ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про утилiзацiю транспортних засобiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 сiчня 2014 року N 719-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 80-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1982-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади дiяльностi, пов'язаної з утилiзацiєю транспортних засобiв на територiї України з метою забезпечення екологiчної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, життя та здоров'я громадян.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) мережа утилiзацiї транспортних засобiв - сукупнiсть пунктiв прийому та розбирання транспортних засобiв, органiзованих з метою утилiзацiї транспортних засобiв суб'єктом господарювання;

     2) переробка - вторинна обробка у виробничому процесi вiдпрацьованих матерiалiв з вiдновленням їх попереднiх властивостей або для використання в iнших цiлях;

     3) повторне використання - послiдовнiсть виробничих операцiй, завдяки якiй компоненти з транспортного засобу з вiдпрацьованим ресурсом пiсля вiдповiдної переробки можуть бути використанi для того самого призначення;

     4) пункт прийому транспортних засобiв (пункт прийому) - пункт, органiзований суб'єктом господарювання для приймання транспортних засобiв, що утилiзуються, вiд їх власникiв, зберiгання та подальшої передачi таких транспортних засобiв до пунктiв розбирання;

     5) пункт розбирання транспортних засобiв (пункт розбирання) - пункт, органiзований суб'єктом господарювання, де здiйснюється розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, а також операцiї з поводження з вiдходами, що утворилися у процесi розбирання;

     6) розбирання транспортних засобiв - виконання операцiй на пунктi розбирання транспортних засобiв щодо:

     усунення з транспортних засобiв небезпечних елементiв i речовин, у тому числi рiдин та газiв;

     зняття з транспортних засобiв елементiв обладнання та частин, придатних до повторного використання;

     сортування складових частин та елементiв розiбраного транспортного засобу для повторного використання, переробки та утилiзацiї;

     7) транспортнi засоби - колiснi транспортнi засоби, якi класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8703, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     8) утилiзацiя транспортних засобiв - комплекс робiт з приймання, зберiгання, перевезення, демонтажу та розбирання транспортних засобiв на складовi частини та елементи i сортування з метою подальшої їх утилiзацiї вiдповiдно до вимог законодавства про вiдходи.

     Стаття 2. Визначення суб'єктiв господарювання, що мають право здiйснювати дiяльнiсть з утилiзацiї транспортних засобiв

     1. Право на здiйснення утилiзацiї транспортних засобiв мають суб'єкти господарювання, якi зареєстрованi в установленому законом порядку та здiйснюють такi види дiяльностi:

     приймання транспортних засобiв на утилiзацiю;

     та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, з дотриманням вимог законодавства про вiдходи.

     2. Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, повиннi забезпечити утилiзацiю або видалення вiдходiв, що утворилися у процесi розбирання транспортних засобiв, самостiйно та/або шляхом укладення договорiв iз суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiї на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами та/або на право провадження дiяльностi, пов'язаної iз збиранням i заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, щодо утилiзацiї або видалення вiдходiв, що утворилися у процесi розбирання транспортних засобiв.

     3. Прийом та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, не є виключними видами дiяльностi суб'єктiв господарювання, що надають послуги з утилiзацiї транспортних засобiв, i може здiйснюватися одночасно з iншими видами дiяльностi таких суб'єктiв, якщо iнше не заборонено законом.

     Стаття 3. Вимоги до пунктiв прийому транспортних засобiв

     1. Пункт прийому транспортних засобiв повинен:

     1) мати спецiально вiдведенi вiдповiдно обладнанi мiсця (майданчики, складськi примiщення) для приймання та зберiгання транспортних засобiв, якi повиннi бути вкритi неруйнiвним i непроникним для небезпечних речовин матерiалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полiмербетоном), облаштованi ливневою каналiзацiєю;

     2) розташовуватися на облаштованiй для здiйснення прийому транспортних засобiв земельнiй дiлянцi площею не менш як 500 квадратних метрiв;

     3) здiйснювати приймання, складування та зберiгання транспортних засобiв, що утилiзуються, таким чином, щоб унеможливити пошкодження компонентiв та витiкання технiчних рiдин;

     4) здiйснювати доставку прийнятих на зберiгання транспортних засобiв, що утилiзуються, до пунктiв розбирання;

     5) бути внесений до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються;

     6) щороку, до 1 квiтня року, що настає за звiтним, подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, звiт про транспортнi засоби, прийнятi ним на утилiзацiю протягом звiтного перiоду.

