ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2015 рiк

     Стаття 1. Визначити на 2015 рiк:

     доходи Державного бюджету України у сумi 475.939.248,7 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 451.881.852,5 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 24.057.396,2 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону;

     видатки Державного бюджету України у сумi 527.893.651 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 502.047.280,5 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 25.846.370,5 тис. гривень;

     повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 4.025.821,3 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.015.454,7 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.010.366,6 тис. гривень;

     надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 15.741.019 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.652.631,1 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 14.088.387,9 тис. гривень;

     граничний обсяг дефiциту Державного бюджету України у сумi 63.669.600 тис. гривень, у тому числi граничний обсяг дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 49.802.604,4 тис. гривень та граничний обсяг дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 13.866.995,6 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону;

     оборотний залишок бюджетних коштiв у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Стаття 2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2015 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами, розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями, розподiл видаткiв на здiйснення правосуддя в розрiзi мiсцевих та апеляцiйних судiв згiдно з додатками N 3, N 4, N 5 i N 8 до цього Закону.

     Стаття 3. Затвердити на 2015 рiк мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатками N 6, N 7 до цього Закону.

     Стаття 4. Затвердити перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою до спецiального фонду Державного бюджету України у 2015 роцi вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних програм (проектiв) згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України вносити змiни до розпису державного бюджету з метою вiдображення фактичного надходження у 2015 роцi таких кредитiв (позик) та витрат за вiдповiдними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитiв (позик) у 2015 роцi, затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженого з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здiйснення за спецiальним фондом державного бюджету перерозподiлу видаткiв бюджету i надання кредитiв з бюджету за вiдповiдними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштiв державного бюджету або мiж головними розпорядниками коштiв державного бюджету.

     Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг державного боргу в сумi 1.176.060.356,4 тис. гривень.

     Стаття 6. Установити, що у 2015 роцi державнi гарантiї можуть надаватися в обсязi до 25.000.000 тис. гривень за такими напрямами:

     1) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування iнвестицiйних проектiв та програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави.

     Програми, пов'язанi iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України до надання державних гарантiй.

     Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рiшення про надання державних гарантiй для фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть звiльнятися вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

     2) на пiдставi мiжнародних договорiв України за такими можливими напрямами: фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, iнфраструктурних та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України, проектiв, спрямованих на пiдвищення енергоефективностi та змiцнення конкурентних переваг українських пiдприємств.

     Стаття 7. Установити у 2015 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2015 року - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2015 року - 949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривнi.

     Стаття 8. Установити у 2015 роцi мiнiмальну заробiтну плату:

     у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;

     у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 7,29 гривнi, з 1 грудня - 8,25 гривнi.

     Стаття 9. Установити, що у 2015 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить: для працездатних осiб - 21 вiдсоток, для дiтей - 85 вiдсоткiв, для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.

     Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2015 роцi не може бути бiльше нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     У 2015 роцi здiйснюється виплата державної соцiальної допомоги, передбаченої пунктом 11 статтi 15 Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям".

     Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у 2015 роцi збiльшується вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

     Стаття 10. Установити, що у загальному фондi Державного бюджету України на 2015 рiк:

     до доходiв належать надходження, визначенi частиною другою статтi 29 Бюджетного кодексу України iз врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також податок на дохiд, який сплачують суб'єкти, що здiйснюють букмекерську дiяльнiсть, дiяльнiсть з випуску та проведення лотерей, азартних iгор (у тому числi казино), у повному обсязi, збiр з операцiй з купiвлi iноземної валюти в готiвковiй формi, надходження вiд реалiзацiї автомобiлiв, засобiв наземного, водного та повiтряного транспорту, сiльськогосподарської технiки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету, плата за користування суб'єктами малого пiдприємництва мiкрокредитами з державного бюджету;

     джерелами формування у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною першою статтi 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крiм надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числi надходження вiд реалiзацiї державних резиденцiй, державних дач, будинкiв вiдпочинку, оздоровчих закладiв, iншого нерухомого майна, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету;

     джерелами формування у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною другою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також повернення мiкрокредитiв, наданих з державного бюджету суб'єктам малого пiдприємництва.

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2015 рiк у частинi доходiв є надходження, визначенi частиною третьою статтi 29 Бюджетного кодексу України iз врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) кошти вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     2) кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату;

     3) плата за продукцiю, документи, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух";

     4) 50 вiдсоткiв коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та коштiв вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України;

     5) кошти вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та кошти вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України, отриманi понад обсяги, визначенi за загальним i спецiальним фондами державного бюджету у додатку N 1 до цього Закону;

     6) конфiскованi кошти та кошти вiд реалiзацiї конфiскованого майна, якi були привласненi корупцiйними методами.

