ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Цивiльного кодексу України

     У зв'язку з прийняттям Цивiльного кодексу України Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

     1) у пунктi 13 статтi 8, пунктi 6 статтi 9, пунктi 4 статтi 10, пунктi 12 статтi 14, пунктi 8 статтi 15 слова "чи припинення" виключити;

     2) статтю 95 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Дiяльнiсть фiзичних та юридичних осiб, що завдає шкоди водам (водним об'єктам), може бути припинена за рiшенням суду".

     2. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     1) у назвi, частинах третiй i четвертiй статтi 163 слово "утримання" замiнити словом "притримання";

     2) пункт 1 частини першої статтi 190 викласти в такiй редакцiї:

     "1) провозити з собою безоплатно одну дитину вiком до шести рокiв без права зайняття нею окремого мiсця, купувати для дiтей вiком вiд шести до чотирнадцяти рокiв дитячi квитки за пiльговою цiною";

     3) частину третю статтi 193 викласти в такiй редакцiї:

     "Перевiзник зобов'язаний забезпечити схороннiсть валiзи (сумки), особистих речей пасажира (крiм дорогоцiнностей та грошей), якi пасажир перевозить у вiдведеному мiсцi";

     4) у главi 1 роздiлу VI слова "договiр фрахтування" у всiх вiдмiнках замiнити словами "договiр чартеру (фрахтування)" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     1) частину другу статтi 28, пункт "а" частин першої i третьої статтi 81, пункт "а" частини першої статтi 82, пункт "г" частини четвертої статтi 83, статтю 210 пiсля слiв "купiвлi-продажу" та частину першу статтi 131 пiсля слова "мiни" доповнити словом "ренти";

     2) статтю 100 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервiтутiв

     1. Сервiтут може бути встановлений договором, законом, заповiтом або рiшенням суду. Сервiтут може належати власниковi (володiльцевi) сусiдньої земельної дiлянки, а також iншiй конкретно визначенiй особi (особистий сервiтут).

     2. Земельний сервiтут може бути встановлений договором мiж особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володiльцем) земельної дiлянки.

     Договiр про встановлення земельного сервiтуту пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому для державної реєстрацiї прав на нерухоме майно";

     3) доповнити главою 161 такого змiсту:

"Глава 161. Право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб або для забудови

     Стаття 1021. Пiдстави набуття i змiст права користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб або для забудови

     1. Право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис) i право користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй) виникають на пiдставi договору мiж власником земельної дiлянки та особою, яка виявила бажання користуватися цiєю земельною дiлянкою для таких потреб, вiдповiдно до Цивiльного кодексу України.

     Право користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй) може виникати також на пiдставi заповiту.

     2. Право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис) та право користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй) можуть вiдчужуватися або передаватися в порядку спадкування.

     3. Укладення договорiв про надання права користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб або для забудови здiйснюється вiдповiдно до Цивiльного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.

     4. Право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис) та право користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй) припиняються в разi:

     1) поєднання в однiй особi власника земельної дiлянки та землекористувача;

     2) спливу строку, на який було надано право користування;

     3) викупу земельної дiлянки у зв'язку з суспiльною необхiднiстю в разi користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб;

     4) невикористання земельної дiлянки для забудови в разi користування чужою земельною дiлянкою для забудови протягом трьох рокiв.

     5. Право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис) та право користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй) можуть бути припиненi за рiшенням суду в iнших випадках, встановлених законом";

     4) назву, частини першу i другу статтi 120 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 120. Перехiд права власностi на земельну дiлянку при переходi права на житловий будинок, будiвлю або споруду

     1. До особи, яка придбала житловий будинок, будiвлю або споруду, переходить право власностi на земельну дiлянку, на якiй вони розмiщенi, без змiни її цiльового призначення, у розмiрах, встановлених договором.

     Якщо договором про вiдчуження житлового будинку, будiвлi або споруди розмiр земельної дiлянки не визначено, до набувача переходить право власностi на ту частину земельної дiлянки, яка зайнята житловим будинком, будiвлею або спорудою, та на частину земельної дiлянки, яка необхiдна для їх обслуговування.

