ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань регулювання мiстобудiвної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 96:

     абзац перший частини дев'ятої доповнити словами i цифрами "вчинене щодо об'єктiв IV категорiї складностi";

     абзац перший частини одинадцятої пiсля слiв "будiвництва, якi" доповнити словами i цифрами "завершенi будiвництвом з 19 сiчня 2012 року та";

     абзац перший частини чотирнадцятої пiсля слiв "складностi, якi" доповнити словами i цифрами "завершенi будiвництвом з 19 сiчня 2012 року та";

     2) у статтi 961:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "стандартiв i правил" доповнити словами "у тому числi щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осiб з обмеженими фiзичними можливостями та iнших маломобiльних груп населення, передбачення приладiв облiку води i теплової енергiї";

     в абзацi другому частини першої та абзацi другому частини другої слова "(головного iнженера проекту), експерта" замiнити словами "головного iнженера проекту, експерта, iнших вiдповiдальних виконавцiв окремих видiв робiт (послуг), пов'язаних iз створенням об'єктiв архiтектури, якi мають вiдповiдний квалiфiкацiйний сертифiкат";

     3) у статтi 221 слова i цифри "частиною третьою статтi 961" замiнити словами i цифрами "частинами третьою - п'ятою статтi 961";

     4) у частинi першiй статтi 2446 слова "(крiм частини третьої)" замiнити словами i цифрами "(крiм частин третьої - п'ятої), 97";

     5) у пунктi 21 частини першої статтi 255 слова "частина третя" замiнити словами "частини третя - п'ята".

     2. У частинi другiй статтi 180 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) слова "вiдповiдно до мiсцевих правил забудови" виключити.

     3. Частину другу статтi 71 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) розроблення мiстобудiвної документацiї на мiсцевому та регiональному рiвнях".

     4. У Законi України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 39, ст. 342; 2011 р., N 34, ст. 343):

     1) абзац одинадцятий частини першої статтi 2 пiсля слiв "природного середовища" доповнити словами "створення безперешкодного життєвого середовища для осiб з обмеженими фiзичними можливостями та iнших маломобiльних груп населення";

     2) у статтi 7:

     у частинах першiй i другiй слова "архiтектора, який має" замiнити словами "головного архiтектора проекту та/або головного iнженера проекту, якi мають";

     у другому реченнi частини четвертої слова "державних коштiв" замiнити словами "бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї";

     у частинi сьомiй слово "архiтектора" виключити;

     3) частину сьому статтi 17 замiнити шiстьма новими частинами такого змiсту:

     "Для проведення професiйної атестацiї громадяни подають заяву, до якої додаються:

     копiї паспорта та реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (не подається фiзичними особами, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi);

     засвiдченi в установленому порядку копiї документiв:

     про освiту;

     про трудову дiяльнiсть та стаж;

     про пiдвищення квалiфiкацiї протягом останнiх п'яти рокiв за вiдповiдними програмами за напрямом професiйної атестацiї;

     стислий звiт про професiйну дiяльнiсть та/або творчi досягнення.

     Крiм того, громадяни можуть подавати iншi документи, що пiдтверджують їх професiйну спецiалiзацiю, рiвень знань та квалiфiкацiю.

     Поданi документи розглядаються та рiшення про видачу квалiфiкацiйного сертифiката або про вiдмову в його видачi приймається у мiсячний строк.

     Пiдставою для вiдмови у видачi сертифiката є:

     невiдповiднiсть заявника квалiфiкацiйним вимогам;

     непiдтвердження професiйної спецiалiзацiї, рiвня знань та квалiфiкацiї за результатами iспиту;

     виявлення у поданих документах недостовiрної iнформацiї.

     Громадянам, якi пройшли професiйну атестацiю, видається вiдповiдний квалiфiкацiйний сертифiкат.

     Строк дiї квалiфiкацiйного сертифiката для осiб, якi не мають перерви в роботi за фахом понад три роки та пiдвищують квалiфiкацiю вiдповiдно до законодавства не рiдше нiж один раз на п'ять рокiв, не обмежується".

