ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо доступу до публiчної iнформацiї у формi вiдкритих даних

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 7 пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "оприлюднює вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" вiдомостi з Єдиного державного реєстру, в тому числi у формi вiдкритих даних".

     У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

     2) абзац перший частини першої статтi 22 доповнити словами "у тому числi у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     2. Частину чотирнадцяту статтi 38 Закону України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155) пiсля слiв "на веб-сайтi" доповнити словами "у тому числi у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     3. Друге речення частини п'ятої статтi 12 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2014 р., N 22, ст. 816) викласти в такiй редакцiї: "Доступ до даних Реєстру здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", у тому числi шляхом оприлюднення у формi вiдкритих даних на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного майна України".

     4. У статтi 29 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141 iз наступними змiнами):

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вiд сплати адмiнiстративного збору звiльняються:

     органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування;

     фiзичнi та юридичнi особи пiд час проведення державної реєстрацiї прав, якi виникли та зареєстрованi до проведення державної реєстрацiї прав у порядку, визначеному цим Законом;

     особи, визначенi пунктами 18, 29, 34 статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито";

     2) частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування звiльняються вiд плати за надання витягу з Державного реєстру прав пiд час проведення державної реєстрацiї прав".

     5. У Законi України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314; 2013 р., N 14, ст. 89, N 21, ст. 208; 2014 р., N 11, ст. 132, N 49, ст. 2056):

     1) пункт 2 частини першої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2) вiльного отримання, поширення та будь-якого iншого використання iнформацiї, що була надана або оприлюднена вiдповiдно до цього Закону, крiм обмежень, встановлених законом";

     2) пункт 1 частини першої статтi 5 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "на єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим;

     3) доповнити статтею 101 такого змiсту:

     "Стаття 101. Публiчна iнформацiя у формi вiдкритих даних

     1. Публiчна iнформацiя у формi вiдкритих даних - це публiчна iнформацiя у форматi, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вiльний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

     Розпорядники iнформацiї зобов'язанi надавати публiчну iнформацiю у формi вiдкритих даних на запит, оприлюднювати i регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних та на своїх веб-сайтах.

     2. Публiчна iнформацiя у формi вiдкритих даних є дозволеною для її подальшого вiльного використання та поширення.

     Будь-яка особа може вiльно копiювати, публiкувати, поширювати, використовувати, у тому числi в комерцiйних цiлях, у поєднаннi з iншою iнформацiєю або шляхом включення до складу власного продукту, публiчну iнформацiю у формi вiдкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої iнформацiї.

     3. Публiчна iнформацiя, що мiстить персональнi данi фiзичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формi вiдкритих даних у разi додержання однiєї з таких умов:

     1) персональнi данi знеособленi та захищенi вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     2) фiзичнi особи (суб'єкти даних), персональнi данi яких мiстяться в iнформацiї у формi вiдкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     3) надання чи оприлюднення такої iнформацiї передбачено законом;

     4) обмеження доступу до такої iнформацiї (вiднесення її до iнформацiї з обмеженим доступом) заборонено законом.

     4. Перелiк наборiв даних, що пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних, вимоги до формату i структури таких наборiв даних, перiодичнiсть їх оновлення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. При цьому до такого перелiку Кабiнет Мiнiстрiв України обов'язково включає iнформацiю, доступ до якої у формi вiдкритих даних передбачено законом.

     Створення та забезпечення функцiонування єдиного державного веб-порталу вiдкритих даних здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi електронного урядування";

     4) у пунктi 3 частини першої статтi 12 та частинi сьомiй статтi 19 слова "з питань запитiв на iнформацiю" замiнити словами "з питань доступу до публiчної iнформацiї";

     5) у частинi першiй статтi 14:

     а) у пунктi 1 слова "iнформацiю про свою дiяльнiсть та прийнятi рiшення" замiнити словами "iнформацiю, передбачену цим та iншими законами";

     б) пункт 5 доповнити словами "та оприлюднення iнформацiї";

     в) пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) надавати та оприлюднювати достовiрну, точну та повну iнформацiю, а також у разi потреби перевiряти правильнiсть та об'єктивнiсть наданої iнформацiї i оновлювати оприлюднену iнформацiю";

     6) частину першу статтi 15 доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) перелiк наборiв даних, що оприлюднюються у формi вiдкритих даних";

     7) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Вiдповiдальнi особи з питань доступу до публiчної iнформацiї

     1. Розпорядник iнформацiї вiдповiдає за визначення завдань та забезпечення дiяльностi структурного пiдроздiлу або вiдповiдальної особи з питань доступу до публiчної iнформацiї розпорядникiв iнформацiї, вiдповiдальних за опрацювання, систематизацiю, аналiз та контроль щодо задоволення запиту на iнформацiю, надання консультацiй пiд час оформлення запиту, а також за оприлюднення iнформацiї, передбаченої цим Законом.

     2. Запит, що пройшов реєстрацiю в установленому розпорядником iнформацiї порядку, обробляється вiдповiдальними особами з питань доступу до публiчної iнформацiї";

     8) пункт 9 частини першої статтi 18 пiсля слiв "текстовий документ" доповнити словами "електронний документ".

     6. У Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2014 р., N 1, ст. 4, N 22, ст. 816):

     1) частину одинадцяту статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Матерiали генерального плану населеного пункту не можуть мiстити iнформацiю з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступi. Загальна доступнiсть матерiалiв генерального плану населеного пункту забезпечується вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" шляхом надання їх за запитом на iнформацiю, оприлюднення на веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування, у тому числi у формi вiдкритих даних, на єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних, у мiсцевих перiодичних друкованих засобах масової iнформацiї, у загальнодоступному мiсцi у примiщеннi органу мiсцевого самоврядування";

     2) частину сьому статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Матерiали детального плану територiї не можуть мiстити iнформацiю з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступi. Загальна доступнiсть матерiалiв детального плану територiї забезпечується вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" шляхом надання їх за запитом на iнформацiю, оприлюднення на веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування, у тому числi у формi вiдкритих даних, на єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних, у мiсцевих перiодичних друкованих засобах масової iнформацiї, у загальнодоступному мiсцi у примiщеннi органу мiсцевого самоврядування".

     7. У статтi 17 Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1):

     1) друге речення частини другої викласти в такiй редакцiї: "Обробка персональних даних, що мiстяться у Реєстрi громадських об'єднань, здiйснюється уповноваженим органом з питань реєстрацiї вiдповiдно до законодавства у сферi захисту персональних даних";

     2) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдомостi Реєстру громадських об'єднань є вiдкритими для безоплатного доступу на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу з питань реєстрацiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", у тому числi у формi вiдкритих даних. Не пiдлягають оприлюдненню вiдомостi з Реєстру громадських об'єднань про контактний номер телефону та iнших засобiв зв'язку, адресу мiсця проживання фiзичної особи".

     8. Частину п'яту статтi 10 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Уповноважений орган забезпечує оприлюднення iнформацiї про закупiвлi, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", у тому числi у формi вiдкритих даних".

     9. Друге речення частини другої статтi 8 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004) викласти в такiй редакцiї: "Вiдомостi Реєстру вищих навчальних закладiв є вiдкритими та оприлюднюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", у тому числi у формi вiдкритих даних".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити створення єдиного державного веб-порталу вiдкритих даних.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квiтня 2015 року
N 319-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.