     2. Якщо житловий будинок, будiвля або споруда розмiщенi на земельнiй дiлянцi, наданiй у користування, то в разi їх вiдчуження до набувача переходить право користування тiєю частиною земельної дiлянки, на якiй вони розмiщенi, та частиною дiлянки, яка необхiдна для їх обслуговування".

     4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 6:

     пункт "д" пiсля слова "лiкаря" доповнити словами "вибiр методiв лiкування вiдповiдно до його рекомендацiй";

     доповнити пунктом "к" такого змiсту:

     "к) право пацiєнта, який перебуває на стацiонарному лiкуваннi в закладi охорони здоров'я, на допуск до нього iнших медичних працiвникiв, членiв сiм'ї, опiкуна, пiклувальника, нотарiуса та адвоката, а також священнослужителя для вiдправлення богослужiння та релiгiйного обряду";

     2) частину першу статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Кожний пацiєнт, який досяг чотирнадцяти рокiв i який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вiльний вибiр лiкаря, якщо останнiй може запропонувати свої послуги, та вибiр методiв лiкування вiдповiдно до його рекомендацiй";

     3) статтю 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 39. Обов'язок надання медичної iнформацiї

     Пацiєнт, який досяг повнолiття, має право на отримання достовiрної i повної iнформацiї про стан свого здоров'я, у тому числi на ознайомлення з вiдповiдними медичними документами, що стосуються його здоров'я.

     Батьки (усиновлювачi), опiкун, пiклувальник мають право на отримання iнформацiї про стан здоров'я дитини або пiдопiчного.

     Медичний працiвник зобов'язаний надати пацiєнтовi в доступнiй формi iнформацiю про стан його здоров'я, мету проведення запропонованих дослiджень i лiкувальних заходiв, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числi наявнiсть ризику для життя i здоров'я.

     Якщо iнформацiя про хворобу пацiєнта може погiршити стан його здоров'я або погiршити стан здоров'я фiзичних осiб, визначених частиною другою цiєї статтi, зашкодити процесовi лiкування, медичнi працiвники мають право надати неповну iнформацiю про стан здоров'я пацiєнта, обмежити можливiсть їх ознайомлення з окремими медичними документами.

     У разi смертi пацiєнта члени його сiм'ї або iншi уповноваженi ними фiзичнi особи мають право бути присутнiми при дослiдженнi причин його смертi та ознайомитися з висновками щодо причин смертi, а також право на оскарження цих висновкiв до суду";

     4) доповнити статтею 391 такого змiсту:

     "Стаття 391. Право на таємницю про стан здоров'я

     Пацiєнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, дiагноз, а також про вiдомостi, одержанi при його медичному обстеженнi.

     Забороняється вимагати та подавати за мiсцем роботи або навчання iнформацiю про дiагноз та методи лiкування пацiєнта";

     5) у статтi 43:

     у другому реченнi частини першої цифри "15" замiнити цифрами "14";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пацiєнт, який набув повної цивiльної дiєздатностi i усвiдомлює значення своїх дiй та може керувати ними, має право вiдмовитися вiд лiкування".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     6) у частинi другiй статтi 44:

     у першому реченнi слово "неповнолiтнiх" замiнити словами i цифрами "осiб, якi не досягли 14 рокiв", а слова "або пiклувальникiв" виключити;

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Щодо осiб, цивiльна дiєздатнiсть яких обмежується, застосування таких методiв та засобiв проводиться за їх згодою та згодою їх пiклувальникiв";

     7) у першому реченнi частини першої статтi 45 слова "добровiльної згоди особи" замiнити словами "вiльної згоди повнолiтньої дiєздатної фiзичної особи";

     8) статтю 46 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 46. Донорство кровi та її компонентiв

     Здавання кровi, її компонентiв для подальшого використання їх для лiкування, виготовлення вiдповiдних лiкарських препаратiв або використання в наукових дослiдженнях здiйснюється повнолiтнiми дiєздатними фiзичними особами добровiльно. Забороняється насильницьке або шляхом обману вилучення кровi у фiзичної особи з метою використання її як донора.

