ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 1072 такого змiсту:

     "Стаття 1072. Порушення вимог законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин

     Порушення вимог законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин:

     неподання для реєстрацiї даних про iдентифiкованих тварин, господарства їх розведення та утримання, перемiщення, забiй, утилiзацiю, загибель, падiж тварин;

     перемiщення тварин без iдентифiкацiйних документiв;

     проведення забою, утилiзацiї неiдентифiкованих та незареєстрованих тварин;

     неподання для реєстрацiї даних про господарства, що здiйснюють забiй та утилiзацiю тварин;

     неподання для реєстрацiї даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зi штучного осiменiння та органiзацiєю виставок тварин;

     здiйснення продажу, проведення виставок i штучного осiменiння неiдентифiкованих та незареєстрованих тварин -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на фiзичних осiб - пiдприємцiв, уповноважених осiб - вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення Адмiнiстратором Єдиного державного реєстру тварин строкiв внесення до Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом даних щодо тварин або строкiв оформлення та видачi iдентифiкацiйних документiв тварини -

     тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вимагання не передбачених законом даних або документiв для внесення до Єдиного державного реєстру тварин -

     тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осiб вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на фiзичних осiб - пiдприємцiв, уповноважених осiб - вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у статтi 238:

     частину першу пiсля слова i цифр "(стаття 107)" доповнити словами i цифрами "вимог законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин (стаття 1072)";

     в абзацах другому, третьому, четвертому частини другої слова "на посадових осiб" замiнити словами "фiзичних осiб - пiдприємцiв, уповноважених осiб, посадових осiб";

     у частинi третiй слова "з посадових осiб" замiнити словами "з фiзичних осiб - пiдприємцiв, уповноважених осiб, посадових осiб";

     3) у частинi першiй статтi 255:

     абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi (стаття 1071)" пункту 1 виключити;

     доповнити пунктом 13 такого змiсту:

     "13) державнi iнспектори з племiнної справи у тваринництвi (стаття 1071)".

     2. У Законi України "Про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 42, ст. 635; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     1) у статтi 1:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) господарство - будiвлi, споруди, ферми, будь-яке iнше мiсце на територiї України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забiй, утилiзацiя, штучне осiменiння, органiзовуються виставки тварин та власником якого може бути будь-яка юридична або фiзична особа";

     у пунктi 2 слово "власникiв" замiнити словами "власникiв/утримувачiв";

     у пунктi 3 слова "i ветеринарна картка до такого паспорта" виключити;

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) iдентифiкацiйний номер - iндивiдуальний або груповий номер, що присвоюється тваринi (або їх групам) та не змiнюється протягом її життя";

     у пунктах 6 i 7 слово "власника" замiнити словами "власника/утримувача";

     доповнити пунктами 8 i 9 такого змiсту:

     "8) утримувач - юридична або фiзична особа, яка здiйснює дiяльнiсть з утримання, розведення, продажу, перемiщення, забою, утилiзацiї, надання послуг зi штучного осiменiння тварин, органiзацiї виставок тварин на пiдставi повноважень, наданих їй власником тварин;

     9) Адмiнiстратор Єдиного державного реєстру тварин - суб'єкт, уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, проводити в установленому цим Законом порядку реєстрацiю тварин, здiйснювати оформлення, видачу iдентифiкацiйних документiв та виконувати iншi функцiї, передбаченi законодавством";

     2) частину другу статтi 3 виключити;

     3) статтi 4 та 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Об'єкти iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин. Iндивiдуальний та груповий iдентифiкацiйний номер

     Об'єктом iдентифiкацiї та реєстрацiї є сiльськогосподарськi тварини - велика рогата худоба, конi, свинi, вiвцi, кози.

     Iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер є унiкальним у межах одного виду тварин. Великiй рогатiй худобi, вiвцям, козам та коням присвоюється виключно iндивiдуальний номер. Груповий iдентифiкацiйний номер може присвоюватися групi тварин у межах одного господарства i є унiкальним для господарства у межах України.

