ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення механiзмiв виведення банкiв з ринку та задоволення вимог кредиторiв цих банкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) частину другу статтi 149 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так i на будь-якiй стадiї розгляду справи, якщо невжиття таких заходiв може iстотно ускладнити чи унеможливити виконання рiшення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або iнтересiв позивача, за захистом яких вiн звернувся або має намiр звернутися до суду, а також з iнших пiдстав, визначених законом";

     2) частину четверту статтi 152 викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред'явити позов протягом десяти днiв, якщо iншi строки не встановлено законом, а у разi подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днiв з дня постановлення ухвали про забезпечення позову".

     2. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) статтю 53 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, звертаючись з позовом про вiдшкодування шкоди (збиткiв) у порядку статтi 52 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", дiє вiд iменi та в iнтересах неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а у разi припинення неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", як юридичної особи - в iнтересах кредиторiв, вимоги яких залишилися незадоволеними пiсля завершення лiквiдацiї банку";

     2) частину другу статтi 136 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так i на будь-якiй стадiї розгляду справи, якщо невжиття таких заходiв може iстотно ускладнити чи унеможливити виконання рiшення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або iнтересiв позивача, за захистом яких вiн звернувся або має намiр звернутися до суду, а також з iнших пiдстав, визначених законом";

     3) частину третю статтi 138 викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред'явити позов протягом десяти днiв, якщо iншi строки не встановлено законом, а у разi подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днiв з дня постановлення ухвали про забезпечення позову";

     4) частину першу статтi 231 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "Припинення неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", як юридичної особи, не є пiдставою для закриття провадження у справi про вiдшкодування шкоди (збиткiв) за позовом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що дiє в порядку, визначеному статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", в iнтересах кредиторiв неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вимоги яких залишилися незадоволеними пiсля завершення лiквiдацiйної процедури".

     3. Частину першу статтi 5 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 24 такого змiсту:

     "24) Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - за подання позовiв, предметом яких є вiдшкодування шкоди (збиткiв), у порядку, визначеному статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     4. У Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     у частинi першiй:

     пункти 3, 4 i 9 викласти в такiй редакцiї:

     "3) вклад - кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi України або в iноземнiй валютi, якi залученi банком вiд вкладника (або якi надiйшли для вкладника) на умовах договору банкiвського рахунку, банкiвського вкладу (депозиту), включаючи нарахованi вiдсотки на такi кошти;

     4) вкладник - фiзична особа (у тому числi фiзична особа - пiдприємець), яка уклала або на користь якої укладено договiр банкiвського рахунку, банкiвського вкладу (депозиту)";

     "9) перехiдний банк - банк, який створено у процесi пiдготовки до виведення/виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акцiонером якого є Фонд до дня продажу цього банку iнвестору (об'єднанню iнвесторiв)";

     пункт 151 виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Термiни "адмiнiстратор за випуском облiгацiй" та "особа, яка надає забезпечення" у цьому Законi вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

     Термiни "iстотна участь" та "пов'язана з банком особа" вживаються в значеннi, визначеному Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     Термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник" вживається в значеннi, визначеному Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     2) абзац перший частини третьої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Фонд є економiчно самостiйною установою, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в Нацiональному банку України, у тому числi рахунки умовного зберiгання (ескроу), а також рахунки в цiнних паперах у депозитарних установах - банках України";

     3) частину першу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Основним завданням Фонду є забезпечення функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб, виведення неплатоспроможних банкiв з ринку та здiйснення лiквiдацiї банкiв";

     4) у статтi 12:

     частину першу доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) приймає рiшення про задоволення кредиторських вимог Фонду за рахунок майна (активiв) банку, крiм майна (активiв), переданого (переданих) банком у забезпечення виконання своїх зобов'язань";

     у частинi п'ятiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "5. Виконавча дирекцiя Фонду має такi повноваження при здiйсненнi тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї банкiв";

     пункти 81 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "81) приймає рiшення про iнвестування тимчасово вiльних коштiв банку, що лiквiдується, в державнi цiннi папери (за умови достатностi коштiв для забезпечення лiквiдацiйної процедури)";

     "17) приймає рiшення про органiзацiю та здiйснення заходiв, спрямованих на виявлення та документування фактiв, рiшень, дiй або бездiяльностi, якими завдано шкоду (збитки) неплатоспроможному банку або банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", та затверджує висновок (звiт) щодо виявлених фактiв, рiшень, дiй або бездiяльностi пов'язаних з банком осiб та iнших осiб стосовно цього банку, якими завдано шкоду (збитки) банку, та розмiру завданої цими особами шкоди (збиткiв)";

     5) у частинi третiй статтi 16:

     абзаци перший, другий i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "3. Працiвники Фонду та члени адмiнiстративної ради Фонду пiд час виконання покладених на Фонд функцiй перебувають пiд захистом закону:

     1) працiвники Фонду, у тому числi звiльненi, та члени адмiнiстративної ради Фонду, у тому числi звiльненi, не несуть вiдповiдальностi за будь-якi дiї або бездiяльнiсть, якщо вони дiяли на пiдставi, у межах повноважень та спосiб, передбаченi Конституцiєю України та законами України. Позови, поданi проти працiвникiв Фонду, у тому числi звiльнених, та членiв адмiнiстративної ради Фонду, у тому числi звiльнених, якщо позови пов'язанi з виконанням ними їхнiх повноважень у Фондi, вважаються позовами, поданими проти Фонду";

     "Фонд здiйснює страхування вiд нещасних випадкiв, професiйної вiдповiдальностi членiв виконавчої дирекцiї Фонду та уповноважених осiб Фонду вiдповiдно до законодавства, актiв Фонду та договорiв страхування";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Фонд забезпечує правовий захист працiвникiв Фонду, в тому числi пiсля їх звiльнення з Фонду, зокрема шляхом надання їм правової допомоги адвокатами та iншими фахiвцями у галузi права, у разi подання проти них позовiв або їх участi в адмiнiстративному чи кримiнальному провадженнi, пов'язаному з виконанням ними своїх повноважень у Фондi, за рахунок коштiв Фонду";

     6) частину першу статтi 19 доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) кошти, що надiйшли вiд банкiв, процедура тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї яких здiйснюється Фондом, у межах затверджених кошторисiв витрат, на вiдшкодування витрат, понесених Фондом на виведення їх з ринку";

     7) статтю 20 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Кошти, одержанi Фондом у результатi вiдшкодування шкоди (збиткiв) за вимогами Фонду, передбаченими частинами п'ятою та десятою статтi 52 цього Закону, спрямовуються на задоволення вимог кредиторiв неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", у черговостi та порядку, визначених частинами першою та четвертою статтi 52 цього Закону, пiсля вiдшкодування витрат Фонду, понесених у зв'язку iз стягненням шкоди (збиткiв)";

     8) у статтi 26:

     друге речення абзацу першого частини першої викласти в такiй редакцiї: "Фонд вiдшкодовує кошти в розмiрi вкладу, включаючи вiдсотки, станом на кiнець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не бiльше суми граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на цей день, незалежно вiд кiлькостi вкладiв в одному банку";

     пункт 3 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "3) за ощадними та депозитними сертифiкатами банкiв";

     у частинах п'ятiй та шостiй слова "на день" замiнити словами "на кiнець дня, що передує дню";

     9) абзац перший частини першої статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Уповноважена особа Фонду складає перелiк рахункiв вкладникiв та визначає розрахунковi суми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду вiдповiдно до вимог цього Закону та нормативно-правових актiв Фонду станом на кiнець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, або на кiнець дня, що передує дню початку процедури лiквiдацiї банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     10) частину третю статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Фонд припиняє виплату гарантованих сум вiдшкодування коштiв за вкладами у день затвердження лiквiдацiйного балансу банку та не пiзнiше наступного робочого дня розмiщує на офiцiйному веб-сайтi Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми вiдшкодування";

     11) у частинi першiй статтi 29:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) на загальну суму, що пiдлягає вiдшкодуванню вкладникам такого банку (включаючи пункти 3 - 5 частини другої статтi 27 цього Закону) на кiнець дня, що передує дню початку тимчасової адмiнiстрацiї банку або лiквiдацiї банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", у тому числi на суму наданої Фондом приймаючому або перехiдному банку фiнансової пiдтримки";

     пункт 2 виключити;

     12) частину одинадцяту статтi 36 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Визнання банку неплатоспроможним є пiдставою для зупинення на строк запровадження тимчасової адмiнiстрацiї та/або до дня втрати перехiдним банком статусу перехiдного банку внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв неплатоспроможного банку та/або перехiдного банку, та/або вiдповiдного власника цiнних паперiв неплатоспроможного банку, крiм дiй, якi здiйснюються на вимогу Фонду вiдповiдно до цього Закону. На вимогу Фонду з метою виконання плану врегулювання внесення необхiдних змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв такого банку здiйснюється вiдповiдними депозитарними установами невiдкладно (негайно)";

     13) у статтi 37:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Повноваження Фонду";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду в разi делегування їй всiх або частини повноважень Фонду має право";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) звертатися до правоохоронних органiв iз заявою про вчинення кримiнального правопорушення в разi виявлення фактiв шахрайства та iнших протиправних дiй працiвникiв банку та/або будь-яких iнших осiб стосовно банку та визнання банку потерпiлим, а також заявляти вiд iменi та в iнтересах банку цивiльнi позови про вiдшкодування шкоди (збиткiв), заподiяної банку";

     14) у статтi 38:

     частини другу, третю i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Протягом дiї тимчасової адмiнiстрацiї та/або процедури лiквiдацiї Фонд здiйснює перевiрку правочинiв, вчинених (укладених) банком протягом одного року, а правочинiв, вчинених (укладених) банком з пов'язаними особами та/або в iнтересах пов'язаних осiб, та/або на їх користь, - протягом трьох рокiв до дня запровадження тимчасової адмiнiстрацiї неплатоспроможного банку або процедури лiквiдацiї банку, щодо якого було прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", на предмет виявлення правочинiв, що є нiкчемними з пiдстав, визначених частиною третьою цiєї статтi.