     Донорство кровi, її компонентiв здiйснюється вiдповiдно до закону.

     Донорам надаються пiльги, передбаченi законодавством України";

     9) у статтi 47:

     у частинi першiй слово "законодавством" замiнити словом "законом";

     доповнити частинами другою i третьою такого змiсту:

     "Донором органiв та iнших анатомiчних матерiалiв може бути повнолiтня дiєздатна фiзична особа. Фiзична особа може дати письмову згоду на донорство її органiв та iнших анатомiчних матерiалiв на випадок своєї смертi або заборонити його.

     Взяття органiв та iнших анатомiчних матерiалiв з тiла фiзичної особи, яка померла, не допускається, крiм випадкiв i в порядку, встановлених законом";

     10) у частинi першiй статтi 48 слова "на прохання дiєздатної жiнки" замiнити словами "за медичними показаннями повнолiтньої жiнки";

     11) у статтi 49:

     у частинi першiй слова "власним бажанням або добровiльною згодою" замiнити словами "бажанням повнолiтнього";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Стерилiзацiя недiєздатної фiзичної особи за наявностi медичних показань може бути проведена лише за згодою її опiкуна з додержанням вимог, встановлених законом";

     12) у статтi 50:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагiтностi може бути проведене при вагiтностi вiд дванадцяти до двадцяти двох тижнiв";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Перелiк обставин, що дозволяють переривання вагiтностi пiсля дванадцяти тижнiв вагiтностi, встановлюється законодавством".

     5. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546):

     1) у пунктi "з" частини першої статтi 17 слова "або припинення" виключити;

     2) статтю 50 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Дiяльнiсть фiзичних та юридичних осiб, що завдає шкоди навколишньому природному середовищу, може бути припинена за рiшенням суду".

     6. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капiтал якої подiлений на частки мiж учасниками".

     У зв'язку з цим частини першу - шосту вважати вiдповiдно частинами другою - сьомою;

     частину четверту виключити;

     2) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Господарське товариство, крiм повного i командитного товариств, може бути створене однiєю особою, яка стає його єдиним учасником";

     3) у першому реченнi частини першої статтi 4 слова "установчого договору i статуту" замiнити словом "статуту";

     4) частину другу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Товариства пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому законом";

     5) частину першу статтi 10 доповнити пунктом "д" такого змiсту:

     "д) здiйснити вiдчуження часток у статутному (складеному) капiталi товариства, цiнних паперiв, що засвiдчують участь у товариствi, в порядку, встановленому законом";

     6) доповнити статтею 111 такого змiсту:

     "Стаття 111. Законодавство про господарськi товариства

     Законодавство про господарськi товариства ґрунтується на нормах, установлених Конституцiєю України, i складається iз Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до цих законодавчих актiв";

     7) абзац другий частини першої статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "майна, переданого йому учасниками у власнiсть як вклад до статутного (складеного) капiталу";

     8) частини першу i другу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Вкладом до статутного (складеного) капiталу господарського товариства можуть бути грошi, цiннi папери, iншi речi або майновi чи iншi вiдчужуванi права, що мають грошову оцiнку, якщо iнше не встановлено законом.

     Грошова оцiнка вкладу учасника господарського товариства здiйснюється за згодою учасникiв товариства, а у випадках, встановлених законом, вона пiдлягає незалежнiй експертнiй перевiрцi";

     9) у частинi другiй статтi 20 слова "iнформацiю товариства в одному з офiцiйних (республiканському i мiсцевому) органiв преси iз зазначенням строку подачi заяв кредиторами своїх претензiй" замiнити словами "в друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, що припиняється, повiдомлення про припинення господарського товариства та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до нього";

     10) у статтi 38:

     частину першу пiсля слiв "має право" доповнити словами "за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв";

     у частинi другiй слова "обмiну облiгацiй на акцiї" виключити;

     частину четверту виключити;

     11) у статтi 39:

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Зменшення статутного капiталу акцiонерного товариства допускається пiсля повiдомлення про це всiх його кредиторiв у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством вiдповiдних зобов'язань та вiдшкодування збиткiв".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї";

