ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

     1) у пунктi 23 частини першої статтi 2 слова "плату за адмiнiстративнi послуги" замiнити словами "плату за надання адмiнiстративних послуг";

     2) у частинi другiй статтi 29:

     пункт 39 викласти в такiй редакцiї:

     "39) плата за надання державних гарантiй та кредитiв (позик), залучених державою, i плата за користування кредитами (позиками), залученими державою";

     пiсля пункту 44 доповнити новими пунктами 45 - 48 такого змiсту:

     "45) плата за надання адмiнiстративних послуг;

     46) збори за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються прав автора на твiр, та плата за одержання контрольних марок;

     47) плата за видачу дозволiв на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     48) плата за оформлення посвiдчення закордонного українця".

     У зв'язку з цим пункти 45 i 46 вважати вiдповiдно пунктами 49 i 50;

     3) частину другу статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Нацiональний банк України подає Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 15 березня року, що передує плановому, - прогнознi монетарнi показники на наступний рiк;

     до 1 квiтня року, що передує плановому, - iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу поточного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

     до 1 вересня року, що передує плановому, - iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу наступного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету.

     Зазначенi матерiали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України";

     4) у роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пункт 12 доповнити пiдпунктами 4 - 6 такого змiсту:

     "4) податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України на територiї мiст обласного значення пiлотних регiонiв, як виняток з положень частини другої статтi 65 та пiдпункту 1 частини першої статтi 66 цього Кодексу зараховується у розмiрi: 50 вiдсоткiв - до обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до бюджетiв мiст обласного значення;

     5) до завершення реорганiзацiї закладiв охорони здоров'я у пiлотних регiонах обласна рада може передавати кошти на здiйснення видаткiв мiсцевих бюджетiв щодо утримання закладiв охорони здоров'я районнiй, мiськiй (мiста обласного значення) радi у виглядi мiжбюджетного трансферту вiдповiдно до районного, мiського (мiста обласного значення) бюджету;

     6) у разi несвоєчасного прийняття рiшення про мiсцевий бюджет у пiлотних регiонах положення статтi 79 цього Кодексу застосовуються з урахуванням змiни розмежування видаткiв на охорону здоров'я мiж районними бюджетами, бюджетами мiст обласного значення та обласним бюджетом";

     пункт 13 виключити.

     2. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 9:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) затверджує щорiчно до 15 вересня поточного року кошторис доходiв та витрат Нацiонального банку на наступний рiк i подає Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу наступного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України";

     у пунктi 10 слова "якi у тижневий строк подаються Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України" виключити;

     2) пункт 1 частини першої статтi 15 доповнити абзацом такого змiсту:

     "щодо порядку перерахування прибутку до розподiлу до Державного бюджету України";

     3) частину четверту статтi 24 виключити;

     4) статтю 51 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Нацiональний банк щорiчно подає Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 15 березня - прогнознi монетарнi показники на наступний рiк;

     до 1 квiтня - iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу поточного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;

     до 1 вересня - iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу наступного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України".

     3. Частину третю статтi 7 Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46) викласти в такiй редакцiї:

     "Плата за одержання контрольних марок зараховується до Державного бюджету України".

     4. У Законi України "Про судовий збiр" вiд 8 липня 2011 року N 3674-VI:

     1) частину першу статтi 5 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) Мiнiстерство фiнансiв України, мiсцевi фiнансовi органи, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фiнансова iнспекцiя України та їх територiальнi органи, Державна служба фiнансового монiторингу України i Нацiональний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органiв";

     2) у частинi другiй статтi 9 слова "та iнше" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року, крiм пункту 4 роздiлу I, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 жовтня 2011 року
N 3828-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.