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2015 рiку частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 15 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

     2) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження вiд державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", якi надiйшли у минулi перiоди.

     Стаття 13. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2015 рiк у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     2) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     3) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльськогосподарським товаровиробникам та iншим суб'єктам господарювання;

     4) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу, а також закупiвлi племiнних нетелiв та корiв, вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалiзацiєю сiльськогосподарським пiдприємствам на умовах фiнансового лiзингу;

     5) повернення безвiдсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу та у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам;

     6) повернення коштiв, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла, та науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв, i пеня;

     7) повернення кредитiв у сумi 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 роцi з Державного бюджету України на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у галузях економiки, у першу чергу iз впровадження передових енергозберiгаючих технологiй i технологiй з виробництва альтернативних джерел палива;

     8) повернення коштiв, наданих публiчному акцiонерному товариству "Укргiдроенерго" на поворотнiй основi для реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку.

     Стаття 14. Установити, що у 2015 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 i частини третьої статтi 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалiзацiю програм та заходiв, визначених частиною четвертою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами статей 11, 12 i 13 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 11 цього Закону);

     2) державну пiдтримку заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, у тому числi на утеплення примiщень закладiв соцiального забезпечення, розвиток мiжнародного спiвробiтництва з питань змiни клiмату (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 цього Закону);

     3) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсiв та енергозбереження; захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, пiдтвердження вiдповiдностi та управлiння якiстю; пiдтримки реалiзацiї державної екологiчної полiтики; пiдтримки реалiзацiї державної полiтики у сферi транспорту; управлiння державним кордоном та пiдтримки регiональної полiтики (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 12 цього Закону);

     4) придбання Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 12 та пунктом 7 статтi 13 цього Закону);

     5) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 13 цього Закону);

     6) збiльшення статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Украгролiзинг" для закупiвлi технiчних засобiв для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 i 3 статтi 13 цього Закону);

     7) фiнансову пiдтримку заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 13 цього Закону);

     8) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi у частинi видаткiв на пiдготовку вугледобувних пiдприємств до лiквiдацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 13 цього Закону);

     9) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 13 цього Закону);

     10) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, з метою реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 13 цього Закону);

     11) закупiвлю продукцiї, документiв, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 11 цього Закону);

     12) будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     13) пiдготовку вiйськ, створення, закупiвлю та ремонт озброєння i вiйськової технiки Збройних Сил України та iншi заходи з розвитку Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     14) реалiзацiю заходiв щодо пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави, а також на вiдновлення об'єктiв Донецької та Луганської областей (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону).

     Стаття 15. Установити, що Нацiональний банк України здiйснює розподiл прибутку до розподiлу за 2014 рiк та перераховує не пiзнiше 11 травня 2015 року до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше як 65.400.000 тис. гривень.

     Зазначене перерахування може бути частково вiдтермiноване на пiдставi звернення Нацiонального банку України у разi його погодження Мiнiстерством фiнансiв України.

     Установити, що у перiод з початку року до 11 травня 2015 року на вимогу Мiнiстерства фiнансiв України кошти у розмiрi до 25 вiдсоткiв обсягу, передбаченого в абзацi першому цiєї статтi, перераховуються Нацiональним банком України до Державного бюджету України вiдповiдно до графiка, встановленого Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 16. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 36.500.000 тис. гривень та у разi необхiдностi понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї банкiв з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 17. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 20.000.000 тис. гривень та у разi необхiдностi понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, в обмiн на цi облiгацiї векселiв, виданих Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 18. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, 100 вiдсоткiв акцiй яких перебуває у державнiй власностi, з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 19. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумi 31.500.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".

     Стаття 20. Установити, що видатки, якi здiйсненi Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi по виплатi допомоги по тимчасовiй непрацездатностi громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, станом на 1 сiчня 2015 року не пiдлягають вiдшкодуванню з Державного бюджету України.

     Стаття 21. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2015 роцi для забезпечення безперервностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2015 року у межах вiдповiдних бюджетних асигнувань Мiнiстерства оборони України дiю договорiв про закупiвлю послуг з харчування, якi дiяли у 2014 роцi.