     12) у статтi 41:

     у другому реченнi частини першої слово "класу" замiнити словом "виду";

     у частинi п'ятiй:

     пункт "6" доповнити словами "у тому числi змiна розмiру його статутного капiталу";

     пункти "в" i "г" викласти в такiй редакцiї:

     "в) обрання i вiдкликання членiв наглядової ради;

     г) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв товариства";

     у частинi шостiй лiтери "б", "д", "е", "ї" замiнити лiтерами "б", "в", "г", "д", "е", "ї";

     13) пункт "в" частини першої статтi 42 виключити;

     14) у частинi першiй статтi 46 слово "правлiння" замiнити словами "виконавчого органу";

     15) статтю 47 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Виконавчий орган акцiонерного товариства

     Виконавчим органом акцiонерного товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є правлiння або iнший орган, визначений статутом.

     Виконавчий орган вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства.

     Виконавчий орган є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi акцiонерного товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства в межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом.

     Виконавчий орган акцiонерного товариства може бути колегiальним (правлiння, дирекцiя) чи одноособовим (директор, генеральний директор)";

     16) у статтi 50:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Максимальна кiлькiсть учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю може досягати 10 осiб".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Учасники товариства, якi не повнiстю внесли вклади, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за його зобов'язаннями у межах вартостi невнесеної частини вкладу кожного з учасникiв";

     17) частину першу статтi 51 доповнити словами "розмiр i порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному фондi";

     18) у статтi 52:

     у першому реченнi частини другої цифри "30" замiнити цифрами "50";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Частина статутного капiталу, що залишилася несплаченою, пiдлягає сплатi протягом першого року дiяльностi товариства. Якщо учасники протягом першого року дiяльностi товариства не сплатили повнiстю суму своїх вкладiв, товариство повинне оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку або прийняти рiшення про лiквiдацiю товариства";

     доповнити частинами п'ятою i шостою такого змiсту:

     "Зменшення статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю допускається пiсля повiдомлення про це в порядку, встановленому статутом, усiх його кредиторiв. У цьому разi кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання вiдповiдних зобов'язань товариства та вiдшкодування їм збиткiв.

     Збiльшення статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю допускається пiсля внесення усiма його учасниками вкладiв у повному обсязi";

     19) статтю 53 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 53. Перехiд частки (її частини) учасника у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю до iншої особи

     Учасник товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю має право продати чи iншим чином вiдступити свою частку (її частину) у статутному капiталi одному або кiльком учасникам цього товариства.

     Вiдчуження учасником товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю своєї частки (її частини) третiм особам допускається, якщо iнше не встановлено статутом товариства.

     Учасники товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) учасника пропорцiйно до розмiрiв своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленiстю мiж учасниками не встановлений iнший порядок здiйснення цього права. Купiвля здiйснюється за цiною та на iнших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третiм особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом мiсяця з дня повiдомлення про намiр учасника продати частку (її частину) або протягом iншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленiстю мiж його учасниками, частка (її частина) учасника може бути вiдчужена третiй особi.

     Частка учасника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю може бути вiдчужена до повної її сплати лише в тiй частинi, в якiй її уже сплачено.

     У разi придбання частки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю воно зобов'язане реалiзувати її iншим учасникам або третiм особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свiй статутний капiтал вiдповiдно до статтi 52 цього Закону. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення кворуму у вищому органi проводяться без урахування частки, придбаної товариством";

     20) статтю 57 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 57. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, пропорцiйну частцi учасника товариства у статутному капiталi

     Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, пропорцiйну частцi учасника товариства у статутному капiталi, за його особистими боргами допускається лише в разi недостатностi у нього iншого майна для задоволення вимог кредиторiв. Кредитори такого учасника мають право вимагати вiд товариства виплати вартостi частини майна товариства, пропорцiйної частцi боржника у статутному капiталi товариства, або видiлу вiдповiдної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що пiдлягає видiлу, або обсяг коштiв, що становлять її вартiсть, встановлюється згiдно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

     Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю припиняє його участь у товариствi";

     21) частину першу статтi 59 доповнити пунктом "г" такого змiсту:

     "г) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв";

     22) статтю 66 доповнити частинами другою i третьою такого змiсту:

     "Особа може бути учасником тiльки одного повного товариства.

