ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо застосування угод про розподiл продукцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) статтю 3 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Особливостi користування надрами пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї, у тому числi пов'язанi з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких вiдносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     2) текст статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо законами про користування нафтогазоносними надрами, зокрема Законом України "Про газ (метан) вугiльних родовищ" та Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", встановленi iншi норми, нiж тi, що передбаченi у цьому Кодексi, то застосовуються норми цих законiв";

     3) статтю 7 пiсля пункту 3 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "4) затвердження перелiку дiлянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповiдну цiннiсть i не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

     4) статтю 8 пiсля пункту 10 доповнити п'ятьма новими пунктами такого змiсту:

     "11) затвердження перелiку дiлянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподiл продукцiї;

     12) визначення критерiїв щодо визнання запасiв корисних копалин незначними;

     13) укладення угод про розподiл продукцiї;

     14) створення постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї як уповноваженого органу щодо вирiшення питань з органiзацiї укладення та виконання угод про розподiл продукцiї;

     15) укладення угод про розподiл продукцiї щодо використання дiлянок надр у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, на континентальному шельфi України".

     У зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 16;

     5) статтю 9 пiсля пункту 1 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "2) узгодження перелiку дiлянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим пункти 2 - 8 вважати вiдповiдно пунктами 3 - 9;

     6) статтю 13 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Користувачами надр на умовах угод про розподiл продукцiї можуть бути громадяни України, iноземцi, особи без громадянства, юридичнi особи України або iнших держав, об'єднання юридичних осiб, створенi в Українi чи за межами України (iнвестори), що вiдповiдають вимогам законодавства України. Об'єднання юридичних осiб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї за умови, що учасники такого об'єднання несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, передбаченими угодою про розподiл продукцiї";

     7) статтю 14 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виконання робiт (здiйснення дiяльностi), передбачених угодою про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     8) частини третю та четверту статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 рокiв) i довгостроковим (до 50 рокiв). У разi необхiдностi строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

     Перебiг строку користування надрами починається з дня одержання спецiального дозволу (лiцензiї) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено iнше, а в разi укладення угоди про розподiл продукцiї - з дня, зазначеного в такiй угодi";

     9) у статтi 16:

     частину другу доповнити словами "та iнвесторам, з якими укладено угоду про розподiл продукцiї";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподiл продукцiї визначаються Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї". Спецiальний дозвiл на користування надрами на умовах розподiлу продукцiї видається на пiдставi укладеної угоди про розподiл продукцiї i повинен мiстити усi види користування надрами та iншi данi та вiдомостi, передбаченi цiєю угодою. Права користування надрами можуть бути переданi третiм особам одночасно з передачею прав та обов'язкiв за угодою про розподiл продукцiї та з обов'язковим переоформленням спецiального дозволу на користування надрами вiдповiдно до вимог Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     10) статтю 17 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Надання гiрничих вiдводiв iнвесторам, з якими укладено угоду про розподiл продукцiї, здiйснюється на пiдставi укладеної угоди про розподiл продукцiї шляхом оформлення вiдповiдного акта, форма i змiст якого визначаються законодавством України";

     11) статтю 19 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "При укладеннi угод про розподiл продукцiї надра надаються в користування на пiдставi угоди про розподiл продукцiї з оформленням спецiального дозволу на користування надрами та акта про надання гiрничого вiдводу".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     12) у статтi 24:

     у частинi першiй:

     пункт 1 доповнити словами "або угоди про розподiл продукцiї";

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподiл продукцiї";

     пункт 5 частини другої доповнити словами "та угодою про розподiл продукцiї";

     доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "Права та обов'язки користувача надр виникають з моменту отримання спецiального дозволу на користування надрами, а в разi надання права користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї - з моменту набрання чинностi такою угодою, якщо iнше не передбачено цiєю угодою.

     Користувач надр (iнвестор), який отримав спецiальний дозвiл на користування надрами та гiрничий вiдвiд або уклав угоду про розподiл продукцiї, має виключне право здiйснювати в його межах користування надрами вiдповiдно до цього спецiального дозволу та угоди про розподiл продукцiї. Будь-яка дiяльнiсть, пов'язана з користуванням надрами в межах гiрничого вiдводу, може здiйснюватися тiльки за згодою користувача надр (iнвестора), якому вiн наданий";

     13) статтю 26 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Вимоги цiєї статтi не застосовуються до користувачiв надр за угодою про розподiл продукцiї. У цьому разi право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разi:

     1) припинення (в тому числi дострокового) дiї угоди про розподiл продукцiї, що здiйснюється на умовах i в порядку, передбачених такою угодою;

     2) виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкiллю.

