ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про iндустрiальнi парки

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 24 листопада 2015 року N 818-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX,
вiд 7 вересня 2021 року N 1710-IX

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику та полiтику у сферi державної митної справи" замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику" згiдно iз Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX)

(У текстi Закону слова "державна пiдтримка" у всiх вiдмiнках замiнено словами "державне стимулювання" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 вересня 2021 року N 1710-IX)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади створення i функцiонування iндустрiальних паркiв на територiї України з метою забезпечення економiчного розвитку та пiдвищення конкурентоспроможностi територiй, активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi, створення нових робочих мiсць, розвитку сучасної виробничої та ринкової iнфраструктури.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) вибiр територiї для iндустрiального парку - комплекс органiзацiйно-правових, планувальних та iнших дiй iнiцiаторiв створення iндустрiальних паркiв щодо пошуку, викупу, вiдведення i встановлення в натурi (на мiсцевостi) вiльних вiд забудови або забудованих земельних дiлянок, призначених для створення iндустрiального парку;

(пункт 1 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     2) здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку - господарська дiяльнiсть учасникiв, керуючої компанiї, iнiцiатора створення на умовах договорiв про створення та функцiонування iндустрiального парку та/або про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку;

     3) iндустрiальний (промисловий) парк (далi - iндустрiальний парк) - визначена iнiцiатором створення iндустрiального парку вiдповiдно до мiстобудiвної документацiї облаштована вiдповiдною iнфраструктурою територiя, у межах якої учасники iндустрiального парку можуть здiйснювати господарську дiяльнiсть у сферi переробної промисловостi, переробки промислових та/або побутових вiдходiв (крiм захоронення вiдходiв), а також науково-технiчну дiяльнiсть, дiяльнiсть у сферi iнформацiї i електронних комунiкацiй на умовах, визначених цим Законом та договором про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку.

(абзац перший пункту 3 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     На територiї iндустрiальних паркiв не може здiйснюватися дiяльнiсть з виробництва пiдакцизних товарiв (крiм виробництва автомобiлiв легкових, кузовiв до них, причепiв та напiвпричепiв, мотоциклiв, транспортних засобiв, призначених для перевезення 10 осiб i бiльше, транспортних засобiв для перевезення вантажiв) та господарська дiяльнiсть, що пiдпадає пiд лiцензування згiдно з пунктами 18, 181, 20 - 22, 32 частини першої статтi 7 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

(пункт 3 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII. у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     4) iнiцiатор створення iндустрiального парку (далi - iнiцiатор створення) - орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, який згiдно з Конституцiєю України здiйснює право власника на землю вiд iменi Українського народу i вiдповiдно до закону надiлений повноваженнями розпорядження землею, а також юридична або фiзична особа - власник чи орендар земельної дiлянки, яка може бути використана та пропонується ним для створення iндустрiального парку;

     5) керуюча компанiя iндустрiального парку (далi - керуюча компанiя) - створена згiдно iз законодавством України юридична особа незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та вибрана вiдповiдно до цього Закону, з якою iнiцiатором створення укладений договiр про створення та функцiонування iндустрiального парку;

     6) облаштування iндустрiального парку - виконання згiдно з умовами договору про створення та функцiонування iндустрiального парку та вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" комплексу робiт i послуг з пiдготовки земельних дiлянок, а також проектування, будiвництва, реконструкцiї, ремонту та облаштування об'єктiв iнженерно-транспортної iнфраструктури чи iнших об'єктiв керуючою компанiєю та/або iнiцiатором створення iндустрiального парку за рахунок бюджетних, власних, запозичених або iнших коштiв з метою створення належних умов для здiйснення учасниками господарської дiяльностi;

     61) транскордонний iндустрiальний парк - iндустрiальний парк, що створюється i функцiонує на пiдставi мiжнародного договору України, який укладається мiж урядами держав або уповноваженими ними iнiцiаторами створення. Порядок створення i функцiонування таких iндустрiальних паркiв регулюється мiжнародними договорами України;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     7) уповноважений державний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику щодо створення i функцiонування iндустрiальних паркiв на територiї України, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 7 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     8) учасник iндустрiального парку (далi - учасник) - суб'єкт господарювання будь-якої форми власностi, зареєстрований на територiї (в межах) iндустрiального парку, який згiдно iз законодавством набув право на земельну дiлянку та/або iнший об'єкт (частину об'єкта) нерухомого майна у межах iндустрiального парку, уклав з керуючою компанiєю договiр про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку вiдповiдно до концепцiї iндустрiального парку та має здiйснювати дiяльнiсть виключно у сферi переробної промисловостi, переробки промислових та/або побутових вiдходiв (крiм захоронення вiдходiв), а також науково-технiчну дiяльнiсть, дiяльнiсть у сферi iнформацiї i телекомунiкацiй лише на територiї (в межах) iндустрiального парку;

(пункт 8 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     9) iнший суб'єкт iндустрiального парку - суб'єкт господарювання будь-якої форми власностi, який згiдно iз законодавством набув право на земельну дiлянку та/або iнший об'єкт (частину об'єкта) нерухомого майна в межах iндустрiального парку, уклав вiдповiдний договiр з керуючою компанiєю та здiйснює свою господарську дiяльнiсть у сферах, що не забороненi цим Законом, на територiї (в межах) iндустрiального парку. Iнший суб'єкт iндустрiального парку не має права на отримання державного стимулювання вiдповiдно до цього Закону.

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 2. Законодавство про iндустрiальнi парки

     1. Законодавчу основу для створення i функцiонування iндустрiальних паркiв становлять Конституцiя України, Цивiльний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, цей Закон, Закон України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", iншi законодавчi акти України, а також мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору України.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     1. Цей Закон поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку iз створенням, функцiонуванням та лiквiдацiєю iндустрiальних паркiв на основi використання його учасниками земельних дiлянок, природних ресурсiв, майна i цiлiсних майнових комплексiв для здiйснення господарської дiяльностi.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на дiяльнiсть суб'єктiв господарювання, якi не вiдповiдають вимогам цього Закону.

     Стаття 4. Основнi засади створення i функцiонування iндустрiальних паркiв

     1. Створення i функцiонування iндустрiальних паркiв на територiї України здiйснюються на таких засадах:

     1) вiльного доступу до iнформацiї про можливiсть використання земель для створення iндустрiальних паркiв;

     2) конкурентностi у виборi керуючої компанiї на землях державної та комунальної власностi;

     3) гарантування прав на земельнi дiлянки у межах iндустрiального парку;

     4) державного стимулювання створення iндустрiальних паркiв;

     5) державного стимулювання залучення iнвестицiй в iндустрiальнi парки.

     2. Функцiональне призначення iндустрiального парку визначається концепцiєю вiдповiдного iндустрiального парку.

     3. Особливостi правового регулювання залежно вiд функцiонального призначення iндустрiального парку та вiдповiднi зобов'язання iнiцiатора створення та керуючої компанiї iндустрiального парку визначаються договором про створення та функцiонування iндустрiального парку.

     4. Функцiонування iндустрiальних паркiв спрямоване на:

     1) залучення iнвестицiй та розвиток економiки України;

     2) вирiвнювання економiчного розвитку регiонiв та пiдвищення якостi життя населення України;

     3) запровадження iнновацiйних та енергозберiгаючих технологiй;

     4) створення нових робочих мiсць;

     5) сталий розвиток та захист навколишнього природного середовища.

(статтю 4 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 41. Державне управлiння у сферi створення та функцiонування iндустрiальних паркiв на територiї України

     1. Державне управлiння у сферi створення та функцiонування iндустрiальних паркiв на територiї України здiйснюється в межах повноважень, визначених цим Законом та iншими актами законодавства України:

     1) Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику;

     3) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику щодо створення i функцiонування iндустрiальних паркiв на територiї України (уповноважений державний орган);

     4) мiсцевими органами виконавчої влади;

     5) органами мiсцевого самоврядування.