     Найменування повного товариства повинно мiстити iмена (найменування) всiх його учасникiв, слова "повне товариство" або мiстити iм'я (найменування) одного чи кiлькох учасникiв з доданням слiв "i компанiя", а також слiв "повне товариство";

     23) у другому реченнi частини першої статтi 73 слова "лiквiдацiї товариства або" виключити;

     24) у статтi 75:

     частину першу доповнити словами "та якi не беруть участi в дiяльностi товариства";

     доповнити частинами третьою - п'ятою такого змiсту:

     "Особа може бути повним учасником тiльки в одному командитному товариствi. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

     Найменування командитного товариства повинно мiстити iмена (найменування) всiх повних його учасникiв, слова "командитне товариство" або мiстити iм'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слiв "i компанiя", а також слiв "командитне товариство".

     Якщо у найменування командитного товариства включене iм'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства";

     25) статтю 79 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 79. Права вкладникiв командитного товариства

     Вкладник командитного товариства має право:

     а) одержувати частину прибутку товариства вiдповiдно до його частки у складеному капiталi товариства в порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом);

     б) дiяти вiд iменi товариства в разi видачi йому довiреностi та вiдповiдно до неї;

     в) переважно перед третiми особами набувати вiдчужувану частку (її частину) в складеному капiталi товариства вiдповiдно до положень цього Закону.

     Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декiлька вкладникiв, зазначена частка розподiляється мiж ними вiдповiдно до їхнiх часток у складеному капiталi товариства;

     г) вимагати першочергового повернення вкладу в разi лiквiдацiї товариства;

     д) ознайомлюватися з рiчними звiтами та балансами товариства;

     е) пiсля закiнчення фiнансового року вийти з товариства та одержати свiй вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом);

     є) передати свою частку (її частину) у складеному капiталi iншому вкладнику або третiй особi, повiдомивши про це товариство.

     Передання вкладником усiєї своєї частки iншiй особi припиняє його участь у командитному товариствi.

     Засновницьким договором (меморандумом) командитного товариства можуть бути передбаченi також iншi права вкладника";

     26) частину першу статтi 82 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин вiд iменi та в iнтересах товариства без вiдповiдних повноважень, то в разi схвалення його дiй командитним товариством вiн звiльняється вiд вiдповiдальностi перед кредиторами за вчинений правочин";

     27) у текстi Закону слова "установчий договiр", "збори учасникiв", "статутний фонд", "рада товариства (спостережна рада)", "рада акцiонерного товариства (спостережна рада)" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "засновницький договiр", "загальнi збори учасникiв", "статутний (складений) капiтал", "наглядова рада товариства", "наглядова рада акцiонерного товариства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. Частину першу статтi 91 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) викласти в такiй редакцiї:

     "Суми пенсiї, що належали пенсiонеровi i залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, передаються членам його сiм'ї, а в разi їх вiдсутностi - входять до складу спадщини".

     8. У Законi України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14, ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140; 2005 р., N 48, ст. 480):

     1) у статтi 1:

     частину першу доповнити словами "якщо iнше не встановлено законом";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Застава виникає на пiдставi договору, закону або рiшення суду";

     2) перше речення статтi 7 доповнити словами "якщо iнше не встановлено договором або законом";

     3) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави

     Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави несе власник заставленого майна, якщо iнше не встановлено договором або законом.

     У разi випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави заставодавець на вимогу заставодержателя зобов'язаний надати рiвноцiнний предмет або, якщо це можливо, вiдновити знищений чи пошкоджений предмет застави";

     4) статтю 12 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Опис предмета застави в договорi застави може бути поданий у загальнiй формi (вказiвка на вид заставленого майна тощо)".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     5) у частинi другiй статтi 20 слова "При припиненнi (реорганiзацiї, лiквiдацiї)" замiнити словами "У разi лiквiдацiї".