     3. Правочини банку, у тому числi укладенi з пов'язаними з банком особами, в якому Фондом здiйснюється тимчасова адмiнiстрацiя та/або процедура лiквiдацiї, є нiкчемними з таких пiдстав:

     1) банк безоплатно здiйснив вiдчуження майна, узяв на себе зобов'язання без встановлення обов'язку контрагента щодо вчинення вiдповiдних майнових дiй, вiдмовився вiд власних майнових вимог;

     2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним узяв на себе зобов'язання, внаслiдок чого вiн став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед iншими кредиторами повнiстю чи частково стало неможливим;

     3) банк уклав угоди щодо вiдчуження чи передачi у користування або придбання чи отримання у користування майна, оплати результатiв робiт та/або надання послуг на умовах, якi не є поточними ринковими умовами, або зобов'язаний здiйснити такi дiї в майбутньому вiдповiдно до умов угоди.

     Поточними ринковими умовами не вважаються:

     прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, нiж вимагається вiд iнших клiєнтiв;

     придбання в особи майна низької якостi чи за завищеною цiною;

     здiйснення iнвестицiї в цiннi папери суб'єкта, яку банк не здiйснив би в iнше пiдприємство;

     оплата товарiв i послуг, наданих особою за цiнами, вищими, нiж звичайнi, або за таких обставин, коли такi самi товари i послуги iншої особи взагалi не були б придбанi;

     продаж особi майна за вартiстю, що є нижчою, нiж та, яку банк отримав би вiд продажу такого майна iншiй особi;

     нарахування вiдсоткiв та комiсiйних за послугами, наданими банком особам, якi є меншими, нiж звичайнi;

     нарахування вiдсоткiв за вкладами (депозитами), залученими банком вiд осiб, якi є бiльшими, нiж звичайнi;

     4) банк здiйснив оплату кредитору або виконав вимоги кредитора, строк яких на дату виконання правочину не настав, що спричиняє або може спричинити надання переваг одному кредитору перед iншими в частинi задоволення вимог, або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторiв банку перевищувала вартiсть майна;

     5) банк узяв на себе зобов'язання (застава, порука, гарантiя, притримання, факторинг тощо), умови якого передбачають платiж чи передачу майна банку як забезпечення виконання грошових вимог до банку та/або зобов'язань третiх осiб, у порядку, iншому, нiж здiйснення кредитних операцiй вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     Положення цього пункту не застосовуються до майна, переданого:

     як забезпечення виконання зобов'язань перед Нацiональним банком України;

     для забезпечення здiйснення платежiв та розрахункiв за угодами, укладеними з платiжними системами або операторами таких систем;

     6) банк уклав кредитнi договори, умови яких передбачають надання клiєнтам переваг (пiльг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрiшнiми документами банку;

     7) банк уклав правочини, умови яких передбачають платiж чи передачу майна банку з метою надання окремим кредиторам переваг (пiльг), кошти для оплати яких надiйшли з рахункiв, вiдкритих у цьому самому банку, у тому числi за правочинами про вiдступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення;

     8) банк уклав правочин з пов'язаною з банком особою або в iнтересах пов'язаної з банком особи, або на користь пов'язаної з банком особи з порушенням вимог законодавства, у тому числi недiйснiсть якого встановлена частиною шостою статтi 52 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     9) банк уклав (переоформив) правочини, що призвели до збiльшення витрат, понесених Фондом у зв'язку iз здiйсненням тимчасової адмiнiстрацiї та/або процедури лiквiдацiї банку, з порушенням норм законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України";

     "5. У разi отримання повiдомлення Фонду про нiкчемнiсть правочину на пiдставах, передбачених частиною третьою цiєї статтi, сторона правочину зобов'язана повернути банку майно (кошти), яке (якi) вона отримала вiд такого банку, а у разi неможливостi повернути майно в натурi - вiдшкодувати його вартiсть у грошових одиницях за ринковими цiнами, що iснували на момент вчинення правочину. Такий нiкчемний договiр не може бути використаний для визначення ринкової цiни.

