ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 4 червня 2009 року N 1444-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 6 листопада 2012 року N 5478-VI,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

     Цей Закон визначає основнi напрями державної полiтики прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, створює сприятливi економiчнi умови для збiльшення обсягiв виробництва сiльськогосподарської технiки та обладнання для харчової i переробної промисловостi, визначає шляхи формування ринку та вдосконалення системи забезпечення агропромислового комплексу вiтчизняною технiкою i обладнанням.

     Стаття 1. Визначення основних понять

     У цьому Законi вживаються такi поняття:

     1) технiка i обладнання для агропромислового комплексу - машини, механiзми, обладнання, устаткування, технологiчнi комплекси та лiнiї з них, що використовуються в сiльськогосподарському виробництвi, харчовiй та переробнiй промисловостi для проведення робiт з вирощування, збирання, зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї.

     До зазначених технiки i обладнання належать: трактори та iншi самохiднi енергозасоби сiльськогосподарського призначення, спецiальнi автомобiлi сiльськогосподарського призначення, самохiднi та причiпнi комбайни, жниварки i косарки для збирання зернових, кормових та технiчних культур, посiвна i ґрунтообробна технiка та комбiнованi агрегати з неї, машини i обладнання для проведення робiт у тваринництвi, птахiвництвi та кормовиробництвi, зрошувальна та поливна технiка для сiльськогосподарського виробництва, а також машини, обладнання та лiнiї з них для харчової i переробної промисловостi, що використовуються для зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї, включаючи її фасування, розлив, пакетування та пакування;

(абзац другий пункту 1 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009 р. N 1444-VI)

     2) новi технiка i обладнання для агропромислового комплексу - технiка i обладнання, зазначенi у пунктi 1 цiєї статтi, якi розроблено вiдповiдно до затверджених (схвалених) Кабiнетом Мiнiстрiв України програм, пройшли випробування, поставленi на виробництво, сертифiкованi в Українi i серiйно виготовляються пiдприємствами машинобудування для агропромислового комплексу протягом не бiльше трьох рокiв з часу постановки на виробництво;

(пункт 2 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3) вiтчизняна технiка i обладнання для агропромислового комплексу - виготовленi пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу технiка i обладнання, зазначенi у пунктi 1 цiєї статтi, у разi якщо ступiнь їх локалiзацiї перевищує 60 вiдсоткiв, крiм тракторiв та iнших самохiдних енергетичних засобiв сiльськогосподарського призначення, спецiальних автомобiлiв сiльськогосподарського призначення, самохiдних та причiпних комбайнiв, ступiнь локалiзацiї яких має перевищувати показник, встановлений Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) пiдприємства вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу - резиденти на територiї України, якi виробляють вiтчизняну технiку i обладнання для агропромислового комплексу;

     5) ступiнь локалiзацiї - питома вага вартостi сировини, матерiалiв, вузлiв, агрегатiв, деталей i комплектуючих виробiв вiтчизняного виробництва у собiвартостi технiки i обладнання, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi.

(пункт 3 статтi 1 замiнено трьома пунктами згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Стаття 2. Вiтчизняне машинобудування для агропромислового комплексу

     1. Вiтчизняне машинобудування для агропромислового комплексу є елементом системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу.

     2. Вiтчизняне машинобудування для агропромислового комплексу є сукупнiстю промислових пiдприємств, науково-дослiдних, проектно-конструкторських органiзацiй, навчальних закладiв та iнших установ, незалежно вiд форми власностi, якi забезпечують системний пiдхiд до створення, проведення випробувань, органiзацiї виробництва, експлуатацiї, ремонту, технiчного обслуговування та послуг, монiторингу ринку, навчання кадрiв з метою забезпечення потреб сiльськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловостi у вiтчизнянiй технiцi i обладнаннi для агропромислового комплексу.

