ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо використання печаток юридичними особами та фiзичними особами - пiдприємцями

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) главу 12 доповнити статтею 16624 такого змiсту:

     "Стаття 16624. Незаконнi вимоги до документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування

     Вимога посадової особи органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування про наявнiсть на документi, що подається суб'єктом господарювання, вiдбитка його печатки або нотарiального засвiдчення вiрностi копiї документа, якщо обов'язковiсть такого нотарiального засвiдчення не встановлена законом, або вiдмова у прийняттi документа у зв'язку з вiдсутнiстю на ньому вiдбитка печатки суб'єкта господарювання або нотарiального засвiдчення вiрностi копiї документа, якщо обов'язковiсть такого нотарiального засвiдчення не встановлена законом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтю 1892 виключити;

     3) статтю 221 пiсля цифр "16623" доповнити цифрами "16624";

     4) у частинi першiй статтi 222 цифри "1892" виключити;

     5) у пунктi 1 частини першої статтi 255 абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi (статтi 16610, 16612, 16621, 18838, 18845)" пiсля цифр "16621" доповнити цифрами "16624".

     2. У частинi третiй статтi 28 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слова "ним" i "та посвiдчується печаткою пiдприємства, органiзацiї (за наявностi)" виключити.

     3. Текст статтi 581 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй дiяльностi печатки. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.

     2. Вiдбиток печатки не може бути обов'язковим реквiзитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування. Копiя документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування, вважається засвiдченою у встановленому порядку, якщо на такiй копiї проставлено пiдпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий пiдпис фiзичної особи - пiдприємця. Орган державної влади або орган мiсцевого самоврядування не вправi вимагати нотарiального засвiдчення вiрностi копiї документа у разi, якщо така вимога не встановлена законом.

     3. Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки суб'єкта господарювання на документi не створює юридичних наслiдкiв.

     4. Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здiйснюється без одержання будь-яких документiв дозвiльного характеру".

     4. Абзац третiй частини другої статтi 207 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) виключити.

     5. У частинi третiй статтi 42 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) слова "з прикладенням печатки юридичної особи (за наявностi)" виключити.

     6. Частину третю статтi 58 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Довiреностi вiд iменi осiб приватного права видаються за пiдписом керiвника або iншої уповноваженої на те особи. Довiреностi вiд iменi особи публiчного права видаються за пiдписом керiвника або iншої уповноваженої на те особи i засвiдчуються печаткою такої особи публiчного права (за наявностi)".

     7. Друге речення частини третьої статтi 13 Закону України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206; 2014 р., N 34, ст. 1172) виключити.

     8. У Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 1 статтi 9 слова "i завiрених печаткою у встановленому порядку" замiнити словами "уповноваженою особою вiдповiдного суб'єкта господарювання";

     2) у пунктi 7 статтi 17 слова "пiдписаних i завiрених печаткою (за наявностi)" виключити.

     9. У частинi п'ятiй статтi 5 Закону України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63; 2011 р., N 4, ст. 21; 2013 р., N 51, ст. 716; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712, N 24, ст. 885):

     1) третє речення абзацу третього виключити;

     2) друге речення абзацу четвертого виключити.

     10. Частину шосту статтi 4 Закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78) викласти в такiй редакцiї:

     "Об'єднання є юридичною особою, що створюється вiдповiдно до закону".

     11. У Законi України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2014 р., N 28, ст. 935):

     1) у статтi 38:

     у пунктi 8 частини другої слова "та печатка" виключити;

     у частинi четвертiй слова "завiрений печаткою юридичної особи або нотарiально" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 40 слова "завiрений печаткою юридичної особи або нотарiально" виключити.

     12. У третьому реченнi пункту 11 роздiлу V "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1) слова "засвiдченими печаткою такої органiзацiї, спiлки" виключити.

     13. У частинi п'ятiй статтi 31 Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337):

     1) у пунктi 7 слова "пiдпис на бюлетенi уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвiдчений печаткою такої юридичної особи, а" виключити;

     2) пункт 8 пiсля слова "пiдпису" доповнити словами "учасника корпоративного фонду - фiзичної особи".

     14. У частинi восьмiй статтi 22 Закону України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517) слова "печаткою та" виключити.

     15. У Законi України "Про аграрнi розписки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 50, ст. 695; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     1) у пунктi 8 частини другої статтi 4 слова "та печатка" виключити;

     2) у пунктi 8 частини першої статтi 6 слова "та печатка" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 11 слова "та печаткою (за наявностi)" виключити;

     4) у статтi 12:

     у частинi шостiй слова "та печаткою (за наявностi)" виключити;

     у частинi десятiй слова "та печатками (за наявностi)" виключити;

     5) у статтi 14 слова "та печаткою" виключити.

     16. У частинi першiй статтi 7 Закону України "Про утилiзацiю транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 719):

     1) в абзацi восьмому слова "засвiдченої печаткою" замiнити словами "оригiналу або засвiдченої пiдписом керiвника";

     2) в абзацi дев'ятому слово "печаткою" замiнити словами "пiдписом керiвника".

     17. В абзацi другому частини п'ятої статтi 11 Закону України "Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 29, ст. 262) слова "i печаткою" та "(за її наявностi)" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 березня 2017 року
N 1982-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.