ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо розбудови iнституцiйної спроможностi Нацiонального банку України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рiшень, актiв Нацiонального банку України, а також встановлення для Нацiонального банку України заборони або обов'язку вчиняти певнi дiї".

     У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати вiдповiдно частинами шостою - дев'ятою.

     2. Статтю 152 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рiшень, актiв Нацiонального банку України, а також встановлення для Нацiонального банку України заборони або обов'язку вчиняти певнi дiї".

     3. Пункт 4 частини п'ятої статтi 117 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) викласти в такiй редакцiї:

     "4) зупинення рiшень Нацiонального банку України, актiв Нацiонального банку України, а також встановлення для Нацiонального банку України заборони або обов'язку вчиняти певнi дiї".

     4. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     а) доповнити визначенням термiнiв такого змiсту (в алфавiтному порядку):

     "мiжнароднi стандарти професiйної практики внутрiшнього аудиту - прийнятi Радою з Мiжнародних Стандартiв внутрiшнього аудиту, схвалених Наглядовою Радою Професiйної Практики";

     "фiнансова стабiльнiсть - стан фiнансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливiсть ефективно виконувати свої ключовi функцiї, такi як фiнансове посередництво та забезпечення здiйснення платежiв, i таким чином сприяти стiйкому економiчному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економiку";

     б) визначення термiна "офiцiйне видання Нацiонального банку України" викласти в такiй редакцiї:

     "офiцiйне видання Нацiонального банку України - друковане видання Нацiонального банку, зареєстроване у встановленому порядку";

     в) у визначеннi термiна "ставки рефiнансування Нацiонального банку України" слово "комерцiйним" виключити;

     г) останнiй абзац викласти в такiй редакцiї:

     "Термiни "асоцiйована особа", "дiлова репутацiя", "iстотна участь" розумiються у значеннi, визначеному Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     2) у частинi третiй статтi 3 слова "доходи його кошторису" замiнити словами "частина його прибутку до розподiлу";

     3) у статтi 4:

     а) частину першу пiсля слова "кошторису" доповнити словами "адмiнiстративних витрат";

     б) у частинi другiй слова "перебуває у його повному господарському вiданнi" замiнити словами "закрiплено за ним на правi господарського вiдання";

     4) у статтi 5:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Кошторис адмiнiстративних витрат";

     б) у частинi першiй слова "кошторис доходiв та витрат" замiнити словами "кошторис адмiнiстративних витрат";

     в) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України включає до кошторису адмiнiстративних витрат прогнозованi витрати, в тому числi амортизацiйнi вiдрахування, резерви пiд знецiнення активiв, iнвестицiї, що спрямовуються на забезпечення дiяльностi Нацiонального банку України, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Нацiонального банку за виконання ними своїх функцiй з деталiзацiєю розмiру, посад та перiодичностi їх виплат";

     г) частину четверту доповнити словами "якi є джерелом фiнансування iнвестицiй, що спрямовуються на забезпечення дiяльностi Нацiонального банку";

     5) у статтi 51:

     а) частину п'яту замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Нацiональний банк пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку рiчної фiнансової звiтностi за рахунок прибутку до розподiлу забезпечує формування загальних резервiв у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку.

     Рада Нацiонального банку має право прийняти рiшення про додаткове спрямування прибутку до розподiлу на формування iнших резервiв, якi є джерелом фiнансування iнвестицiй, що спрямовуються на забезпечення дiяльностi Нацiонального банку, у розмiрi до 2 вiдсоткiв вiд обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку та на збiльшення статутного капiталу Нацiонального банку".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

     б) у частинi сьомiй слова "формування загальних резервiв у розмiрi, передбаченому частиною п'ятою" замiнити словами "спрямування прибутку до розподiлу на цiлi, визначенi частинами п'ятою та шостою";

     в) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Нацiональний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподiлу бiльшу, нiж визначена у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, що пiдтверджена зовнiшнiм аудитом та затверджена Радою Нацiонального банку";

     6) частину третю статтi 6 пiсля слова "сприяє" доповнити словами "фiнансовiй стабiльностi, в тому числi";

     7) у частинi першiй статтi 7:

     а) пункт 12 виключити;

     б) пункт 16 викласти в такiй редакцiї:

     "16) аналiзує та прогнозує динамiку макроекономiчних, грошово-кредитних, валютних та фiнансових показникiв, у тому числi складає платiжний баланс";

     в) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) здiйснює аналiз стану фiнансової системи щодо фiнансової стабiльностi";

     8) статтю 8 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Рада Нацiонального банку здiйснює нагляд за системою внутрiшнього контролю Нацiонального банку";

     9) статтi 9 та 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Повноваження Ради Нацiонального банку

     Рада Нацiонального банку:

     1) розробляє Основнi засади грошово-кредитної полiтики на пiдставi пропозицiй, наданих Правлiнням Нацiонального банку, публiкує їх в офiцiйних виданнях та подає щорiчно до 15 вересня до Верховної Ради України для iнформування;