(Закон доповнено статтею 41 згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

Роздiл II
ПРАВО НА СТВОРЕННЯ IНДУСТРIАЛЬНИХ ПАРКIВ

     Стаття 5. Право на створення iндустрiальних паркiв на землях державної i комунальної власностi

     1. Право на створення iндустрiальних паркiв на землях державної i комунальної власностi мають органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, якi згiдно з Конституцiєю України здiйснюють право власника на землю вiд iменi Українського народу i вiдповiдно до закону надiленi повноваженнями розпорядження земельними дiлянками, а також орендарi земельних дiлянок, якi згiдно з цим Законом вiдповiдають вимогам щодо використання їх для iндустрiального парку.

     Стаття 6. Право на створення iндустрiальних паркiв на землях приватної власностi

     1. Право на створення iндустрiальних паркiв на землях приватної власностi мають власники чи орендарi земельних дiлянок, якi згiдно з цим Законом вiдповiдають вимогам щодо використання їх для iндустрiального парку.

     Стаття 7. Особливостi створення iндустрiальних паркiв на орендованих землях

     1. На земельних дiлянках, якi переданi в оренду, iндустрiальнi парки можуть створюватися з iнiцiативи орендарiв пiсля внесення вiдповiдних змiн до договору оренди земельної дiлянки та прийняття орендодавцем рiшення про погодження концепцiї iндустрiального парку.

     Стаття 71. Обмеження щодо створення iндустрiальних паркiв

     1. Iнiцiатор створення, керуюча компанiя не можуть бути створенi/заснованi фiзичними особами - громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або юридичними чи пов'язаними з ними особами, зареєстрованими у державi, визнанiй Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкцiї вiдповiдно до законодавства України або мiжнародного права, або юридичними особами - власниками 10 вiдсоткiв i бiльше акцiй (часток) та/або кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

     2. Учасниками або iншими суб'єктами iндустрiального парку не можуть бути суб'єкти господарювання будь-якої форми власностi, створенi фiзичними особами - громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або юридичними чи пов'язаними з ними особами, зареєстрованими у державi, визнанiй Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкцiї вiдповiдно до законодавства України або мiжнародного права, є юридичними особами - власниками 10 вiдсоткiв i бiльше акцiй (часток) та/або кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

(Закон доповнено статтею 71 згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

Роздiл III
ВИБIР, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ IНДУСТРIАЛЬНИХ ПАРКIВ

     Стаття 8. Вимоги до земельної дiлянки у межах iндустрiального парку

     1. Земельна дiлянка, використання якої планується для створення та функцiонування iндустрiального парку, може розташовуватися у межах або за межами населених пунктiв i повинна вiдповiдати таким вимогам:

     1) належати до земель промисловостi;

     2) бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених вiдповiдною мiстобудiвною документацiєю;

     3) площа земельної дiлянки або сукупна площа сумiжних земельних дiлянок повинна становити не менше 10 гектарiв та не бiльше однiєї тисячi гектарiв. Допускається розташування мiж земельними дiлянками iндустрiального парку земельних дiлянок, на яких розташовано або передбачається розташувати вiдповiдно до мiстобудiвної документацiї виключно об'єкти iнженерно-транспортної iнфраструктури.

(пункт 3 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 9. Умови використання земельної дiлянки у межах iндустрiального парку

     1. Використання земельних дiлянок у межах iндустрiального парку на землях державної чи комунальної власностi здiйснюється з додержанням таких умов:

     1) строк використання земельної дiлянки у межах iндустрiального парку повинен бути не менше 30 рокiв з дня прийняття рiшення про створення iндустрiального парку;

     2) використання земельних дiлянок у межах iндустрiальних паркiв повинно вiдповiдати санiтарно-епiдемiологiчним та екологiчним вимогам.

     Стаття 10. Вибiр територiї для iндустрiального парку

     1. Вибiр територiї для iндустрiального парку на землях державної чи комунальної власностi здiйснюється органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування з урахуванням вимог цього Закону.

     2. Вибiр територiї для створення iндустрiальних паркiв на землях державної чи комунальної власностi здiйснюється за рахунок коштiв державного чи мiсцевих бюджетiв, а також за рахунок залучених iнвестицiй, коштiв приватних iнвесторiв та з iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Стаття 11. Правовi форми та порядок використання земель у межах iндустрiальних паркiв

     1. У межах iндустрiального парку використання учасниками земельних дiлянок може здiйснюватися у правових формах, передбачених Земельним кодексом України.

     2. Керуюча компанiя, що у встановленому законом порядку набула право оренди на землi iндустрiального парку, передає у володiння та користування земельнi дiлянки (суборенду) з правом їх забудови учасникам, iншим суб'єктам iндустрiальних паркiв вiдповiдно до земельного законодавства України.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     3. У разi якщо на одну земельну дiлянку у межах iндустрiального парку претендують два i бiльше потенцiйних учасникiв, керуюча компанiя зобов'язана провести конкурс з вибору учасника з урахуванням концепцiї iндустрiального парку.

     4. Земельна дiлянка iз земель державної чи комунальної власностi у межах iндустрiального парку надається керуючiй компанiї на умовах оренди у встановленому законодавством порядку.

(частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     5. Якщо iндустрiальний парк створюється на землях приватної власностi, права на земельнi дiлянки можуть передаватися учасникам iндустрiального парку та/або керуючiй компанiї iнiцiатором його створення у формах та в порядку, передбачених законодавством.

(частина п'ята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     6. Якщо iнiцiатором створення iндустрiального парку виступає орендар земельної дiлянки, ця земельна дiлянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам вiдповiдно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної дiлянки.

(частина шоста статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     7. Земельнi дiлянки надаються учасникам для будiвництва та обслуговування об'єктiв нерухомостi, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi.

     8. Кошти, одержанi вiд продажу земельних дiлянок державної i комунальної власностi на територiї iндустрiального парку, зараховуються до вiдповiдних бюджетiв у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     Стаття 111. Об'єкти, що можуть розмiщуватися на територiї iндустрiального парку

     1. До об'єктiв, що можуть розмiщуватися на територiї iндустрiального парку належать:

     1) офiси керуючої компанiї, учасникiв та iнших суб'єктiв iндустрiального парку, фiнансовi установи, об'єкти маркетингу та реклами;

     2) заклади дошкiльної освiти, заклади загальної середньої освiти, заклади вищої, фахової передвищої та професiйної (професiйно-технiчної) освiти;

     3) науковi парки, акселератори, лабораторiї з розвитку iнновацiйних технологiй;

     4) багатоцiльовi зали для проведення наукових конференцiй та iнших заходiв;

     5) пожежнi частини;

     6) озелененi територiї;

     7) виробничi, складськi будiвлi та споруди, об'єкти логiстичної iнфраструктури;

     8) iнженернi будiвлi та споруди;

     9) об'єкти поводження з вiдходами (крiм захоронення вiдходiв);

     10) iншi об'єкти, не забороненi законодавством.

(Закон доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 12. Джерела фiнансування облаштування iндустрiального парку

     1. Джерелами фiнансування облаштування iндустрiального парку можуть бути кошти державного та мiсцевих бюджетiв, видiленi в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних iнвесторiв, у тому числi залученi за моделлю державно-приватного партнерства, залученi кошти, включаючи кредити банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ, кошти з iнших джерел, не заборонених законодавством.

Роздiл IV
ПОРЯДОК ТА УМОВИ СТВОРЕННЯ IНДУСТРIАЛЬНИХ ПАРКIВ

     Стаття 13. Iнiцiатори створення iндустрiальних паркiв

     1. Iнiцiаторами створення iндустрiальних паркiв можуть бути органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, юридичнi або фiзичнi особи, якi мають право на створення iндустрiальних паркiв на землях державної, комунальної чи приватної власностi згiдно з цим Законом.