     У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - п'ятнадцятою;

     4) у статтi 28:

     абзац другий пiсля слiв "земельнi дiлянки" доповнити словами "забезпечувати поточний огляд, перiодичне обстеження i паспортизацiю об'єкта", а слова "архiтектурно-технiчному" виключити;

     в абзацi третьому слово "дозвiл" замiнити словами "документ дозвiльного характеру, що дає право";

     в абзацi четвертому слова "згiдно з вимогами архiтектурно-технiчного паспорта об'єкта, погоджувати" виключити;

     абзац п'ятий пiсля слiв "об'єкт архiтектури" доповнити словами "та паспорт об'єкта";

     5) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про благоустрiй населених пунктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4710-VI):

     1) пункт 5 частини першої статтi 18 виключити;

     2) у статтi 21:

     пункт 7 частини першої доповнити словами "декоративнi фонтани i басейни, штучнi парковi водоспади";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Мала архiтектурна форма - це елемент декоративного чи iншого оснащення об'єкта благоустрою.

     До малих архiтектурних форм належать:

     альтанки, павiльйони, навiси;

     парковi арки (аркади) i колони (колонади);

     вуличнi вази, вазони i амфори;

     декоративна та iгрова скульптура;

     вуличнi меблi (лавки, лави, столи);

     сходи, балюстради;

     парковi мiстки;

     огорожi, ворота, ґрати;

     iнформацiйнi стенди, дошки, вивiски;

     iншi елементи благоустрою, визначенi законодавством.

     Розмiщення малих архiтектурних форм здiйснюється вiдповiдно до цього Закону за рiшенням власника об'єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартiв, норм i правил";

     3) у статтi 28:

     в абзацi другому частини третьої слово "прибудинкової" виключити;

     частину шосту виключити.

     6. У Законi України "Про будiвельнi норми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41):

     1) у пунктi 8 частини першої статтi 6 слова "через систему базових органiзацiй з науково-технiчної дiяльностi у будiвництвi" виключити;

     2) частину другу статтi 9 виключити;

     3) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343, N 50, ст. 537; 2012 р., N 27, ст. 274, N 29, ст. 345; iз змiнами, внесеними законами України вiд 22 березня 2012 року N 4570-VI, вiд 21 червня 2012 року N 5018-VI та вiд 5 липня 2012 року N 5059-VI):

     1) частину першу статтi 2 доповнити пунктом 101 такого змiсту:

     "101) створення безперешкодного життєвого середовища для осiб з обмеженими фiзичними можливостями та iнших маломобiльних груп населення";

     2) абзац другий частини першої статтi 4 замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Об'єктами мiстобудування на мiсцевому рiвнi є планувальна органiзацiя територiї населеного пункту, його частини (групи земельних дiлянок) зi спiльною планувальною структурою, об'ємно-просторовим рiшенням, iнженерно-транспортною iнфраструктурою, комплексом об'єктiв будiвництва, що визначаються вiдповiдно до:

     у населених пунктах - меж населених пунктiв, їх функцiональних зон (сельбищної, промислової тощо), житлових районiв, мiкрорайонiв (кварталiв), примiських зон вiдповiдно до мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi;

     за межами населених пунктiв - меж примiських зон, а також функцiональних зон вiдповiдно до мiстобудiвної документацiї на регiональному рiвнi".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом п'ятим;

     3) пункт 2 частини першої статтi 7 пiсля слiв "стану розроблення" доповнити словами "та реалiзацiї";

     4) текст статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нормативне регулювання планування та забудови територiй здiйснюється шляхом прийняття нормативно-правових актiв, правил, державних та галузевих будiвельних норм, нацiональних (державних) стандартiв, кодексiв усталеної практики.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури, забезпечує розроблення, затвердження, перегляд, внесення змiн i скасування державних будiвельних норм, а також нацiональних стандартiв i кодексiв усталеної практики за класами 91 i 93 Українського класифiкатора нормативних документiв (крiм позицiй, що стосуються лiчильникiв, машин та устаткування), утворює та припиняє дiяльнiсть технiчних комiтетiв стандартизацiї у цiй сферi";

