ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi та вдосконалення державного регулювання у сферi мiстобудiвної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтi 791 та 97 виключити;

     2) статтi 96 та 961 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил пiд час будiвництва

     Порушення вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил та затверджених проектних рiшень пiд час нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об'єктiв чи споруд -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та на посадових осiб - вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та на посадових осiб - вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виконання пiдготовчих робiт без направлення повiдомлення про початок виконання зазначених робiт у випадках, коли направлення такого повiдомлення є обов'язковим, а також наведення недостовiрних даних у повiдомленнi про початок виконання пiдготовчих робiт -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виконання пiдготовчих робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання зазначених робiт, якщо такi роботи не виконувалися на пiдставi зареєстрованої декларацiї про початок виконання будiвельних робiт чи дозволу на виконання будiвельних робiт, а також наведення недостовiрних даних у декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виконання будiвельних робiт без повiдомлення про початок виконання зазначених робiт, а також наведення недостовiрних даних у такому повiдомленнi -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виконання будiвельних робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання зазначених робiт, а також наведення недостовiрних даних у такiй декларацiї, вчиненi щодо об'єктiв I категорiї складностi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбаченi частиною шостою цiєї статтi, вчиненi щодо об'єктiв II категорiї складностi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбаченi частиною шостою цiєї статтi, вчиненi щодо об'єктiв III категорiї складностi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виконання будiвельних робiт без дозволу на їх виконання -

     тягне за собою накладення штрафу вiд шестисот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбачене частиною дев'ятою цiєї статтi, вчинене щодо об'єктiв V категорiї складностi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд семисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Експлуатацiя об'єктiв будiвництва, якi не прийнятi в експлуатацiю, а також наведення недостовiрних даних у декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї, вчиненi щодо об'єктiв I категорiї складностi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбаченi частиною одинадцятою цiєї статтi, вчиненi щодо об'єктiв II категорiї складностi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбаченi частиною одинадцятою цiєї статтi, вчиненi щодо об'єктiв III категорiї складностi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Експлуатацiя об'єктiв будiвництва IV категорiї складностi, якi не прийнятi в експлуатацiю, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд шестисот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбачене частиною чотирнадцятою цiєї статтi, вчинене щодо об'єктiв V категорiї складностi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд семисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Незабезпечення замовником здiйснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим згiдно з вимогами законодавства, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Незабезпечення замовником здiйснення технiчного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим згiдно з вимогами законодавства, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неподання чи несвоєчасне подання замовником iнформацiї про передачу права на будiвництво об'єкта iншому замовнику, змiну генерального пiдрядника чи пiдрядника, осiб, вiдповiдальних за проведення авторського i технiчного нагляду, вiдповiдальних виконавцiв робiт, а також iнформацiї про початок виконання пiдготовчих чи будiвельних робiт та про введення в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта у випадках, коли подання такої iнформацiї є обов'язковим, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 961. Порушення законодавства пiд час планування i забудови територiй

     Передача замовнику проектної документацiї для виконання будiвельних робiт на об'єктi, розробленої з порушенням вимог законодавства, мiстобудiвної документацiї, вихiдних даних для проектування об'єктiв мiстобудування, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, а також заниження категорiї складностi об'єкта будiвництва -

     тягнуть за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту (головного iнженера проекту), експерта вiд дев'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту (головного iнженера проекту), експерта вiд однiєї тисячi п'ятисот до однiєї тисячi семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення строкiв надання замовниковi висновкiв (звiтiв) експертизи проектної та мiстобудiвної документацiї, надання таких висновкiв з порушенням установленого порядку, а також вимагання пiд час проведення експертизи документiв, не передбачених законодавством, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення строкiв реєстрацiї (вiдмови в реєстрацiї) декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт та декларацiї про початок виконання будiвельних робiт, видачi (вiдмови у видачi) дозволу на виконання будiвельних робiт, реєстрацiї (вiдмови в реєстрацiї) декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї та видачi (вiдмови у видачi) сертифiката, який видається у разi прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта, вимагання пiд час реєстрацiї таких декларацiй та видачi дозволiв i сертифiкатiв документiв, не передбачених законодавством, видача сертифiката про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта, збудованого з порушенням будiвельних норм, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Здiйснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства -

     тягне за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту (архiтектора) вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Здiйснення технiчного нагляду з порушенням вимог законодавства -

     тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здiйснює технiчний нагляд, вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами шостою або сьомою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на головного архiтектора проекту (архiтектора), на особу, яка здiйснює технiчний нагляд, вiд п'ятисот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виконання окремих видiв робiт, пов'язаних iз створенням об'єктiв архiтектури, вiдповiдальним виконавцем, який згiдно iз законодавством повинен мати квалiфiкацiйний сертифiкат, без отримання в установленому порядку такого сертифiката -

     тягне за собою накладення штрафу на вiдповiдального виконавця вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною дев'ятою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу на вiдповiдальних виконавцiв вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ведення виконавчої документацiї з порушенням будiвельних норм, державних стандартiв i правил -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною одинадцятою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Застосування будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що не вiдповiдають державним нормам, стандартам, технiчним умовам, проектним рiшенням, а також тих, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, але не пройшли її, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною тринадцятою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виробництво або виготовлення будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй, якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах i пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi шляхом сертифiкацiї або декларування, але не пройшли їх, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд дев'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною п'ятнадцятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд однiєї тисячi двохсот до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Виробництво або виготовлення будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй, якi не вiдповiдають вимогам державних норм, стандартiв або технiчним умовам, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд чотирьохсот п'ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною сiмнадцятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд шестисот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) доповнити статтями 1491 i 18842 такого змiсту:

     "Стаття 1491. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов

     Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд семи до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 18842. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України або її територiальних органiв

     Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України або її територiальних органiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Недопущення посадових осiб Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України або її територiальних органiв на об'єкти будiвництва -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) у статтi 221 цифри "961" замiнити словами i цифрами "частиною третьою статтi 961, статтями", а слово i цифри "статтею 146" замiнити словом i цифрами "статтями 146, 1491";

     5) у статтi 2421:

     у частинi першiй цифри "781 - 791" замiнити цифрами "781, 79";

     у пунктi 1 частини другої цифри "781 - 791" замiнити цифрами "781, 79";

     6) частину першу статтi 2446 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи (далi - iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю) розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил пiд час виробництва, виготовлення та застосування будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй, а також будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту та прийняття в експлуатацiю об'єктiв чи споруд, невиконанням законних вимог (приписiв) посадових осiб iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю (статтi 96, 961 (крiм частини третьої), 18842)";

     7) у частинi першiй статтi 255:

     абзац тридцять третiй пункту 1 виключити;

     у пунктi 21 слова "частина друга" замiнити словами "частина третя";

     доповнити пунктом 24 такого змiсту:

     "24) посадовi особи, уповноваженi на те обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями (стаття 1491)".

     2. Абзаци другий i третiй частини шостої статтi 179 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) виключити.

     3. У Законi України "Про основи мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76; 2011 р., N 34, ст. 343):

     1) у статтi 6 слова "Про планування та забудову територiй" замiнити словами "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     2) в абзацi сьомому статтi 8 слова "комплексної державної експертизи" виключити;

     3) в абзацi дванадцятому частини першої статтi 9 слова "державної комплексної експертизи" виключити.

     4. Закон України "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 1997 р., N 6, ст. 49, N 34, ст. 214; 1998 р., N 10, ст. 36; 2000 р., N 46, ст. 398; 2003 р., N 30, ст. 247; 2006 р., N 22, ст. 184; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 5, ст. 41) викласти в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi

     Цей Закон встановлює вiдповiдальнiсть юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (суб'єктiв мiстобудування) за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi.

     Стаття 1. Загальнi положення

     1. Правопорушеннями у сферi мiстобудiвної дiяльностi є протиправнi дiяння (дiї чи бездiяльнiсть) суб'єктiв мiстобудування - юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством, будiвельними нормами, державними стандартами i правилами.

     2. Вчинення суб'єктами мiстобудування правопорушень у сферi мiстобудiвної дiяльностi тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену цим та iншими законами України.

     Стаття 2. Вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi

     1. Суб'єкти мiстобудування, якi здiйснюють проектування об'єктiв, експертизу проектiв будiвництва, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за передачу замовнику проектної документацiї для виконання будiвельних робiт на об'єктi будiвництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, мiстобудiвної документацiї, вихiдних даних для проектування об'єктiв мiстобудування, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, у тому числi за заниження категорiї складностi об'єкта будiвництва:

     проектна органiзацiя - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат;

     експертна органiзацiя - у розмiрi вiсiмнадцяти мiнiмальних заробiтних плат.

