ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пенсiйного забезпечення

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину п'ятнадцяту статтi 501 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами) замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

     особам, на яких поширюється дiя цього Закону (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї / щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про судоустрiй i статус суддiв", пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, не виплачується;

     у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на iнших посадах/роботах пенсiї, призначенi вiдповiдно до цiєї статтi, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiя, призначена особам вiдповiдно до цiєї статтi (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї/щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачується в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     У зв'язку з цим частини шiстнадцяту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятнадцятою - двадцять третьою.

     2. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10 iз наступними замiнами):

     1) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Пенсiї за вiком на пiльгових умовах

     На пiльгових умовах мають право на пенсiю за вiком, незалежно вiд мiсця останньої роботи:

     а) працiвники, зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi, - за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджуваним Кабiнетом Мiнiстрiв України, i за результатами атестацiї робочих мiсць - пiсля досягнення 50 рокiв i при стажi роботи не менше 25 рокiв у чоловiкiв, з них не менше 10 рокiв на зазначених роботах, i не менше 20 рокiв у жiнок, з них не менше 7 рокiв 6 мiсяцiв на зазначених роботах.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1975 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     45 рокiв - по 31 березня 1970 року включно;

     45 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1970 року по 30 вересня 1970 року;

     46 рокiв - з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року;

     46 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1971 року по 30 вересня 1971 року;

     47 рокiв - з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року;

     47 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1972 року по 30 вересня 1972 року;

     48 рокiв - з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року;

     48 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1973 року по 30 вересня 1973 року;

     49 рокiв - з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року;

     49 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1974 року по 30 вересня 1974 року;

     50 рокiв - з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi стажу роботи:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 15 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року у чоловiкiв i не менше 16 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 16 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 рокiв у чоловiкiв i не менше 17 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 17 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 рокiв у чоловiкiв i не менше 18 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 18 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 рокiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок.

     Працiвникам, якi не мають стажу роботи з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявностi передбаченого загального стажу роботи пенсiї за вiком на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим частини першої статтi 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування":

     чоловiкам - на 1 рiк за кожний повний рiк такої роботи;

     жiнкам - на 1 рiк 4 мiсяцi за кожний повний рiк такої роботи. Зазначене зменшення пенсiйного вiку жiнкам застосовується також у перiод збiльшення вiку виходу на пенсiю по 31 грудня 2021 року;

     б) працiвники, зайнятi повний робочий день на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, - за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджуваним Кабiнетом Мiнiстрiв України, i за результатами атестацiї робочих мiсць - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi роботи не менше 30 рокiв у чоловiкiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на зазначених роботах, i не менше 25 рокiв у жiнок, з них не менше 10 рокiв на зазначених роботах.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     50 рокiв - по 31 березня 1965 року включно;

     50 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1965 року по 30 вересня 1965 року;

     51 рiк - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;

     51 рiк 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1966 року по 30 вересня 1966 року;

     52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;

     52 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1967 року по 30 вересня 1967 року;

     53 роки - з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;

     53 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1968 року по 30 вересня 1968 року;

     54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;

     54 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1969 року по 30 вересня 1969 року;

     55 рокiв - з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi стажу роботи:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв у чоловiкiв i не менше 21 року у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 21 року 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок.

     Працiвникам, якi не мають стажу роботи iз шкiдливими i важкими умовами працi, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявностi передбаченого загального стажу роботи пенсiї за вiком на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим частини першої статтi 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування":

     чоловiкам - на 1 рiк за кожнi 2 роки 6 мiсяцiв такої роботи;

     жiнкам - на 1 рiк за кожнi 2 роки такої роботи. Зазначене зменшення пенсiйного вiку жiнкам застосовується також у перiод збiльшення вiку виходу на пенсiю по 31 грудня 2021 року;

     в) трактористи-машинiсти, безпосередньо зайнятi у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї в колгоспах, радгоспах, iнших пiдприємствах сiльського господарства, - чоловiки пiсля досягнення 55 рокiв i при загальному стажi роботи не менше 30 рокiв, з них не менше 20 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi стажу роботи:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв;