     5) у статтi 10:

     частину другу пiсля слова "кварталiв" доповнити словами "проведення мiстобудiвного монiторингу, створення i ведення мiстобудiвного кадастру вiдповiдних територiй";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Фiнансування робiт з розроблення необхiдної проектної документацiї, планування та забудови окремих земельних дiлянок, на яких їх власники або користувачi мають намiр здiйснити нове будiвництво, реконструкцiю, реставрацiю, капiтальний ремонт об'єктiв будiвництва (далi - будiвництво), та внесення вiдповiдної iнформацiї до мiстобудiвного кадастру здiйснюється за рахунок коштiв таких осiб або iнших джерел, не заборонених законом";

     6) статтю 13 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. За рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних (районних) державних адмiнiстрацiй можуть розроблятися схеми планування окремих частин Автономної Республiки Крим, областей (районiв)";

     7) у статтi 14:

     у частинi першiй слова "щодо коригування" замiнити словами "про внесення змiн до них чи";

     у частинi другiй слова "коригування показникiв i затвердження" замiнити словами "та внесення змiн до";

     8) у статтi 16:

     абзац перший частини першої доповнити словами "їх оновлення та внесення змiн до них";

     частину другу доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) приведення мiстобудiвної документацiї у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил";

     9) у статтi 17:

     абзац другий частини першої замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "На пiдставi затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який пiсля його затвердження стає невiд'ємною частиною генерального плану.

     Послiдовнiсть виконання робiт з розроблення генерального плану населеного пункту та документацiї iз землеустрою визначається будiвельними нормами, державними стандартами i правилами та завданням на розроблення (внесення змiн, оновлення) мiстобудiвної документацiї, яке складається i затверджується її замовником за погодженням з розробником".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     друге речення абзацу другого частини дев'ятої пiсля слiв "може порушуватися" доповнити словами "за результатами мiстобудiвного монiторингу";

     10) у статтi 18:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "плану земельно-господарського устрою та мiстобудiвного кадастру" виключити;

     абзац другий виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. План зонування територiї встановлює функцiональне призначення, вимоги до забудови окремих територiй (функцiональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної органiзацiї";

     у частинi третiй:

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) установлення для кожної зони дозволених i допустимих видiв використання територiй для мiстобудiвних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови";

     доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) вiдображення меж прибережних захисних смуг i пляжних зон водних об'єктiв";

     11) у статтi 19:

     частини першу - третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну органiзацiю i розвиток частини територiї.

     Детальний план розробляється з метою визначення планувальної органiзацiї i функцiонального призначення, просторової композицiї i параметрiв забудови та ландшафтної органiзацiї кварталу, мiкрорайону, iншої частини територiї населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкцiї.

     2. Детальний план територiї за межами населених пунктiв розробляється вiдповiдно до схеми планування територiї (частини територiї) району та/або областi з урахуванням державних i регiональних iнтересiв.

     Розроблення детального плану територiї за межами населених пунктiв та внесення змiн до нього здiйснюються на пiдставi розпорядження вiдповiдної районної державної адмiнiстрацiї.

     3. На пiдставi та з урахуванням положень затвердженого детального плану територiї може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цiєї територiї для мiстобудiвних потреб, який пiсля його затвердження стає невiд'ємною частиною детального плану територiї";

     у частинi четвертiй:

     пункт 10 доповнити словами "потребу у формуваннi екомережi";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) межi прибережних захисних смуг i пляжних зон водних об'єктiв (у разi вiдсутностi плану зонування територiї)";

     в абзацi другому частини сьомої слова "мiської ради забезпечує" замiнити словами "мiської ради, вiдповiдна районна державна адмiнiстрацiя забезпечують";

     у частинi восьмiй:

     абзац перший пiсля слiв "Детальний план територiї" доповнити словами "у межах населеного пункту";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Детальний план територiї за межами населеного пункту розглядається i затверджується вiдповiдною районною державною адмiнiстрацiєю протягом 30 днiв з дня його подання";