     2) здiйснює контроль за проведенням грошово-кредитної полiтики;

     3) здiйснює аналiз впливу грошово-кредитної полiтики України на стан соцiально-економiчного розвитку України та розробляє пропозицiї щодо внесення вiдповiдних змiн до неї;

     4) затверджує щорiчно до 15 вересня поточного року кошторис витрат Нацiонального банку на наступний рiк;

     5) подає до Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчно до 1 квiтня вiдомостi про частину прогнозованого прибутку до розподiлу поточного року;

     6) приймає рiшення про спрямування прибутку до розподiлу на збiльшення статутного капiталу Нацiонального банку та формування резервiв, якi є джерелом фiнансування iнвестицiй, що спрямовуються на забезпечення дiяльностi Нацiонального банку;

     7) затверджує Регламент Ради Нацiонального банку України, положення про Аудиторський комiтет та iншi робочi органи Ради Нацiонального банку;

     8) приймає рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Нацiонального банку;

     9) визначає порядок, перiодичнiсть проведення внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку та затверджує рiчний план його проведення, затверджує положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту;

     10) затверджує до 1 листопада звiтного року аудиторську фiрму для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку, визначену за результатами проведення процедури закупiвлi згiдно iз Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     11) розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квiтня наступного за звiтним року рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку, звiт про виконання кошторису адмiнiстративних витрат Нацiонального банку та розподiл прибутку до розподiлу за звiтний рiк, оприлюднює затверджену Радою Нацiонального банку рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку;

     12) затверджує рiшення Правлiння Нацiонального банку про участь Нацiонального банку у мiжнародних фiнансових органiзацiях;

     13) оцiнює дiяльнiсть Правлiння Нацiонального банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної полiтики та з iнших питань, рiшення щодо яких є обов'язковими для Правлiння Нацiонального банку; вносить Правлiнню Нацiонального банку рекомендацiї стосовно:

     методiв та форм прогнозування макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України, а також грошово-кредитної полiтики;

     окремих заходiв монетарного i регулятивного характеру та їх впливу на економiчний i соцiальний розвиток України;

     полiтики курсоутворення та валютного регулювання;

     розвитку банкiвської системи та окремих нормативних актiв з питань банкiвської дiяльностi;

     вдосконалення платiжної системи;

     iнших питань, вiднесених законом до компетенцiї Ради Нацiонального банку;

     14) вносить рекомендацiї Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно впливу полiтики державних запозичень та податкової полiтики на стан грошово-кредитної сфери України;

     15) затверджує за поданням Правлiння Нацiонального банку методику визначення заробiтної плати Голови Нацiонального банку та його заступникiв;

     16) створює Аудиторський комiтет та iншi робочi органи Ради Нацiонального банку, визначає їх склад та керiвникiв;

     17) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     18) призначає на посади та звiльняє з посад першого заступника та заступникiв Голови Нацiонального банку за поданням Голови Нацiонального банку;

     19) здiйснює нагляд за дiяльнiстю пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     20) затверджує за поданням Правлiння Нацiонального банку методику визначення винагороди членам Ради Нацiонального банку, крiм Голови Нацiонального банку. Розмiр щорiчної винагороди члена Ради Нацiонального банку України не може бути вищим за чотирикратний максимальний розмiр заробiтної плати члена Правлiння Нацiонального банку.

     У разi неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлiнням Нацiонального банку рiшень Ради Нацiонального банку, якi є обов'язковими згiдно з цим Законом, Рада Нацiонального банку має право звернутися до Голови Нацiонального банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицiй.

     Стаття 10. Склад та формування Ради Нацiонального банку

     До складу Ради Нацiонального банку входять члени Ради Нацiонального банку, призначенi Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членiв Ради Нацiонального банку шляхом прийняття вiдповiдної постанови. Президент України призначає чотирьох членiв Ради Нацiонального банку шляхом видання вiдповiдного указу. Голова Нацiонального банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Нацiонального банку за посадою.

     Кандидатури осiб для призначення Верховною Радою України членами Ради Нацiонального банку проходять обговорення на спецiальному вiдкритому засiданнi профiльного комiтету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендацiї Верховнiй Радi України.

     Членом Ради Нацiонального банку може бути громадянин України, який постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту у галузi економiки, фiнансiв чи права або науковий ступiнь у галузi економiки, фiнансiв чи права i при цьому має не менше 10 рокiв досвiду роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах в iнших органах державної влади та державних органах, якi забезпечують проведення та реалiзацiю державної фiнансової, економiчної чи правової полiтики, або на керiвних посадах у мiжнародних фiнансових органiзацiях, або на керiвних посадах у банку, або наукової роботи за фiнансовою, економiчною чи правовою тематикою та має бездоганну дiлову репутацiю, зокрема не має судимостi, не погашеної i не знятої в установленому законом порядку.