     Стаття 4. Вимоги до пунктiв розбирання транспортних засобiв

     1. Пункт розбирання транспортних засобiв повинен:

     1) мати спецiально вiдведенi вiдповiдно обладнанi мiсця (майданчики, складськi примiщення) для накопичення та зберiгання транспортних засобiв, якi повиннi бути вкритi неруйнiвним i непроникним для небезпечних речовин матерiалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полiмербетоном), облаштованi ливневою каналiзацiєю;

     2) розташовуватися на земельнiй дiлянцi площею не менш як 1000 квадратних метрiв i мати виробничi примiщення для розбирання на складовi частини транспортних засобiв, що утилiзуються;

     3) мати складськi примiщення, якi повиннi бути обладнанi припливно-витяжною вентиляцiєю, засобами протипожежної безпеки, засобами iндивiдуального захисту персоналу, який працює з небезпечними вiдходами, та вiдповiдними iнструкцiями з технiки безпеки;

     4) мати спецiально вiдведенi та вiдповiдно обладнанi мiсця (майданчики, складськi примiщення) для зберiгання небезпечних вiдходiв, якi повиннi бути обладнанi стацiонарними або пересувними вантажно-розвантажувальними механiзмами;

     5) забезпечувати утилiзацiю або видалення вiдходiв, що утворилися у процесi розбирання транспортних засобiв, самостiйно або шляхом укладення договорiв iз суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiї на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами та/або на право провадження дiяльностi, пов'язаної iз збиранням i заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, щодо утилiзацiї або видалення вiдходiв, що утворилися у процесi розбирання транспортних засобiв;

     6) бути внесений до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються;

     7) мати систему екологiчного менеджменту, сертифiковану за стандартами Мiжнародної органiзацiї iз стандартизацiї (ISO) серiї 1400 або за аналогiчним нацiональним стандартом.

     2. Пункт розбирання транспортних засобiв здiйснює:

     1) приймання, складування та зберiгання транспортних засобiв, що утилiзуються, таким чином, щоб унеможливити пошкодження компонентiв та витiкання технiчних рiдин;

     2) розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, на складовi частини та елементи, яке дасть змогу у подальшому забезпечити їх утилiзацiю та/або захоронення спецiалiзованими пiдприємствами, дiяльнiсть яких вiдповiдає вимогам законодавства про вiдходи;

     3) перевезення вiдходiв, що утворилися у процесi розбирання прийнятих на утилiзацiю транспортних засобiв, вiд мiсць приймання до пiдприємств, що здiйснюють пiдготовку до утилiзацiї та утилiзацiю складових частин та елементiв транспортних засобiв, окремо вiд побутового та промислового смiття, а також забезпечує недопущення зливання технiчних рiдин i мастил у систему каналiзацiї;

     4) щороку до 1 квiтня року, що настає за звiтним, надання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, звiту про транспортнi засоби, утилiзованi ним протягом звiтного перiоду.

     3. Пункт розбирання транспортних засобiв у своїй дiяльностi повинен застосовувати такi технологiчнi процеси при поводженнi iз складовими частинами та елементами, що утворюються у процесi утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв:

     1) демонтаж акумуляторних батарей i ємностей iз зрiдженим газом (за наявностi);

     2) видалення або нейтралiзацiю вибухонебезпечних компонентiв (зокрема, подушок безпеки);

     3) окреме зливання та зберiгання рiдин, у тому числi палива, моторного i трансмiсiйного мастила, робочих рiдин систем гiдроприводу, охолоджуючих рiдин, гальмiвних рiдин, рiдин iз системи кондицiонування та iнших рiдин, що мiстяться у транспортних засобах, якщо це не перешкоджатиме подальшому вiдновленню деталей, вузлiв i агрегатiв з використанням стацiонарних або мобiльних (модульних) установок для осушення транспортних засобiв, заснованих на пневматичному принципi, з окремим збиранням рiдин;

     4) демонтаж усiх компонентiв, що мiстять ртуть;

     5) демонтаж усiх компонентiв, що мiстять екологiчно небезпечнi матерiали i мають вiдповiдне маркування, або зазначених у керiвництвi з демонтажу, що пiдлягають демонтажу на стадiї пiдготовки до утилiзацiї;

     6) демонтаж каталiтичних нейтралiзаторiв i сажових фiльтрiв;

     7) демонтаж металевих деталей, що мiстять мiдь, алюмiнiй чи магнiй, якщо такi метали не можуть бути вiдокремленi на стадiї дроблення матерiалiв;