     12) у частинi третiй статтi 20:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Спецiально уповноважений орган мiстобудування та архiтектури, при якому функцiонує архiтектурно-мiстобудiвна рада, за 20 робочих днiв до розгляду на засiданнi ради мiстобудiвної документацiї письмово iнформує про дату та мiсце такого розгляду державнi органи, якi вiдповiдно до закону мають повноваження щодо розгляду мiстобудiвної документацiї, та забезпечує можливiсть ознайомлення з її роздiлами (за вiдповiдним напрямом). За результатами розгляду зазначенi органи подають спецiально уповноваженому органовi мiстобудування та архiтектури свої висновки";

     в абзацi другому слово "роздiлу" замiнити словами "iнформацiї про розгляд";

     13) у статтi 23:

     частину першу пiсля слiв "система спостережень" доповнити словами "аналiз реалiзацiї мiстобудiвної документацiї";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Результати мiстобудiвного монiторингу постiйно вносяться до мiстобудiвного кадастру та оформляються у виглядi аналiтичного звiту, який враховується пiд час розроблення програм соцiально-економiчного розвитку та внесення змiн до мiстобудiвної документацiї";

     14) у статтi 24:

     частини першу i шосту виключити;

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Забудова земельної дiлянки здiйснюється в межах її цiльового призначення, встановленого вiдповiдно до законодавства";

     15) у статтi 28:

     у назвi слова "Малi архiтектурнi форми i тимчасовi" замiнити словом "Тимчасовi";

     частину першу виключити;

     16) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Вихiднi данi

     1. Основними складовими вихiдних даних є:

     1) мiстобудiвнi умови та обмеження;

     2) технiчнi умови;

     3) завдання на проектування.

     2. Фiзична або юридична особа, яка подала виконавчому органовi сiльської, селищної, мiської ради або у разi розмiщення земельної дiлянки за межами населених пунктiв - районнiй державнiй адмiнiстрацiї заяву про намiр щодо забудови земельної дiлянки, що перебуває у власностi або користуваннi такої особи, повинна одержати мiстобудiвнi умови та обмеження для проектування об'єкта будiвництва.

     3. Мiстобудiвнi умови та обмеження надаються вiдповiдними спецiально уповноваженими органами мiстобудування та архiтектури на безоплатнiй основi.

     Перелiк об'єктiв будiвництва, для проектування яких мiстобудiвнi умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури.

     4. Спецiально уповноважений орган мiстобудування та архiтектури визначає вiдповiднiсть намiрiв щодо забудови земельної дiлянки вимогам мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi.

     5. Розгляд заяви i надання мiстобудiвних умов та обмежень або прийняття рiшення про вiдмову у їх наданнi здiйснюються спецiально уповноваженим органом мiстобудування та архiтектури протягом семи робочих днiв з дня реєстрацiї заяви.

     Рiшення про вiдмову у наданнi мiстобудiвних умов та обмежень приймається у разi невiдповiдностi намiрiв щодо забудови земельної дiлянки вимогам мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi.

     6. До мiстобудiвних умов та обмежень можуть включатися вимоги щодо архiтектурних та iнженерних рiшень.

     7. Склад, змiст, порядок надання мiстобудiвних умов та обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури.

     8. Мiстобудiвнi умови та обмеження є чинними до завершення будiвництва об'єкта незалежно вiд змiни замовника.

     Змiни до мiстобудiвних умов та обмежень можуть вноситися тiльки за згодою замовника.

     9. Завдання на проектування об'єктiв будiвництва складається i затверджується замовником за погодженням iз проектувальником.