     Майно (кошти), отримане (отриманi) стороною правочину - пов'язаною з банком особою за нiкчемними правочинами, є предметом обтяження. Обтяження речових прав за таким майном (коштами) пiдлягають державнiй реєстрацiї Фондом у встановленому законом порядку до настання обставин, зазначених в абзацi першому цiєї частини, або до визнання нiкчемного правочину дiйсним у порядку, встановленому законом";

     доповнити частинами одинадцятою i дванадцятою такого змiсту:

     "11. Фонд самостiйно або шляхом залучення третiх осiб (за договором) має право проводити дослiдження фiнансово-господарської дiяльностi банку, в якому здiйснюється тимчасова адмiнiстрацiя або лiквiдацiйна процедура, з метою визначення розмiру завданої банку шкоди (збитку) пов'язаними з таким банком особами та iншими особами, рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю яких завдано шкоди (збитку) банку та/або якими прямо або опосередковано отримано майнову вигоду.

     12. Правочини (у тому числi договори), укладенi Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разi делегування їй вiдповiдних повноважень) пiд час тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї, не є нiкчемними з пiдстав, визначених частиною третьою цiєї статтi";

     15) пункт 5 частини третьої статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "5) з метою визнання збиткiв Фонд має право прийняти рiшення про проведення додаткової емiсiї акцiй шляхом обмiну зобов'язань (конвертацiї зобов'язань) банку перед власниками коштiв за субординованим боргом, вимог кредиторiв банку, якi є пов'язаними з таким банком особами, вимог iнших кредиторiв у зворотному порядку черговостi, встановленої статтею 52 цього Закону, в акцiї банку, крiм коштiв, розмiщених на поточних та/або депозитних рахунках у банку фiзичними та юридичними особами, якi не є пов'язаними з банком особами, з укладенням у подальшому з обраною ним депозитарною установою договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах для вiдкриття цiєю депозитарною установою в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, рахункiв у цiнних паперах зазначеним особам i зарахування на них акцiй додаткової емiсiї та вжиттям заходiв, визначених пунктом 4 цiєї частини";

     16) абзац другий частини сьомої статтi 44 замiнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "Фонд має право прийняти рiшення про продовження строку подання документiв для внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань на час, необхiдний для повного здiйснення:

     заходiв щодо стягнення шкоди (збиткiв), завданої рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю осiб, зазначених у частинi п'ятiй статтi 52 цього Закону;

     заходiв щодо iнiцiювання процесiв, позовiв чи проваджень та одержання вiдшкодування (компенсацiї) шкоди (збиткiв), що була заподiяна банку внаслiдок:

     прямої чи непрямої нацiоналiзацiї або експропрiацiї майна (iнвестицiй) банку, здiйснення щодо таких iнвестицiй заходiв, що за наслiдками дорiвнюють експропрiацiї;

     реквiзицiї, руйнування, заподiяння шкоди або знецiнення майна (iнвестицiй) банку внаслiдок воєнних дiй, збройних конфлiктiв, громадських заворушень або iнших подiбних дiй";

     17) у статтi 46:

     у частинi другiй:

     пункти 7 i 8 викласти в такiй редакцiї:

     "7) втрачають чиннiсть публiчнi обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числi арешти, заборони прийняття рiшень про продаж або про вчинення iнших дiй з продажу) будь-яким майном (активами), у тому числi коштами банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень (у тому числi арештiв, заборони прийняття рiшень про продаж або про вчинення iнших дiй з продажу) на майно (активи), у тому числi кошти банку, не допускається;

     8) забороняється зарахування зустрiчних вимог, у тому числi зустрiчних однорiдних вимог, припинення зобов'язань за домовленiстю (згодою) сторiн (у тому числi шляхом договiрного списання), прощення боргу, поєднання боржника i кредитора в однiй особi внаслiдок укладення будь-яких правочинiв з iншими особами, крiм банку, зарахування на вимогу однiєї iз сторiн. Обмеження, встановленi цим пунктом, не поширюються на правочини, зобов'язання за якими припиняються у процедурi лiквiдацiйного неттiнгу, що здiйснюється в порядку, встановленому статтею 541 цього Закону, та припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог боржника, який одночасно є кредитором банку, що лiквiдується.