     Особа не може бути членом Ради Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабiнету Мiнiстрiв України, або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади (заступника керiвника) та iншого державного органу (якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади), або є особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або є керiвником (заступником керiвника) пiдприємства, установи та органiзацiї, або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвних органiв полiтичної партiї, є посадовою особою, або є власником iстотної участi в юридичнiй особi, яка надає фiнансовi послуги i знаходиться пiд наглядом Нацiонального банку.

     Для призначення членом Ради Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою цiєї статтi.

     Строк повноважень членiв Ради Нацiонального банку - сiм рокiв, крiм Голови Нацiонального банку, який входить до складу Ради Нацiонального банку на строк здiйснення ним повноважень за посадою. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Ради Нацiонального банку бiльше нiж на два строки поспiль.

     Призначення на посади та звiльнення з посад членiв Ради Нацiонального банку здiйснюється таким чином, щоб було забезпечено можливiсть проведення засiдання Ради Нацiонального банку вiдповiдно до вимог частини четвертої статтi 11 цього Закону.

     Член Ради Нацiонального банку звiльняється з посади у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень або у разi:

     1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням iз зазначенням аргументiв такого рiшення;

     2) визнання його судом недiєздатним;

     3) невiдповiдностi дiяльностi члена Ради Нацiонального банку вимогам закону або втрати бездоганної дiлової репутацiї;

     4) вiдсутностi без поважних причин на двох засiданнях Ради Нацiонального банку поспiль;

     5) невиконання обов'язкiв члена Ради Нацiонального банку (в тому числi за станом здоров'я) бiльше чотирьох мiсяцiв поспiль;

     6) встановлення факту надання недостовiрної iнформацiї для призначення на посаду члена Ради Нацiонального банку;

     7) виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути членом Ради Нацiонального банку (вiдповiдно до частин третьої та четвертої цiєї статтi).

     У разi смертi, визнання в установленому порядку безвiсно вiдсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Нацiонального банку, повноваження такого члена Ради Нацiонального банку вважаються припиненими з дня його смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рiшенням суду про визнання особи безвiсно вiдсутньою чи про оголошення особи померлою.

     Президент України звiльняє призначених ним членiв Ради Нацiонального банку шляхом видання вiдповiдного указу, в якому мають бути зазначенi пiдстави для звiльнення.

     Верховна Рада України звiльняє призначених нею членiв Ради Нацiонального банку шляхом прийняття вiдповiдної постанови за поданням профiльного комiтету Верховної Ради України, в якiй мають бути зазначенi пiдстави для звiльнення.

     Повноваження Голови Нацiонального банку як члена Ради Нацiонального банку достроково припиняються у зв'язку з його вiдставкою або в разi звiльнення його з посади з iнших пiдстав, визначених цим Законом.

     Члени Ради Нацiонального банку (крiм Голови Нацiонального банку) за виконання своїх функцiй отримують винагороду за рахунок Нацiонального банку. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до методики, затвердженої Радою Нацiонального банку за поданням Правлiння Нацiонального банку.

     Iнформацiя про розмiр винагороди, отриманої кожним членом Ради Нацiонального банку, пiдлягає опублiкуванню у складi рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку.

     Членам Ради Нацiонального банку оплачуються витрати, здiйсненi у зв'язку з виконанням ними своїх повноважень, вiдповiдно до Регламенту Ради Нацiонального банку України.

     Матерiально-технiчне та органiзацiйне забезпечення роботи Ради Нацiонального банку та її робочих органiв здiйснює Нацiональний банк вiдповiдно до кошторису адмiнiстративних витрат";

     10) у статтi 11:

     а) доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Рада Нацiонального банку дiє вiдповiдно до Регламенту Ради Нацiонального банку України, що затверджується на її засiданнi".

     У зв'язку з цим частини першу - сьому вважати вiдповiдно частинами другою - восьмою;

     б) у частинi другiй слова "одного разу на квартал" замiнити словами "десяти разiв на рiк";

     в) у частинi четвертiй слово "десяти" замiнити словом "шести";

     11) частину третю статтi 12 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "iнформує у порядку, визначеному Регламентом Ради Нацiонального банку України, Президента України або Верховну Раду України про виникнення пiдстав для звiльнення з посади призначених ними членiв Ради Нацiонального банку".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     12) частину другу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Основнi засади грошово-кредитної полiтики та рiшення Ради Нацiонального банку з питань, визначених пунктами 3, 4, 6, 8 - 10, 12, 15, 17, 18, 20 статтi 9 цього Закону, є обов'язковими для виконання Правлiнням Нацiонального банку";

     13) роздiл II доповнити статтею 131 такого змiсту:

     "Стаття 131. Аудиторський комiтет

     Рада Нацiонального банку утворює Аудиторський комiтет з метою оцiнки надiйностi та результативностi системи внутрiшнього контролю в Нацiональному банку, повноти та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку.