     г) жiнки, якi працюють трактористами-машинiстами, машинiстами будiвельних, шляхових i вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базi тракторiв i екскаваторiв, - пiсля досягнення 55 рокiв i при загальному стажi роботи не менше 25 рокiв, з них не менше 15 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi стажу роботи:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 рокiв;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 рокiв;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 рокiв;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої цiєї статтi;

     д) жiнки, якi працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, iнших пiдприємствах сiльського господарства, - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi зазначеної роботи не менше 20 рокiв за умови виконання встановлених норм обслуговування.

     Норми обслуговування для цих цiлей встановлюються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої цiєї статтi;

     е) жiнки, зайнятi протягом повного сезону на вирощуваннi, збираннi та пiслязбиральнiй обробцi тютюну, - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi зазначеної роботи не менше 20 рокiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої цiєї статтi;

     є) робiтницi текстильного виробництва, зайнятi на верстатах i машинах, - за списком виробництв i професiй, затверджуваним у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi зазначеної роботи не менше 20 рокiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої цiєї статтi;

     ж) жiнки, якi працюють у сiльськогосподарському виробництвi та виховали п'ятеро i бiльше дiтей, - незалежно вiд вiку i трудового стажу, в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     з) водiї мiського пасажирського транспорту (автобусiв, тролейбусiв, трамваїв) i великовагових автомобiлiв, зайнятих у технологiчному процесi важких i шкiдливих виробництв, пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, у тому числi на зазначенiй роботi не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, у тому числi на зазначенiй роботi не менше 10 рокiв.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим i третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої цiєї статтi.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої цiєї статтi.

     Порядок пенсiйного забезпечення осiб, якi працювали до введення в дiю цього Закону на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, передбачених законодавством, що дiяло ранiше, визначається статтею 100 цього Закону.

     Контроль за правильнiстю застосування спискiв на пiльгове пенсiйне забезпечення i якiстю проведення атестацiї робочих мiсць на пiдприємствах та в органiзацiях, пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення цих спискiв покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

     2) у частинi другiй статтi 14 слова i цифри "передбачений статтею 12 цього Закону" замiнити словами i цифрами "встановлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     3) у статтi 54 пункти "а" - "г" викласти в такiй редакцiї:

     "а) працiвники льотного i льотно-випробного складу за наявностi вислуги рокiв на цих посадах станом на 1 квiтня 2015 не менше 25 рокiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв у жiнок та пiсля цiєї дати при набуттi вислуги рокiв на цих посадах:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв у чоловiкiв i не менше 21 року у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 21 року 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2024 року або пiсля цiєї дати - не менше 30 рокiв у чоловiкiв i не менше 25 рокiв у жiнок.

     Зазначенi працiвники, звiльненi вiд льотної роботи за станом здоров'я (через хворобу), за наявностi вислуги рокiв, що не бiльше нiж на п'ять рокiв менше вiд тривалостi, передбаченої абзацами другим - одинадцятим цього пункту, мають право на пенсiю пропорцiйно вiдпрацьованому часу.

     Перелiк посад працiвникiв льотного складу, порядок обчислення строкiв вислуги рокiв для призначення їм пенсiй, а також порядок призначення i виплати пенсiй льотно-випробному складу затверджуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     б) працiвники, якi здiйснюють управлiння повiтряним рухом i мають свiдоцтво диспетчера, пiсля досягнення 50 рокiв i при стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 25 рокiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв роботи по безпосередньому управлiнню польотами повiтряних суден;

     для жiнок - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв, з них не менше 10 рокiв роботи по безпосередньому управлiнню польотами повiтряних суден.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1975 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "а" частини першої статтi 13 цього Закону.