     Особливостi i умови обмеження або припинення чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї визначаються Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     14) статтю 28 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Плата за користування надрами вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї справляється вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     15) частину другу статтi 51 доповнити словами "або з постiйно дiючою мiжвiдомчою комiсiєю у разi укладення угоди про розподiл продукцiї";

     16) статтю 54 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Консервацiя та лiквiдацiя гiрничих об'єктiв та iнших споруд, пов'язаних з користуванням надрами вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, здiйснюються в порядку, передбаченому такою угодою";

     17) статтю 57 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "При користуваннi надрами вiдповiдно до умов угоди про розподiл продукцiї право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї" i такою угодою, i лише у випадках, зазначених у частинi четвертiй статтi 26 цього Кодексу";

     18) статтю 63 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Положення цiєї статтi щодо угод про розподiл продукцiї застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     19) статтю 64 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Спори з питань користування надрами на умовах розподiлу продукцiї вирiшуються вiдповiдно до умов, передбачених такими угодами, що укладаються вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     2. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288):

     1) текст статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Межi митної територiї України є митним кордоном України. Митний кордон України збiгається з державним кордоном України, за винятком меж територiї спецiальних митних зон та меж штучних островiв, установок i споруд, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України. Межi територiї спецiальних митних зон та штучних островiв, установок i споруд, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, становлять митний кордон України";

     2) частину шосту статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах чи територiях (у тому числi штучних островах, установках або спорудах, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України) iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пости";

     3) частину третю статтi 155 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) вiд штучного острова, установки або споруди, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, до митного органу, розташованого на територiї України, зайнятiй сушею, та у зворотному напрямку";

     4) статтю 185 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Положення цiєї статтi не застосовуються у разi перемiщення товарiв вiд штучного острова, установки або споруди, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, до митного органу, розташованого па територiї України, зайнятiй сушею".

     3. Пункт "л" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2000 р., N 38, ст. 318) викласти в такiй редакцiї:

     "л) товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї, а також продукцiя, видобута у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, що ввозяться на митну територiю України при виконаннi угоди про розподiл продукцiї, а також товари та iншi матерiальнi цiнностi (крiм майна та матерiальних цiнностей, вартiсть яких була вiдшкодована iнвестору компенсацiйною продукцiєю i якi перейшли у власнiсть держави) та видобута продукцiя, що вивозяться iнвестором з України вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" та угоди про розподiл продукцiї".

     4. У Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87):

     1) у статтi 2:

     в частинi другiй слова "та iншими актами законодавства України" виключити;

     частину четверту доповнити реченням такого змiсту: "У разi якщо законодавчими актами України встановленi iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, застосовуються правила цього Закону";

     2) абзац перший частини третьої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Держава забезпечує надання iнвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спецiальних дозволiв на користування надрами та лiцензiй на здiйснення дiяльностi з пошуку (розвiдки) та експлуатацiї родовищ корисних копалин, актiв про надання гiрничого вiдводу, документiв, що засвiдчують право користування землею, та iнших дозволiв, документiв дозвiльного характеру, лiцензiй, пов'язаних iз користуванням надрами, виконанням робiт, будiвництвом споруд, передбачених угодою про розподiл продукцiї";

     3) абзац перший частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Сторонами угоди про розподiл продукцiї виступають iнвестор (iнвестори) i держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України";

     4) у статтi 6:

     частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Дiлянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом iз земельною дiлянкою iз земель державної або комунальної власностi. У разi перебування земельних дiлянок, необхiдних для використання надр на умовах угод про розподiл продукцiї, у власностi фiзичних чи юридичних осiб або в комунальнiй власностi набуття права власностi на цi земельнi дiлянки здiйснюється державою вiдповiдно до закону";

     в абзацi першому частини другої слова "органами мiсцевого самоврядування (залежно вiд виду та мiсця розташування корисних копалин)" замiнити словами "Верховною Радою Автономної Республiки Крим або органом мiсцевого самоврядування";

     в абзацi другому частини четвертої слово "лише" замiнити словами "хоча б";