     Стаття 14. Створення iндустрiального парку та включення його до Реєстру iндустрiальних паркiв

     1. Рiшення про створення iндустрiального парку приймається iнiцiатором створення на основi затвердженої згiдно з вимогами цього Закону концепцiї iндустрiального парку. Iндустрiальний парк створюється на строк не менше 30 рокiв.

     2. Iнiцiатор створення протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття рiшення про створення iндустрiального парку зобов'язаний подати до уповноваженого державного органу копiю рiшення про створення iндустрiального парку та концепцiю iндустрiального парку.

(частина друга статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     3. Iнформацiя про створенi iндустрiальнi парки є публiчною, доступ до неї забезпечує уповноважений державний орган шляхом її розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

(частина третя статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     4. Рiшення про створення iндустрiального парку є пiдставою для укладення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку мiж iнiцiатором створення та керуючою компанiєю iндустрiального парку.

     5. З метою державного стимулювання, передбаченого законодавством, уповноважений державний орган створює, веде та розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi Реєстр iндустрiальних паркiв, до якого iндустрiальнi парки включаються за заявою iнiцiаторiв створення.

     Перелiк вiдомостей, що вносяться до Реєстру iндустрiальних паркiв, та порядок його ведення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Iндустрiальний парк може бути включений до Реєстру iндустрiальних паркiв за умови, що на час включення на його територiї (в межах) вiдсутнi прийнятi в експлуатацiю протягом 10 останнiх рокiв до моменту прийняття рiшення про створення iндустрiального парку закiнченi будiвництвом об'єкти виробничого призначення та/або вiдсутнi об'єкти виробничого призначення, що експлуатувалися протягом п'яти останнiх рокiв до моменту прийняття рiшення про створення iндустрiального парку (крiм об'єктiв виробничого призначення вугледобувного пiдприємства та/або його окремого (сумiжного) вiдокремленого пiдроздiлу, який не має статусу юридичної особи, що було лiквiдовано, перебуває в стадiї лiквiдацiї (припинення) або планується до лiквiдацiї, на якi не поширюються обмеження цiєї статтi).

(абзац перший частини п'ятої статтi 14 замiнено трьома новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

     Майновi права iнтелектуальної власностi на Реєстр iндустрiальних паркiв (бази даних) належать державi в особi уповноваженого державного органу. Держава, органи державної влади, їх посадовi особи користуються Реєстром iндустрiальних паркiв (базами даних) на безоплатнiй основi. На майновi права на комп'ютернi програми та бази даних для ведення Реєстру iндустрiальних паркiв поширюються вимоги статтi 18 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

(частина п'ята статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     6. Державне стимулювання надається iнiцiаторам створення, керуючим компанiям та учасникам iндустрiальних паркiв, включеним до Реєстру iндустрiальних паркiв.

     Стаття 15. Перелiк документiв для включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв

     1. Для прийняття рiшення про включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв iнiцiатор створення подає до уповноваженого державного органу такi документи:

     1) заява про включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв;

     2) рiшення iнiцiатора про створення iндустрiального парку;

     3) концепцiя iндустрiального парку;

     4) витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної дiлянки та правовстановлюючi документи на розташованi на нiй об'єкти нерухомого майна;

     5) найменування керуючої компанiї та учасникiв (за наявностi).

     Стаття 16. Включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв або вiдмова у включеннi iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв

     1. Включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв вiдбувається протягом 45 робочих днiв з моменту надходження до уповноваженого державного органу заяви вiд iнiцiатора створення.

     Уповноважений державний орган у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, розглядає документи протягом 21 робочого дня з дня надходження документiв вiд iнiцiатора створення.

     Уповноважений державний орган подає до Кабiнету Мiнiстрiв України проект рiшення про включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв або про вiдмову у включеннi iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв.

     2. При прийняттi рiшення про включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв враховуються такi критерiї:

     1) доступнiсть трудових ресурсiв, необхiдних для розвитку iндустрiального парку згiдно з концепцiєю;

     2) наявнiсть та/або можливiсть залучення iнiцiатором створення фiнансових та матерiально-технiчних ресурсiв, необхiдних для розвитку iндустрiального парку згiдно з концепцiєю;

     3) пiдтримка iндустрiального парку з боку органiв мiсцевого самоврядування та мiсцевих органiв виконавчої влади;

     4) очiкуванi результати функцiонування iндустрiального парку згiдно з концепцiєю передбачають залучення iнвестицiй, створення нових робочих мiсць, експорт продукцiї, залучення суб'єктiв малого та середнього пiдприємництва.

     3. Рiшення про вiдмову у включеннi iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв приймається у разi:

     1) якщо земельна дiлянка, використання якої планується для створення та функцiонування iндустрiального парку, не вiдповiдає вимогам, встановленим статтею 8 цього Закону;

     2) вiдсутностi пiдтримки iндустрiального парку з боку органiв мiсцевого самоврядування та мiсцевих органiв виконавчої влади;

     3) наявностi на територiї iндустрiального парку об'єктiв виробничого призначення, визначених частиною п'ятою статтi 14 цього Закону.

     Вiдмова у включеннi iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв не обмежує можливiсть повторного звернення iнiцiатора створення до уповноваженого державного органу з питанням включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв.

     4. У рiшеннi про включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв зазначаються:

     1) назва iндустрiального парку;

     2) iнiцiатор створення iндустрiального парку;

     3) строк, на який створено iндустрiальний парк;

     4) мiсцезнаходження iндустрiального парку.

     5. Уповноважений державний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дня прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення про включення iндустрiального парку до Реєстру iндустрiальних паркiв включити вiдповiдний iндустрiальний парк до Реєстру iндустрiальних паркiв, письмово повiдомити iнiцiатора створення, керуючу компанiю, вiдповiднi мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування, а також розмiстити вiдповiдну iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi.

(стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 161. Виключення iндустрiального парку з Реєстру iндустрiальних паркiв

     1. Iндустрiальний парк виключається з Реєстру iндустрiальних паркiв у разi:

     1) його лiквiдацiї вiдповiдно до частини першої статтi 37 цього Закону;

     2) неподання уповноваженому державному органу звiтiв про функцiонування iндустрiального парку протягом двох звiтних перiодiв поспiль;

     3) неукладення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку протягом двох рокiв з дня прийняття рiшення про його створення;

     4) нездiйснення у межах iндустрiального парку господарської дiяльностi всiма його учасниками протягом трьох рокiв поспiль на пiдставi вiдомостей iз звiтiв про функцiонування iндустрiального парку;

     5) невiдповiдностi вимогам статей 71, 111 та iншим вимогам цього Закону.

     Уповноважений державний орган готує проект рiшення про виключення iндустрiального парку з Реєстру iндустрiальних паркiв та надсилає його до Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. Уповноважений державний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дня прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення про виключення iндустрiального парку з Реєстру iндустрiальних паркiв виключити такий iндустрiальний парк з Реєстру iндустрiальних паркiв, письмово повiдомити iнiцiатора створення, керуючу компанiю, вiдповiднi мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування, а також розмiстити вiдповiдну iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     3. Виключення iндустрiального парку з Реєстру iндустрiальних паркiв не є пiдставою для його лiквiдацiї.

     4. Iндустрiальний парк, виключений з Реєстру iндустрiальних паркiв, може бути повторно включений до нього не ранiш як через 6 мiсяцiв пiсля виключення такого iндустрiального парку з Реєстру iндустрiальних паркiв.