     Зазначенi працiвники, звiльненi вiд роботи по безпосередньому управлiнню польотами повiтряних суден за станом здоров'я (через хворобу), за наявностi вислуги рокiв - не менше 10 рокiв у чоловiкiв i у жiнок не менше 7 рокiв 6 мiсяцiв мають право на пенсiю пропорцiйно вiдпрацьованому часу.

     У вислугу рокiв працiвникам, якi здiйснюють управлiння повiтряним рухом, зараховується також робота, зазначена у пунктi "а" цiєї статтi.

     Працiвники, якi здiйснюють управлiння повiтряним рухом i мають посвiдчення (диспетчери, старшi диспетчери, керiвники польотiв), мають право на пенсiю незалежно вiд вiку, якщо вони були зайнятi на цих роботах станом на 1 квiтня 2015 року - не менше 20 рокiв у чоловiкiв i не менше 17 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок та пiсля цiєї дати були зайнятi на цих роботах:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 18 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року у чоловiкiв i не менше 18 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 рокiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 рокiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 21 року у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 рокiв у чоловiкiв i не менше 21 року 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2024 року i пiсля цiєї дати - не менше 25 рокiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок.

     Порядок обчислення строкiв вислуги для призначення їм пенсiй затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     в) iнженерно-технiчний склад - за перелiком посад i робiт, що затверджується в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, пiсля досягнення 55 рокiв i стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, з них не менше 20 рокiв на зазначених посадах;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, з них не менше 15 рокiв на зазначених посадах.

     У вислугу рокiв працiвникам iнженерно-технiчного складу зараховується також робота, зазначена у пунктах "а" i "б" цiєї статтi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим i третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону;

     г) бортпровiдники:

     чоловiки - пiсля досягнення 55 рокiв i при загальному стажi роботи не менше 30 рокiв, з них не менше 15 рокiв як бортпровiдник;

     жiнки - пiсля досягнення 50 рокiв i при загальному стажi роботи не менше 25 рокiв, з них не менше 10 рокiв як бортпровiдниця.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим i третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом третiм цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1975 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "а" частини першої статтi 13 цього Закону";

     4) статтю 55 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 55. Окремi категорiї працiвникiв iнших галузей народного господарства, якi мають право на пенсiю за вислугу рокiв

     Право на пенсiю за вислугу рокiв мають:

     а) робiтники локомотивних бригад i окремi категорiї працiвникiв, якi безпосередньо здiйснюють органiзацiю перевезень i забезпечують безпеку руху на залiзничному транспортi та метрополiтенах, - за списками професiй i посад, що затверджуються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; водiї вантажних автомобiлiв, безпосередньо зайнятих у технологiчному процесi на шахтах, у рудниках, розрiзах i рудних кар'єрах на вивезеннi вугiлля, сланцю, руди, породи, - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на зазначенiй роботi;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, з них не менше 10 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим i третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону;

     б) працiвники експедицiй, партiй, загонiв, дiльниць i бригад, безпосередньо зайнятi на польових геологорозвiдувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофiзичних, гiдрографiчних, гiдрологiчних, лiсовпорядних i розвiдувальних роботах, - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на зазначенiй роботi;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, з них не менше 10 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим - третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону.

     При цьому перiод роботи безпосередньо в польових умовах протягом пiвроку або бiльше пiвроку зараховується за рiк роботи, менше пiвроку - за фактичною тривалiстю, а на сезонних роботах - вiдповiдно до статтi 61 цього Закону.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону;

     в) робiтники, майстри (у тому числi старшi майстри), безпосередньо зайнятi на лiсозаготiвлях i лiсосплавi, включаючи зайнятих на обслуговуваннi механiзмiв i обладнання, - за списком професiй, посад i виробництв, що затверджується у порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на зазначенiй роботi;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, з них не менше 10 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим i третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону;

     г) механiзатори (докери-механiзатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, з них не менше 20 рокiв на зазначенiй роботi;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, з них не менше 15 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим i третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону;