     2. Суб'єкти мiстобудування, якi є замовниками будiвництва об'єктiв (у разi провадження мiстобудiвної дiяльностi), або тi, що виконують функцiї замовника i пiдрядника одночасно, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за такi правопорушення:

     1) виконання пiдготовчих робiт без повiдомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовiрних даних у такому повiдомленнi - у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат;

     2) виконання будiвельних робiт без повiдомлення про початок їх виконання або будiвництво iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, прибудов до них, громадських будинкiв I та II категорiй складностi, закiнчене у перiод з 5 серпня 1992 року до 31 грудня 2009 року без дозволу на виконання будiвельних робiт, а також наведення недостовiрних даних у такому повiдомленнi - у розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат;

     3) виконання пiдготовчих робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання таких робiт, якщо зазначенi роботи не виконувалися на пiдставi зареєстрованої декларацiї про початок виконання будiвельних робiт чи дозволу на виконання будiвельних робiт, а також наведення недостовiрних даних у декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт - у розмiрi двадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     4) виконання будiвельних робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання таких робiт, а також наведення недостовiрних даних у зазначенiй декларацiї:

     на об'єктах I категорiї складностi - у розмiрi вiсiмнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     на об'єктах II категорiї складностi - у розмiрi тридцяти шести мiнiмальних заробiтних плат;

     на об'єктах III категорiї складностi - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат;

     5) виконання будiвельних робiт без отримання дозволу на їх виконання:

     на об'єктах IV категорiї складностi - у розмiрi трьохсот сiмдесяти мiнiмальних заробiтних плат;

     на об'єктах V категорiї складностi - у розмiрi дев'ятисот мiнiмальних заробiтних плат;

     6) експлуатацiя або використання об'єктiв будiвництва, не прийнятих в експлуатацiю, а також наведення недостовiрних даних у декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї чи актi готовностi об'єкта до експлуатацiї:

     об'єктiв I категорiї складностi - у розмiрi вiсiмнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     об'єктiв II категорiї складностi - у розмiрi сорока п'яти мiнiмальних заробiтних плат;

     об'єктiв III категорiї складностi - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат;

     об'єктiв IV категорiї складностi - у розмiрi трьохсот сiмдесяти мiнiмальних заробiтних плат;

     об'єктiв V категорiї складностi - у розмiрi дев'ятисот мiнiмальних заробiтних плат;

     7) незабезпечення замовником здiйснення технiчного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим згiдно iз законодавством, - у розмiрi тридцяти шести мiнiмальних заробiтних плат;

     8) незабезпечення замовником здiйснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим згiдно iз законодавством, - у розмiрi сорока п'яти мiнiмальних заробiтних плат;

     9) неподання чи несвоєчасне подання замовником iнформацiї про передачу права на будiвництво об'єкта iншому замовнику, змiну генерального пiдрядника чи пiдрядника, осiб, вiдповiдальних за проведення авторського i технiчного нагляду, вiдповiдальних виконавцiв робiт, а також iнформацiї про початок виконання пiдготовчих чи будiвельних робiт та про введення в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта у випадках, коли подання такої iнформацiї є обов'язковим згiдно iз законодавством, - у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат.

     3. Суб'єкти мiстобудування, якi виконують будiвельнi роботи, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за такi правопорушення:

     1) виконання пiдготовчих робiт без повiдомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовiрних даних у такому повiдомленнi - у розмiрi трьох мiнiмальних заробiтних плат;

     2) виконання будiвельних робiт без повiдомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовiрних даних у зазначеному повiдомленнi - у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат;

     3) виконання пiдготовчих робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання таких робiт, якщо зазначенi роботи не виконувалися на пiдставi зареєстрованої декларацiї про початок виконання будiвельних робiт чи дозволу на виконання будiвельних робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання таких робiт - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат;

     4) виконання будiвельних робiт без реєстрацiї декларацiї про початок виконання таких робiт:

     на об'єктах I категорiї складностi - у розмiрi вiсiмнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     на об'єктах II категорiї складностi - у розмiрi тридцяти шести мiнiмальних заробiтних плат;

     на об'єктах III категорiї складностi - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат;