     8) демонтаж покришок, великих вузлiв i деталей з пластмаси (бамперiв, комбiнацiй приладiв, ємностей для рiдин), якщо такi матерiали не можуть бути вiдокремленi на стадiї дроблення, iз забезпеченням спрощення процедури їх подальшої переробки;

     9) сортування вiдходiв за видами, їх накопичення i передачу на спецiалiзованi пiдприємства, що здiйснюють вторинну переробку або захоронення (знешкодження);

     10) зберiгання твердих вiдходiв на вiдкритому майданчику або у виробничих примiщеннях з асфальтовим чи бетонним покриттям;

     11) складування акумуляторiв i мастильних фiльтрiв в окремих спецiальних контейнерах.

     Стаття 5. Державний реєстр суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються

     1. Державний реєстр суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, обробку, систематизацiю, зберiгання, захист i використання вiдомостей про суб'єктiв, що провадять та/або забезпечують провадження зазначеної дiяльностi.

     2. Державний реєстр суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, формується з метою:

     1) ведення облiку суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються;

     2) надання високоякiсних послуг з приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються;

     3) забезпечення власникiв транспортних засобiв достовiрною iнформацiєю про суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються;

     4) автоматизованого оброблення iнформацiї про суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються;

     5) надання довiдкової iнформацiї власникам транспортних засобiв.

     3. Формування та ведення Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у встановленому ним порядку.

     4. Строк розгляду документiв для внесення вiдомостей про суб'єктiв господарювання до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, становить 20 днiв з дня надходження документiв до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Для внесення до Державного реєстру вiдомостей про суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, подаються такi документи:

     1) заява довiльної форми (на бланку заявника);

     2) вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища) про наявнiсть:

     матерiально-технiчної бази, необхiдної для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

     власних або орендованих виробничих площ (примiщень);

     професiйних i квалiфiкацiйних рiвнiв керiвникiв та працiвникiв. Кiлькiсть працiвникiв, якi працюють у суб'єкта господарювання у вiдповiднiй галузi, не може становити менше п'яти осiб (без урахування керiвникiв);

     3) копiя документа, що пiдтверджує наявнiсть системи екологiчного менеджменту, сертифiкованої за стандартами Мiжнародної органiзацiї iз стандартизацiї (ISO) серiї 1400 або за аналогiчним нацiональним стандартом;

     4) перелiк нормативно-методичної документацiї, що використовується при розбираннi транспортних засобiв (для суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються).

     Про результати розгляду документiв для внесення вiдомостей про суб'єктiв господарювання до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, повiдомляє суб'єкта господарювання листом.

     У разi вiдмови у внесеннi до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, направляє заявнику лист з обґрунтуванням такої вiдмови за пiдписом уповноваженої особи.

     Пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову у внесеннi до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, є:

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих заявником;

     недостатнiсть квалiфiкованих фахiвцiв для здiйснення такої дiяльностi вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     невiдповiднiсть матерiально-технiчної бази заявника вимогам порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Строк внесення до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, становить п'ять рокiв.

     Внесення до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, провадиться на безоплатнiй основi.

     Стаття 6. Вимоги до суб'єктiв господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортнi засоби та беруть на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв власного виробництва, та порядок їх реєстрацiї

     1. Суб'єкт господарювання, що виробляє (виготовляє) транспортнi засоби, може взяти на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв власного виробництва вiдповiдно до цього Закону за умови, що вiн вiдповiдає таким вимогам:

     1) здiйснює операцiї iз нанесення iндивiдуального iдентифiкацiйного номера (VIN) на нероз'ємнi складовi кузова (кабiни) або шасi чи на спецiально виготовленi номернi таблички транспортних засобiв;

     2) здiйснює на територiї України виробництво транспортних засобiв, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8703, 8704 та 8705 згiдно з УКТ ЗЕД:

     за технологiєю, що включає зварювання (виготовлення методом нероз'ємного з'єднання) кузова або кабiни, фарбування кузова або кабiни та складання транспортного засобу;

     та/або за технологiєю промислового складання автомобiлiв з використанням кузовiв за кодами товарної категорiї 8707 10 10 i товарної пiдкатегорiї 8707 90 10 00 згiдно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територiю України "для промислового складання моторних транспортних засобiв" вiдповiдно до Митного тарифу України, та виконує Програму створення та/або модернiзацiї виробничих потужностей та робочих мiсць вiдповiдно до чинного законодавства.