(Закон доповнено статтею 161 згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 17. Концепцiя iндустрiального парку

     1. Iнiцiатор створення iндустрiального парку зобов'язаний розробити i затвердити концепцiю iндустрiального парку, в якiй зазначаються:

     1) назва iндустрiального парку;

     2) iнiцiатор створення iндустрiального парку;

     3) мета, завдання створення та функцiональне призначення iндустрiального парку;

     4) мiсце розташування, розмiр земельної дiлянки та об'єкти, розмiщенi на нiй, у тому числi об'єкти виробничого призначення (за наявностi);

(пункт 4 частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     5) строк, на який створюється iндустрiальний парк;

     6) вимоги до учасникiв iндустрiального парку;

     7) iнформацiя про орiєнтовнi сумарнi обсяги споживання енергоресурсiв, води тощо, а також про необхiдну iнженерно-транспортну iнфраструктуру та план забезпечення вiдповiдними ресурсами iндустрiального парку;

(пункт 7 частини першої статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     8) план розвитку iндустрiального парку;

     9) орiєнтовнi ресурси (фiнансовi, матерiальнi, технiчнi, трудовi, природнi тощо), необхiднi для створення та функцiонування iндустрiального парку, очiкуванi джерела їх залучення;

     10) органiзацiйна модель функцiонування iндустрiального парку;

     11) очiкуванi результати функцiонування iндустрiального парку;

     12) iншi вiдомостi на розсуд iнiцiатора створення.

     2. Концепцiя iндустрiального парку затверджується iнiцiатором створення такого парку шляхом прийняття вiдповiдного рiшення.

     3. Суб'єкти господарювання у сферi централiзованого водопостачання та водовiдведення, електроенергетики та ринку природного газу зобов'язанi надавати необхiдну iнформацiю про наявнiсть ресурсiв для створення iндустрiального парку на запит iнiцiатора створення вiдповiдно до законодавства, а також видавати технiчнi умови на приєднання до мереж (об'єктiв) електроенергетики, якщо iнiцiатор створення має iнформацiю про необхiдну потужнiсть енергоресурсiв для функцiонування iндустрiального парку, вiдповiдно до законодавства. Технiчнi умови є невiд'ємним додатком до договору про приєднання до електричних мереж.

(статтю 17 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     4. Порядок приєднання та пiдключення до електричних мереж, газових, водопровiдних мереж, мереж постачання теплової енергiї (теплопостачання) та мереж зв'язку встановлюється вiдповiдно до законодавства.

(статтю 17 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     Стаття 18. Вибiр керуючої компанiї iндустрiального парку

     1. Вибiр керуючої компанiї iндустрiального парку, створеного на землях державної чи комунальної власностi, здiйснює iнiцiатор створення такого парку на конкурентних засадах шляхом органiзацiї i проведення вiдкритого конкурсу в порядку, визначеному цим Законом.

     2. Якщо земельнi дiлянки, призначенi для створення iндустрiального парку, перебувають у приватнiй власностi, керуюча компанiя визначається iнiцiатором створення самостiйно.

     3. Якщо iнiцiатор створення є орендарем земельної дiлянки, керуюча компанiя такого парку визначається ним самостiйно з письмовим повiдомленням про це вiдповiдного органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування та орендодавця не пiзнiше трьох робочих днiв.

(частина третя статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 19. Органiзацiя i проведення конкурсу з вибору керуючої компанiї iндустрiального парку

     1. Органiзацiя i проведення вiдкритого конкурсу з вибору керуючої компанiї здiйснюються iнiцiатором створення.

     2. Iнiцiатор створення iндустрiального парку:

     1) затверджує умови конкурсу з вибору керуючої компанiї;

     2) утворює конкурсну комiсiю, затверджує її склад та порядок роботи;

     3) готує конкурсну документацiю;

     4) публiчно оголошує вiдкритий конкурс з повiдомленням у засобах масової iнформацiї;

     5) визначає порядок сплати реєстрацiйного внеску, розмiр якого не може перевищувати одну тисячу неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     6) письмово пiдтверджує надходження заявок на участь у конкурсi;

     7) забезпечує претендентiв необхiдною iнформацiєю (документами) для пiдготовки пропозицiй для участi у конкурсi;

     8) приймає рiшення про допущення (недопущення) претендентiв до участi у конкурсi з обґрунтуванням причин у разi вiдмови;

     9) повiдомляє претендентiв про допущення (недопущення) до участi у конкурсi.

     Пiдставою для недопущення претендента до участi у конкурсi з вибору керуючої компанiї може бути неподання у заявцi на участь у конкурсi необхiдної iнформацiї, подання її в неповному обсязi або подання неправдивої iнформацiї.

     3. Iнформацiя про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанiї повинна мiстити вiдомостi щодо:

     1) суб'єкта, який є iнiцiатором створення iндустрiального парку;

     2) концепцiї iндустрiального парку;

     3) умов конкурсу, затверджених iнiцiатором створення;

     4) земельної дiлянки, на якiй передбачається створення iндустрiального парку;

     5) об'єктiв, розмiщених на земельнiй дiлянцi (перелiк, характеристики тощо);

     6) строку, на який створено iндустрiальний парк;

     7) органу, до якого слiд звертатися за додатковою iнформацiєю;

     8) розмiру реєстрацiйного внеску.

     Реєстрацiйний внесок сплачується шляхом безготiвкового перерахування коштiв на поточний рахунок iнiцiатора створення iндустрiального парку та використовується на органiзацiю та пiдготовку проведення конкурсу.

     За зверненням претендента iнiцiатор створення надає йому необхiдну додаткову iнформацiю про концепцiю iндустрiального парку, земельну дiлянку та розташованi на нiй об'єкти.

     4. Заявки на участь у конкурсi подаються протягом 30 днiв з дня його оголошення.

     Заявка на участь у конкурсi повинна мiстити:

     1) повне найменування претендента, його мiсцезнаходження;

     2) бiзнес-план iндустрiального парку;

     3) вiдомостi, якi пiдтверджують можливiсть претендента забезпечити належне функцiонування iндустрiального парку, наявнiсть досвiду, можливостей технологiчного та органiзацiйного забезпечення такої дiяльностi;

     4) iншi вiдомостi, передбаченi умовами конкурсу.

     5. Заявки, документи та матерiали, поданi претендентами, розглядаються протягом 30 днiв з останнього дня, встановленого для подачi заявок.

     Конкурсна комiсiя розглядає заявки, поданi претендентами, допущеними до участi у конкурсi, документи та матерiали з пропозицiями щодо умов створення iндустрiального парку, визначає їх вiдповiднiсть умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов створення та функцiонування iндустрiальних паркiв.

     6. Заявки на участь у конкурсi, отриманi iнiцiатором створення пiсля закiнчення строку подачi, не розглядаються.

     7. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращi умови створення та функцiонування iндустрiального парку вiдповiдно до умов конкурсу.

     8. У разi якщо заявка на участь у конкурсi надiйшла лише вiд одного претендента, вiн може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалiзацiї визначених iнiцiатором створення умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що вiдбувся.

     9. На пiдставi висновкiв конкурсної комiсiї iнiцiатор створення протягом десяти днiв з останнього дня, встановленого для розгляду заявок, приймає рiшення про переможця конкурсу.

     10. Повiдомлення про визначення переможця конкурсу надсилається переможцю не пiзнiше п'яти днiв з дня прийняття рiшення.

     11. Iнiцiатор створення укладає договiр з переможцем конкурсу про створення та функцiонування iндустрiального парку пiсля погодження всiх умов договору, але не пiзнiше десяти робочих днiв з дня визначення переможця конкурсу.