     5) виконання будiвельних робiт без отримання дозволу на їх виконання:

     на об'єктах IV категорiї складностi - у розмiрi трьохсот сiмдесяти мiнiмальних заробiтних плат;

     на об'єктах V категорiї складностi - у розмiрi дев'ятисот мiнiмальних заробiтних плат;

     6) ведення виконавчої документацiї з порушенням будiвельних норм, державних стандартiв i правил - у розмiрi вiсiмнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     7) застосування будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що не вiдповiдають державним нормам, стандартам, технiчним умовам, проектним рiшенням, а також тих, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, але не пройшли її, - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат;

     8) виконання будiвельних робiт з порушенням вимог будiвельних норм, державних стандартiв i правил або затверджених проектних рiшень - у розмiрi сорока п'яти мiнiмальних заробiтних плат.

     4. Суб'єкти мiстобудування, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури, що пiдлягає лiцензуванню, чи доручають виконання окремих видiв робiт вiдповiдальним виконавцям, якi згiдно iз законодавством повиннi мати квалiфiкацiйний сертифiкат, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за такi правопорушення:

     1) здiйснення господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, без отримання в установленому порядку лiцензiї - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат;

     2) залучення до виконання окремих видiв робiт вiдповiдальних виконавцiв, якi не мають вiдповiдного квалiфiкацiйного сертифiката, у випадках, коли такий сертифiкат є обов'язковим згiдно iз законодавством, - у розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат.

     5. Суб'єкти мiстобудування, якi виготовляють будiвельнi матерiали, вироби та конструкцiї, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за такi правопорушення:

     1) виробництво або виготовлення будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй, якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах i пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi шляхом сертифiкацiї або декларування, але не пройшли їх, - у розмiрi шiстдесяти трьох мiнiмальних заробiтних плат;

     2) виробництво або виготовлення будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй, якi не вiдповiдають вимогам державних норм, стандартiв або технiчним умовам, - у розмiрi ста двадцяти шести мiнiмальних заробiтних плат.

     6. Суб'єкти мiстобудування несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за такi правопорушення:

     1) невиконання приписiв Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України або її територiальних органiв щодо:

     усунення порушення вимог законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил - у розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат;

     зупинення пiдготовчих та будiвельних робiт, якi не вiдповiдають законодавству, будiвельним нормам, державним стандартам i правилам, архiтектурним вимогам, затвердженим проектним рiшенням, технiчним умовам та iншим нормативно-правовим актам, виконуються без реєстрацiї декларацiї про початок їх виконання або без отримання дозволу на виконання будiвельних робiт, - у розмiрi вiсiмнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     2) недопущення посадових осiб Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та її територiальних органiв на об'єкти будiвництва, пiдприємства будiвельної галузi для виконання покладених на них функцiй - у розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат.

     7. Суб'єкти мiстобудування, що залучаються Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України та її територiальними органами до проведення перевiрок, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за надання недостовiрних чи необґрунтованих висновкiв за результатами таких перевiрок у розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат.

     8. Пiдприємства, що надають технiчнi умови щодо iнженерного забезпечення об'єкта будiвництва, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу за подання недостовiрної iнформацiї у складi ранiше наданих технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об'єкта будiвництва, вiдмову у наданнi технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об'єкта будiвництва або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об'єкта будiвництва на пiдставi наданих технiчних умов або непiдключення об'єкта будiвництва до iнженерних мереж згiдно з технiчними умовами та укладеним договором про забезпечення об'єкта будiвництва - у розмiрi дев'яноста мiнiмальних заробiтних плат.

     9. Дiї, передбаченi частинами першою - восьмою цiєї статтi, вчиненi суб'єктами мiстобудування, яких протягом року було пiддано стягненню за такi самi порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу, визначеного у вiдповiдному абзацi цiєї статтi, у подвiйному розмiрi.

     10. Притягнення суб'єктiв мiстобудування до вiдповiдальностi не звiльняє їх вiд вiдшкодування заподiяної внаслiдок правопорушення шкоди.

     11. Штраф може бути накладено на суб'єктiв мiстобудування протягом шести мiсяцiв з дня виявлення правопорушення, але не пiзнiш як через три роки з дня його вчинення.

     12. У разi вчинення суб'єктами мiстобудування двох або бiльше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.