     У технологiчних i виробничих операцiях для товарiв за кодами товарних позицiй 8704 та 8705 згiдно з УКТ ЗЕД замiсть виготовлення та фарбування кузова або кабiни допускається виконання технологiчних операцiй з виготовлення рами з пiдвiскою та мостами.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, веде реєстр пiдприємств, що виробляють (виготовляють) транспортнi засоби та взяли на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв власного виробництва (далi - Реєстр). Форма та порядок ведення Реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику.

     3. Внесення суб'єктiв господарювання до Реєстру вiдбувається на пiдставi заяви, що складається за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, у такому порядку:

     1) суб'єкт господарювання, визначений частиною першою цiєї статтi, подає заяву про внесення його до Реєстру;

     2) у заявi зазначаються вiдомостi про:

     здiйснення заявником операцiй iз нанесення iндивiдуального iдентифiкацiйного номера та виробництва (виготовлення) транспортних засобiв згiдно з частиною першою цiєї статтi;

     перелiк моделей транспортних засобiв, що виробляються (виготовляються) заявником за технологiєю, визначеною пунктом 2 частини першої цiєї статтi;

     кiлькiсть i територiальне розмiщення пунктiв прийому та пунктiв розбирання згiдно з частиною дев'ятою цiєї статтi;

     3) до заяви додаються:

     виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     план (стратегiя) щодо координацiї дiй i технiчних заходiв, якi здiйснюються пiд час демонтажу, дроблення та iнших аналогiчних процесiв, перероблення та вiдновлення матерiалiв для повторного їх використання, що розробляється суб'єктами господарювання, якi здiйснюють утилiзацiю транспортних засобiв;

     документи, що пiдтверджують наявнiсть у заявника виробничих потужностей, необхiдних для виконання виробничих i технологiчних операцiй, визначених пунктом 2 частини першої цiєї статтi;

     документи, що пiдтверджують наявнiсть i кiлькiсть пунктiв прийому та пунктiв розбирання, згiдно з частиною дев'ятою цiєї статтi;

     вiдомостi про прогнознi обсяги виробництва (виготовлення) транспортних засобiв, призначених для продажу на внутрiшньому ринку України, за технологiєю, визначеною пунктом 2 частини першої цiєї статтi, з розподiлом за моделями, на наступнi три роки;

     4) заява та доданi до заяви документи розглядаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, протягом 15 днiв з дня їх отримання цим органом;

     5) за результатами розгляду заяви та доданих до заяви документiв приймається рiшення про внесення або вiдмову у внесеннi заявника до Реєстру.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, має право вiдмовити заявнику у внесеннi його до Реєстру, якщо заявник не вiдповiдає вимогам, встановленим частиною першою цiєї статтi, та/або не подав у повному обсязi документи чи вiдомостi, визначенi пунктами 2, 3 та 5 частини третьої цiєї статтi.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, приймає рiшення про внесення до Реєстру або про вiдмову у внесеннi до Реєстру заявника та надсилає йому вiдповiдне повiдомлення протягом трьох днiв з дня прийняття такого рiшення.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, наступного дня пiсля прийняття вiдповiдного рiшення розмiщує перелiк суб'єктiв господарювання, внесених до Реєстру, на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та щокварталу, до 10 числа мiсяця, наступного за кварталом, повiдомляє про це митнi органи, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, та Мiнiстерство внутрiшнiх справ України.

(частина шоста статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     7. Суб'єкт господарювання, внесений до Реєстру, до 1 березня поточного року подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, звiт про виробництво транспортних засобiв за технологiєю, визначеною пунктом 2 частини першої цiєї статтi, та звiт про виконання зобов'язань, передбачених частиною дев'ятою цiєї статтi.

     Форма та порядок подання звiтiв встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику.

     8. Суб'єкт господарювання може бути виключений з Реєстру у разi:

     1) виявлення невiдповiдностi вимогам;

     2) припинення виробництва транспортних засобiв за технологiєю, визначеною пунктом 2 частини першої цiєї статтi;

     3) невиконання такою особою зобов'язань, передбачених частиною дев'ятою цiєї статтi.

     Суб'єкт господарювання виключається з Реєстру у разi його лiквiдацiї.

     Рiшення про виключення суб'єкта господарювання з Реєстру має бути вмотивовано обґрунтованим, про що заявник повiдомляється протягом трьох днiв з дня прийняття такого рiшення.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, протягом трьох днiв з дня прийняття рiшення про виключення iз Реєстру повiдомляє про таке рiшення митнi органи, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, та Мiнiстерство внутрiшнiх справ України.