     Стаття 20. Конфiденцiйнiсть конкурсних пропозицiй

     1. Iнформацiя, що мiститься у конкурсних пропозицiях учасникiв конкурсу з визначення керуючої компанiї для створення та функцiонування iндустрiального парку, є конфiденцiйною i не пiдлягає розголошенню стороннiм особам та iншим учасникам.

     2. Результати оцiнки конкурсних пропозицiй учасникiв конкурсу не пiдлягають розголошенню до укладення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку, крiм випадкiв, передбачених законом.

Роздiл V
ДОГОВIР ПРО СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦIОНУВАННЯ IНДУСТРIАЛЬНОГО ПАРКУ

     Стаття 21. Укладення та строк договору про створення та функцiонування iндустрiального парку

     1. Договiр про створення та функцiонування iндустрiального парку укладається мiж iнiцiатором створення та вибраною згiдно з цим Законом юридичною особою, яка пiсля пiдписання цього договору набуває статусу керуючої компанiї.

     2. Строк договору про створення та функцiонування iндустрiального парку встановлюється в межах термiну, на який створено iндустрiальний парк.

     3. Строк договору може бути змiнений за згодою сторiн у межах термiну, на який створено iндустрiальний парк. Пiсля закiнчення строку договору вiн може бути продовжений на строк, визначений сторонами.

     4. Форма типового договору про створення та функцiонування iндустрiального парку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику.

(частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 22. Iстотнi умови договору про створення та функцiонування iндустрiального парку

     1. Iстотними умовами договору про створення та функцiонування iндустрiального парку є:

     1) предмет договору;

     2) строк договору;

     3) кадастровi номери, мiсце розташування та розмiри земельних дiлянок, на яких створено iндустрiальний парк;

     4) порядок та умови облаштування iндустрiального парку;

     5) порядок та умови здiйснення наукової дiяльностi у межах iндустрiального парку;

     6) порядок та умови залучення учасникiв;

     7) порядок та умови надання учасникам прав на земельнi дiлянки та об'єкти у межах iндустрiального парку;

     8) порядок та умови надання послуг та прав користування iнженерно-транспортною iнфраструктурою;

     9) порядок та умови страхування керуючою компанiєю активiв iнiцiатора створення, отриманих у користування;

     10) правовий режим майна, створеного керуючою компанiєю у межах iндустрiального парку, а також переданого для використання майна, що є власнiстю iнiцiатора створення;

     11) склад та порядок надання керуючою компанiєю звiтностi iнiцiатору створення та уповноваженому державному органу;

     12) порядок набрання чинностi цим договором з дня його пiдписання.

(пункт 12 частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     2. Змiни до договору про створення та функцiонування iндустрiального парку вносяться за взаємною згодою сторiн.

     3. Реорганiзацiя керуючої компанiї - юридичної особи не є пiдставою для розiрвання договору про створення та функцiонування iндустрiального парку.

     4. Невiд'ємними частинами договору про створення та функцiонування iндустрiального парку є:

     1) рiшення про створення iндустрiального парку;

     2) концепцiя iндустрiального парку;

     3) бiзнес-план iндустрiального парку.

     Стаття 23. Припинення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку

     1. Договiр про створення та функцiонування iндустрiального парку припиняється у разi закiнчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не уклали угоди про його продовження у межах термiну, на який створено iндустрiальний парк.

     2. Договiр про створення та функцiонування iндустрiального парку може бути припинено достроково у разi:

     1) iстотного порушення однiєю iз сторiн своїх зобов'язань за договором;

     2) лiквiдацiї керуючої компанiї за рiшенням суду, в тому числi у зв'язку з визнанням її банкрутом.

     3. У разi припинення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку керуюча компанiя зобов'язана повернути iнiцiатору створення земельнi дiлянки, не вiдчуженi у власнiсть учасникiв, а також об'єкти права власностi на умовах, зазначених у договорi. Якщо керуюча компанiя допустила псування земельної дiлянки iнiцiатора створення, погiршення стану/знищення об'єктiв iнженерно-транспортної iнфраструктури та/або iншого майна iнiцiатора створення, розташованого у межах iндустрiального парку, вона зобов'язана вiдшкодувати йому збитки, якщо доведено, що це сталося внаслiдок дiй або бездiяльностi цiєї компанiї.

     4. У разi припинення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку в межах строку, на який створено iндустрiальний парк, iнiцiатор створення проводить вибiр керуючої компанiї згiдно з цим Законом.

     5. У разi дострокового припинення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку пiсля пiдписання нового договору керуюча компанiя зобов'язана протягом п'яти робочих днiв пiдписати договори про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку з усiма учасниками на умовах, якi не погiршують становище учасникiв порiвняно з попереднiми договорами.

     6. У перiод мiж днем припинення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку та днем пiдписання договорiв мiж керуючою компанiєю та учасниками про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку статус учасникiв iндустрiального парку залишається незмiнним.

     Стаття 24. Набуття та втрата статусу керуючої компанiї iндустрiального парку

     1. Юридична особа набуває статусу керуючої компанiї з дня укладення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку, про що iнiцiатор створення зобов'язаний протягом трьох робочих днiв письмово повiдомити уповноважений державний орган.

     Iнформацiю про набуття юридичною особою статусу керуючої компанiї iндустрiального парку, включеного до Реєстру iндустрiальних паркiв, уповноважений державний орган вносить до Реєстру iндустрiальних паркiв та розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше трьох робочих днiв з дня надходження такого повiдомлення вiд iнiцiатора створення.

     2. Юридична особа втрачає статус керуючої компанiї з дня припинення договору про створення та функцiонування iндустрiального парку, про що iнiцiатор створення зобов'язаний протягом того самого дня повiдомити уповноважений державний орган. Iнформацiю про втрату юридичною особою статусу керуючої компанiї iндустрiального парку, включеного до Реєстру iндустрiальних паркiв, уповноважений державний орган вносить до Реєстру iндустрiальних паркiв та розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше одного робочого дня з дня надходження такого повiдомлення вiд iнiцiатора створення.

(стаття 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

Роздiл VI
ОСНОВНI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ IНIЦIАТОРА СТВОРЕННЯ, КЕРУЮЧОЇ КОМПАНIЇ IНДУСТРIАЛЬНОГО ПАРКУ, ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ

     Стаття 25. Права та обов'язки iнiцiатора створення iндустрiального парку

     1. Iнiцiатор створення має право:

     1) здiйснювати контроль за дотриманням керуючою компанiєю умов укладених договорiв;

     2) надавати керуючiй компанiї право на облаштування iндустрiального парку та/або управлiння (експлуатацiю) об'єктами, що розмiщенi у межах iндустрiального парку;

     3) вимагати вiд керуючої компанiї дотримання концепцiї iндустрiального парку та виконання умов договорiв, укладених з iнiцiатором створення;

     4) щопiвроку отримувати вiд керуючої компанiї звiти про функцiонування iндустрiального парку;

(пункт 4 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     5) вимагати вiд керуючої компанiї усунення порушень, допущених нею у процесi функцiонування iндустрiального парку;

     6) вимагати вiд керуючої компанiї вiдшкодування збиткiв у разi погiршення стану об'єктiв або псування земельної дiлянки iндустрiального парку, яке сталося внаслiдок дiй або бездiяльностi керуючої компанiї;

     7) здiйснити викуп майна керуючої компанiї у межах iндустрiального парку у разi дострокового розiрвання договору про створення та функцiонування iндустрiального парку в першочерговому порядку;

     8) за зверненням керуючої компанiї здiйснювати заходи щодо розширення меж iндустрiального парку, якщо в межах наявної територiї неможливо розмiстити нових учасникiв;

     9) передавати керуючiй компанiї або учасникам в оренду (суборенду), вiдчужувати об'єкти (частини об'єктiв) нерухомого майна у межах iндустрiального парку.

