об'єднаннями, господарськими структурами" замiнити словами "державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями";

     25) у статтi 3 Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 68; 2009 р., N 18, ст. 246, N 30, ст. 420):

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Податок з визначених цим Законом власникiв наземних транспортних засобiв сплачується юридичними та фiзичними особами за мiсцем реєстрацiї таких транспортних засобiв та зараховується до мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

     Кошти цього податку спрямовуються на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг у населених пунктах, що належать до комунальної власностi, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими, селищними та сiльськими радами";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Перелiк об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт автомобiльних дорiг загального користування державного значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою;

     26) у статтi 31 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 25, ст. 241):

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 квiтня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямiв бюджетної полiтики України на наступний бюджетний перiод i у триденний строк подає до Верховної Ради України";

     частину другу виключити;

     друге речення частини четвертої виключити;

     27) у статтi 1 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року N 56-93 "Про мiсцевi податки i збори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336, N 32, ст. 340; 2000 р., N 29, ст. 231; 2001 р., N 33, ст. 179; 2003 р., N 26, ст. 185, N 28, ст. 216):

     частину першу доповнити абзацом такого змiсту:

     "податок на нерухоме майно (нерухомiсть), вiдмiнне пiд земельної дiлянки";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Податок на нерухоме майно (нерухомiсть), вiдмiнне вiд земельної дiлянки, встановлюється окремим законом".

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про мiжбюджетнi вiдносини мiж районним бюджетом та бюджетами територiальних громад сiл, селищ, мiст та їх об'єднань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 52, ст. 561).

     3. Цей Закон набирає чинностi з дня набрання чинностi Бюджетним кодексом України, прийнятим 8 липня 2010 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2010 року
N 2457-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.