(абзац сьомий частини восьмої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     9. Суб'єкт господарювання, що виробляє (виготовляє) транспортнi засоби та взяв на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв власного виробництва вiдповiдно до цього Закону, за власний рахунок самостiйно або шляхом укладення договору забезпечує:

     1) органiзацiю пунктiв прийому транспортних засобiв, якi були виробленi таким суб'єктом господарювання:

     на територiї Автономної Республiки Крим, мiст Києва та Севастополя та кожної з областей України, а також у кожному населеному пунктi України з чисельнiстю населення не менше 50 тисяч осiб - для транспортних засобiв, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8703 згiдно з УКТ ЗЕД;

     на територiї Автономної Республiки Крим та не менше нiж у чотирьох областях України - для транспортних засобiв, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     2) органiзацiю пунктiв розбирання транспортних засобiв, якi були виробленi таким суб'єктом господарювання:

     на територiї Автономної Республiки Крим та кожної з областей України - для транспортних засобiв, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8703 згiдно з УКТ ЗЕД;

     на територiї Автономної Республiки Крим та не менше нiж у чотирьох областях України - для транспортних засобiв, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД;

     3) приймання на утилiзацiю транспортних засобiв, якi були виробленi таким суб'єктом господарювання, в органiзованих ним пунктах прийому;

     4) доставку транспортних засобiв вiд пунктiв прийому до пунктiв розбирання;

     5) оприлюднення iнформацiї про органiзованi таким суб'єктом господарювання пункти прийому та пункти розбирання в засобах масової iнформацiї, у тому числi на своєму веб-сайтi.

     10. Суб'єкти господарювання, що виробляють транспортнi засоби, повиннi забезпечити мережу пунктiв розбирання транспортних засобiв методичними вказiвками щодо розбирання транспортних засобiв.

     Стаття 7. Порядок передачi транспортного засобу, що утилiзується, до пункту прийому

     1. Передача транспортного засобу, що утилiзується, до пункту прийому здiйснюється власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою пiсля зняття такого транспортного засобу з облiку у вiдповiдному пiдроздiлi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки дорожнього руху, або у пiдроздiлах уповноваженого органу, яким проведено вiдомчу реєстрацiю транспортного засобу.

     Передача до пункту прийому транспортних засобiв, що належать фiзичним особам, здiйснюється на пiдставi таких документiв:

     1) паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу власника (представника власника);

     2) нотарiально засвiдченого документа про уповноваження власником на передачу транспортного засобу, що утилiзується, до пункту прийому представника (у разi здiйснення передачi уповноваженою особою);

     3) свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу або iншого документа про реєстрацiю, або реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу на пластиковiй основi, з вiдмiткою про зняття його з облiку у вiдповiдному пiдроздiлi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки дорожнього руху, або у пiдроздiлах уповноваженого органу, яким проведено вiдомчу реєстрацiю транспортного засобу.

     Передача до пункту прийому транспортних засобiв, що належать юридичним особам, здiйснюється на пiдставi таких документiв:

     а) паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу керiвника (iншого представника) юридичної особи;

     б) оригiналу або засвiдченої пiдписом керiвника юридичної особи або нотарiально копiї документа про уповноваження юридичною особою на передачу транспортного засобу, що утилiзується, до пункту прийому її представника (протокол, наказ, довiренiсть тощо);

(абзац восьмий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1982-VIII)

     в) свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу або iншого документа про реєстрацiю, або реєстрацiйної картки, що додається до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу на пластиковiй основi, з вiдмiткою про зняття його з облiку у вiдповiдному пiдроздiлi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки дорожнього руху, або у пiдроздiлах уповноваженого органу, яким проведено вiдомчу реєстрацiю транспортного засобу, та копiї такого документа, засвiдченої пiдписом керiвника юридичної особи або нотарiально.