(частину першу статтi 25 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, пункт 9 частини першої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     2. Iнiцiатор створення зобов'язаний:

     1) здiйснити облаштування iндустрiального парку вiдповiдно до умов договору про створення та функцiонування iндустрiального парку;

     2) надати керуючiй компанiї та/або учасникам права на земельнi дiлянки, наявнi об'єкти iнженерно-транспортної iнфраструктури та iншi об'єкти, розмiщенi у межах iндустрiального парку;

     3) зберiгати комерцiйну таємницю керуючої компанiї;

     4) не втручатися в поточну господарську дiяльнiсть керуючої компанiї та учасникiв;

     5) розглядати пропозицiї керуючої компанiї щодо надання згоди на здiйснення невiд'ємних полiпшень його майна, переданого у користування керуючiй компанiї;

     6) здiйснювати контроль за дотриманням концепцiї iндустрiального парку;

     7) у разi вiдсутностi керуючої компанiї щопiвроку подавати уповноваженому державному органу звiти про результати функцiонування iндустрiального парку;

(пункт 7 частини другої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     8) при укладеннi договору про створення та функцiонування iндустрiального парку передбачити в його умовах використання в дiяльностi, пов'язанiй iз створенням та функцiонуванням iндустрiального парку, працiвникiв - громадян України, у тому числi звiльнених у зв'язку з лiквiдацiєю державного або комунального пiдприємства, майно якого надано в користування керуючiй компанiї.

     3. Iнiцiатор створення має також iншi права та обов'язки, передбаченi договором про створення та функцiонування iндустрiального парку i законодавством.

     Стаття 26. Права та обов'язки керуючої компанiї iндустрiального парку

     1. Керуюча компанiя має право:

     1) здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом;

     2) з урахуванням вимог земельного законодавства передавати учасникам у суборенду надану їй в оренду земельну дiлянку або її частини у межах iндустрiального парку з правом забудови;

     21) передавати учасникам в оренду (суборенду), вiдчужувати рухоме та нерухоме майно для використання у межах iндустрiального парку вiдповiдно до законодавства;

(частину першу статтi 26 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, пункт 21 частини першої статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     3) створити умови для пiдключення (приєднання) учасникiв до iнженерних мереж та комунiкацiй;

     4) вимагати розiрвання договору у разi порушення iнiцiатором створення умов договору i вiдшкодування збиткiв, завданих невиконанням умов договору;

     5) на продовження строку договору у разi виконання його умов;

     6) на отримання плати за виробленi товари (роботи, послуги) згiдно з умовами договору;

     7) залучати на контрактнiй основi до виконання робiт та надання послуг у межах iндустрiального парку третiх осiб;

     8) щопiвроку отримувати вiд учасникiв звiти про виконання умов договору, якщо iнше не передбачено договором;

(пункт 8 частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     9) iнiцiювати розгляд питання стосовно розширення меж iндустрiального парку у разi, якщо у межах наявної територiї неможливо розмiстити нових учасникiв;

     10) самостiйно або за дорученням учасникiв одержувати документи дозвiльного характеру та погодження органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, у тому числi для здiйснення будiвництва об'єктiв виробничого призначення, iнших об'єктiв, необхiдних для провадження господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку, представляти iнтереси учасникiв у вiдносинах з органами державної влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями.

(частину першу статтi 26 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     2. Керуюча компанiя зобов'язана:

     1) виконувати умови договору про створення та функцiонування iндустрiального парку;

     2) здiйснити облаштування iндустрiального парку вiдповiдно до умов договору про створення та функцiонування iндустрiального парку;

     3) забезпечувати виконання бiзнес-плану iндустрiального парку;

     4) залучати учасникiв iндустрiального парку та укладати з ними необхiднi договори;

     5) за дорученням iнiцiатора створення учасникiв одержувати дозволи та погодження в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, у тому числi для здiйснення будiвництва об'єктiв виробничого призначення, iнших об'єктiв, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку, представляти iнтереси учасникiв у вiдносинах з дозвiльними органами, службами, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

(пункт 5 частини другої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     6) звертатися за узгодженням невiд'ємних полiпшень майна, переданого iнiцiатором створення у користування керуючiй компанiї;

     7) утримувати у належному станi переданi за вiдповiдними договорами земельну дiлянку, iнженерно-транспортну iнфраструктуру та iншi об'єкти, розмiщенi у межах iндустрiального парку, та забезпечувати належнi умови їх використання;

     8) пiсля закiнчення строку, на який було укладено договiр, передати земельну дiлянку разом з об'єктами iнфраструктури, що розташованi на нiй, iнiцiатору створення, якщо iнше не передбачено договором;

     9) щопiвроку подавати iнiцiатору створення та уповноваженому державному органу звiти про функцiонування iндустрiального парку;

(пункт 9 частини другої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     10) зберiгати комерцiйну таємницю iнiцiатора створення.

     3. Керуюча компанiя має також iншi права та обов'язки, передбаченi договором про створення та функцiонування iндустрiального парку i законодавством.

     Стаття 27. Повноваження уповноваженого державного органу

     1. Уповноважений державний орган:

     1) щопiвроку отримує вiд керуючої компанiї та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi звiти про результати функцiонування iндустрiального парку в порядку та за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику;

     2) звертається до органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй щодо вирiшення питань, пов'язаних iз створенням та функцiонуванням iндустрiальних паркiв;

     3) забезпечує сприятливi умови для створення та функцiонування iндустрiальних паркiв;

     4) веде Реєстр iндустрiальних паркiв;

     5) здiйснює монiторинг функцiонування iндустрiальних паркiв, розробляє Стратегiю розвитку iндустрiальних паркiв;

     6) забезпечує iнформацiйну та консультацiйну пiдтримку iнiцiаторiв створення i керуючих компанiй та в iнший спосiб сприяє залученню учасникiв;

     7) забезпечує доступ до публiчної iнформацiї, пов'язаної з дiяльнiстю iндустрiальних паркiв, та забезпечує iнформацiйну пiдтримку потенцiйних учасникiв з питань, що належать до його компетенцiї;

     8) iнформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiднi мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування про iнiцiаторiв створення, керуючi компанiї та учасникiв iндустрiальних паркiв у випадках, передбачених цим Законом;

     9) забезпечує надання керуючим компанiям, iнiцiаторам створення - суб'єктам господарювання iндустрiальних паркiв за рахунок коштiв, передбачених державним бюджетом, повної або часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за кредитами (позиками), коштiв на безповоротнiй основi для облаштування iндустрiальних паркiв, забезпечує надання компенсацiї витрат на пiдключення та приєднання до iнженерних мереж у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     10) забезпечує надання учасникам iндустрiальних паркiв за рахунок коштiв, передбачених державним бюджетом, повної або часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за кредитами (позиками), коштiв на безповоротнiй основi для здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) за рахунок коштiв, передбачених законом про Державний бюджет України, забезпечує фiнансування будiвництва, реконструкцiї, ремонту iнженерно-транспортної iнфраструктури для створення та функцiонування iндустрiальних паркiв, а також облаштування iндустрiальних паркiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     12) здiйснює аналiз та узагальнення мiжнародного досвiду у сферi забезпечення функцiонування iндустрiальних паркiв та залучення iнвестицiй;

     13) забезпечує до 1 квiтня поточного року оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi узагальненої та в розрiзi окремих iндустрiальних паркiв iнформацiї про стан їх функцiонування.

(частина перша статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     2. Уповноважений державний орган здiйснює також iншi повноваження, передбаченi законом.