     Аудиторський комiтет є консультативним робочим органом Ради Нацiонального банку та дiє на пiдставi положення, що затверджується Радою Нацiонального банку.

     До складу Аудиторського комiтету, крiм членiв Ради Нацiонального банку, можуть входити незалежнi експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освiту у галузi економiки, фiнансiв чи права або науковий ступiнь у цих галузях, досвiд роботи за фахом не менше 10 рокiв та має бездоганну дiлову репутацiю, зокрема не має судимостi, не погашеної i не знятої в установленому законом порядку.

     На незалежних експертiв поширюються обмеження, встановленi частиною четвертою статтi 10 та частиною першою статтi 65 цього Закону.

     Кiлькiсть членiв Аудиторського комiтету не може бути бiльшою нiж п'ять осiб.

     Засiдання Аудиторського комiтету проводяться не рiдше десяти разiв на рiк";

     14) у статтi 15:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi 1:

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "про застосування заходiв впливу (санкцiй) до банкiв та iнших осiб, дiяльнiсть яких перевiряється Нацiональним банком вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та iнших законiв України";

     абзац двадцять четвертий виключити;

     доповнити абзацами двадцять сьомим i двадцять восьмим такого змiсту:

     "про створення комiтетiв Правлiння Нацiонального банку;

     про делегування частини своїх повноважень окремим комiтетам Правлiння Нацiонального банку, передбаченим частинами четвертою та п'ятою статтi 17 цього Закону";

     у пунктi 2 слова "рiчний звiт" замiнити словами "рiчну фiнансову звiтнiсть", а слова "кошторису доходiв та витрат" замiнити словами "кошторису адмiнiстративних витрат";

     пункт 3 пiсля слiв "структурнi пiдроздiли" доповнити словами "(крiм положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту)", а пiсля слiв "керiвникiв пiдроздiлiв" - словами "(крiм керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту)";

     доповнити пунктами 31 та 32 такого змiсту:

     "31) погоджує призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що забезпечують виконання функцiй Нацiонального банку;

     32) визначає перелiк структурних пiдроздiлiв, що забезпечують виконання функцiй Нацiонального банку";

     пункт 9 замiнити двома пунктами такого змiсту:

     "9) розробляє та подає на затвердження Радi Нацiонального банку методику визначення винагороди членам Ради Нацiонального банку, крiм Голови Нацiонального банку;

     10) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом та не вiднесенi до повноважень Голови Нацiонального банку та Ради Нацiонального банку";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Правлiння Нацiонального банку несе колегiальну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Нацiонального банку в межах компетенцiї членiв Правлiння. Голова Нацiонального банку несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Нацiонального банку перед Президентом України та Верховною Радою України";

     15) статтi 16 та 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Склад та порядок формування Правлiння Нацiонального банку

     Правлiння Нацiонального банку є колегiальним органом та складається з шести осiб: Голови Нацiонального банку, першого заступника та заступникiв Голови Нацiонального банку.

     Правлiння Нацiонального банку очолює Голова Нацiонального банку.

     Стаття 17. Порядок роботи Правлiння Нацiонального банку та його комiтетiв

     Порядок органiзацiї та проведення засiдань Правлiння Нацiонального банку визначається Регламентом Правлiння Нацiонального банку України.

     Рiшення Правлiння Нацiонального банку приймаються на колегiальнiй основi простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Правлiння Нацiонального банку має один голос. Голова Нацiонального банку має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння Нацiонального банку пiд час прийняття рiшень.

     Засiдання Правлiння Нацiонального банку є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше чотирьох членiв Правлiння Нацiонального банку.

     Правлiння Нацiонального банку має право утворити Комiтет з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем та делегувати йому повноваження щодо здiйснення банкiвського регулювання та нагляду, в тому числi застосування до банкiв та iнших осiб, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України, заходiв впливу (санкцiй), передбачених законами України, крiм заходiв, передбачених пунктами 111 - 13 частини першої статтi 73 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     Правлiння Нацiонального банку має право утворити Комiтет з управлiння активами та пасивами Нацiонального банку та делегувати йому повноваження щодо прийняття рiшень з питань управлiння активами i пасивами, у тому числi золотовалютним резервом України, забезпечення монiторингу ризикiв i фiнансових результатiв за операцiями з активами i пасивами Нацiонального банку";

     16) у статтi 18:

     а) у частинi другiй слово "пiдряд" замiнити словом "поспiль";

     б) у частинi восьмiй:

     пункт 2 пiсля слiв "про вiдставку" доповнити словами "iз зазначенням аргументiв такого рiшення";

     у пунктi 9 слово "пiдряд" замiнити словом "поспiль";

     в) пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Голова Нацiонального банку на пленарному засiданнi Верховної Ради України при розглядi питання про його звiльнення у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цiєї статтi, доповiдає про результати дiяльностi на посадi Голови Нацiонального банку".

