ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо сплати судового збору

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) у частинi четвертiй статтi 49 слово "мито" замiнити словами "судовий збiр";

     2) у пунктi 4 частини першої статтi 55 слово "карбованцях" замiнити словом "гривнях".

     2. У частинi третiй статтi 80 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) слова i цифри "частини першої статтi 83 цього Кодексу" замiнити словом "закону".

     3. Частину першу статтi 94 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Якщо судове рiшення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всi здiйсненi нею документально пiдтвердженi судовi витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справi, або якщо стороною у справi виступала його посадова чи службова особа".

     4. У Законi України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, ст. 204 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 3:

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) заяви про розiрвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвiсно вiдсутньою";

     пункти 9 i 10 виключити;

     пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) заяви, апеляцiйної та касацiйної скарги про захист прав малолiтнiх чи неповнолiтнiх осiб у разi, якщо представництво їх iнтересiв у судi вiдповiдно до закону або мiжнародного договору, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України, здiйснюють Мiнiстерство юстицiї України, суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або органи опiки та пiклування або служби у справах дiтей";

     доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15) клопотання про визнання i виконання рiшення iноземного суду вiдповiдно до мiжнародного договору України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату пiд час звернення до суду, подання апеляцiйної та касацiйної скарг у таких справах";

     2) у статтi 4:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмiрах:

Найменування документа i дiї, за яку справляється судовий збiр, та платника судового збору Ставка судового збору
1. За подання до суду:  
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:  
юридичною особою 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 0,4 розмiру мiнiмальної заробiтної плати та не бiльше 5 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:  
юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою 0,4 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
3) позовної заяви:  
про розiрвання шлюбу 0,4 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
про подiл майна при розiрваннi шлюбу 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 0,4 розмiру мiнiмальної заробiтної плати та не бiльше 3 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати
4) заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказiв або позову; заяви про перегляд заочного рiшення; заяви про скасування рiшення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рiшення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на пiдставi рiшення iноземного суду; заяви про роз'яснення судового рiшення, якi подано:  
юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 0,5 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою 0,2 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
5) позовної заяви про захист честi та гiдностi фiзичної особи, дiлової репутацiї фiзичної або юридичної особи, а саме:  
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
позовної заяви про вiдшкодування моральної шкоди 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
6) апеляцiйної скарги на рiшення суду; заяви про приєднання до апеляцiйної скарги на рiшення суду; апеляцiйної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами 110 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
7) касацiйної скарги на рiшення суду; заяви про приєднання до касацiйної скарги на рiшення суду 120 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
8) заяви про перегляд судових рiшень Верховним Судом України 130 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
9) апеляцiйної i касацiйної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляцiйної чи касацiйної скарги на ухвалу суду:  
юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою 0,2 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
2. За подання до господарського суду:  
1) позовної заяви майнового характеру 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру мiнiмальної заробiтної плати та не бiльше 150 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати
2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
3) заяви про вжиття запобiжних заходiв та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на пiдставi рiшення iноземного суду; заяви про скасування рiшення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рiшення третейського суду; заяви про роз'яснення судового рiшення 0,5 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
4) апеляцiйної скарги на рiшення суду; апеляцiйних скарг у справi про банкрутство; заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами 110 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
5) касацiйної скарги на рiшення суду; касацiйних скарг у справi про банкрутство 120 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
6) заяви про перегляд судових рiшень Верховним Судом України 130 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
7) апеляцiйної i касацiйної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляцiйної чи касацiйної скарги на ухвалу суду 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
8) заяви про затвердження плану санацiї до порушення провадження у справi про банкрутство 2 розмiри мiнiмальної заробiтної плати
9) заяви про порушення справи про банкрутство 10 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати
10) заяви кредиторiв, якi звертаються з грошовими вимогами до боржника пiсля оголошення про порушення справи про банкрутство, а також пiсля повiдомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинiв (договорiв) недiйсними та спростування майнових дiй боржника в межах провадження у справi про банкрутство; заяви про розiрвання мирової угоди, укладеної у справi про банкрутство, або визнання її недiйсною 2 розмiри мiнiмальної заробiтної плати
3. За подання до адмiнiстративного суду:  
1) адмiнiстративного позову:  
майнового характеру, який подано:  
суб'єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 0,4 розмiру мiнiмальної заробiтної плати та не бiльше 5 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати
немайнового характеру, який подано:  
суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою 0,4 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
2) апеляцiйної скарги на рiшення суду, заяви про приєднання до апеляцiйної скарги на рiшення суду, заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами 110 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
3) касацiйної скарги на рiшення суду, заяви про приєднання до касацiйної скарги на рiшення суду 120 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви
4) заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України 130 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви та скарги
5) апеляцiйної i касацiйної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляцiйної чи касацiйної скарги на ухвалу суду 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
6) заяви про забезпечення доказiв або позову, заяви про видачу виконавчого документа на пiдставi рiшення iноземного суду, заяви про змiну чи встановлення способу, порядку i строку виконання судового рiшення 0,3 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
4. За видачу судами документiв:  
1) за повторну видачу копiї судового рiшення 0,003 розмiру мiнiмальної заробiтної плати за кожний аркуш паперу
2) за видачу дублiката судового наказу та виконавчого листа 0,03 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
3) за роздрукування технiчного запису судового засiдання 0,01 розмiру мiнiмальної заробiтної плати за кожний аркуш тексту на паперi формату А4
4) за видачу в електронному виглядi копiї технiчного запису судового засiдання 0,03 розмiру мiнiмальної заробiтної плати
5) за виготовлення копiї судового рiшення у разi, якщо особа, яка не бере (не брала) участi у справi, якщо судове рiшення безпосередньо стосується її прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв, звертається до апарату вiдповiдного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копiї згiдно iз Законом України "Про доступ до судових рiшень" 0,003 розмiру мiнiмальної заробiтної плати за кожний аркуш копiї
6) за виготовлення копiй документiв, долучених до справи 0,003 розмiру мiнiмальної заробiтної плати за кожний аркуш копiї
5. У разi ухвалення судом постанови про накладення адмiнiстративного стягнення 0,2 розмiру мiнiмальної заробiтної плати";