     д) плавсклад морського, рiчкового флоту i флоту рибної промисловостi (крiм суден портових, що постiйно працюють на акваторiї порту, службово-допомiжних, роз'їзних, примiського i внутрiмiського сполучення) - пiсля досягнення 55 рокiв i при стажi роботи:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на зазначенiй роботi;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, з них не менше 10 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацами другим i третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту "б" частини першої статтi 13 цього Закону;

     працiвники окремих видiв суден, професiй i посад плавскладу суден морського, рiчкового флоту i флоту рибної промисловостi - за списком, що затверджується у порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, незалежно вiд вiку при стажi роботи на цих суднах, за цими професiями i посадами станом на 1 квiтня 2015 року не менше 25 рокiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв у жiнок та пiсля цiєї дати при стажi роботи на цих суднах, за цими професiями i посадами:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв у чоловiкiв i не менше 21 року у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 21 року 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2024 року або пiсля цiєї дати - не менше 30 рокiв у чоловiкiв i не менше 25 рокiв у жiнок;

     е) працiвники освiти, охорони здоров'я та соцiального забезпечення незалежно вiд вiку за наявностi спецiального стажу роботи за перелiком, що затверджується у порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, станом на 1 квiтня 2015 - не менше 25 рокiв та пiсля цiєї дати:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2024 року або пiсля цiєї дати - не менше 30 рокiв;

     є) спортсмени - заслуженi майстри спорту, майстри спорту мiжнародного класу - члени збiрних команд при загальному стажi роботи не менше 25 рокiв - у порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, незалежно вiд вiку;

     ж) артисти театрально-концертних та iнших видовищних закладiв, пiдприємств i колективiв при стажi творчої дiяльностi вiд 20 до 35 рокiв за перелiком та у порядку, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, незалежно вiд вiку";

     5) статтю 85 доповнити частинами четвертою - шостою такого змiсту:

     "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

     у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на посадах, якi дають право на призначення пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", пенсiї, призначенi вiдповiдно до цього Закону, не виплачуються;

     у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на iнших посадах/роботах пенсiї, призначенi вiдповiдно до цього Закону, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу)".

     3. Статтю 58 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 58. Виплата пенсiй працюючим пенсiонерам

     Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, пенсiї, призначенi вiдповiдно до цього Закону:

     у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється чиннiсть пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на посадах, якi дають право на призначення пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", не виплачуються;

     у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на iнших посадах/роботах пенсiї, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiї особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмiрi без урахування одержуваного заробiтку (доходу)".

     4. Статтю 54 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 54. Виплата пенсiй пенсiонерам за наявностi заробiтку (прибутку)

     Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, особам, яким пенсiя призначена вiдповiдно до цього Закону (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", пенсiї, призначенi вiдповiдно до цього Закону, не виплачуються. Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiї, що призначаються вiдповiдно до цього Закону, виплачуються без урахування одержуваного заробiтку (прибутку).

     Пенсiонерам, якi мають прибуток вiд заняття пiдприємницькою дiяльнiстю, надбавки до пенсiї, передбаченi непрацездатним членам сiм'ї вiдповiдно до пункту "а" частини першої статтi 16 та пункту "а" частини першої статтi 24 цього Закону, не нараховуються".

     5. У статтi 37 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132, N 20 - 21, ст. 710, ст. 745, N 49, ст. 2056; 2015 р., N 6, ст. 40):

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Пенсiйне забезпечення державних службовцiв";

     частину четверту замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

     особам, на яких поширюється дiя цього Закону (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї/щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", пенсiї, призначенi вiдповiдно до цiєї статтi, не виплачуються;

     у перiод роботи на iнших посадах/роботах пенсiя, призначена особам вiдповiдно до цiєї статтi (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), розмiр якої перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї в порядку i на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", виплачується у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     У зв'язку з цим частини п'яту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - вiсiмнадцятою.

     6. Частину другу статтi 18 Закону України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2005 р., N 1, ст. 14) доповнити реченням такого змiсту: "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, особам, у перiод роботи на посадах судових експертiв (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються".