     9. У Законi України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446):

     1) частину третю статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Транспортне експедирування здiйснюється вiдповiдно до законодавства";

     2) у частинi третiй статтi 13 слова "вантажу та багажу" замiнити словами "вантажу, багажу, пошти";

     3) у текстi Закону слова "пасажирiв i вантажiв" i "пасажирiв та вантажiв" замiнити словами "пасажирiв, вантажiв, багажу, пошти".

     10. У Законi України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99 iз наступними змiнами):

     1) статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Орендодавець зобов'язаний передати орендарю об'єкт оренди в комплектi та у станi, що вiдповiдають iстотним умовам договору оренди та призначенню майна, i повiдомити орендаря про особливi властивостi та недолiки майна, якi йому вiдомi i якi можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна орендаря або iнших осiб чи призвести до пошкодження самого майна пiд час користування ним";

     2) статтю 15 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "У разi змiни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права i обов'язки за договором оренди. Сторони можуть встановити в договорi оренди, що в разi вiдчуження власником об'єкта договiр оренди припиняється";

     3) частину третю статтi 17 доповнити реченнями такого змiсту: "Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленiстю сторiн. У разi недосягнення домовленостi щодо умов договору переважне право орендаря на укладення договору припиняється";

     4) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Ремонт об'єкта оренди

     1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок, якщо iнше не встановлено договором.

     2. Капiтальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендодавцем або iншим балансоутримувачем цього майна за його рахунок, якщо iнше не встановлено договором.

     3. Якщо орендодавець або iнший балансоутримувач майна, переданого в оренду, не здiйснив капiтального ремонту майна i це перешкоджає його використанню вiдповiдно до призначення та умов договору, орендар має право:

     вiдремонтувати майно, зарахувавши вартiсть ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати вiдшкодування вартостi ремонту;

     вимагати розiрвання договору та вiдшкодування збиткiв";

     5) статтю 22 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. До договору суборенди застосовуються положення про договiр оренди";

     6) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Якщо в результатi полiпшення, зробленого орендарем за згодою орендодавця, створена нова рiч, орендар стає її власником у частинi необхiдних витрат на полiпшення, якщо iнше не передбачено договором оренди";

     7) у статтi 24:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем або балансоутримувачем, не припиняє чинностi договору страхування";

     8) частину другу статтi 26 доповнити абзацом такого змiсту:

     "лiквiдацiї юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем".

     11. Абзац третiй статтi 1 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2004 р., N 15, ст. 228) пiсля слiв "промисловi трубопроводи" доповнити словами "(приєднанi мережi)".

     12. У Законi України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2000 р., N 41, ст. 342; 2005 р., N 48, ст. 482):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 4 та абзацi першому частини першої статтi 7 слово "загальнодержавнiй" замiнити словом "державнiй";

     2) у частинi першiй статтi 5 слова "Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" замiнити словами "Закону України "Про приватизацiю державного майна";

     3) у частинi другiй статтi 6 слова "нацiональнiй валютi" замiнити словом "гривнях";

     4) у статтi 23:

     абзац другий частини першої доповнити словами "та у випадках, передбачених законом, державнiй реєстрацiї";

     частину сьому виключити.

     13. У Законi України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33 - 34, ст. 273; 2003 р., N 24 ст. 160; 2004 р., N 13, ст. 181, N 45, ст. 501; 2005 р., N 48, ст. 482; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66):

     1) абзац другий частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "пiдприємства (цехи, виробництва, дiльницi, iншi пiдроздiли, якщо в разi їх видiлення у самостiйнi пiдприємства не порушується технологiчна єднiсть виробництва з основної спецiалiзацiї пiдприємства, iз структури якого вони видiляються) як єдинi майновi комплекси, до складу яких входять усi види майна, призначенi для їх дiяльностi, що визначенi Цивiльним кодексом України";

     2) останнє речення абзацу першого частини другої статтi 17 виключити;

     3) у статтi 27:

     останнє речення абзацу дев'ятнадцятого частини другої доповнити словами "та у випадках, передбачених законодавством, державнiй реєстрацiї";

     абзац перший частини четвертої доповнити словами "та у випадках, передбачених законом, державнiй реєстрацiї";

     4) у текстi Закону слова "єдиний (цiлiсний) майновий комплекс", "цiлiсний майновий комплекс" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "єдиний майновий комплекс" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "статутного фонду" - словами "статутного капiталу".