     Зарахування зустрiчних однорiдних вимог боржника, який одночасно є кредитором банку, що лiквiдується, здiйснюється пiд час задоволення Фондом вiдповiдної черги акцептованих вимог кредиторiв, до якої вiднесенi вимоги такого кредитора, за заявою кредитора банку i в сумi, що не перевищує суму акцептованих вимог за заявою банку";

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) замiна кредитора у зобов'язаннi банку не змiнює черговостi задоволення акцептованих вимог кредиторiв, визначених статтею 52 цього Закону";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги за зобов'язаннями банку iз сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що виникли пiд час проведення лiквiдацiї, пред'являються тiльки в межах лiквiдацiйної процедури та погашаються у сьому чергу вiдповiдно до статтi 52 цього Закону";

     18) у статтi 47:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Усi або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делегованi однiй або кiльком уповноваженим особам Фонду, крiм органiзацiї реалiзацiї майна банку, що лiквiдується, та звернення з вимогами та позовами про вiдшкодування шкоди (збиткiв), зазначеними у частинах п'ятiй та десятiй статтi 52 цього Закону. У разi делегування повноважень кiльком уповноваженим особам Фонд зазначає межi повноважень кожної з них";

     частину четверту виключити;

     19) пункт 8 частини першої статтi 48 викласти в такiй редакцiї:

     "8) здiйснює повноваження, визначенi частиною другою статтi 37 та статтею 38 цього Закону";

     20) частини другу та дванадцяту статтi 51 викласти в такiй редакцiї:

     "2. З дня початку процедури лiквiдацiї банку Фонд розпочинає передпродажну пiдготовку та реалiзацiю майна (активiв) банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартiстю у найкоротший строк";

     "12. Фонд має право продати майно (активи) банку у виглядi єдиного майнового комплексу або частинами";

     21) у статтi 52:

     у частинi першiй:

     абзаци перший, четвертий та дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "1. Кошти, одержанi в результатi лiквiдацiї та продажу майна (активiв) банку, iнвестування тимчасово вiльних коштiв банку в державнi цiннi папери, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторiв за умови достатностi коштiв для забезпечення процедури лiквiдацiї в такiй черговостi";

     "3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом";

     "Вимоги до банку, не задоволенi в результатi лiквiдацiйної процедури та продажу майна (активiв) банку на дату складення лiквiдацiйного балансу, вважаються погашеними";

     доповнити абзацами тринадцятим i чотирнадцятим такого змiсту:

     "Фонд має право звертатися до осiб, якi вiдповiдно до законодавства несуть вiдповiдальнiсть за шкоду (збитки), завдану банку, зазначених у частинах п'ятiй та десятiй цiєї статтi, з вимогами та позовами про вiдшкодування шкоди (збиткiв), заподiяної банку, у разi наявностi вимог кредиторiв, зазначених у пунктах 1 - 8 цiєї частини, крiм вимог за субординованим боргом та вимог кредиторiв, якi є пов'язаними з банком особами.

     Фонд має право звертатися до осiб, якi вiдповiдно до законодавства несуть вiдповiдальнiсть за шкоду (збитки), завдану кредиторам, вимоги яких залишилися незадоволеними пiсля завершення процедури лiквiдацiї, - у випадку припинення неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", як юридичної особи";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Оплата витрат банку, пов'язаних iз здiйсненням процедури лiквiдацiї, у тому числi витрат Фонду, пов'язаних iз здiйсненням лiквiдацiйної процедури банку (управлiнням майном (активами), продажем майна (активiв) та iншими витратами), проводиться позачергово протягом усiєї процедури лiквiдацiї банку в межах кошторису витрат банку, затвердженого Фондом. До таких витрат, зокрема, належать";

     доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) витрати Фонду, пов'язанi з здiйсненням тимчасової адмiнiстрацiї та/або лiквiдацiї банку";

     у частинi третiй:

     друге речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї: "Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за цiною, визначеною суб'єктом оцiночної дiяльностi з перелiку, який визначений Фондом у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi продажу Фондом заставленого майна (активiв) кошти, отриманi Фондом, спрямовуються на позачергове погашення вимог заставодержателя, але не бiльше суми акцептованих вимог, визначених вiдповiдно до пункту 1 частини другої статтi 49 цього Закону, що забезпеченi таким майном (активами). Сума до перерахування заставодержателю зменшується на суму витрат Фонду, розрахованих вiдповiдно до нормативно-правових актiв Фонду";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. У разi виявлення шкоди (збиткiв), завданої банку, Фонд звертається з вимогою про вiдшкодування на користь Фонду шкоди (збиткiв), завданої банку, до:

     пов'язаної з банком особи та/або iншої особи, рiшеннями, дiями (в тому числi вчиненими правочинами, операцiями, укладеними договорами) та/або бездiяльнiстю якої завдано шкоди (збиткiв) банку;

     та/або пов'язаної з банком особи, та/або iншої особи, яка внаслiдок таких рiшень, дiй (в тому числi правочинiв, операцiй, договорiв) або бездiяльностi прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду";

     пiсля частини п'ятої доповнити п'ятьма новими частинами такого змiсту:

     "6. Керiвники, власники iстотної участi та кiнцевi бенефiцiарнi власники неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", визначенi вiдповiдно до закону, пiд час тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї зобов'язанi надати Фонду у порядку, встановленому Фондом, iнформацiю про все належне їм майно (активи) та зобов'язання.