     У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;

     17) у статтi 19:

     а) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1) керує дiяльнiстю Нацiонального банку у межах компетенцiї, визначеної цим Законом";

     б) у пунктi 4 слово "Правлiння" замiнити словами "прийнятi Правлiнням";

     в) пункт 5 викласти у такiй редакцiї:

     "5) вносить Радi Нацiонального банку подання про призначення на посади та звiльнення з посад заступникiв Голови Нацiонального банку, розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Нацiонального банку";

     г) у пунктi 6 слова "розпорядчi акти" замiнити словами "акти органiзацiйно-розпорядчого характеру";

     ґ) пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) iнiцiює перед Радою Нацiонального банку проведення позапланового внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку";

     д) пункт 8 виключити;

     18) у статтi 20:

     а) частини першу та другу замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Голова Нацiонального банку має п'ятьох заступникiв, у тому числi одного першого заступника, якi призначаються на посади та звiльняються з посад Радою Нацiонального банку за поданням Голови Нацiонального банку.

     Заступник Голови Нацiонального банку призначається на посаду на строк, що вiдповiдає термiну повноважень Голови Нацiонального банку. Призначення на посади та звiльнення з посад заступникiв Голови Нацiонального банку здiйснюється таким чином, щоб було забезпечено можливiсть проведення засiдання Правлiння Нацiонального банку вiдповiдно до вимог частини третьої статтi 17 цього Закону.

     Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника Голови Нацiонального банку бiльше нiж два строки поспiль".

     У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою;

     б) у частинi шостiй слова "другою та третьою" замiнити словами "четвертою та п'ятою";

     в) у частинi сьомiй слова "погоджує кандидатуру" замiнити словами "призначає особу", а слова "другою та третьою" - словами "четвертою та п'ятою";

     г) частину восьму замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Заступник Голови Нацiонального банку звiльняється з посади у таких випадках:

     1) закiнчення строку повноважень;

     2) подання заяви про звiльнення за власним бажанням iз зазначенням аргументiв такого рiшення;

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

     4) на пiдставi рiшення суду про визнання особи недiєздатною;

     5) втрати бездоганної дiлової репутацiї;

     6) встановлення факту надання недостовiрних вiдомостей при призначеннi на посаду заступника Голови Нацiонального банку;

     7) смертi або на пiдставi рiшення суду про визнання в установленому порядку особи безвiсно вiдсутньою чи про оголошення особи померлою;

     8) невиконання посадових обов'язкiв, у тому числi за станом здоров'я, протягом бiльш як чотири мiсяцi поспiль;

     9) виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути заступником Голови Нацiонального банку (вiдповiдно до частин четвертої та п'ятої цiєї статтi).

     Рада Нацiонального банку звiльняє з посади заступника Голови Нацiонального банку у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цiєї статтi, на своєму засiданнi пiсля його доповiдi про результати дiяльностi на посадi.

     Заступник Голови Нацiонального банку, строк повноважень якого закiнчився, перебуває на посадi до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови";

     19) статтю 21 виключити;

     20) у статтi 22:

     а) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "До структури Нацiонального банку входять центральний апарат, вiдокремленi пiдроздiли та юридичнi особи, створенi Нацiональним банком для забезпечення його дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть виключно в межах завдань та функцiй Нацiонального банку, встановлених законом";

     б) частину третю виключити;

     в) у частинi четвертiй:

     у першому реченнi слова "вiдомчу охорону, озброєну" замiнити словами "право створювати пiдроздiл вiдомчої охорони, озброєний";

     у другому реченнi слова "Вiдомча охорона" замiнити словами "Пiдроздiл вiдомчої охорони", а слова та цифри "частинами другою i третьою статтi 15" замiнити словами та цифрами "частинами третьою i четвертою статтi 15";

     21) статтю 23 виключити;

     22) у статтi 24:

     а) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Рада Нацiонального банку розробляє Основнi засади грошово-кредитної полiтики на пiдставi пропозицiй, наданих Правлiнням Нацiонального банку".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     б) у частинi третiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України та Нацiональним банком України, а також iнша необхiдна iнформацiя";

     в) у частинi четвертiй слова та цифри "в порядку, передбаченому статтями 9 та 51 цього Закону" замiнити словами "в порядку, передбаченому цим Законом";

     23) у пунктах 1 та 3 частини першої статтi 25 слово "комерцiйних" виключити;

     24) у частинi першiй статтi 42:

     у пунктi 1 слово "комерцiйним" виключити;

     пункт 81 виключити;

     25) у пунктi 2 частини другої статтi 48 слова "доходiв та" замiнити словом "адмiнiстративних";

     26) у статтi 52:

     а) частини першу та другу викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк та Кабiнет Мiнiстрiв України проводять взаємнi консультацiї з питань грошово-кредитної полiтики, розробки i здiйснення загальнодержавної програми економiчного та соцiального розвитку.