     3. Нормативно-правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу визначаються i здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Стаття 3. Основнi завдання вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

     Основними завданнями машинобудування для агропромислового комплексу є:

     1) забезпечення потреб агропромислового комплексу вiтчизняною технiкою i обладнанням для впровадження сучасних технологiй у виробництво, зберiгання та переробку сiльськогосподарської продукцiї;

     2) проведення науково-технiчної полiтики розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, сприяння пiдвищенню рiвня технологiчних процесiв та екологiчної безпеки;

     3) пункт 3 статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4) впровадження наукових дослiджень, дослiдно-конструкторських, технологiчних та проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком виробництва технiки i обладнання для агропромислового комплексу;

     5) визначення обсягiв виготовлення i координацiя виробництва у номенклатурi технiки i обладнання для агропромислового комплексу, впровадження технiчного обслуговування та освоєння прогресивних технологiй ремонту технiки;

     6) сприяння скороченню витрат енергетичних i матерiальних ресурсiв при виготовленнi, технiчному обслуговуваннi та ремонтi технiки i обладнання для агропромислового комплексу, пiдвищенню надiйностi та збiльшенню термiнiв їх експлуатацiї;

     7) участь у розробцi програм соцiального та економiчного розвитку села, сприяння комплекснiй поставцi технiки i обладнання для агропромислового комплексу сiльськогосподарським товаровиробникам i пiдприємствам харчової та переробної промисловостi;

     8) розробка проектiв програм розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу у порядку, визначеному законодавством;

     9) виконання програм виробництва технологiчних комплексiв машин i обладнання для агропромислового комплексу, стимулювання освоєння виробництва нової технiки i обладнання для агропромислового комплексу, пiдвищення вiдповiдальностi промислових пiдприємств за якiсть виготовлюваної технiки, створення системи її технiчного обслуговування та ремонту;

     10) розширення мережi пiдприємств з реалiзацiї, технiчного обслуговування, ремонту, надання у користування (зокрема за договорами фiнансового лiзингу) технiки i обладнання для агропромислового комплексу;

     11) формування та розвиток ринку технiки i обладнання для агропромислового комплексу;

     12) розробка пропозицiй щодо удосконалення умов фiнансування, оподаткування, кредитування, особливостей приватизацiї пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     13) здiйснення економiчних та органiзацiйних заходiв, спрямованих на зростання експортного потенцiалу, збiльшення обсягiв реалiзацiї технiки i обладнання для агропромислового комплексу в Українi та за її межами;

     14) залучення вiтчизняних та iноземних iнвестицiй для освоєння виробництва нової технiки i обладнання для агропромислового комплексу, оновлення основних фондiв, технiчного переозброєння i реконструкцiї пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     15) реалiзацiя державної полiтики зайнятостi, забезпечення висококвалiфiкованими кадрами пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     16) розвиток мiжнародного спiвробiтництва пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

     Стаття 4. Прiоритетнiсть розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

     Розвиток вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу разом з його складовими: створення i виробництво технiки та обладнання, її технiчне обслуговування i ремонт, а також формування iнфраструктури ринку вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу є прiоритетними напрямами розвитку нацiональної економiки.

     Стаття 5. Органи державного управлiння вiтчизняним машинобудуванням для агропромислового комплексу

     Державне управлiння вiтчизняним машинобудуванням для агропромислового комплексу здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 6. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України щодо машинобудування для агропромислового комплексу

     До компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України належить:

     1) розроблення стратегiї державної полiтики прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     2) затвердження (схвалення) вiдповiдних програм стосовно прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу i органiзацiя їх виконання;

     3) формування видаткiв у проектах державного бюджету у розмiрi, необхiдному для забезпечення прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     4) реалiзацiя науково-технiчної полiтики у вiтчизняному машинобудуваннi для агропромислового комплексу, вжиття заходiв щодо впровадження сучасних технологiй у виробництво, пiдвищення екологiчної безпеки;

     5) забезпечення розвитку операцiй з фiнансового лiзингу технiки i обладнання для агропромислового комплексу i внесення вiдповiдних пропозицiй до проекту державного бюджету;

     6) затвердження порядку визначення ступеня локалiзацiї виробництва пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу.

(статтю 6 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Стаття 7. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику

(назва статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     1. Реалiзацiю стратегiї державної полiтики прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику (далi - уповноважений орган).