     У разi ненадання iнформацiї особами, визначеними в абзацi першому цiєї частини, Фонд звертається з такими вимогами до суду. Вимоги Фонду про надання iнформацiї про все майно (активи) та зобов'язання забезпечуються накладенням арешту на все рухоме та нерухоме майно осiб, до яких вони заявленi, та/або забороною вчиняти певнi дiї у порядку забезпечення позову. Заходи забезпечення позову дiють до моменту добровiльного виконання вимог Фонду або виконання рiшення суду про надання iнформацiї про все майно (активи) та зобов'язання у встановленому законодавством порядку.

     Фонд має право звернутися до суду з вимогами зобов'язати iнших осiб, визначених частиною п'ятою цiєї статтi, крiм тих, що визначенi абзацом першим цiєї частини, розкрити iнформацiю про все майно (активи) та зобов'язання.

     Особи, зазначенi у частинi п'ятiй цiєї статтi, у разi, якщо шкоду (збитки) було завдано внаслiдок спiльного прийняття рiшення, вчинення спiльної дiї чи бездiяльностi, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть.

     У разi невиконання вимог про вiдшкодування шкоди (збиткiв) особами, визначеними у частинi п'ятiй цiєї статтi, Фонд звертається до суду про вiдшкодування шкоди (збиткiв). Вимоги Фонду про вiдшкодування шкоди (збиткiв) можуть забезпечуватися накладенням арешту на рухоме та нерухоме майно осiб, до яких вони заявленi, та/або шляхом застосування iнших заходiв забезпечення у порядку забезпечення позову.

     Якщо пiдставами для пред'явлення Фондом вимог про вiдшкодування шкоди (збиткiв), зокрема, стали дiї пов'язаних з банком осiб, направленi на приховування реального фiнансового стану банку, у тому числi систематичне подання та/або оприлюднення недостовiрної iнформацiї або звiтностi щодо операцiй з пов'язаними з банком особами, якi були вчиненi протягом трьох мiсяцiв до вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, вчиненi пов'язаними з банком особами правочини, визнанi нiкчемними, та/або правочини, визнанi недiйсними у встановленому порядку, або якщо шкода (збитки) виникла внаслiдок вчинення пов'язаними з банком особами дiй, передбачених пунктами 1 - 10 частини восьмої цiєї статтi, цi пiдстави є достатнiми для суду для прийняття рiшення про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно осiб та/або заборону вчиняти певнi дiї особам, до яких Фондом заявленi вимоги, у межах суми пред'явлених вимог, якщо iншi обставини не встановленi в судовому порядку.

     У разi подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви Фонд повинен пред'явити позов протягом 30 робочих днiв з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

     7. Право на звернення до судiв належної юрисдикцiї (в тому числi iноземних судiв) з позовом про вiдшкодування шкоди (збиткiв), заподiяної банку, у разi наявностi умов, визначених частиною першою цiєї статтi, виникає у Фонду з моменту виявлення рiшень, дiй чи бездiяльностi, якими завдано шкоди (збиткiв) банку та/або його кредиторам, виявлення осiб, якi брали участь у прийняттi таких рiшень, вчиненнi дiй чи бездiяльностi та/або отримали вiд них майнову вигоду, а також встановлення розмiру заподiяної шкоди (збиткiв).

     Фонд має право звертатися з такими позовами до судiв належної юрисдикцiї (в тому числi iноземних судiв) протягом процедури лiквiдацiї банку та протягом трьох рокiв пiсля внесення запису про припинення банку як юридичної особи (спецiальна позовна давнiсть).

     8. Шкода (збитки), завдана рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю осiб, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi, вiдшкодовується у разi, якщо такi рiшення, дiї (враховуючи дiї, що вiдповiдають ознакам ризикової дiяльностi) або бездiяльнiсть прийнятi або вчиненi з порушенням законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, та якщо шкода (збитки) виникла внаслiдок:

     1) вчинення правочинiв (у тому числi договорiв), якi є нiкчемними на пiдставi частини третьої статтi 38 цього Закону;

     2) недотримання особами, зазначеними у частинi п'ятiй цiєї статтi, обов'язку дiяти в iнтересах банку та його кредиторiв, добросовiсно i розумно та/або не перевищувати своїх повноважень;

     3) порушення заборон та/або вимог, встановлених законодавством, у тому числi Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", щодо угод iз пов'язаними з банком особами або в iнтересах пов'язаних з банком сторiн, або на користь таких осiб;

     4) купiвлi недержавних цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв з порушенням вимог, встановлених Нацiональним банком України;

     5) надання банком власних активiв (майна) в забезпечення (застава, порука, гарантiя, притримання, право довiрчої власностi тощо) виконання зобов'язань третiх осiб перед їх кредитором у порядку, iншому, нiж здiйснення операцiй вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", крiм майна (активiв), переданого (переданих) як забезпечення виконання зобов'язань перед Нацiональним банком України або для забезпечення здiйснення платежiв та розрахункiв за угодами, укладеними з платiжними системами або операторами таких систем;

