ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi

Iз змiнами, внесеними Законами України
вiд 13 грудня 2001 N 2892-III,
вiд 15 червня 2004 року N 1766-IV

     Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технiчного та експортного потенцiалу i пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняного суднобудування, в тому числi малотоннажного, створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй, зокрема iноземних, зниження витрат на будiвництво суден i поповнення обiгових коштiв суднобудiвних пiдприємств.

(преамбула у редакцiї Закону України вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV)

     Стаття 1. На перiод з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2012 року впроваджуються такi заходи державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi:

(абзац перший частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV)

     суми авансових платежiв та попередньої оплати за контрактами пiдприємств суднобудiвної промисловостi, визначених згiдно iз частиною другою цiєї статтi, отриманi вiд замовникiв морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв, а також кошти у виглядi кредитiв, якi отримують цi пiдприємства з метою спрямування кредитних коштiв на фiнансування будiвництва морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв за контрактами, зараховуються на окремi рахунки цих пiдприємств. Цi суми не пiдлягають безспiрному (примусовому) списанню та використовуються лише за цiльовим призначенням вiдповiдно до контрактних зобов'язань зазначених пiдприємств. Суми авансових платежiв та попередньої оплати з метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню згiдно з Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", включаються до складу валових доходiв таких пiдприємств у тому податковому перiодi, в якому здiйснюється здача морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв замовнику, а витрати зазначених пiдприємств суднобудiвної промисловостi, здiйсненi ними за рахунок авансових платежiв та попередньої оплати вiдповiдно до їх цiльового призначення, включаються до складу валових витрат у податковому перiодi, на який припадає дата збiльшення валових доходiв на суму зазначених платежiв.

(абзац другий частини першої статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 13.12.2001 р. N 2892-III,
вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV)

     абзац третiй частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV)

     Перелiк суднобудiвних пiдприємств, для яких запроваджуються зазначенi заходи, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за наслiдками їх дiяльностi за попереднiй перiод, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV)

     Стаття 21. На перiод з 1 сiчня 2005 року до 1 сiчня 2012 року запроваджується державна фiнансова пiдтримка будiвництва морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв i реконструкцiї основних виробничих фондiв пiдприємств суднобудiвної промисловостi через механiзм здешевлення кредитiв шляхом визначення часткової компенсацiї ставки за кредитами комерцiйних банкiв.

     Кошти на здiйснення такої фiнансової пiдтримки суднобудiвної галузi щорiчно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законi про державний бюджет та видiляються пiдприємствам, визначеним вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi".

     Порядок використання зазначених коштiв державного бюджету щорiчно визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 21 згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV)

     Стаття 2. Внести змiни до таких законiв України з питань оподаткування:

     1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 31, ст. 253) доповнити пунктом "ї" такого змiсту:

     "ї) у перiод з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2005 року при ввезеннi на митну територiю України матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання (далi - товарiв), що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або тi, що виробляються, не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв суден, визначеним умовами контрактiв. Перелiк та обсяги цих товарiв (крiм пiдакцизних) щороку затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в установленому законодавством порядку";

     2) частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560; 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) у перiод з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2005 року пiдприємства суднобудiвної промисловостi, визначенi вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi";

     3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357 зi змiнами, внесеними Законом України вiд 20 жовтня 1999 року) доповнити пунктом 11.26 такого змiсту:

     "11.26. У перiод з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2005 року для пiдприємств суднобудiвної промисловостi, визначених вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання (далi - товарiв), що використовуються для будiвництва суден (крiм пiдакцизних), якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або тi, що виробляються, не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв суден, визначеним умовами контрактiв. Перелiк та обсяги цих товарiв щороку затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених ними пiдприємствами.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками дiяльностi у податковий перiод, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територiю України, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до законодавства. У зазначений перiод:

     операцiї з продажу продукцiї, що вироблена зазначеними пiдприємствами суднобудiвної промисловостi за рахунок коштiв Державною бюджету України, оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою;

     проектно-конструкторськi роботи, якi виконуються вiтчизняними розробниками за контрактами зазначених пiдприємств суднобудiвної промисловостi на будiвництво суден, звiльняються вiд оподаткування".

     Стаття 3. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
18 листопада 1999 року
N 1242-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.