     Уповноважений державний орган має право утворювати постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи та/або залучати в установленому порядку пiдприємства, установи, органiзацiї для здiйснення пiдтримки iнiцiаторiв створення, керуючих компанiй та учасникiв iндустрiальних паркiв за такими напрямами:

     1) розробка короткострокових та довгострокових планiв розвитку iндустрiальних паркiв;

     2) забезпечення налагодження спiвробiтництва з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, урядовими та неурядовими органiзацiями iноземних держав з питань залучення фiнансових ресурсiв для реалiзацiї iндустрiальними парками iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв;

     3) сприяння у розробцi (внесеннi змiн до) концепцiї iндустрiального парку;

     4) сприяння iнiцiаторам створення iндустрiальних паркiв та керуючим компанiям у залученнi потенцiйних учасникiв iндустрiальних паркiв;

     5) надання iнiцiаторам створення iндустрiальних паркiв, керуючим компанiям, учасникам iндустрiальних паркiв консультацiйної пiдтримки у сферi розробки бiзнес-плану та залучення джерел фiнансування;

     6) сприяння в органiзацiї проведення наукових, науково-практичних конференцiй, освiтньо-iнформацiйних заходiв (виставок, семiнарiв) щодо питань дiяльностi iндустрiальних паркiв;

     7) сприяння в реалiзацiї iнших заходiв, передбачених Стратегiєю розвитку iндустрiальних паркiв.

(частина друга статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     3. Формування державної полiтики щодо створення i функцiонування iндустрiальних паркiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної iнвестицiйної полiтики.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     4. Реалiзацiя державної полiтики щодо створення i функцiонування iндустрiальних паркiв здiйснюється уповноваженим державним органом.

(частина четверта статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

Роздiл VII
ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ У МЕЖАХ IНДУСТРIАЛЬНОГО ПАРКУ

     Стаття 28. Умови здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку

     1. Iнiцiатор створення, керуюча компанiя, учасники здiйснюють свою господарську дiяльнiсть вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, iнших законодавчих актiв, а також положень цього Закону, концепцiї iндустрiального парку, затвердженої iнiцiатором створення, договору про створення та функцiонування iндустрiального парку, договору про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку.

     Стаття 29. Набуття статусу учасника iндустрiального парку

     1. Суб'єкт господарювання набуває статусу учасника, за умови виконання таких двох критерiїв:

     1) укладення з керуючою компанiєю договору про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку;

     2) набуття права на земельну дiлянку на пiдставах та в порядку, встановлених земельним законодавством України, та/або на iнший об'єкт (частину об'єкта) нерухомого майна у межах iндустрiального парку.

(пункт 2 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII, у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     2. Керуюча компанiя зобов'язана протягом трьох робочих днiв письмово повiдомити уповноважений державний орган про набуття суб'єктом господарювання статусу учасника та зробити вiдповiдний запис у перелiку учасникiв. У разi змiни учасником видiв дiяльностi або власника учасник повинен протягом п'яти робочих днiв повiдомити про це керуючу компанiю iндустрiального парку.

(частина друга статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     3. Якщо iндустрiальний парк включений до Реєстру iндустрiальних паркiв, уповноважений державний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дня надходження вiд керуючої компанiї вiдповiдного повiдомлення письмово повiдомити центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та вiдповiднi мiсцевi державнi адмiнiстрацiї про набуття суб'єктом господарювання статусу учасника.

(частина третя статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     4. Iнформацiю про набуття суб'єктом господарювання статусу учасника iндустрiального парку, включеного до Реєстру iндустрiальних паркiв, уповноважений державний орган вносить до Реєстру iндустрiальних паркiв та розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше трьох робочих днiв з дня надходження вiд керуючої компанiї такого повiдомлення.

(статтю 29 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 30. Договiр про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку

     1. Договiр про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку укладається мiж керуючою компанiєю та суб'єктом господарювання, який має намiр набути статус учасника iндустрiального парку.

     2. Iстотними умовами договору про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку є:

     1) види дiяльностi, роботи, послуги, якi здiйснюються за умовами договору про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку;

     2) переважне використання працi працiвникiв - громадян України;

     3) умови, обсяги та порядок створення i полiпшення об'єктiв iнженерно-транспортної iнфраструктури та iнших об'єктiв на земельнiй дiлянцi учасника;

     4) строк дiї договору;

     5) iнвестицiйнi зобов'язання учасника;

     6) фiнансовi вiдносини сторiн;

     7) вiдповiдальнiсть за невиконання сторонами зобов'язань;

     8) порядок продовження i припинення договору про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку;

     9) права та обов'язки сторiн;

     10) порядок вирiшення спорiв мiж сторонами.

     3. Об'єкти iнженерно-транспортної iнфраструктури iндустрiального парку та iншi об'єкти, розташованi у межах iндустрiального парку, якi наданi керуючiй компанiї у користування (управлiння), учасникам у власнiсть не передаються.

     4. Учасник не має права передавати третiм особам свої права та/або обов'язки за договором про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку.

     5. Договiр про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку припиняється у разi закiнчення строку, на який його укладено, якщо сторони не домовилися про iнше.

     6. Договiр може бути припинений достроково у разi:

     1) iстотного порушення однiєю iз сторiн взятих на себе зобов'язань за договором;

     2) лiквiдацiї учасника;

     3) лiквiдацiї керуючої компанiї.

     7. У разi лiквiдацiї керуючої компанiї статус учасникiв залишається незмiнним до пiдписання договорiв про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку мiж новою керуючою компанiєю та учасниками у межах строку, на який створено iндустрiальний парк.

     Стаття 31. Втрата статусу учасника iндустрiального парку

     1. Суб'єкт господарювання втрачає статус учасника з дня припинення договору, укладеного з керуючою компанiєю, про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку та/або припинення прав на земельну дiлянку та/або на всi iншi об'єкти (частини об'єктiв) нерухомого майна у межах iндустрiального парку.

(абзац перший частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     Суб'єкт господарювання втрачає статус учасника iндустрiального парку у разi порушення вимог, встановлених цим Законом.

(частину першу статтi 31 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Статус учасника зберiгається у разi, якщо новий договiр про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку укладається цим учасником у зв'язку з припиненням договору про створення та функцiонування iндустрiального парку, а також у разi лiквiдацiї керуючої компанiї.

     2. Керуюча компанiя зобов'язана протягом одного робочого дня з дня втрати суб'єктом господарювання статусу учасника письмово повiдомити про це уповноважений державний орган та зробити вiдповiдний запис у перелiку учасникiв iндустрiального парку.

     3. Якщо iндустрiальний парк включено до Реєстру iндустрiальних паркiв, уповноважений державний орган зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня надходження вiд керуючої компанiї вiдповiдного повiдомлення письмово повiдомити центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та вiдповiднi мiсцевi державнi адмiнiстрацiї про втрату суб'єктом господарювання статусу учасника.

(частина третя статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     Iнформацiю про втрату суб'єктом господарювання статусу учасника iндустрiального парку, включеного до Реєстру iндустрiальних паркiв, уповноважений державний орган вносить до Реєстру iндустрiальних паркiв та розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше одного робочого дня з дня надходження вiд керуючої компанiї такого повiдомлення.

(частину третю статтi 31 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     4. Суб'єкт господарювання, який втратив статус учасника, здiйснює свою господарську дiяльнiсть, у тому числi в межах iндустрiального парку, на загальних засадах.

     5. Втрата суб'єктом господарювання статусу учасника не обмежує його права на набуття такого статусу в майбутньому, але не ранiш як через шiсть мiсяцiв, за умови дотримання вимог цього Закону.

(частина п'ята статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 32. Правовий режим майна учасникiв господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку

     1. Створенi керуючою компанiєю у межах iндустрiального парку об'єкти iнфраструктури належать керуючiй компанiї на правi власностi, якщо iнше не передбачено договором про створення та функцiонування iндустрiального парку. Використання таких об'єктiв здiйснюється вiдповiдно до договору про здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку мiж керуючою компанiєю i учасником.