     абзац другий частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо iнвестор, який має лiцензiю на користування надрами i розпочав дiяльнiсть на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподiл продукцiї, така угода (двостороння або багатостороння) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України також може бути укладена без проведення конкурсу";

     5) у статтi 7:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "дiлянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподiл продукцiї (далi - об'єкт конкурсу), включаючи географiчнi координати району робiт, а також обмеження щодо глибини користування надрами";

     абзац другий частини сьомої пiсля слова "iнвестора" доповнити словами "або iнвесторiв";

     в абзацi другому частини десятої слова "зобов'язується частину коштiв вкладати в пошук i розробку нових родовищ та" виключити;

     6) у частинi другiй статтi 8:

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) порядок узгодження сторонами рiчних бюджетiв та програм робiт, якi зобов'язується виконати iнвестор";

     доповнити пунктами 31 та 32 такого змiсту:

     "31) порядок передачi iнвестором рухомого майна державi, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподiл продукцiї та право власностi на яке перейшло до держави вiдповiдно до закону;

     32) iншi iстотнi умови, передбаченi цим Законом";

     7) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     абзац п'ятий виключити;

     в абзацi сьомому слово "вартiсть" виключити;

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "умови страхування майнових ризикiв, включаючи втрату видобутих корисних копалин внаслiдок розливу, повенi, пожежi";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо учасником угоди про розподiл продукцiї є iноземний iнвестор, вiн зобов'язаний протягом трьох мiсяцiв з дня укладення угоди про розподiл продукцiї зареєструвати своє представництво на територiї України.

     Якщо учасниками угоди про розподiл продукцiї є два чи бiльше iнвесторiв, вони повиннi призначити iз свого складу одного iнвестора - оператора угоди для представництва їхнiх iнтересiв у вiдносинах з державою. Якщо оператором угоди є iноземний iнвестор, вiн зобов'язаний зареєструвати своє представництво на територiї України у мiсячний строк.

     Оператору угоди та/або представництву iноземного iнвестора на територiї України належать усi повноваження, встановленi для iнвестора угодою про розподiл продукцiї.

     Вiдносини мiж державою та iноземним iнвестором щодо угоди про розподiл продукцiї здiйснюються через його представництво на територiї України";

     8) частину другу статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Проекти угод про розподiл продукцiї пiдлягають обов'язковiй державнiй експертизi з фiнансових, правових, природоохоронних та iнших питань вiдповiдно до законодавства";

     9) у частинi другiй статтi 14 слова "за згодою Кабiнету Мiнiстрiв України та органу мiсцевого самоврядування" виключити;

     10) частину п'яту статтi 19 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "довгостроковi (понад 10 рокiв) угоди повиннi передбачати вiдповiдне iндексування витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню компенсацiйною продукцiєю, але не були вiдшкодованi";

     11) у статтi 25:

     абзац дев'ятий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "не пiдлягає сплатi податок з доходiв iноземного iнвестора з джерелом їх походження з України, отриманих вiд дiяльностi за угодою про розподiл продукцiї, зокрема якщо такi доходи виплачуються iнвестору його представництвом, через яке iнвестор дiє при виконаннi умов угоди про розподiл продукцiї";

     частину п'яту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "При розподiлi прибуткової продукцiї мiж iнвестором i державою, а також у разi передачi iнвестором частини виробленої продукцiї, яка належить йому вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, в рахунок погашення податкових зобов'язань з податкiв i зборiв, а також у разi передачi права власностi вiд iнвестора до держави на майно, придбане або створене iнвестором для виконання угоди про розподiл продукцiї i вартiсть якого вiдшкодована компенсацiйною продукцiєю або з дня припинення дiї угоди, а також у разi передачi продукцiї мiж iнвесторами в багатостороннiй угодi або передачi майна сторонами угоди про розподiл продукцiї в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разi розподiлу компенсацiйної та/або прибуткової продукцiї мiж iнвесторами податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть не виникають та розмiр податкового кредиту не змiнюється";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. При ввезеннi на митну територiю України товарiв (робiт, послуг) та iнших матерiальних цiнностей, призначених для виконання угоди про розподiл продукцiї, ввiзне (iмпортне) мито (за винятком митного збору) та податок на додану вартiсть не справляються.

