ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 14 серпня 2014 року N 1648-VII,
вiд 15 липня 2015 року N 616-VIII

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон визначає органiзацiйнi i правовi засади iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин з метою одержання оперативної та надiйної iнформацiї про поголiв'я тварин щодо статi, вiку, породи та їх мiсцезнаходження для полiпшення управлiння i прогнозування ринкiв продукцiї тваринництва та контролю за епiзоотичною ситуацiєю в Українi.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) господарство - будiвлi, споруди, ферми, будь-яке iнше мiсце на територiї України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забiй, утилiзацiя, штучне осiменiння, органiзовуються виставки тварин та власником якого може бути будь-яка юридична або фiзична особа;

(пункт 1 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     2) Єдиний державний реєстр тварин - електронна база даних про iдентифiкованих тварин, їх власникiв/утримувачiв, господарства, перемiщення, забiй, утилiзацiю, загибель, падiж таких тварин;

(пункт 2 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     3) iдентифiкацiйнi документи - документи встановленого зразка, що видаються на тварину (паспорт великої рогатої худоби, паспорт коня, реєстрацiйне свiдоцтво свиней, реєстрацiйне свiдоцтво овець/кiз);

(пункт 3 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     4) iдентифiкацiйний номер - iндивiдуальний або груповий номер, що присвоюється тваринi (або їх групам) та не змiнюється протягом її життя;

(пункт 4 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     5) iдентифiкацiя - процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй iдентифiкацiйного номера з використанням вiзуальних, електронних та змiшаних засобiв залежно вiд виду тварини з подальшим внесенням iдентифiкацiйного номера до Єдиного державного реєстру тварин;

     6) перемiщення - процес, результатом якого є змiна господарства, в якому перебуває тварина, або змiна її власника/утримувача;

(пункт 6 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     7) реєстрацiя - внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних про iдентифiковану тварину, її власника/утримувача, господарство, перемiщення, забiй, утилiзацiю, загибель, падiж;

(пункт 7 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     8) утримувач - юридична або фiзична особа, яка здiйснює дiяльнiсть з утримання, розведення, продажу, перемiщення, забою, утилiзацiї, надання послуг зi штучного осiменiння тварин, органiзацiї виставок тварин на пiдставi повноважень, наданих їй власником тварин;

(статтю 1 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     9) Адмiнiстратор Єдиного державного реєстру тварин - суб'єкт, уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, проводити в установленому цим Законом порядку реєстрацiю тварин, здiйснювати оформлення, видачу iдентифiкацiйних документiв та виконувати iншi функцiї, передбаченi законодавством.

(статтю 1 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII, пункт 9 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     Стаття 2. Правове регулювання питань iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Правове регулювання питань iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про ветеринарну медицину", цього Закону та iнших нормативно-правових актiв у цiй сферi.

     Стаття 3. Сфера застосування Закону

     Дiя цього Закону поширюється на юридичних i фiзичних осiб, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забiй, утилiзацiю, надають послуги зi штучного осiменiння та органiзовують виставки тварин.

     Частину другу статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     Стаття 4. Об'єкти iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин. Iндивiдуальний та груповий iдентифiкацiйний номер

     Об'єктом iдентифiкацiї та реєстрацiї є сiльськогосподарськi тварини - велика рогата худоба, конi, свинi, вiвцi, кози.

     Iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер є унiкальним у межах одного виду тварин. Великiй рогатiй худобi, вiвцям, козам та коням присвоюється виключно iндивiдуальний номер. Груповий iдентифiкацiйний номер може присвоюватися групi тварин у межах одного господарства i є унiкальним для господарства у межах України.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     Стаття 5. Права та обов'язки юридичних, фiзичних осiб та Адмiнiстратора Єдиного державного реєстру тварин

     Юридичнi та фiзичнi особи, що провадять дiяльнiсть з розведення та утримання тварин, зобов'язанi:

     подавати для реєстрацiї данi про iдентифiкованих тварин, господарства їх розведення та утримання, перемiщення, забiй, утилiзацiю, загибель, падiж тварин;

     iдентифiкувати усiх тварин у господарствi;

     вести облiк усiх тварин у господарствi, в тому числi щодо їх народження, iдентифiкацiйних номерiв, усiх перемiщень тварин мiж господарствами, а також про забiй, утилiзацiю та падiж тварин;

     зберiгати вiдомостi про тварину протягом трьох рокiв пiсля її смертi (забiй, падiж, утилiзацiя) або перемiщення її з господарства;

     здiйснювати перемiщення тварин з iдентифiкацiйними документами;

     подавати данi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, про усi перемiщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забiй, утилiзацiю, падiж тварин протягом 5 робочих днiв з дати таких дiй або подiй;

     проводити забiй, утилiзацiю лише iдентифiкованих та зареєстрованих тварин.

     Юридичнi та фiзичнi особи, що провадять дiяльнiсть iз забою та утилiзацiї тварин, зобов'язанi:

     подавати для реєстрацiї данi про забiй, утилiзацiю тварин, а також данi про господарства, що здiйснюють такий забiй та утилiзацiю;

     вести облiк забитих, утилiзованих тварин;

     проводити забiй, утилiзацiю лише iдентифiкованих та зареєстрованих тварин.

     Юридичнi та фiзичнi особи, що провадять дiяльнiсть з продажу тварин, надання послуг зi штучного осiменiння та органiзовують виставки тварин, зобов'язанi:

     подавати для реєстрацiї данi про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зi штучного осiменiння та органiзацiєю виставок тварин;

     вести облiк тварин;

     здiйснювати продаж, проводити виставки i штучне осiменiння лише iдентифiкованих та зареєстрованих тварин.