     Стаття 5. Права та обов'язки юридичних, фiзичних осiб та Адмiнiстратора Єдиного державного реєстру тварин

     Юридичнi та фiзичнi особи, що провадять дiяльнiсть з розведення та утримання тварин, зобов'язанi:

     подавати для реєстрацiї данi про iдентифiкованих тварин, господарства їх розведення та утримання, перемiщення, забiй, утилiзацiю, загибель, падiж тварин;

     iдентифiкувати усiх тварин у господарствi;

     вести облiк усiх тварин у господарствi, в тому числi щодо їх народження, iдентифiкацiйних номерiв, усiх перемiщень тварин мiж господарствами, а також про забiй, утилiзацiю та падiж тварин;

     зберiгати вiдомостi про тварину протягом трьох рокiв пiсля її смертi (забiй, падiж, утилiзацiя) або перемiщення її з господарства;

     здiйснювати перемiщення тварин з iдентифiкацiйними документами;

     подавати данi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, про усi перемiщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забiй, утилiзацiю, падiж тварин протягом 5 робочих днiв з дати таких дiй або подiй;

     проводити забiй, утилiзацiю лише iдентифiкованих та зареєстрованих тварин.

     Юридичнi та фiзичнi особи, що провадять дiяльнiсть iз забою та утилiзацiї тварин, зобов'язанi:

     подавати для реєстрацiї данi про забiй, утилiзацiю тварин, а також данi про господарства, що здiйснюють такий забiй та утилiзацiю;

     вести облiк забитих, утилiзованих тварин;

     проводити забiй, утилiзацiю лише iдентифiкованих та зареєстрованих тварин.

     Юридичнi та фiзичнi особи, що провадять дiяльнiсть з продажу тварин, надання послуг зi штучного осiменiння та органiзовують виставки тварин, зобов'язанi:

     подавати для реєстрацiї данi про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зi штучного осiменiння та органiзацiєю виставок тварин;

     вести облiк тварин;

     здiйснювати продаж, проводити виставки i штучне осiменiння лише iдентифiкованих та зареєстрованих тварин.

     Перемiщення юридичними та фiзичними особами тварин, якi не вiдповiдають вимогам законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин, забороняється.

     Юридичнi та фiзичнi особи мають право:

     обирати електронну або паперову форму ведення облiку тварин та подачi даних, встановлених цим Законом;

     уповноважити третiх осiб на виконання обов'язкiв, встановлених цiєю статтею.

     Адмiнiстратор Єдиного державного реєстру тварин має право надiслати запит до власника або утримувача тварини про iнформацiю про походження, iдентифiкацiю, пункт призначення тварини, власником або утримувачем якої вiн є, а власник або утримувач тварини зобов'язаний надати таку iнформацiю за запитом Адмiнiстратора Єдиного державного реєстру тварин протягом 10 робочих днiв з моменту отримання такого запиту.

     Адмiнiстратор Єдиного державного реєстру тварин зобов'язаний:

     вносити до Єдиного державного реєстру тварин данi, встановленi цим Законом, зокрема, щодо iдентифiкацiї, реєстрацiї та облiку тварин, а також щодо здiйснених стосовно них ветеринарно-санiтарних заходiв, протягом 10 робочих днiв з дня їх отримання вiд юридичних i фiзичних осiб;

     протягом 5 робочих днiв з дня отримання даних щодо реєстрацiї тварини оформляти iдентифiкацiйнi документи;

     видавати оформленi iдентифiкацiйнi документи за вимогою власника/утримувача тварини або його довiреної особи;

     забезпечити на своєму офiцiйному веб-сайтi безкоштовний доступ до iнформацiї з Єдиного державного реєстру тварин, крiм iнформацiї про особу (персональнi данi) та iнформацiї, яка вiдповiдно до законодавства України має обмежений доступ.

     Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здiйснюється на безоплатнiй основi.

     Iдентифiкацiя та реєстрацiя тварин, власниками яких є фiзичнi особи, можуть здiйснюватися уповноваженими ними особами та за рахунок цих осiб.

     Вiдшкодування зазначенiй особi витрат на iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин, власником яких є фiзична особа, здiйснюється вiдповiдно до договору";

     4) частину першу статтi 8 пiсля абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "встановлення порядку реєстрацiї господарств;

     встановлення порядку перемiщення тварин;

     встановлення порядку подачi даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     5) у статтi 10:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Роботи з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин, що утримуються i розводяться у господарствах фiзичних осiб, здiйснюються виключно за рахунок коштiв держави";

     частину другу пiсля слова "тварин" доповнити словами "що утримуються i розводяться у господарствах фiзичних осiб";

     частину третю пiсля слова "тварин" доповнити словами "що утримуються i розводяться у господарствах фiзичних осiб".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 1 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти та забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 серпня 2014 року
N 1648-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.