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     2. Уповноважений орган:

     1) здiйснює управлiння державними пiдприємствами та координує дiяльнiсть пiдприємств iнших форм власностi у сферi вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     2) розробляє i реалiзує програми створення технологiчних комплексiв машин i обладнання, органiзацiї їх виробництва, формування та розвитку ринку технiки i обладнання для агропромислового комплексу, забезпечення її технiчного обслуговування та ремонту;

     3) вживає заходiв щодо оптимiзацiї галузевої, мiжгалузевої та мiжнародної кооперацiї, систем стандартизацiї та сертифiкацiї технiки i обладнання для агропромислового комплексу;

(пункт 3 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4) реалiзує науково-технiчну полiтику у вiтчизняному машинобудуваннi для агропромислового комплексу та вживає заходiв щодо забезпечення потреб сiльськогосподарського виробництва та харчової i переробної промисловостi в технiчних засобах для впровадження сучасних технологiй вирощування, збирання, зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї;

     5) здiйснює iншi заходи щодо розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вiдповiдно до закону.

     3. Частину третю статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Стаття 8. Основнi напрями державної пiдтримки прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

     1. Видатки Державного бюджету України на прiоритетний розвиток вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу щорiчно визначаються у державному бюджетi окремим рядком.

(абзац перший частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Розпорядником цих коштiв визначається центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

(абзац другий частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Обсяги зазначених бюджетних асигнувань становлять до одного вiдсотка вiд загальних видаткiв державного бюджету i спрямовуються на фiнансування таких заходiв з пiдтримки прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу:

     1) створення та пiдготовка серiйного виробництва нової технiки i обладнання для агропромислового комплексу згiдно iз затвердженими (схваленими) Кабiнетом Мiнiстрiв України програмами з виробництва технологiчних комплексiв, машин та обладнання для агропромислового комплексу;

     2) переоснащення пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та впровадження новiтнiх технологiй проектування та виготовлення технiки i обладнання;

     3) формування та розвиток ринку технiки i обладнання для агропромислового комплексу та вдосконалення його iнфраструктури;

     4) часткова (до 70 вiдсоткiв) компенсацiя облiкової ставки Нацiонального банку України за кредитами банкiв, що надаються пiдприємствам вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на виготовлення технiки i обладнання для агропромислового комплексу, та державна пiдтримка банкiв, що здiйснюють довгострокове кредитування цих пiдприємств;

     5) часткова (до 40 вiдсоткiв) компенсацiя державою вартостi технiки i обладнання для агропромислового комплексу, що поставляється сiльськогосподарським товаровиробникам i пiдприємствам харчової та переробної промисловостi;

     6) закупiвля вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу з наступною реалiзацiєю її сiльськогосподарським товаровиробникам i пiдприємствам харчової та переробної промисловостi на умовах фiнансового лiзингу.

     2. У загальних обсягах державної закупiвлi товарiв (робiт, послуг) передбачаються обсяги поставок основних видiв вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, якi закуповуються за рахунок коштiв державного лiзингового фонду та iнших джерел, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Кошти державного лiзингового фонду в повному обсязi використовуються виключно на закупiвлю вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу.

     3. У процесi вдосконалення законодавства визначаються питання щодо забезпечення стимулювання та державної пiдтримки прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, зокрема:

     1) надання дозволу пiдприємствам вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на списання i реалiзацiю застарiлих та надлишкових засобiв виробництва iз застосуванням особливих умов оподаткування та спрямування коштiв, отриманих вiд їх реалiзацiї, на оновлення основних фондiв виробництва цих пiдприємств;

     2) першочергової передачi iз державної у комунальну власнiсть вiдповiдно до закону житлового фонду та iнших об'єктiв соцiальної iнфраструктури, якi належать пiдприємствам вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     3) державної пiдтримки розвитку та функцiонування ринку технiки i обладнання для агропромислового комплексу, фiнансового оздоровлення, технiчного переоснащення та iнвестицiйної привабливостi пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, стимулювання рацiонального використання у процесi виробництва матерiальних ресурсiв та енергоносiїв, удосконалення системи управлiння пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

     4) iнших проблем розвитку вiтчизняного машинобудування та ринку технiки i обладнання для агропромислового комплексу.