     частину третю виключити;

     3) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Пiльги щодо сплати судового збору

     1. Вiд сплати судового збору пiд час розгляду справи в усiх судових iнстанцiях звiльняються:

     1) позивачi - у справах про стягнення заробiтної плати та поновлення на роботi;

     2) позивачi - у справах про вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фiзичної особи;

     3) позивачi - у справах про стягнення алiментiв;

     4) позивачi - у справах щодо спорiв, пов'язаних з виплатою компенсацiї, поверненням майна, або у справах щодо спорiв, пов'язаних з вiдшкодуванням його вартостi громадянам, реабiлiтованим вiдповiдно до Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi";

     5) особи, якi страждають на психiчнi розлади, та їх представники - у справах щодо спорiв, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав i законних iнтересiв особи пiд час надання психiатричної допомоги;

     6) позивачi - у справах про вiдшкодування матерiальних збиткiв, завданих внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення;

     7) громадяни, якi у випадках, передбачених законодавством, звернулися iз заявами до суду щодо захисту прав та iнтересiв iнших осiб;

     8) iнвалiди Великої Вiтчизняної вiйни та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;

     9) iнвалiди I та II груп, законнi представники дiтей-iнвалiдiв i недiєздатних iнвалiдiв;

     10) позивачi - громадяни, вiднесенi до 1 та 2 категорiй постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     11) виборцi - у справах про уточнення списку виборцiв;

     12) вiйськовослужбовцi, вiйськовозобов'язанi та резервiсти, якi призванi на навчальнi (або перевiрочнi) та спецiальнi збори, - у справах, пов'язаних з виконанням вiйськового обов'язку, а також пiд час виконання службових обов'язкiв;

     13) учасники бойових дiй, Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхнiх прав;

     14) позивачi - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     15) фiзичнi особи (крiм суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi) - кредитори, якi звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати, зобов'язань внаслiдок заподiяння шкоди життю та здоров'ю громадян, виплати авторської винагороди та алiментiв, - пiсля оголошення про порушення справи про банкрутство, а також пiсля повiдомлення про визнання боржника банкрутом";

     4) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "виключно через установи банкiв чи вiддiлення зв'язку" виключити;

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "За подання нерезидентами позовiв, цiна яких визначається в iноземнiй валютi, судовий збiр може сплачуватися нерезидентами в iноземнiй валютi з урахуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України на день сплати".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     абзац третiй частини другої виключити;

     частину третю пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi коли в позовнiй заявi об'єднано двi i бiльше вимог немайнового характеру, судовий збiр сплачується за кожну вимогу немайнового характеру".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     друге речення частини четвертої виключити;

     частину шосту пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi коли позов немайнового характеру подається одночасно кiлькома позивачами до одного або кiлькох вiдповiдачiв, судовий збiр сплачується кожним позивачем окремим платiжним документом у розмiрах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     5) частину першу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разi:

     1) зменшення розмiру позовних вимог або внесення судового збору в бiльшому розмiрi, нiж встановлено законом;

     2) повернення заяви або скарги;

     3) вiдмови у вiдкриттi провадження у справi в судi першої iнстанцiї, апеляцiйного та касацiйного провадження у справi;

     4) залишення заяви або скарги без розгляду (крiм випадкiв, якщо такi заяви або скарги залишенi без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засiдання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його вiдсутностi, або неподання позивачем витребуваних судом матерiалiв, або за його заявою (клопотанням);

     5) закриття (припинення) провадження у справi (крiм випадкiв, якщо провадження у справi закрито у зв'язку з вiдмовою позивача вiд позову i така вiдмова визнана судом), у тому числi в апеляцiйнiй та касацiйнiй iнстанцiях";

     6) статтю 9 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Суд перед вiдкриттям (порушенням) провадження у справi, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевiряє зарахування судового збору до спецiального фонду Державного бюджету України".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 вересня 2015 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити вiдповiдне фiнансування державних органiв, якi позбавляються пiльг щодо сплати судового збору.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 травня 2015 року
N 484-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.