     Нацiональний банк на запит Кабiнету Мiнiстрiв України надає iнформацiю щодо монетарних процесiв та грошово-кредитного ринку";

     б) частини п'яту та шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Голова Нацiонального банку або за його дорученням один iз його заступникiв можуть брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу.

     У засiданнях Правлiння Нацiонального банку можуть брати участь члени Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу";

     27) частину третю статтi 53 викласти в такiй редакцiї:

     "Законодавче регулювання питань, пов'язаних з виконанням Нацiональним банком своїх функцiй, установлюється або змiнюється виключно цим Законом. Змiна положень цього Закону може здiйснюватися виключно шляхом внесення змiн до цього Закону";

     28) статтю 56 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 56. Акти Нацiонального банку

     Нацiональний банк видає нормативно-правовi акти та розпорядчi акти.

     Нацiональний банк видає нормативно-правовi акти з питань, вiднесених до його повноважень, якi є обов'язковими для органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування, банкiв, пiдприємств, органiзацiй та установ незалежно вiд форм власностi, а також для фiзичних осiб.

     Нацiональний банк видає розпорядчi акти з питань органiзацiйно-розпорядчого характеру або iндивiдуальної дiї, якi не є нормативно-правовими актами. Розпорядчi акти оприлюднюються та набирають чинностi в порядку, встановленому Нацiональним банком.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку видаються у формi постанов Правлiння Нацiонального банку, а також iнструкцiй, положень, правил, що затверджуються постановами Правлiння Нацiонального банку. Вони не можуть суперечити законам України та iншим законодавчим актам України i не мають зворотної сили, крiм випадкiв, коли вони згiдно iз законом пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку (крiм нормативно-правових актiв, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом), якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку (крiм нормативно-правових актiв, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом) набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо бiльш пiзнiй строк набрання чинностi не передбачений у такому актi. Офiцiйним опублiкуванням нормативно-правового акта Нацiонального банку вважається перше опублiкування його повного тексту в одному з перiодичних друкованих видань - "Офiцiйному вiснику України", газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" або перше розмiщення на сторiнцi Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, не пiдлягають опублiкуванню та доводяться до вiдома юридичних та фiзичних осiб, на яких поширюється їх дiя, у порядку, встановленому Нацiональним банком.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, набирають чинностi у порядку, встановленому цими актами.

     Акти Нацiонального банку можуть бути оскарженi вiдповiдно до законодавства України";

     29) частину другу статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

     "Для пiдготовки грошово-кредитної, фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу, банкiвської статистичної iнформацiї та аналiзу фiнансової стабiльностi, а також аналiзу та прогнозу динамiки макроекономiчних, грошово-кредитних, валютних та фiнансових показникiв Нацiональний банк має право безоплатно отримувати необхiдну iнформацiю вiд органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування та суб'єктiв господарювання усiх форм власностi";

     30) у статтi 64:

     а) у частинi першiй слова "оплати працi" виключити;

     б) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Структура та розмiр оплати працi службовцiв Нацiонального банку визначаються Правлiнням Нацiонального банку вiдповiдно до законодавства про оплату працi";

     31) доповнити статтею 641 такого змiсту:

     "Стаття 641. Правовий захист

     Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi працiвники Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку повиннi неухильно дотримуватися Кодексу етики працiвника Нацiонального банку та уникати будь-яких ситуацiй, внаслiдок яких може виникнути конфлiкт iнтересiв.

     Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi службовцi Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку, залученi експерти не несуть вiдповiдальностi за будь-якi дiї або бездiяльнiсть, якщо вони дiяли на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України. Позови, поданi проти таких осiб, вважаються позовами, поданими проти Нацiонального банку. Нацiональний банк забезпечує правовий захист членiв Правлiння Нацiонального банку, iнших службовцiв, членiв Ради Нацiонального банку, залучених експертiв, у тому числi шляхом забезпечення надання правової допомоги адвокатами та iншими фахiвцями у галузi права, у разi подання проти них позовiв або їх участi в адмiнiстративному чи кримiнальному провадженнi, що пов'язанi iз виконанням ними своїх повноважень.

     Шкода, заподiяна внаслiдок рiшень, дiй та/або бездiяльностi Нацiонального банку (його працiвникiв та/або залучених експертiв), у тому числi шкода, заподiяна внаслiдок професiйної помилки працiвникiв Нацiонального банку та/або залучених експертiв, вiдшкодовується Нацiональним банком згiдно iз законодавством та страховими компанiями вiдповiдно до умов договорiв страхування (у разi їх укладення).

     Нацiональний банк вiдповiдно до законодавства має право здiйснювати страхування професiйної вiдповiдальностi та страхування вiд нещасного випадку членiв Правлiння Нацiонального банку та iнших службовцiв Нацiонального банку.