(абзац дев'ятий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1982-VIII)

     2. Передачу до пункту прийому знятого з облiку транспортного засобу, яким була забезпечена в установленому порядку особа з iнвалiднiстю або дитина з iнвалiднiстю, здiйснює орган соцiального захисту населення, на облiковому рахунку якого перебував зазначений транспортний засiб, iз представленням свого письмового розпорядження про здачу на утилiзацiю транспортного засобу згiдно з актом його огляду в територiальному органi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та свiдоцтва про державну реєстрацiю транспортного засобу або iншого документа про реєстрацiю з вiдмiткою про зняття з облiку у вiдповiдному пiдроздiлi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки дорожнього руху, або у пiдроздiлах уповноваженого органу, яким проведено вiдомчу реєстрацiю транспортного засобу. У такий самий спосiб здiйснюється передача до пункту прийому знятого з експлуатацiї транспортного засобу, який був виданий особi, iнвалiднiсть якої пов'язана з трудовим калiцтвом внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання, робочим органом Фонду соцiального страхування України.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     3. Передачу до пункту прийому знятого з облiку транспортного засобу спецiального призначення (швидка медична допомога та для потреб пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, пожежної i техногенної безпеки), оплата вартостi якого здiйснювалася за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, здiйснює суб'єкт господарювання, на облiковому рахунку якого знаходився цей транспортний засiб, iз представленням свого письмового розпорядження про здачу на утилiзацiю транспортного засобу згiдно з актом його огляду в територiальному органi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та свiдоцтва про державну реєстрацiю транспортного засобу (або iншого документа про реєстрацiю) з вiдмiткою про зняття з облiку у вiдповiдному пiдроздiлi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки дорожнього руху, або у пiдроздiлах уповноваженого органу, яким проведено вiдомчу реєстрацiю транспортного засобу.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     4. При прийняттi на утилiзацiю транспортного засобу пункт прийому видає власнику транспортного засобу або уповноваженiй ним особi довiдку про прийняття транспортного засобу на утилiзацiю. Довiдка про прийняття транспортного засобу на утилiзацiю оформлюється у трьох примiрниках, два з яких видаються власнику транспортного засобу, а третiй залишається в особи, яка утримує пункт прийому.

     5. При прийняттi на утилiзацiю транспортного засобу пункт прийому не має права стягувати з власника плату за утилiзацiю такого транспортного засобу.

     6. У разi виключення суб'єкта господарювання, що взяв на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв, з Реєстру, власник транспортного засобу має право передати такий транспортний засiб за мiсцем його реєстрацiї на утилiзацiю до будь-якого пункту прийому, внесеного до Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються. У такому разi зазначений пункт прийому має право на компенсацiю витрат за утилiзацiю такого транспортного засобу.

     7. Витрати пунктiв прийому транспортних засобiв, зазначених у частинi шостiй цiєї статтi, за утилiзацiю таких транспортних засобiв компенсуються за рахунок коштiв вiд сплати екологiчного податку за утилiзацiю транспортних засобiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(дiю частини сьомої статтi 7 зупинено згiдно iз Законом України вiд 16.01.2014р. N 719-VII, дiю частини сьомої статтi 7 зупинено на 2015 рiк згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 80-VIII)

     Стаття 8. Контроль i нагляд у сферi утилiзацiї транспортних засобiв

     1. Державний контроль у сферi утилiзацiї транспортних засобiв здiйснюють у межах повноважень, визначених законом, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища:

     1) забезпечує впровадження системи управлiння у сферi утилiзацiї вiдходiв, що утворилися у процесi утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     2) спiльно органiзовує з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України монiторинг транспортування, розбирання транспортних засобiв, утворення, збирання та утилiзацiї вiдходiв, якi утворилися у процесi утилiзацiї транспортних засобiв;

     3) розробляє програму повторного використання та утилiзацiї транспортних засобiв та програми з утилiзацiї окремих компонентiв (акумуляторiв, шин тощо);

     4) контролює дiяльнiсть осiб, якi взяли на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, проводить реєстрацiю та веде реєстр пiдприємств, якi взяли на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв.

     Стаття 9. Вiдповiдальнiсть за невиконання зобов'язань з утилiзацiї транспортних засобiв

     1. Суб'єкт господарювання, який взяв на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю знятих з облiку транспортних засобiв вiдповiдно до цього Закону, або його правонаступник вiдшкодовує власнику такого транспортного засобу документально пiдтвердженi витрати, що були ним здiйсненi у зв'язку з утилiзацiєю такого транспортного засобу у разi вiдмови вiд його утилiзацiї.

     2. У разi припинення шляхом реорганiзацiї суб'єкта господарювання, який взяв на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю транспортних засобiв вiдповiдно до цього Закону, правонаступник такого суб'єкта господарювання не вправi вiдмовитися вiд виконання зобов'язань, передбачених частиною дев'ятою статтi 6 цього Закону, та здiйснює утилiзацiю транспортних засобiв у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

     3. Порушення правил утилiзацiї транспортних засобiв тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену чинним законодавством.

     Стаття 10. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 421-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.