     6) незабезпечення банком контролю за цiльовим використанням позичальниками кредитних коштiв;

     7) змiни графiка погашення боргу (строкiв i сум погашення основного боргу, сплати процентiв/комiсiйних винагород, черговостi платежiв) за кредитним договором та договором забезпечення, якi були здiйсненi з порушенням вимог законодавства;

     8) необґрунтованого зменшення та/або звiльнення боржника вiд сплати нарахованих за активними операцiями процентiв та iнших винагород;

     9) безпiдставного припинення прийнятного забезпечення перед банком за правочином або його замiни на менш лiквiдне забезпечення;

     10) операцiй, вчинених банком всупереч обмежень, встановлених Нацiональним банком України, в тому числi з пов'язаними з банком особами.

     9. Фонд набуває прав потерпiлого в кримiнальних провадженнях, порушених стосовно зазначених у цiй статтi осiб, пiсля завершення лiквiдацiї банку.

     Кошти, стягнутi та/або одержанi Фондом з осiб, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторiв банку, зазначених у пунктах 1 - 8 частини першої цiєї статтi, якi виникли у зв'язку iз завданням їм шкоди (збиткiв) внаслiдок незадоволення їхнiх вимог, у порядку, визначеному частиною четвертою цiєї статтi, пiсля вiдшкодування витрат Фонду, понесених у зв'язку iз стягненням шкоди (збиткiв).

     Припинення банку як юридичної особи не є пiдставою та не призводить до закiнчення чи припинення процесiв, позовiв чи проваджень, що були iнiцiйованi вiдповiдно до цiєї частини Фондом, та не є пiдставою для звiльнення вiд вiдповiдальностi та/або припинення вiдповiдальностi осiб, проти яких такi процеси, позови чи провадження були iнiцiйованi. Усi вимоги Фонду у зв'язку iз такими процесами, позовами або провадженнями, у тому числi всi вимоги про вiдшкодування шкоди (збиткiв), заподiяної кредиторам (колишнiм кредиторам) банку, не припиняються з припиненням банку.

     10. Фонд або уповноважена особа Фонду, дiючи вiд iменi та в iнтересах банку як iнвестора, має право iнiцiювати процеси, позови чи провадження (цивiльнi, адмiнiстративнi, кримiнальнi чи арбiтражнi) у будь-яких судах та/або арбiтражах належної юрисдикцiї (в тому числi в iноземних та мiжнародних судах), у тому числi арбiтражнi чи iншi процеси проти держав вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, у тому числi мiжнародних договорiв про заохочення та взаємний захист iнвестицiй, щодо шкоди (збиткiв), що була заподiяна банку фiзичними чи юридичними особами (приватного чи публiчного права) та державами, внаслiдок:

     прямої чи непрямої нацiоналiзацiї або експропрiацiї майна (iнвестицiй) банку, здiйснення щодо таких iнвестицiй заходiв, що за наслiдками дорiвнюють експропрiацiї;

     реквiзицiї, руйнування, заподiяння шкоди або знецiнення майна (iнвестицiй) банку внаслiдок воєнних дiй, збройних конфлiктiв, громадських заворушень або iнших подiбних дiй.

     Кошти, одержанi в результатi зазначених у цiй частинi процесiв, позовiв та проваджень, включаються до лiквiдацiйної маси банку, а в разi надходження таких коштiв пiсля затвердження лiквiдацiйного балансу спрямовуються на задоволення вимог кредиторiв банку, якi виникли у зв'язку iз завданням їм шкоди (збиткiв) внаслiдок незадоволення їхнiх вимог, у черговостi та порядку, визначених частинами першою та четвертою цiєї статтi, пiсля вiдшкодування витрат Фонду на ведення таких процесiв, позовiв та проваджень, а також усiх пов'язаних з ними виконавчих процесiв".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною одинадцятою;

     22) у статтi 53:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля затвердження лiквiдацiйного балансу банку та/або внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про припинення банку Фонд оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Фонду iнформацiю про завершення лiквiдацiйної процедури банку та затвердження лiквiдацiйного балансу банку та/або припинення банку як юридичної особи";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Повноваження Фонду, зазначенi у пунктi 17 частини п'ятої статтi 12, пунктах 5 i 6 частини другої статтi 37, частинi сьомiй статтi 44 та частинах п'ятiй - десятiй статтi 52 цього Закону, припиняються пiсля повного завершення заходiв щодо банку, передбачених частинами п'ятою - десятою статтi 52 цього Закону";

     23) роздiл X "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити пунктом 17 такого змiсту:

     "17. Установити, що Фонд вiдшкодовує кошти за iменними ощадними (депозитними) сертифiкатами банку, виданими до 30 червня 2021 року, незалежно вiд дати прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiднесення такого банку до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     5. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17; 2019 р., N 6, ст. 40; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 листопада 2020 року N 943-IX):

     1) частину другу статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Законом може бути встановлено особливостi державної реєстрацiї громадських формувань, релiгiйних органiзацiй, а також здiйснення реєстрацiйних дiй пiд час виведення неплатоспроможних банкiв з ринку або лiквiдацiї банкiв";

     2) частину шiстнадцяту статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "16. Для державної реєстрацiї припинення банку у зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку подається рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про затвердження звiту про виконання процедури лiквiдацiї";

     3) частину шосту статтi 36 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Державнi органи, у тому числi суди, органи Нацiональної полiцiї, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи мiсцевого самоврядування та їхнi посадовi особи, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб та неплатоспроможний банк або банк, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", що виводиться з ринку або лiквiдується Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, звiльняються вiд справляння адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю та вiд плати за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервiсiв".

     6. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 39:

     частину першу доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19) прийняття Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб рiшення про початок процедури лiквiдацiї банку-боржника";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Постанова про закiнчення виконавчого провадження з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 19 частини першої цiєї статтi, разом з виконавчим документом надсилається до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     2) частину четверту статтi 57 доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Пiд час здiйснення виконавчого провадження, за яким стягувачем виступає банк, тимчасова адмiнiстрацiя або лiквiдацiя якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", для проведення оцiнки майна (активiв) виконавець зобов'язаний залучити суб'єкта оцiночної дiяльностi з перелiку, який визначений Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     У разi заперечення однiєю iз сторiн проти результатiв оцiнки майна, проведеної суб'єктом оцiночної дiяльностi, який визначений Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, пiд час здiйснення виконавчого провадження, за яким стягувачем виступає банк, тимчасова адмiнiстрацiя або лiквiдацiя якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", виконавець призначає рецензування звiту про оцiнку майна iншому суб'єкту оцiночної дiяльностi з перелiку, який визначений Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     3) частину четверту статтi 61 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Порядок реалiзацiї майна боржника пiд час здiйснення виконавчого провадження, стягувачем у якому виступає банк, тимчасова адмiнiстрацiя або лiквiдацiя якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", визначається Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, а iншого майна - Мiнiстерством юстицiї України".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Законодавчi та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Положення цього Закону щодо виявлення рiшень, дiй, бездiяльностi, якими завдано шкоди (збиткiв) банку та/або його кредиторам (колишнiм кредиторам), осiб, якi брали участь у прийняттi таких рiшень, вчиненнi дiй або бездiяльностi та/або отримали вiд них майнову вигоду, а також встановлення розмiру заподiяної банку та/або його кредиторам шкоди (збиткiв) застосовуються до неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", процедура лiквiдацiї якого була розпочата до набрання чинностi цим Законом.

     4. Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з урахуванням вимог цього Закону забезпечити (продовжити забезпечувати) вжиття заходiв для задоволення вимог кредиторiв неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", процедура лiквiдацiї якого розпочата до набрання чинностi цим Законом, шляхом:

     1) пред'явлення вимог про вiдшкодування шкоди (збиткiв), а також iнiцiювання процесiв, позовiв чи проваджень (цивiльних, адмiнiстративних, кримiнальних чи господарських) у будь-яких судах (у тому числi в iноземних та мiжнародних судах);

     2) iнiцiювання вiд iменi та в iнтересах банку як iнвестора процесiв, позовiв чи проваджень (цивiльних, адмiнiстративних, кримiнальних чи господарських) у будь-яких судах та/або арбiтражах належної юрисдикцiї (у тому числi в iноземних та мiжнародних судах) щодо шкоди (збиткiв), що була заподiяна банку фiзичними чи юридичними особами (приватного чи публiчного права) та державами внаслiдок:

     прямої чи непрямої нацiоналiзацiї або експропрiацiї майна (iнвестицiй) банку, здiйснення щодо таких iнвестицiй заходiв, що за наслiдками дорiвнюють експропрiацiї;

     реквiзицiї, руйнування, заподiяння шкоди або знецiнення майна (iнвестицiй) банку внаслiдок воєнних дiй, збройних конфлiктiв, громадських заворушень або iнших подiбних дiй.

     5. Установити, що положення частини третьої статтi 16 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" щодо правового захисту працiвникiв Фонду та членiв адмiнiстративної ради Фонду, якi були звiльненi, поширюються на працiвникiв Фонду та членiв адмiнiстративної ради Фонду, звiльнених пiсля дня набрання чинностi цим Законом.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     7. Рекомендувати Нацiональному банку України:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     8. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб:

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 червня 2021 року
N 1588-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.