     Ввезення на митну територiю України вуглеводневої сировини (нафти i газу), видобутої у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, здiйснюється без сплати ввiзного (iмпортного) мита, митних зборiв, а також без сплати податкiв (включаючи податок на додану вартiсть).

     З урахуванням вимог статтi 22 цього Закону при вивезеннi з митної територiї України продукцiї, набутої вiдповiдно до умов угоди про розподiл продукцiї iнвестором у власнiсть, митнi платежi (за винятком митного збору), акцизний збiр та iншi податки i обов'язковi платежi не справляються, крiм податку на додану вартiсть, який справляється за нульовою ставкою.

     Зазначенi умови поширюються в межах дiяльностi, пов'язаної з угодою про розподiл продукцiї, також на юридичних осiб (пiдрядникiв, субпiдрядникiв, постачальникiв, перевiзникiв та iнших контрагентiв), якi беруть участь у виконаннi робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї, на основi договорiв (контрактiв) з iнвестором.

     У разi використання зазначених товарiв (робiт, послуг) та iнших матерiальних цiнностей не за призначенням з iнвестора (пiдрядникiв, субпiдрядникiв, постачальникiв, перевiзникiв та iнших контрагентiв) стягуються суми податкiв i зборiв, не внесенi у зв'язку з наданням пiльг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини iнвестора (пiдрядникiв, субпiдрядникiв, постачальникiв, перевiзникiв та iнших контрагентiв).

     У разi використання (вивезення) за межами митної територiї України зазначених товарiв та iнших матерiальних цiнностей, якi ранiше були придбанi iнвестором на митнiй територiї України, митнi платежi, акцизний збiр та iншi податки i обов'язковi платежi не справляються, крiм податку на додану вартiсть, який справляється за нульовою ставкою";

     12) у статтi 27:

     частину першу виключити;

     у першому реченнi частини другої слова "Якщо iнше не передбачено законами України, на iнвестора" замiнити словами "На iнвестора";

     13) в абзацi четвертому частини першої статтi 28 слово "зобов'язаний" замiнити словами "має право".

     5. У Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1 визначення термiна "суб'єкт господарювання" доповнити словами "а також iнвестор, у тому числi iноземний, що є стороною угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", його пiдрядник, субпiдрядник, постачальник та iнший контрагент, що виконує роботи, передбаченi угодою про розподiл продукцiї, на основi договорiв з iнвестором";

     2) статтю 2 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензування дiяльностi, що здiйснюється на пiдставi угод про розподiл продукцiї, включаючи пошук та видобування корисних копалин, здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою.

     6. У Законi України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 15, ст. 73; 2003 р., N 30, ст. 247):

     1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Вiдносини, пов'язанi з дiяльнiстю об'єктiв пiдвищеної небезпеки в межах територiї виключної (морської) економiчної зони України та на континентальному шельфi, що здiйснюється на умовах угод про розподiл продукцiї, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     2) статтю 3 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Державний нагляд i контроль за дiяльнiстю, пов'язаною з об'єктами пiдвищеної небезпеки, що провадиться вiдповiдно до умов угоди про розподiл продукцiї в межах територiї виключної (морської) економiчної зони України та на континентальному шельфi, здiйснюються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї" та умовами вiдповiдної угоди про розподiл продукцiї";

     3) статтю 4 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "надання дозволiв на спорудження та/або реконструкцiю, консервацiю (лiквiдацiю) об'єктiв пiдвищеної небезпеки в межах континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України, якщо iнше не передбачено угодою про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     4) статтю 8 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Обов'язки, передбаченi частиною першою цiєї статтi, у разi укладення угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" пiдлягають виконанню з урахуванням таких особливостей:

     дiяльнiсть з використанням об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки на пiдставi угоди про розподiл продукцiї провадиться виключно в межах умов, передбачених такою угодою;

     усi дозволи та дозвiльнi документи, передбаченi цим Законом, при виконаннi угоди про розподiл продукцiї в межах територiї виключної (морської) економiчної зони України та на континентальному шельфi надаються iнвестору в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     7. Статтю 21 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654; 2010 р., N 28, ст. 353) доповнити частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "Усi дозволи та дозвiльнi документи, передбаченi цiєю статтею, при здiйсненнi дiяльностi в межах територiї виключної (морської) економiчної зони України та на континентальному шельфi на умовах угоди про розподiл продукцiї, укладеної вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", надаються iнвестору в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 вересня 2010 року
N 2562-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.