     14. Частину першу статтi 60 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити реченням такого змiсту: "Спадщина, визнана судом вiдумерлою, переходить у власнiсть територiальної громади за мiсцем вiдкриття спадщини".

     15. В абзацi першому пiдпункту 1.18.5 пункту 1.18 статтi 1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) слова "або безстроково" виключити.

     16. Абзац одинадцятий статтi 1 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267) викласти в такiй редакцiї:

     "мiсцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для передачi електричної енергiї вiд магiстральної електричної мережi до споживача".

     17. В абзацi першому частини першої статтi 5 Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67) слова "передаються новому власнику шляхом повного iндосаменту" замiнити словами "передаються у порядку, встановленому для вiдступлення права вимоги (цесiї)".

     18. У статтi 16 Закону України "Про трансплантацiю органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людинi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377):

     1) у першому реченнi частини першої слова "заявити про згоду або про" замiнити словами "дати письмову згоду або";

     2) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Фiзична особа має право розпорядитися щодо передачi пiсля її смертi органiв та iнших анатомiчних матерiалiв її тiла науковим, медичним або навчальним закладам".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою.

     19. У Законi України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114):

     1) статтю 17 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Право власностi на скарб, що є пам'яткою, визначається в порядку, встановленому Цивiльним кодексом України".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     2) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Примусове вiдчуження або викуп пам'яток

     1. Якщо в результатi дiй або бездiяльностi власника пам'ятки їй загрожує пошкодження або знищення, державний орган з питань охорони пам'яток iсторiї та культури робить власнику пам'ятки вiдповiдне попередження.

     2. Якщо власник пам'ятки не вживе заходiв щодо її збереження, зокрема у зв'язку з неможливiстю створення необхiдних для цього умов, суд за позовом державного органу з питань охорони пам'яток iсторiї та культури може постановити рiшення про її викуп.

     3. У разi невiдкладної необхiдностi забезпечення умов для збереження пам'ятки позов про її викуп може бути пред'явлено без попередження.

     4. Викуплена пам'ятка переходить у власнiсть держави.

     Викупна цiна пам'ятки визначається за згодою сторiн, а в разi спору - судом".

     20. У Законi України "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375):

     1) частину другу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Право власностi на об'єкт незавершеного будiвництва виникає у покупця з моменту державної реєстрацiї договору купiвлi-продажу";

     2) у текстi Закону слова "статутний фонд" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "статутний капiтал" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     21. Пункт 1 частини другої статтi 60 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30) викласти в такiй редакцiї:

     "1) вiдомостi про банкiвськi рахунки клiєнтiв, у тому числi кореспондентськi рахунки банкiв у Нацiональному банку України".

     22. У Законi України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102):

     1) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Право на допомогу на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування

     Допомога на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування, призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi позбавленi батькiвського пiклування";

     2) у текстi Закону слова "якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням" замiнити словами "над якими встановлено опiку чи пiклування".

     23. У пунктi 6.2 статтi 6 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137) слова "та за згодою цих банкiв" виключити.

