ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення прозоростi у сферi вiдносин власностi з метою запобiгання корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 18847 такого змiсту:

     "Стаття 18847. Порушення встановленого законом порядку отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру

     Подання заявником завiдомо недостовiрних вiдомостей про себе пiд час реєстрацiї на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї та облiку транспортних засобiв, для отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, або пiд час реєстрацiї на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї прав, для отримання iнформацiї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або пiд час реєстрацiї на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, для отримання iнформацiї з Державного земельного кадастру, а так само подання заявником завiдомо недостовiрних вiдомостей про себе у разi запитування iнформацiї з державних реєстрiв, зазначених у цiй статтi, та Державного земельного кадастру в паперовiй формi -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох до шести неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтю 221 пiсля цифр "18846" доповнити цифрами "18847";

     3) абзац другий пункту 1 частини першої статтi 255 пiсля цифр "18828" доповнити цифрами "18847".

     2. Закон України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами) доповнити статтею 341 такого змiсту:

     "Стаття 341. Надання iнформацiї про зареєстрованi транспортнi засоби з Єдиного державного реєстру

     Iнформацiя про зареєстрованi транспортнi засоби та їх власникiв, що мiститься у Єдиному державному реєстрi, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, є вiдкритою та загальнодоступною.

     Для фiзичних та юридичних осiб iнформацiя з Єдиного державного реєстру надається шляхом пошуку за суб'єктом (власником транспортного засобу) в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї та облiку транспортних засобiв, за умови iдентифiкацiї такої особи (фiзичної або юридичної) з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи, чи в паперовiй формi шляхом подання заяви особисто або направлення її поштою органам Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Iнформацiя з Єдиного державного реєстру надається у порядку i за формою, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За запитом посадових осiб органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв внутрiшнiх справ, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, адвокатiв, нотарiусiв iнформацiя з Єдиного державного реєстру у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом (власником транспортного засобу) чи за державним номерним знаком у письмовiй або електроннiй формi шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру, за умови iдентифiкацiї вiдповiдної посадової особи за допомогою електронного цифрового пiдпису. Порядок доступу до Єдиного державного реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За заявою власника чи iншого правоволодiльця орган реєстрацiї та облiку транспортних засобiв надає iнформацiю про осiб, якi отримали вiдомостi про зареєстрований транспортний засiб, що йому належить.

     Iнформацiя про зареєстрований транспортний засiб чи його власника, отримана в електроннiй чи паперовiй формi вiдповiдно до законодавства за допомогою програмних засобiв ведення Єдиного державного реєстру, є офiцiйною та використовується вiдповiдно до законодавства".

     3. Частину другу статтi 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2014 р., N 46, ст. 2048) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для фiзичних та юридичних осiб iнформацiя за об'єктом нерухомого майна надається в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Мiнiстерства юстицiї України, за умови iдентифiкацiї такої особи (фiзичної або юридичної) з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи, або в паперовому виглядi державним реєстратором чи нотарiусом.

     Iнформацiя за суб'єктом речового права на нерухоме майно надається фiзичним та юридичним особам в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Мiнiстерства юстицiї України з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи, або в паперовому виглядi державним реєстратором чи нотарiусом.

     Iнформацiя про зареєстрованi права та їх обтяження, отримана в електроннiй чи паперовiй формi за допомогою програмного забезпечення державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується вiдповiдно до законодавства".

     4. У Законi України "Про Державний земельний кадастр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61; 2013 р., N 40, ст. 534; 2015 р., N 23, ст. 158):

     1) у статтi 36:

     а) частину першу доповнити пунктом "ї" такого змiсту:

     "ї) iншi вiдомостi про земельнi дiлянки, передбаченi статтею 15 та частиною другою статтi 30 цього Закону";

     б) частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Перегляд, копiювання та роздрукування iнформацiї, зазначеної у пунктi "ї" частини першої цiєї статтi, здiйснюються за умови iдентифiкацiї особи (фiзичної або юридичної), яка отримує доступ до iнформацiї, з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи";

     в) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Орган, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, за заявою суб'єкта речового права на земельну дiлянку зобов'язаний надати йому iнформацiю про осiб, якi отримали доступ до iнформацiї про цього суб'єкта в Державному земельному кадастрi".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     г) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Пошук, перегляд, копiювання та роздрукування вiдомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, зазначених у пунктах "а" - "е", "ї" частини першої цiєї статтi, здiйснюються безоплатно, а вiдомостей, зазначених у пунктах "є" - "i" частини першої цiєї статтi, - за плату, розмiри якої встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину п'яту статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "5. На отримання вiдомостей Державного земельного кадастру про земельну дiлянку мають право:

     фiзичнi та юридичнi особи, за умови їх iдентифiкацiї з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи;

     органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування для реалiзацiї своїх повноважень, визначених законом".

     5. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056; 2015 р., N 11, ст. 75, N 17, ст. 118):

     1) пiдпункт "д" пункту 1 частини першої статтi 3 доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     2) абзац четвертий частини першої статтi 47 пiсля слiв "мiсцезнаходження об'єктiв, якi наводяться в декларацiї" доповнити словами " (крiм областi, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт)";

     3) роздiл VII доповнити статтею 521 такого змiсту:

     "Стаття 521. Особливостi здiйснення заходiв фiнансового контролю стосовно окремих категорiй осiб

     1. Стосовно осiб, зазначених у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, якi належать до кадрового складу розвiдувальних органiв України та/або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, зокрема, у вiйськових формуваннях та державних органах, що здiйснюють оперативно-розшукову, контрозвiдувальну, розвiдувальну дiяльнiсть, а також осiб, якi претендують на зайняття таких посад, заходи, передбаченi роздiлом VII цього Закону, органiзовуються i здiйснюються у спосiб, що унеможливлює розкриття їх належностi до зазначених органiв (формувань), у порядку, що визначається Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї за погодженням iз зазначеними органами (формуваннями)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через два мiсяцi з дня його опублiкування, крiм пункту 5 роздiлу I, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 липня 2015 року
N 597-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.