     Вiдшкодування Нацiональним банком згiдно iз законодавством та страховими компанiями вiдповiдно до умов договорiв страхування (у разi їх укладення) шкоди, заподiяної внаслiдок рiшень, дiй та/або бездiяльностi Нацiонального банку (його працiвникiв та/або залучених експертiв), у тому числi шкоди, заподiяної внаслiдок професiйної помилки, не звiльняє винних осiб вiд адмiнiстративної та/або кримiнальної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством";

     32) статтю 65 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 65. Заборонена дiяльнiсть

     На членiв Правлiння Нацiонального банку та iнших службовцiв Нацiонального банку поширюються обмеження, передбаченi законодавством у сферi запобiгання корупцiї, у тому числi щодо запобiгання конфлiкту iнтересiв. Конфлiкт iнтересiв виникає, якщо члени Правлiння Нацiонального банку та iншi службовцi Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку мають приватнi iнтереси, якi впливають або ймовiрно можуть вплинути на неупереджене та об'єктивне виконання ними своїх обов'язкiв.

     Службовцям Нацiонального банку та їхнiм родичам першого ступеня спорiднення забороняється входити до органiв управлiння та/або бути акцiонерами банкiв, спорiднених та афiлiйованих з банками осiб, у тому числi учасникiв банкiвської групи, крiм випадкiв, передбачених законодавством";

     33) назву роздiлу XII викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл XII
ОРГАНIЗАЦIЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФIНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТIЖНОГО БАЛАНСУ, МIЖНАРОДНОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ПОЗИЦIЇ, ЗОВНIШНЬОГО БОРГУ, БАНКIВСЬКОЇ СТАТИСТИЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ";

     34) у статтi 67:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) для банкiв, розташованих на територiї України (резидентiв i нерезидентiв), банкiвських груп, учасникiв банкiвських груп та iнших фiнансових установ - для складання грошово-кредитної та фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу, банкiвської статистичної iнформацiї";

     пункт 2 пiсля слiв "статистики платiжного балансу" доповнити словами "мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу";

     б) частину другу пiсля слова "банками" доповнити словами "небанкiвськими фiнансовими установами";

     35) у статтi 68:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) публiкує в офiцiйних виданнях, а також на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку щорiчний та квартальнi баланси Нацiонального банку";

     у пунктi 2 слова "журнал "Вiсник Нацiонального банку України" замiнити словами "iншi видання в електронному або друкованому форматах";

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк iнформує громадськiсть про свою дiяльнiсть шляхом опублiкування вiдповiдних вiдомостей на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку та в офiцiйних виданнях Нацiонального банку, проведення прес-конференцiй, виступiв на радiо i телебаченнi та в iнший передбачений законом спосiб";

     в) у частинi п'ятiй слова "на своєму офiцiйному веб-сайтi" замiнити словами "на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва";

     36) статтю 69 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 69. Внутрiшнiй аудит

     Нацiональний банк утворює пiдроздiл внутрiшнього аудиту, який здiйснює оцiнювання ефективностi процесiв управлiння ризиками, внутрiшнього контролю та виконання управлiнських функцiй, що забезпечуються структурними пiдроздiлами Нацiонального банку, у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами професiйної практики внутрiшнього аудиту.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту дiє на пiдставi положення, що затверджується Радою Нацiонального банку.

     Внутрiшнiй аудит у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку здiйснюється згiдно з порядком та рiчним планом, що затверджуються Радою Нацiонального банку за поданням Аудиторського комiтету.

     Голова Нацiонального банку має право iнiцiювати проведення позапланового внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту дiє незалежно при проведеннi внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту регулярно iнформує Раду Нацiонального банку, Голову Нацiонального банку та Правлiння Нацiонального банку про результати проведення внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку.

     Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту призначається Радою Нацiонального банку строком на п'ять рокiв. Одна й та сама особа не може бути призначена керiвником пiдроздiлу внутрiшнього аудиту бiльше нiж на два строки поспiль.

     Керiвником пiдроздiлу внутрiшнього аудиту може бути особа, яка вiдповiдає вимогам, встановленим частиною третьою статтi 10 цього Закону, а також має досвiд роботи у вiдповiдних сферах (аудиту, бухгалтерського облiку, управлiння ризиками) не менше п'яти рокiв.

     На керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту також поширюються обмеження, встановленi частиною п'ятою статтi 20 цього Закону.

     Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту звiльняється з посади Радою Нацiонального банку за наявностi пiдстав, визначених у частинi восьмiй статтi 20 цього Закону";

     37) у статтi 70:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Аудит рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку, складеної за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, проводиться не рiдше одного разу на рiк аудиторською фiрмою, яка має досвiд проведення аудиту центральних банкiв. Аудит рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку проводиться за мiжнародними стандартами аудиту";

     б) у частинi другiй слово "визначає" замiнити словом "затверджує", а слова "поданням Правлiння Нацiонального банку" замiнити словами "результатами проведення процедури закупiвлi згiдно iз Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     в) у частинi третiй слово "пiдряд" замiнити словом "поспiль";

     г) у частинi четвертiй слова "доходiв та" замiнити словом "адмiнiстративних";