     24. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50):

     1) у статтi 4:

     назву та абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Предмет договору страхування

     Предметом договору страхування можуть бути майновi iнтереси, що не суперечать закону i пов'язанi";

     в абзацi другому слова "додатковою пенсiєю страхувальника або застрахованої особи" замiнити словами "пенсiйним забезпеченням";

     2) в останньому реченнi частини сiмнадцятої статтi 9 слово "об'єкта" замiнити словами "предмета договору страхування";

     3) у першому реченнi частини першої статтi 11 слово "Об'єкт" замiнити словами "Предмет договору";

     4) у частинi шостiй статтi 12 слово "об'єкти" замiнити словами "предмет договору";

     5) абзац шостий частини четвертої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "зазначення предмета договору страхування";

     6) абзац другий частини другої статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "предмет договору страхування";

     7) у частинi першiй статтi 20:

     друге речення пункту 3 доповнити словами "або законом";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) не розголошувати вiдомостей про страхувальника та його майнове становище, крiм випадкiв, встановлених законом";

     8) пункт 3 частини першої статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "3) при укладеннi договору страхування повiдомити страховика про iншi чиннi договори страхування щодо цього предмета договору";

     9) у частинi третiй статтi 22 слова "чинного законодавства" замiнити словом "закону";

     10) назву i частину першу статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Наслiдки визнання страхувальника-громадянина недiєздатним

     У разi визнання судом страхувальника-громадянина недiєздатним його права i обов'язки за договором страхування переходять до його опiкуна, а дiя договору страхування цивiльної вiдповiдальностi припиняється з моменту визнання особи недiєздатною";

     11) у частинi першiй статтi 25 слова "або законодавством" виключити;

     12) у статтi 26:

     у частинi першiй:

     у пунктi 3 слово "об'єкт" замiнити словами "предмет договору";

     у пунктi 6 слова "законодавством України" замiнити словом "законом";

     у частинi другiй слова "законодавству України" замiнити словом "закону";

     13) у пунктi 2 частини другої статтi 29 слово "об'єктом" замiнити словом "предметом";

     14) у частинi чотирнадцятiй статтi 30 слово "об'єктом" замiнити словами "предметом договору";

     15) у текстi Закону (крiм пункту 29 частини першої статтi 7 та статтi 44) слово "громадянин" та слова "страхувальник-громадянин" у всiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "фiзична особа" та "страхувальник - фiзична особа" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     25. У Законi України "Про питну воду та питне водопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95):

     1) в абзацi десятому частини першої статтi 7 слова "тимчасового припинення чи заборони" замiнити словами "обмеження, тимчасової заборони (зупинення)";

     2) в абзацi третьому статтi 12 слова "чи припинення" замiнити словом "(зупинення)".

     26. У Законi України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258):

     1) статтю 27 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Якщо строк зберiгання зерна визначено моментом пред'явлення власником зерна вимоги про його повернення, зерновий склад має право зi спливом звичайного за цих обставин строку зберiгання вимагати вiд власника зерна забрати це зерно в розумний строк";

     2) у частинi другiй статтi 28 слова "вiдшкодування понесених витрат" замiнити словами "пропорцiйну частину плати";

     3) частину другу статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Власник зерна, який не передав його на зберiгання у визначений договором строк, зобов'язаний вiдшкодувати зерновому складу збитки, завданi йому у зв'язку з тим, що зберiгання не вiдбулося, якщо вiн у розумний строк не попередив останнього про вiдмову вiд договору зберiгання";

     4) статтю 30 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "При безоплатному зберiганнi власник зерна зобов'язаний вiдшкодувати зерновому складу здiйсненi ним витрати на зберiгання зерна, якщо iнше не встановлено договором".

     II. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про власнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 562, N 48, ст. 660; 1993 р., N 13, ст. 115, N 26, ст. 277; 1994 р., N 38, ст. 353; 1995 р., N 13, ст. 85; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2004 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 16, ст. 259);

     Постанову Верховної Ради Української РСР "Про введення в дiю Закону Української РСР "Про власнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 250);

     Закон України "Про майнову вiдповiдальнiсть за порушення умов договору пiдряду (контракту) про виконання робiт на будiвництвi об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267).

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Юридичнi особи, якi створено до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом року з дня набрання чинностi цим Законом привести свої статути у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     До приведення статутiв у вiдповiднiсть iз цим Законом юридичнi особи керуються положеннями дiючих статутiв у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Реєстрацiйний збiр не стягується за проведення державної реєстрацiї змiн, що вносяться до статутiв юридичних осiб у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть iз цим Законом.

 

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
27 квiтня 2007 року
N 997-V
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.