     10. Завдання на проектування визначає обґрунтованi вимоги замовника до планувальних, архiтектурних, iнженерних i технологiчних рiшень об'єкта будiвництва, його основних параметрiв, вартостi та органiзацiї його будiвництва i складається з урахуванням технiчних умов, мiстобудiвних умов та обмежень";

     17) у статтi 30:

     перше речення частини сьомої доповнити словами "незалежно вiд змiни замовника";

     у частинi восьмiй слова "водо-, тепло-, електро-, газопостачання" замiнити словами "iнженерного забезпечення";

     18) у статтi 31:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "державних коштiв" замiнити словами "бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "До проектної документацiї на будiвництво об'єктiв, що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку, а також об'єктiв, якi пiдлягають оцiнцi впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контекстi, додаються результати оцiнки впливу на стан навколишнього природного середовища (матерiали оцiнки та звiти про оцiнку i громадське обговорення). Перелiк таких об'єктiв та порядок проведення оцiнки визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi третьому слова "їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення" виключити;

     абзац п'ятий доповнити словами "або окремих роздiлiв проектної документацiї";

     19) у частинi першiй статтi 32 слова "за складнiстю архiтектурно-будiвельного рiшення та/або iнженерного обладнання" виключити;

     20) у статтi 34:

     в абзацi першому частини третьої слова "вiдмов у реєстрацiї таких декларацiй та" замiнити словами "повернених декларацiй та вiдмов";

     у частинi четвертiй:

     пiсля слiв "їх розмiщення" доповнити словами "а так само нове будiвництво вiдповiдно до мiстобудiвної документацiї об'єктiв iнженерно-транспортної iнфраструктури на замовлення органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування на вiдповiдних землях державної чи комунальної власностi";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Встановлене право земельного сервiтуту щодо будiвництва об'єктiв iнженерно-транспортної iнфраструктури є пiдставою для отримання документа, що дає право на виконання пiдготовчих чи будiвельних робiт";

     21) у статтi 35:

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю повертають декларацiю про початок виконання пiдготовчих робiт замовниковi, якщо декларацiя подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрацiї";

     у першому реченнi частини сьомої слова "вiдмовила в її реєстрацiї" замiнити словами "повернула її", а слова "а рiшення про вiдмову - прийнято" - словами "або повернена";

     в абзацi першому частини восьмої слова "генерального пiдрядника чи пiдрядника (у разi якщо пiдготовчi роботи виконуються без залучення субпiдрядникiв) або" та "чи вiдповiдальних виконавцiв робiт" виключити;

     22) у статтi 36:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю повертають декларацiю про початок виконання будiвельних робiт замовниковi, якщо декларацiя подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрацiї";

     в абзацi першому частини п'ятої слова "прийняла рiшення про вiдмову в її реєстрацiї" замiнити словами "повернула її", а слова "а рiшення про вiдмову - прийнято" - словами "або повернена";

     у частинi шостiй слова "генерального пiдрядника чи пiдрядника (у разi якщо будiвельнi роботи виконуються без залучення субпiдрядникiв) або" та "або вiдповiдальних виконавцiв робiт" виключити;

     23) у статтi 37:

     у частинi третiй слово "переоформлення" виключити; абзац перший частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "7. У разi якщо право на будiвництво об'єкта передано iншому замовниковi або змiнено генерального пiдрядника чи пiдрядника (якщо будiвельнi роботи виконуються без залучення субпiдрядникiв), замовник протягом трьох робочих днiв повiдомляє про такi змiни iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю, яка видала дозвiл, з поданням засвiдчених у встановленому порядку копiй документiв, що пiдтверджують зазначенi змiни. Продовження виконання будiвельних робiт без такого повiдомлення забороняється";

     частину дев'яту виключити;

     24) у статтi 38:

     у назвi слово "мiстобудування" виключити;

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "пiдлягає знесенню" доповнити словами "в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Виконання рiшення суду, що набрало законної сили, щодо знесення самочинно збудованого об'єкта здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження";

     25) у статтi 39:

     у частинi четвертiй слова "(вiдмову у реєстрацiї)" замiнити словом "(повернення)";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю повертають декларацiю про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї замовниковi, якщо декларацiя подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрацiї";

     абзац п'ятий частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдмова у видачi сертифiката надається замовниковi у строк, передбачений для його видачi";

     частину восьму пiсля слiв "не прийнятих" доповнити словами "(якщо таке прийняття передбачено законодавством)";

     у частинi одинадцятiй слово "введення" замiнити словом "прийняття";

     у частинi дванадцятiй слова "трьох мiсяцiв" замiнити словами "ста двадцяти календарних днiв";