     38) частину другу статтi 73 викласти в такiй редакцiї:

     "Переважне i безумовне право реалiзується Нацiональним банком шляхом списання у безспiрному порядку заборгованостi з рахункiв банку i вiдчуження майна, що перебуває у заставi як забезпечення вимог Нацiонального банку, та задоволення вимог за рахунок чистого доходу вiд їх вiдчуження. Нацiональний банк здiйснює вiдчуження майна, набутого у власнiсть, у рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами для пiдтримки лiквiдностi у визначеному ним порядку, без погодження з iншими органами державної влади";

     39) доповнити статтею 74 такого змiсту:

     "Стаття 74. Оскарження рiшень Нацiонального банку

     Рiшення Нацiонального банку України, його службовцiв можуть бути оскарженi до суду виключно з метою встановлення законностi таких рiшень.

     Оскарження рiшення, акта або дiї Нацiонального банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рiшень, актiв Нацiонального банку України, а також встановлення для Нацiонального банку України заборони або обов'язку вчиняти певнi дiї не допускається".

     5. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362; 2014 р., N 32, ст. 1129; 2015 р., N 6, ст. 41, N 17, ст. 122).

     1) частину дванадцяту статтi 42 виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 70 слова "в офiцiйному виданнi Нацiонального банку України - журналi "Вiсник Нацiонального банку України" замiнити словами "на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України";

     3) частини другу - шосту статтi 79 виключити.

     6. Частину третю статтi 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2014 р., N 46, ст. 2048) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Нацiонального банку України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 5 пункту 4 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року.

     2. У двомiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом Верховна Рада України та Президент України формують склад Ради Нацiонального банку України (крiм Голови Нацiонального банку України) вiдповiдно до їх конституцiйних повноважень у спосiб, що забезпечить дотримання вимог частини сьомої статтi 10 Закону України "Про Нацiональний банк України". Члени Ради Нацiонального банку України призначаються на посади iз зазначенням для кожного iз них (окремо для призначених Президентом України та окремо для призначених Верховною Радою України) окремого строку повноважень - вiдповiдно чотири, п'ять, шiсть, сiм рокiв. На таких членiв Ради Нацiонального банку України положення першого речення частини шостої статтi 10 Закону України "Про Нацiональний банк України" не поширюється.

     3. У разi невиконання Верховною Радою України та Президентом України пункту 2 роздiлу "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону всi члени Ради Нацiонального банку України, призначенi суб'єктом, який допустив невиконання пункту 2 роздiлу "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону, вважаються такими, якi припинили повноваження.

     4. Правлiння Нацiонального банку України, сформоване до набрання чинностi цим Законом, продовжує виконувати свої повноваження до формування нового складу Правлiння Нацiонального банку України вiдповiдно до вимог Закону України "Про Нацiональний банк України" у кiлькостi, що забезпечує можливiсть проведення засiдання вiдповiдно до частини третьої статтi 17 Закону України "Про Нацiональний банк України".

     Заступники Голови Нацiонального банку України, призначенi на посади до дня набрання чинностi цим Законом, продовжують здiйснювати свої повноваження та входять до нового складу Правлiння Нацiонального банку України. Голова Нацiонального банку України пiсля набрання чинностi цим Законом визначає строк повноважень таких заступникiв Голови Нацiонального банку України у спосiб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статтi 20 Закону України "Про Нацiональний банк України". Для кожного заступника Голови Нацiонального банку України (крiм Першого заступника Голови Нацiонального банку України, для якого строк виконання повноважень становить сiм рокiв з дня набрання чинностi цим Законом) визначається окремий строк повноважень - вiдповiдно чотири, п'ять, шiсть, сiм рокiв з дня набрання чинностi цим Законом. На таких заступникiв Голови Нацiонального банку України положення першого речення частини другої статтi 20 Закону України "Про Нацiональний банк України" не поширюється.

     Заступники Голови Нацiонального банку України, якi вперше пiсля набрання чинностi цим Законом призначаються Радою Нацiонального банку України вiдповiдно до вимог Закону України "Про Нацiональний банк України", мають призначатися у спосiб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статтi 20 Закону України "Про Нацiональний банк України". Для кожного такого заступника Голови Нацiонального банку України визначається окремий строк повноважень - вiдповiдно чотири, п'ять, шiсть, сiм рокiв. На таких заступникiв Голови Нацiонального банку України (крiм Першого заступника Голови Нацiонального банку України, для якого строк виконання повноважень визначається сiм рокiв) положення першого речення частини другої статтi 20 Закону України "Про Нацiональний банк України" не поширюється.

     5. Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, призначений до набрання чинностi цим Законом, здiйснює свої повноваження протягом строку, визначеного частиною шостою статтi 69 Закону України "Про Нацiональний банк України", перебiг якого обчислюється з дня набрання чинностi цим Законом.

     6. Нацiональному банку України, Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 червня 2015 року
N 541-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.