     Стаття 3. Органи, уповноваженi розглядати справи про правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi

     1. Справи про правопорушення, передбаченi цим Законом, розглядаються Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України та її територiальними органами.

     2. Накладати штраф вiд iменi Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та її територiальних органiв мають право керiвник Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та його заступники, керiвники територiальних органiв Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та їх заступники.

     Стаття 4. Порядок накладення штрафiв за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi

     1. Порядок накладення штрафiв за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Постанови про накладення штрафiв за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi, винесенi посадовими особами Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та її територiальних органiв, є виконавчими документами i пiдлягають виконанню в установленому законом порядку.

     3. Штраф пiдлягає сплатi у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення або надiслання постанови.

     Копiя завiреного банком платiжного документа, що засвiдчує факт сплати суми штрафу в повному обсязi, надсилається Державнiй архiтектурно-будiвельнiй iнспекцiї України або її територiальному органу, якi його наклали.

     У разi несплати штрафу в зазначений строк другий примiрник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання постанови в примусовому порядку.

     Не пiдлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до виконання протягом двох рокiв з дня винесення.

     Стаття 5. Оскарження рiшень у справах про порушення вимог законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi

     1. Постанову Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України або її територiального органу може бути оскаржено до суду протягом 15 днiв з дня її винесення з повiдомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який винiс постанову".

     5. У Законi України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2007 р., N 13, ст. 135; 2009 р., N 19, ст. 257, N 28, ст. 354; 2011 р., N 30, ст. 278):

     частини другу i третю статтi 7 виключити;

     в абзацi четвертому частини другої статтi 16 слова "з подальшим вiдшкодуванням витрат на капiтальнi вкладення у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку" виключити.

     6. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 29, ст. 231; 2009 р., N 19, ст. 257):

     1) частину третю статтi 18 виключити;

     2) третє речення частини шостої статтi 24 виключити;

     3) абзац сьомий частини першої статтi 25 виключити.

     7. У Законi України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 39, ст. 342; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358; 2011 р., N 34, ст. 343):

     1) в абзацi десятому частини першої статтi 1 слово "висновки" в усiх вiдмiнках замiнити словом "звiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у статтi 3 слова "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" замiнити словами "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi";

     3) частину другу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний архiтектурно-будiвельний контроль та нагляд здiйснює Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи (далi - iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю)";

     4) в абзацi п'ятому статтi 19 слова "дозволу на будiвництво" замiнити словами "реєстрацiї декларацiї про початок виконання будiвельних робiт або отримання дозволу на їх виконання".

     8. Абзаци дев'ятий i десятий частини першої статтi 10 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2009 р., N 19, ст. 257; 2011 р., N 34, ст. 343) виключити.

     9. Абзац другий частини третьої статтi 28 Закону України "Про благоустрiй населених пунктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517; 2011 р., N 34, ст. 343) доповнити реченнями такого змiсту: "Вiдновна вартiсть сплачується до прийняття об'єкта в експлуатацiю. Розмiр вiдновної вартостi видалених зелених насаджень зменшується на суму, передбачену в проектнiй документацiї на озеленення прибудинкової територiї".

     10. У частинi першiй статтi 3 Закону України "Про будiвельнi норми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41) слова "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" замiнити словами "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi".

     11. У пунктi 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення державного регулювання у сферi будiвництва житла" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 486) цифри "2012" замiнити цифрами "2013".

     12. У Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 листопада 2011 року N 4052-VI):

     1) у статтi 31:

     частину першу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Затвердження проектної документацiї на будiвництво об'єктiв, що споруджуються iз залученням державних коштiв, здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати вiдповiдно абзацом третiм;

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Експертиза проектiв будiвництва об'єктiв IV i V категорiй складностi, що споруджуються за рахунок бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї, здiйснюється експертною органiзацiєю державної форми власностi";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi другому слова "та необхiдної довговiчностi" замiнити словами "довговiчностi будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення";

     абзац третiй доповнити словами "будинкiв i споруд, їх експлуатацiйної безпеки та iнженерного забезпечення";

     в абзацi четвертому пiсля слiв "бюджетних коштiв" доповнити словами "коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї";

     2) у статтi 34:

     пункт 1 частини першої пiсля слiв "Державнiй архiтектурно-будiвельнiй iнспекцiї" доповнити словом "України";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Iнформацiя про документ, що дає право на виконання будiвельних робiт, а також вiдомостi про категорiю складностi об'єкта будiвництва, замовника та пiдрядникiв розмiщуються на вiдповiдному стендi, який встановлюється на будiвельному майданчику в доступному для огляду мiсцi (крiм iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, прибудов до них)";

     3) частину дев'яту статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Виконання будiвельних робiт без вiдповiдного документа, який дає право виконувати такi роботи, вважається самочинним будiвництвом i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом";

     4) у статтi 41:

     у частинi першiй слова "пiд час виконання пiдготовчих i будiвельних робiт" виключити;

     пункт 6 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "6) залучати до проведення перевiрок представникiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, експертних та громадських органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), фахiвцiв галузевих науково-дослiдних та науково-технiчних органiзацiй, якi пройшли державну атестацiю в центральному органi виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури";

     5) у текстi Закону, крiм частини другої статтi 9, слова "державнi будiвельнi норми, стандарти i правила" в усiх вiдмiнках замiнити словами "будiвельнi норми, державнi стандарти i правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У частинi першiй статтi 376 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "без належного дозволу" замiнити словами "без вiдповiдного документа, який дає право виконувати будiвельнi роботи".

     14. У Законi України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35 - 36, ст. 491; iз змiнами, внесеними законами України вiд 7 липня 2011 року N 3612-VI та вiд 8 липня 2011 року N 3681-VI):

     1) у статтi 2:

     у частинi першiй слова та цифри "а робiт - 300 тисяч гривень" замiнити словами та цифрами " (в будiвництвi - 300 тисяч гривень), а робiт - 1 мiльйон гривень";

     частину третю доповнити абзацами такого змiсту:

     "роботи iз знесення самочинно збудованих об'єктiв, вiдповiдно до статтi 38 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     послуги з нормування та стандартизацiї у будiвництвi";

     2) частину другу статтi 39 доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) необхiдностi проведення додаткових будiвельних робiт, не включених у початковий проект, але якi стали через непередбачуванi обставини необхiдними для виконання проекту за умови, що договiр буде укладено з попереднiм виконавцем цих робiт, якщо такi роботи технiчно чи економiчно пов'язанi з головним договором".

     15. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) пункт 187.1 статтi 187 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "За операцiями з виконання пiдрядних будiвельних робiт суб'єкти пiдприємницької дiяльностi можуть застосовувати касовий метод податкового облiку вiдповiдно до пiдпункту 14.1.266 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу";

     2) у пiдпунктi 197.1.14 пункту 197.1 статтi 197:

     абзац перший доповнити словами "якщо iнше не передбачено цим пiдпунктом";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Операцiї з першого постачання доступного житла та житла, що будується iз залученням державних коштiв, звiльняються вiд оподаткування".

     16. Частину другу статтi 106 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) виключити.

     17. У статтi 4 Закону України "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257):

     в абзацi першому частини другої слова "в уповноваженому банку" виключити;

     частину четверту доповнити словами "чи фiнансовою установою - виконавцем державної цiльової програми будiвництва (придбання) доступного житла";

     у частинi п'ятiй слова "в уповноваженому банку" виключити, а слова "уповноваженого банку" замiнити словами "фiнансової установи";

     частину п'ятнадцяту доповнити словами "а в разi надання кредитiв за рахунок бюджетних коштiв фiнансовою установою - виконавцем державної цiльової програми будiвництва (придбання) доступного житла - у розмiрi 3 вiдсоткiв рiчних".

     18. У Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1998 р., N 33, ст. 226; 2002 р., N 15, ст. 100; 2004 р., N 13, ст. 181; 2011 р., N 34, ст. 343):

     1) в абзацi четвертому частини першої статтi 8 слова "позитивний висновок" замiнити словами "письмовий звiт";

     2) в абзацi десятому частини третьої статтi 12 слова "та проектiв будiвництва" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 1 пункту 1 роздiлу I цього Закону у частинi виключення статтi 97 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, який набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Пункт 2 частини другої статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi" у частинi притягнення до вiдповiдальностi за правопорушення щодо будiвництва iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, прибудов до них, громадських будинкiв I та II категорiй складностi, закiнченого у перiод з 5 серпня 1992 року до 31 грудня 2009 року без дозволу на виконання будiвельних робiт, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2013 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4220-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.