     7. Частину двадцять восьму статтi 24 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2012 р., N 12-13, ст. 82) викласти в такiй редакцiї:

     "Пенсiя, призначена особi вiдповiдно до цiєї статтi (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), в перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї/щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачується в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на iнших посадах/роботах, пенсiї, призначенi вiдповiдно до цiєї статтi, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     8. Частину першу статтi 64 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) доповнити реченням такого змiсту: "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, службовцям Нацiонального банку (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи у Нацiональному банку, пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються".

     9. Частину сьому статтi 21 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) доповнити реченням такого змiсту: "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, посадовим особам мiсцевого самоврядування (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод служби в органах мiсцевого самоврядування, пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються".

     10. Абзац сьомий частини дванадцятої статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2012 р., N 12-13, ст. 82, N 34-35, ст. 414; 2014 р., N 13, ст. 225, N 20-21, ст. 745; 2015 р., N 6, ст. 40) замiнити шiстьма абзацами такого змiсту:

     "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

     пенсiя/щомiсячне довiчне грошове утримання працюючому народному депутату (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") в перiод виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, якi дають право на призначення пенсiї/щомiсячного довiчного грошового утримання в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", не виплачується;

     у перiод роботи на iнших посадах/роботах пенсiя, призначена особi вiдповiдно до цiєї статтi (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), розмiр якої перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiя працюючому народному депутату в перiод виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, якi дають право на призначення пенсiї в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", виплачується у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - сiмнадцятим.

     11. Частину першу статтi 29 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29) доповнити реченням такого змiсту: "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, працiвникам дипломатичної служби (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") у перiод роботи пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються".

     12. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) частину третю статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, пiдвищується розмiр пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону. Перерахунок пенсiї проводиться з дня встановлення нового розмiру прожиткового мiнiмуму.

     З 1 сiчня 2016 року у разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, пiдвищується розмiр пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону (крiм пенсiонерiв, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування). Перерахунок пенсiї проводиться з дня встановлення нового розмiру прожиткового мiнiмуму. Пенсiонерам, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування), пiсля звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi пенсiя перераховується з урахуванням прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом на дату звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi";

     2) абзац другий частини першої статтi 47 замiнити п'ятьма абзацами такого змiсту:

     "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

     у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на посадах, якi дають право на призначення пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", пенсiї, призначенi вiдповiдно до цього Закону, не виплачуються;

     у перiод роботи на iнших посадах/роботах пенсiя, призначена особi вiдповiдно до цiєї статтi (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), розмiр якої перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу) або пенсiйних виплат з накопичувальної системи пенсiйного страхування чи пенсiйних виплат iз системи недержавного пенсiйного забезпечення".

     13. Абзац третiй пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 12 - 13, ст. 82) викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок виплати пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання) працюючим пенсiонерам встановлюється законодавством незалежно вiд дати призначення пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання)".

     14. Частину першу статтi 57 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) доповнити реченням такого змiсту: "Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на посадi члена Кабiнету Мiнiстрiв України, пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються".

     15. Частину п'ятнадцяту статтi 86 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12) викласти в такiй редакцiї:

     "15. Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

     особам, на яких поширюється дiя цього Закону (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї/щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про судоустрiй i статус суддiв", пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, не виплачується;

     у перiод роботи на iнших посадах/роботах пенсiя, призначена особi вiдповiдно до цiєї статтi (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), розмiр якої перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     З 1 сiчня 2016 року пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї/щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачується в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, встановлених для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     16. Статтю 1.1 Положення про помiчника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283; 2004 р., N 23, ст. 320), пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, особам (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадi помiчника-консультанта народного депутата України, пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються".

     У зв'язку з цим частини шосту i сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою i восьмою.