     Перемiщення юридичними та фiзичними особами тварин, якi не вiдповiдають вимогам законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин, забороняється.

     Юридичнi та фiзичнi особи мають право:

     обирати електронну або паперову форму ведення облiку тварин та подачi даних, встановлених цим Законом;

     уповноважити третiх осiб на виконання обов'язкiв, встановлених цiєю статтею.

     Адмiнiстратор Єдиного державного реєстру тварин має право надiслати запит до власника або утримувача тварини про iнформацiю про походження, iдентифiкацiю, пункт призначення тварини, власником або утримувачем якої вiн є, а власник або утримувач тварини зобов'язаний надати таку iнформацiю за запитом Адмiнiстратора Єдиного державного реєстру тварин протягом 10 робочих днiв з моменту отримання такого запиту.

     Адмiнiстратор Єдиного державного реєстру тварин зобов'язаний:

     вносити до Єдиного державного реєстру тварин данi, встановленi цим Законом, зокрема, щодо iдентифiкацiї, реєстрацiї та облiку тварин, а також щодо здiйснених стосовно них ветеринарно-санiтарних заходiв, протягом 10 робочих днiв з дня їх отримання вiд юридичних i фiзичних осiб, а щодо коней - протягом 25 робочих днiв;

(абзац другий частини сьомої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     протягом 5 робочих днiв з дня отримання даних щодо реєстрацiї тварини оформляти iдентифiкацiйнi документи;

     видавати оформленi iдентифiкацiйнi документи за вимогою власника/утримувача тварини або його довiреної особи;

     забезпечити на своєму офiцiйному веб-сайтi безкоштовний доступ до iнформацiї з Єдиного державного реєстру тварин, крiм iнформацiї про особу (персональнi данi) та iнформацiї, яка вiдповiдно до законодавства України має обмежений доступ.

     Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здiйснюється на безоплатнiй основi.

     Частину дев'яту статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     Частину десяту статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)
(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     Стаття 51. Оплата послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Послуги з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин сплачуються за рахунок юридичних i фiзичних осiб - власникiв цих тварин.

     Оплата послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин, власником яких є фiзична особа, може також здiйснюватися третьою (будь-якою юридичною або фiзичною) особою.

     Фiзична особа - власник тварин, яка здiйснила витрати на оплату послуг з їх iдентифiкацiї та реєстрацiї, має право на обов'язкове вiдшкодування державою таких витрат.

     Режим цiнового регулювання вартостi послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України".

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     Стаття 6. Органи, що здiйснюють державне управлiння у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Державне управлiння у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, в межах повноважень, визначених цим Законом.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     Стаття 7. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин належать:

     встановлення порядку надання споживачам продуктiв тваринного походження повної та достовiрної iнформацiї про походження зазначеного продукту, у тому числi про його безпеку, шляхом запровадження маркування продуктiв тваринного походження;

     органiзацiя виконання загальнодержавних заходiв щодо запровадження iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин;

     забезпечення фiнансування системи iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин;

     вирiшення iнших питань у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин вiдповiдно до закону.

     Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику

(назва статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, належать:

(абзац перший частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     встановлення порядку iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин, порядку оформлення i видачi iдентифiкацiйних документiв;

     визначення складу iнформацiї, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

     встановлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними;

     встановлення порядку реєстрацiї господарств;

(частину першу статтi 8 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     встановлення порядку перемiщення тварин;

(частину першу статтi 8 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII)

     встановлення порядку подачi даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

(частину першу статтi 8 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим)

     вирiшення iнших питань у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин вiдповiдно до закону.

     Частину другу статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)
(стаття 8 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 9. Органи нагляду i контролю за дiяльнiстю у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Державний нагляд i контроль за дотриманням вимог щодо iдентифiкацiї тварин здiйснюються у межах повноважень центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     Державний нагляд i контроль за дотриманням вимог щодо iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини.

(стаття 8 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 10. Державна пiдтримка у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Державна пiдтримка у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України шляхом обов'язкового вiдшкодування державою витрат на оплату послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин фiзичним особам - власникам цих тварин.

     Видатки на фiнансування системи iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин i на вiдшкодування витрат на оплату послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин фiзичним особам - власникам цих тварин, передбачаються у Державному бюджетi України окремим рядком.

     Порядок використання коштiв, передбачених у Державному бюджетi України на фiнансування системи iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин i на вiдшкодування витрат на оплату послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин фiзичним особам - власникам цих тварин, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Законами можуть бути передбаченi iншi види державної пiдтримки у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1648-VII, у редакцiї Закону України вiд 15.07.2015р. N 616-VIII)

     Стаття 11. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Порушення законодавства у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин тягне за собою цивiльну, адмiнiстративну, дисциплiнарну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Вiдповiдальнiсть несуть особи, виннi у:

     невиконаннi розпоряджень уповноважених органiв та осiб про усунення фактiв порушень у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин;

     створеннi перешкод уповноваженiй особi у здiйсненнi контролю i нагляду за дотриманням вимог цього Закону щодо iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин.

     Стаття 12. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Мiжнародне спiвробiтництво у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин здiйснюється шляхом:

     укладення вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     гармонiзацiї нормативних документiв, стандартiв, норм i правил з питань iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин з вiдповiдними мiжнародними нормативними документами, стандартами, нормами i правилами, якi визначають вимоги щодо iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин;

     обмiну iнформацiєю про заходи, що вживаються для здiйснення iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин.

     Стаття 13. Прикiнцевi положення

     Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2010 року.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
4 червня 2009 року
N 1445-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.