ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 42, ст. 635; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 41 - 42, ст. 2025) такi змiни:

     1. У пунктi 9 статтi 1 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику".

     2. У статтi 5:

     абзац другий частини сьомої доповнити словами i цифрами "а щодо коней - протягом 25 робочих днiв";

     частини дев'яту i десяту виключити.

     3. Доповнити статтею 51 такого змiсту:

     "Стаття 51. Оплата послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Послуги з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин сплачуються за рахунок юридичних i фiзичних осiб - власникiв цих тварин.

     Оплата послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин, власником яких є фiзична особа, може також здiйснюватися третьою (будь-якою юридичною або фiзичною) особою.

     Фiзична особа - власник тварин, яка здiйснила витрати на оплату послуг з їх iдентифiкацiї та реєстрацiї, має право на обов'язкове вiдшкодування державою таких витрат.

     Режим цiнового регулювання вартостi послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України".

     4. У статтi 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику".

     5. У статтi 8:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику";

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, належать";

     частину другу виключити.

     6. Статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Державна пiдтримка у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Державна пiдтримка у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України шляхом обов'язкового вiдшкодування державою витрат на оплату послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин фiзичним особам - власникам цих тварин.

     Видатки на фiнансування системи iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин i на вiдшкодування витрат на оплату послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин фiзичним особам - власникам цих тварин, передбачаються у Державному бюджетi України окремим рядком.

     Порядок використання коштiв, передбачених у Державному бюджетi України на фiнансування системи iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин i на вiдшкодування витрат на оплату послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин фiзичним особам - власникам цих тварин, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Законами можуть бути передбаченi iншi види державної пiдтримки у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     при пiдготовцi проектiв законiв України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк передбачати кошти на вiдшкодування витрат на оплату послуг з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин, здiйснених фiзичними особами - власниками таких тварин, а також кошти на фiнансування системи iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин;

     протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 липня 2015 року
N 616-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.