     26) доповнити статтею 391 такого змiсту:

     "Стаття 391. Внесення змiн до повiдомлення або декларацiї, скасування реєстрацiї повiдомлення або декларацiї

     1. У разi якщо замовник самостiйно виявив технiчну помилку у надiсланому повiдомленнi про початок виконання пiдготовчих чи будiвельних робiт, зареєстрованiй декларацiї про початок виконання пiдготовчих чи будiвельних робiт або про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї, а також у разi виявлення iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю недостовiрних даних, наведених у надiсланому повiдомленнi чи зареєстрованiй декларацiї, якi не є пiдставою вважати об'єкт самочинним будiвництвом вiдповiдно до закону, до такого повiдомлення або декларацiї вносяться змiни у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днiв надати достовiрнi данi щодо iнформацiї, яка потребує змiн, для внесення iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю вiдповiдних вiдомостей до реєстру, а також до повiдомлення або декларацiї.

     2. У разi виявлення iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю факту подання недостовiрних даних, наведених у надiсланому повiдомленнi чи зареєстрованiй декларацiї, якi є пiдставою вважати об'єкт самочинним будiвництвом, зокрема якщо вiн збудований або будується на земельнiй дiлянцi, що не була вiдведена для цiєї мети, або без вiдповiдного документа, який дає право виконувати будiвельнi роботи, чи належно затвердженого проекту або будiвельного паспорта, реєстрацiя такого повiдомлення або декларацiї пiдлягає скасуванню iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Про скасування повiдомлення або декларацiї замовник письмово повiдомляється протягом трьох робочих днiв з дня скасування.

     3. Пiсля скасування реєстрацiї вiдповiдного повiдомлення або декларацiї замовник має право повторно надiслати повiдомлення або подати декларацiю згiдно з вимогами, встановленими законодавством.

     4. До замовника, який самостiйно виявив допущену технiчну помилку i подав вiдповiдну заяву, штрафнi санкцiї за ранiше поданi з помилками повiдомлення або декларацiю чи виявленi в них недостовiрнi данi не застосовуються";

     27) доповнити статтею 392 такого змiсту:

     "Стаття 392. Огляд, обстеження та паспортизацiя об'єктiв

     1. Власники або управителi об'єктiв будiвництва забезпечують поточний огляд i перiодичне обстеження прийнятих в експлуатацiю у встановленому законодавством порядку об'єктiв протягом усього перiоду їх iснування та несуть вiдповiдальнiсть за їх експлуатацiю згiдно iз законом.

     2. Обстеження об'єкта будiвництва здiйснюється з метою оцiнки його вiдповiдностi основним вимогам до будiвель i споруд, визначеним технiчним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки пiд час його експлуатацiї.

     Порядок проведення обстеження встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Результати обстеження вiдображаються у паспортi об'єкта будiвництва, форму та вимоги до якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури.

     3. Обов'язковому обстеженню пiдлягають об'єкти, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми та значними наслiдками (III, IV та V категорiї складностi), а також багатоквартирнi житловi будинки незалежно вiд класу наслiдкiв (вiдповiдальностi).

     За рiшенням власникiв або управителiв також може проводитися обстеження iнших об'єктiв, не передбачених цiєю частиною.

     4. У перiод мiж обстеженнями власники або управителi своїми силами чи iз залученням iнших суб'єктiв господарювання забезпечують огляд об'єктiв та вживають заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки пiд час їх експлуатацiї.

     5. Контроль за дотриманням порядку проведення обстеження об'єктiв та реалiзацiєю заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки пiд час їх експлуатацiї здiйснюється iнспекцiями державного архiтектурно-будiвельного контролю у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Незабезпечення обстеження та паспортизацiї об'єкта, що пiдлягає обов'язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалiзацiя заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки пiд час його експлуатацiї тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом";

     28) частину восьму статтi 40 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi змiни замовника розмiр пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштiв, сплачених попереднiм замовником вiдповiдно до укладеного ним договору про пайову участь";

     29) у статтi 41:

     у частинi четвертiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) безперешкодного доступу до мiсць будiвництва об'єктiв та до об'єктiв, що пiдлягають обов'язковому обстеженню";

     пiдпункт "б" пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "б) зупинення пiдготовчих та будiвельних робiт, якi не вiдповiдають вимогам законодавства, зокрема будiвельних норм, мiстобудiвним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будiвельному паспорту забудови земельної дiлянки, виконуються без повiдомлення, реєстрацiї декларацiї про початок їх виконання або дозволу на виконання будiвельних робiт";

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) проводити перевiрку вiдповiдностi будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що використовуються пiд час будiвництва об'єктiв, вимогам державних стандартiв, норм i правил згiдно iз законодавством";

     пункт 6 пiсля слiв "якi пройшли" доповнити словами "у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) здiйснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизацiї об'єктiв, а також за реалiзацiєю заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки пiд час їх експлуатацiї";

     у частинi восьмiй слова "до центрального органу виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури або до суду" замiнити словами "вiдповiдно до закону";

     30) пункт 9 роздiлу V "Прикiнцевi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "9. Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днiв з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних дiлянок, на яких розмiщенi об'єкти будiвництва, збудованi без дозволу на виконання будiвельних робiт, за результатами технiчного обстеження будiвельних конструкцiй та iнженерних мереж приймають в експлуатацiю:

     iндивiдуальнi (садибнi) житловi будинки, садовi, дачнi будинки, господарськi (присадибнi) будiвлi i споруди, прибудови до них, збудованi у перiод з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

     збудованi до 12 березня 2011 року:

     громадськi будинки I i II категорiй складностi;

     будiвлi i споруди сiльськогосподарського призначення I i II категорiй складностi.

     Порядок прийняття в експлуатацiю таких об'єктiв i проведення технiчного обстеження будiвельних конструкцiй та iнженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури.

     Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю приймає рiшення про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення та про накладення штрафу:

     щодо фiзичних осiб - вiдповiдно до статтi 97 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення;

     щодо юридичних осiб - вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi";

     31) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури" у вiдповiдному вiдмiнку.

     8. Частину першу статтi 5 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 21, ст. 204, N 31, ст. 393; iз змiнами, внесеними законами України вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI та вiд 6 вересня 2012 року N 5207-VI) доповнити пунктом 24 такого змiсту:

     "24) Мiнiстерство регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України, Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органiв".

     9. У статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 345):

     1) абзац перший частини першої пiсля слiв "у тому числi" доповнити словами "за нестворення безперешкодного життєвого середовища для осiб з обмеженими фiзичними можливостями та iнших маломобiльних груп населення, незабезпечення приладами облiку води i теплової енергiї, а також";

     2) у пунктi 2 частини другої цифри i слова "31 грудня 2009 року" замiнити цифрами i словами "12 березня 2011 року";

     3) абзац третiй пункту 1 частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "зупинення пiдготовчих та будiвельних робiт, якi не вiдповiдають вимогам законодавства, зокрема будiвельних норм, мiстобудiвним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будiвельному паспорту забудови земельної дiлянки, виконуються без повiдомлення, реєстрацiї декларацiї про початок їх виконання або дозволу на виконання будiвельних робiт, - у розмiрi вiсiмнадцяти мiнiмальних заробiтних плат".

     10. У роздiлi II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi та вдосконалення державного регулювання у сферi мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 345) цифру i слово "1 сiчня" замiнити цифрами i словом "31 грудня", а цифри i слова "31 грудня 2009 року" - цифрами i словами "12 березня 2011 року".

     11. У Законi України "Про цiни i цiноутворення":

     1) частину другу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування у будiвництвi, перевiрка дотримання нормативних документiв i нормативiв обчислення вартостi будiвництва об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї, здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури";

     2) абзац третiй частини першої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "iншi органи, визначенi законом".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     абзацiв першого - десятого пiдпункту 27 пункту 7 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом;

     абзацу одинадцятого пiдпункту 27 i абзацiв десятого та одинадцятого пiдпункту 29 пункту 7 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через вiсiмнадцять мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
N 5496-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.