     17. Частини третю - п'яту статтi 141 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (в редакцiї Закону України вiд 12 лютого 2015 року N 192-VIII) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Щомiсячне довiчне грошове утримання виплачується суддi у розмiрi 60 вiдсоткiв грошового утримання суддi, який працює на вiдповiднiй посадi.

     4. Умови та порядок перерахунку ранiше призначеного щомiсячного довiчного грошового утримання суддiв Конституцiйного Суду України визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

     особам, на яких поширюється дiя цього Закону (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення щомiсячного довiчного грошового утримання вiдповiдно до цiєї статтi або право на призначення пенсiї у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", щомiсячне довiчне грошове утримання, призначене вiдповiдно до цiєї статтi, не виплачується;

     у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на iнших посадах/роботах щомiсячне довiчне грошове утримання, розмiр якого перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     З 1 сiчня 2016 року виплата щомiсячного довiчного грошового утримання, призначеного вiдповiдно до цiєї статтi, на перiод роботи на посадах, якi дають право на його призначення або право на призначення пенсiї в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", припиняється. На цей перiод призначається i виплачується пенсiя вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Пiсля звiльнення з роботи щомiсячне довiчне грошове утримання виплачується у повному розмiрi.

     Максимальний розмiр щомiсячного довiчного грошового утримання суддi у вiдставцi (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. Довiчне грошове утримання суддям виплачується органами Пенсiйного фонду України за рахунок коштiв Державного бюджету України".

     II. Визнати таким, що втратив чиннiсть, пункт 10 роздiлу III "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 6, ст. 40).

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 квiтня 2015 року, крiм:

     пункту 15 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 25 квiтня 2015 року;

     абзацiв другого, третього i дев'ятого пункту 17 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 28 березня 2015 року.

     2. Порядок виплати пенсiї (щомiсячного довiчного грошового утримання) працюючим пенсiонерам, встановлений цим Законом, поширюється на пенсiонерiв (отримувачiв щомiсячного довiчного грошового утримання) незалежно вiд часу призначення пенсiї.

     3. Обмеження щодо виплати пенсiї, щомiсячного довiчного грошового утримання, передбаченi цим Законом, не застосовуються протягом особливого перiоду до пенсiй, щомiсячного довiчного грошового утримання, що призначенi особам, якi проходять вiйськову службу або перебувають на посадах у Мiнiстерствi оборони України, Головному управлiннi розвiдки Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України, Апаратi Ради нацiональної безпеки i оборони України, Державнiй спецiальнiй службi транспорту, Службi безпеки України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй прикордоннiй службi України, Управлiннi державної охорони України, Державнiй пенiтенцiарнiй службi України, Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Нацiональнiй гвардiї України, органах вiйськової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операцiях, здiйсненнi заходiв iз забезпечення правопорядку на державному кордонi, вiдбиттi збройного нападу на об'єкти, що охороняються вiйськовослужбовцями, звiльненнi цих об'єктiв у разi захоплення, вiдбиттi спроб насильницького заволодiння зброєю, бойовою та iншою технiкою; до пенсiй, щомiсячного довiчного грошового утримання, що призначенi вiдповiдно до законiв України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", на перiод виконання особами, яким вони призначенi, повноважень членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України та Вищої ради юстицiї.

     Пiсля завершення особливого перiоду виплата пенсiй таким особам здiйснюється згiдно iз законодавством.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати до 1 травня 2015 року на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо призначення всiх пенсiй, у тому числi спецiальних (крiм пенсiй вiйськовослужбовцiв i наукових працiвникiв), на загальних пiдставах;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. У разi неприйняття до 1 червня 2015 року закону щодо призначення всiх пенсiй, у тому числi спецiальних, на загальних пiдставах з 1 червня 2015 року скасовуються норми щодо пенсiйного забезпечення осiб, яким пенсiї/щомiсячне довiчне грошове утримання призначаються вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", "Про статус народного депутата України", "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про судову експертизу", "Про Нацiональний банк України", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", Податкового та Митного кодексiв України, Положення про помiчника-консультанта народного депутата України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
N 213-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.