ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 20; 2002 р., N 14, ст. 95):

     1) преамбулу викласти у такiй редакцiї:

     "Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технiчного та експортного потенцiалу i пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняного суднобудування, в тому числi малотоннажного, створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй, зокрема iноземних, зниження витрат на будiвництво суден i поповнення обiгових коштiв суднобудiвних пiдприємств";

     2) у статтi 1:

     а) у частинi першiй:

     абзаци перший та другий викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. На перiод з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2012 року впроваджуються такi заходи державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi:

     суми авансових платежiв та попередньої оплати за контрактами пiдприємств суднобудiвної промисловостi, визначених згiдно iз частиною другою цiєї статтi, отриманi вiд замовникiв морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв, а також кошти у виглядi кредитiв, якi отримують цi пiдприємства з метою спрямування кредитних коштiв на фiнансування будiвництва морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв за контрактами, зараховуються на окремi рахунки цих пiдприємств. Цi суми не пiдлягають безспiрному (примусовому) списанню та використовуються лише за цiльовим призначенням вiдповiдно до контрактних зобов'язань зазначених пiдприємств. Суми авансових платежiв та попередньої оплати з метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню згiдно з Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", включаються до складу валових доходiв таких пiдприємств у тому податковому перiодi, в якому здiйснюється здача морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв замовнику, а витрати зазначених пiдприємств суднобудiвної промисловостi, здiйсненi ними за рахунок авансових платежiв та попередньої оплати вiдповiдно до їх цiльового призначення, включаються до складу валових витрат у податковому перiодi, на який припадає дата збiльшення валових доходiв на суму зазначених платежiв";

     абзаци третiй i четвертий виключити;

     б) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Перелiк суднобудiвних пiдприємств, для яких запроваджуються зазначенi заходи, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за наслiдками їх дiяльностi за попереднiй перiод, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) доповнити статтею 21 такого змiсту:

     "Стаття 21. На перiод з 1 сiчня 2005 року до 1 сiчня 2012 року запроваджується державна фiнансова пiдтримка будiвництва морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв i реконструкцiї основних виробничих фондiв пiдприємств суднобудiвної промисловостi через механiзм здешевлення кредитiв шляхом визначення часткової компенсацiї ставки за кредитами комерцiйних банкiв.

     Кошти на здiйснення такої фiнансової пiдтримки суднобудiвної галузi щорiчно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законi про державний бюджет та видiляються пiдприємствам, визначеним вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi".

     Порядок використання зазначених коштiв державного бюджету щорiчно визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Пункт "ї" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2000 р., N 3, ст. 20) викласти у такiй редакцiї:

     "ї) у перiод з 1 сiчня 2005 року до 1 сiчня 2012 року при ввезеннi на митну територiю України матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання (далi - товарiв), що використовуються для будiвництва морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або виробляються, але не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв, визначеним умовами контрактiв. Перелiк та обсяги цих товарiв (крiм пiдакцизних) затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової полiтики".

     3. Пункт 13 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 3, ст. 20; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) викласти у такiй редакцiї:

     "13) у перiод з 1 сiчня 2005 року до 1 сiчня 2012 року пiдприємства суднобудiвної промисловостi, визначенi вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi".

     4. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83, N 33, ст. 224, N 36 - 37, ст. 244; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 2, ст. 14, N 3, ст. 20, N 43, ст. 363; 2004 р., N 15, ст. 219, N 17 - 18, ст. 250):

     1) пункт 6.2 статтi 6 доповнити новим пiдпунктом 6.2.9 такого змiсту:

     "6.2.9. продажу товарiв (робiт, послуг), зазначених у специфiкацiях суден i призначених для будiвництва та ремонту морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв";

     2) пiдпункт 7.7.3 пункту 7.7 статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Вiдшкодування пiдприємствам - платникам податкiв, якi визначенi вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", здiйснюється в першочерговому порядку";

     3) у пунктi 11.26 статтi 11:

     в абзацi першому слова i цифри "У перiод з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2005 року" замiнити словами i цифрами "У перiод з 1 сiчня 2005 року до 1 сiчня 2012 року" та доповнити абзац словами "за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової полiтики";

     в абзацi п'ятому слова "на будiвництво суден" замiнити словами "на будiвництво морських, рiчкових суден та iнших плавучих засобiв".

     5. Абзаци десятий i одинадцятий статтi 206 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288; 2004 р., N 19, ст. 276) викласти у такiй редакцiї:

     "морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв та повiтряних суден, якi ввозяться з метою ремонту;

     устаткування та матерiалiв, призначених нерезидентами для будiвництва та ремонту морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв та повiтряних суден".

     6. У частинi другiй статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1999 р., N 44, ст. 390) пiсля слова "експорт" доповнити словами "продукцiї пiдприємств суднобудiвної галузi, визначених вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", та".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року, крiм статтi 21 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", яка набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
15 червня 2004 року
N 1766-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.