     2. У разi вiдчуження земельної дiлянки у власнiсть учасника розташованi на нiй об'єкти iнфраструктури не передаються у власнiсть учасника, якщо iнше не передбачено договором про створення та функцiонування iндустрiального парку.

     3. У разi припинення дiяльностi iндустрiального парку правовий режим майна iнiцiатора створення, керуючої компанiї, учасникiв iндустрiального парку визначається вiдповiдно до вимог законодавства i договору про створення та функцiонування iндустрiального парку.

     Стаття 33. Облiк та звiтнiсть учасникiв господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку

     1. Суб'єкти господарювання, якi отримують державне стимулювання вiдповiдно до цього Закону, зобов'язанi вести вiдокремлений бухгалтерський та податковий облiк господарської дiяльностi у межах iндустрiального парку.

Роздiл VIII
ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ IНДУСТРIАЛЬНИХ ПАРКIВ

     Стаття 34. Державне стимулювання облаштування та функцiонування iндустрiальних паркiв

(назва статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     1. Державне стимулювання облаштування та функцiонування iндустрiальних паркiв може здiйснюватися за рахунок коштiв державного i мiсцевих бюджетiв та з iнших джерел, не заборонених законодавством.

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     2. Уповноважений державний орган, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад у порядку, передбаченому законодавством, щороку подають пропозицiї до проекту Державного бюджету України та проектiв рiшень про вiдповiднi мiсцевi бюджети щодо фiнансової пiдтримки облаштування iндустрiальних паркiв.

     3. З метою створення та функцiонування iндустрiальних паркiв керуючим компанiям, iнiцiаторам створення - суб'єктам господарювання та учасникам iндустрiальних паркiв за рахунок коштiв державного, мiсцевих бюджетiв та з iнших джерел, не заборонених законом:

     1) надається повна або часткова компенсацiя вiдсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiальних паркiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) надаються кошти на безповоротнiй основi для облаштування iндустрiальних паркiв та/або забезпечення будiвництва об'єктiв сумiжної iнфраструктури (автомобiльних шляхiв, лiнiй зв'язку, засобiв тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженерних комунiкацiй тощо), необхiдних для створення та функцiонування iндустрiальних паркiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) здiйснюється компенсацiя витрат на пiдключення та приєднання до iнженерно-транспортних мереж у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) надаються податкове та митне стимулювання вiдповiдно до законодавства.

(частина третя статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     4. Частину четверту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 35. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

     Стаття 36. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

Роздiл IX
ЛIКВIДАЦIЯ IНДУСТРIАЛЬНИХ ПАРКIВ

     Стаття 37. Пiдстави для лiквiдацiї iндустрiальних паркiв

     1. Iндустрiальний парк лiквiдується у разi, якщо:

     1) протягом двох рокiв з дня прийняття рiшення про його створення не укладено договiр про створення та функцiонування iндустрiального парку, крiм випадкiв, визначених законом;

(пункт 1 частини першої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 818-VIII)

     2) протягом трьох рокiв у межах iндустрiального парку не здiйснюється господарська дiяльнiсть його учасниками.

     Стаття 38. Порядок лiквiдацiї iндустрiальних паркiв

     1. Рiшення про лiквiдацiю iндустрiального парку приймається iнiцiатором його створення.

     2. Лiквiдацiя iндустрiального парку не є пiдставою для лiквiдацiї керуючої компанiї чи учасникiв, вони можуть продовжувати свою дiяльнiсть як суб'єкти господарювання на загальних засадах.

     3. Лiквiдацiя керуючої компанiї державної чи комунальної форми власностi здiйснюється в порядку, визначеному законодавством.

     4. У разi лiквiдацiї iндустрiального парку права на земельнi дiлянки, не вiдчуженi у власнiсть керуючої компанiї або учасникiв, передаються iнiцiатору створення.

     Стаття 39. Передача спорiв на вирiшення мiжнародного комерцiйного арбiтражу або третейського суду

     1. Спiр, що виникає з цивiльних та господарських правовiдносин, у тому числi з договiрних правовiдносин, за угодою сторiн може бути переданий на розгляд до мiжнародного комерцiйного арбiтражу або третейського суду вiдповiдно до законодавства.

     2. Сторонами зазначеного спору можуть бути iнiцiатор створення iндустрiального парку (крiм органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, який згiдно з Конституцiєю України здiйснює право власностi на землю вiд iменi Українського народу i вiдповiдно до закону надiлений повноваженнями розпоряджатися землею), керуюча компанiя або учасник iндустрiального парку.

(згiдно iз Законом України вiд 07.09.2021р. N 1710-IX)

Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через мiсяць з дня його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     а) доповнити статтею 661 такого змiсту:

     "Стаття 661. Землi iндустрiальних паркiв

     1. Землi iндустрiальних паркiв належать до земель промисловостi.

     2. Iндустрiальнi парки створюються на земельних дiлянках площею не менше 15 гектарiв i не бiльше 700 гектарiв";

     б) статтю 93 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. У разi створення iндустрiального парку на землях державної чи комунальної власностi земельна дiлянка надається в оренду на строк не менше 30 рокiв";

     в) частину другу статтi 134 пiсля абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "надання в оренду земельних дiлянок iндустрiальних паркiв керуючим компанiям цих iндустрiальних паркiв".

     У зв'язку з цим абзац двадцять четвертий вважати абзацом двадцять п'ятим;

     2) у статтi 287 Митного кодексу України:

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. При ввезеннi на митну територiю України вiд оподаткування митом звiльняються:

     устаткування, обладнання та комплектуючi до них, матерiали, що не виробляються в Українi, якi не є пiдакцизними товарами та ввозяться iнiцiаторами створення - суб'єктами господарювання, керуючими компанiями iндустрiальних паркiв для облаштування iндустрiальних паркiв;

     устаткування, обладнання та комплектуючi до них, що не виробляються в Українi та не є пiдакцизними товарами, якi ввозяться учасниками iндустрiальних паркiв для здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiальних паркiв.

     Перелiки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матерiалiв затверджуються центральним органом виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi iнвестицiйної дiяльностi та управлiння нацiональними проектами у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вивiльненi кошти використовуються вiдповiдними суб'єктами для:

     1) облаштування iндустрiальних паркiв, у тому числi з використанням новiтнiх, енергозберiгаючих технологiй;

     2) запровадження новiтнiх технологiй, пов'язаних з господарською дiяльнiстю у межах iндустрiальних паркiв;

     3) збiльшення випуску продукцiї та зменшення витрат за видами господарської дiяльностi, передбаченими цим Законом, у межах iндустрiальних паркiв;

     4) здiйснення науково-дослiдної дiяльностi у межах iндустрiальних паркiв;

     5) повернення кредитiв та оплати iнших запозичень, використаних на облаштування iндустрiальних паркiв та здiйснення у їх межах господарської дiяльностi, а також для сплати вiдсоткiв за такими кредитами та запозиченнями".

     У зв'язку з цим частини шосту - сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою - восьмою;

     частину сьому пiсля слiв "у частинах першiй - четвертiй" доповнити словами "та шостiй";

     3) частину четверту статтi 40 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) об'єктiв у межах iндустрiальних паркiв на замовлення iнiцiаторiв створення iндустрiальних паркiв, керуючих компанiй iндустрiальних паркiв, учасникiв iндустрiальних паркiв".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв, що випливають iз цього Закону, у тому числi змiн до Податкового кодексу України щодо встановлення преференцiй для забезпечення державою стимулювання створення та функцiонування iндустрiальних паркiв;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     розробити та затвердити порядок визначення передбачених цим Законом перелiкiв устаткування, обладнання, комплектуючих до них, матерiалiв, що не виробляються в Українi.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 червня 2012 року
N 5018-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.