     Стаття 9. Взаємовiдносини уповноваженого органу з iншими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування

(назва статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Уповноважений орган взаємодiє з iншими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування у питаннях стимулювання прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

     Стаття 10. Захист пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вiд недобросовiсної конкуренцiї на внутрiшньому ринку

     Уповноважений орган визначає напрями захисту пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вiд недобросовiсної конкуренцiї на внутрiшньому ринку на основi узгодження iнтересiв виробникiв технiки i обладнання та їх споживачiв, розробляє i забезпечує реалiзацiю необхiдних для стимулювання прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядових та дозвiльно-реєстрацiйних функцiй.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Стаття 11. Особливостi податкової полiтики на пiдприємствах вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

     Особливостями податкової полiтики, якi можуть застосовуватися до пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, є:

     1) пiльгове оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з оплати вартостi витрат, спрямованих на науково-дослiднi, проектно-конструкторськi роботи та виготовлення дослiдних зразкiв нової технiки i обладнання для агропромислового комплексу, здiйснених як за рахунок бюджету, так i за власнi кошти пiдприємств та вiднесення витрат, пов'язаних з розробкою i пiдготовкою серiйного виробництва нової технiки i обладнання для агропромислового комплексу до валових витрат виробництва;

     2) зменшення ставки податку на прибуток, отриманий вiд реалiзацiї технiки i обладнання для агропромислового комплексу на експорт;

     3) встановлення, що датою сплати податку на додану вартiсть у разi продажу технiки i обладнання для агропромислового комплексу згiдно з договором товарного кредиту (розстрочки) є дата зарахування коштiв на банкiвський рахунок платника податку або дата отримання товарiв (робiт, послуг) за наданi технiку i обладнання;

     4) врегулювання особливостей сплати земельного податку та розмiрiв орендної плати за земельнi дiлянки, якими користуються пiдприємства вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

     Стаття 12. Особливостi кредитування вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

     1. Кредитування пiдприємств вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здiйснюється в порядку надання кредитiв на загальних пiдставах та за спецiальним режимом кредитування, який передбачає компенсацiю ставки за кредитами в розмiрi до 70 вiдсоткiв облiкової ставки, встановленої Нацiональним банком України.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     2. Державна пiдтримка кредитування вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здiйснюється вiдповiдно до закону.

     3. Складовими механiзму кредитного забезпечення вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу є створення та розвиток iнфраструктури фiнансово-кредитного забезпечення пiдприємств, стимулювання iнвестицiйної дiяльностi банкiв, iнших фiнансових установ, спрямованої на технiчне переоснащення вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

     4. Для облiку коротко-, середньо- та довгострокових кредитiв, наданих за спецiальним режимом кредитування, банки вiдкривають спецiальнi рахунки. Для здiйснення середньо- та довгострокового кредитування можуть вiдкриватися спецiальнi кредитнi лiнiї.

     5. Фiнансування виробництва та закупiвлi технiки i обладнання для агропромислового комплексу здiйснюється уповноваженим органом вiдповiдно до закону.

     Стаття 13. Особливостi цiнової полiтики у вiтчизняному машинобудуваннi для агропромислового комплексу

     1. Цiнова полiтика у вiтчизняному машинобудуваннi для агропромислового комплексу здiйснюється вiдповiдно до закону.

     2. Держава створює систему монiторингу цiн на основнi види металопродукцiї та енергоносiїв, що використовуються пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на виготовлення технiки i обладнання для агропромислового комплексу.

     Стаття 14. Закупiвля технiки на умовах фiнансового лiзингу

     Кошти державного бюджету, що спрямовуються на заходи, пов'язанi iз закупiвлею технiки i обладнання для агропромислового комплексу на умовах фiнансового лiзингу, та кредити, наданi сiльськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсацiї за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банкiв та лiзингових платежiв, спрямовуються виключно на вiтчизняну технiку i обладнання для агропромислового комплексу.

(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 06.11.2012р. N 5478-VI)

     Стаття 15. Основнi заходи по удосконаленню ринку вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу та механiзму забезпечення нею сiльськогосподарських товаровиробникiв i пiдприємств харчової та переробної промисловостi

     1. Кабiнетом Мiнiстрiв України визначаються основнi напрями подальшого формування та розвитку ринку вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу та вдосконалення системи забезпечення нею сiльськогосподарських товаровиробникiв i пiдприємств харчової та переробної промисловостi.

     2. Уповноважений орган, який впроваджує державну полiтику прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, створює систему монiторингу, аналiзу та прогнозування кон'юнктури ринку технiки i обладнання для агропромислового комплексу.

     3. Мiсцевi органи виконавчої влади надають пiдтримку уповноваженому органу, який впроваджує державну полiтику прiоритетного розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, щодо формування iнфраструктури ринку технiки i обладнання для агропромислового комплексу, її технiчного обслуговування i ремонту.

     Стаття 16. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
7 лютого 2002 року
N 3023-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.