     Стаття 22. Установити, що у 2015 роцi вартiсть робiт з утилiзацiї боєприпасiв, проведених за рахунок власних коштiв суб'єктiв господарювання - виконавцiв цих робiт, зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України як власнi надходження бюджетних установ Мiнiстерства оборони України i спрямовується на утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого використання i зберiгання, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 23. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованiсть обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 сiчня 2015 року за рiшеннями судiв, виконання яких гарантовано державою, а також за рiшеннями Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслiдками розгляду справ проти України, шляхом часткового погашення за рахунок коштiв, передбачених цим Законом на цi цiлi, у розмiрi до 10 вiдсоткiв вiд суми за зазначеними рiшеннями та видачi на решту суми фiнансових казначейських векселiв строком обiгу до семи рокiв, з вiдстроченням платежiв за цiєю заборгованiстю на два роки та вiдсотковою ставкою 3 вiдсотки рiчних. Право видачi таких векселiв надати органам, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     Стаття 24. Установити, що обсяг видаткiв, передбачених за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимiзацiї системи центральних органiв виконавчої влади та скорочення кiлькостi контролюючих органiв", розподiляється Кабiнетом Мiнiстрiв України без погодження з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету пiсля врегулювання питань оптимiзацiї системи центральних органiв виконавчої влади, лiквiдацiї надлишкових контрольно-наглядових повноважень та затвердження граничної чисельностi працiвникiв цих органiв, з вiдкриттям нових бюджетних програм та визначенням головними розпорядниками бюджетних коштiв (вiдповiдальними виконавцями) за цими бюджетними програмами новоутворених центральних органiв виконавчої влади або передачею частини бюджетних призначень органам, яким передаються функцiї, на бюджетнi програми, за якими передбаченi видатки на забезпечення їх дiяльностi.

     Видатки, передбаченi за вказаною програмою, можуть також розподiлятися Кабiнетом Мiнiстрiв України без погодження з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходiв, пов'язаних з реорганiзацiєю (лiквiдацiєю) центральних органiв виконавчої влади.

     Видатки за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимiзацiї системи центральних органiв виконавчої влади та скорочення кiлькостi контролюючих органiв" можуть збiльшуватися Кабiнетом Мiнiстрiв України без погодження з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок iнших бюджетних програм, за якими передбаченi видатки на забезпечення дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, у разi прийняття рiшень про скорочення функцiй та вiдповiдно граничної чисельностi працiвникiв цих органiв, а також виникнення економiї коштiв при виконаннi заходiв, пов'язаних з реорганiзацiєю (лiквiдацiєю) центральних органiв виконавчої влади.

     Стаття 25. Установити на 2015 рiк наступний порядок розподiлу медичної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами:

     показник обсягу медичної субвенцiї для обласного бюджету (Vzob) визначається за такими формулами:

     Vzob = Hzob х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Sex(ob) + Vzgi + Szi + Szexi,

     Hzob = (Vzu - Vzgu - Szu - Szexu) х Kzob1 х Kzob4 / Nu,

     Sex(ob) = е (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(m) + е (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(r),

     де Hzob - фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi медичної субвенцiї для обласного бюджету;

     Vzu - загальний показник обсягу медичної субвенцiї для мiсцевих бюджетiв на планований бюджетний перiод;

     Vzgu - загальний показник обсягу медичної субвенцiї мiсцевих бюджетiв згiдно iз Законом України "Про статус гiрських населених пунктiв в Українi", визначений за окремим розрахунком;

     Vzgi - обсяг медичної субвенцiї мiсцевого бюджету згiдно iз Законом України "Про статус гiрських населених пунктiв в Українi", визначений за окремим розрахунком;

     Sex(ob) - сумарний обсяг коштiв, розрахований для обласних бюджетiв для надання екстреної медичної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

     K zex(mr) - коефiцiєнт коригування частки обсягу медичної субвенцiї мiсцевих бюджетiв, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенцiї обласних бюджетiв на надання екстреної медичної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетiв мiст обласного значення K zex(m) дорiвнює 0,109, бюджетiв районiв K zex(r) - 0,085;

     K zob1 - частка обсягу медичної субвенцiї обласних бюджетiв у загальному обсязi медичної субвенцiї, що становить 0,354 i вiдповiдає показниковi, визначеному як вiдношення сумарних витрат на охорону здоров'я обласних бюджетiв до загального обсягу видаткiв на цю мету за даними зведення мiсцевих бюджетiв. У розрахунках K zob1 враховано розмежування видаткiв мiж бюджетами згiдно з главою 13 Бюджетного кодексу України;

     K zob4 - коефiцiєнт коригування частки обсягу медичної субвенцiї обласних бюджетiв у загальному обсязi медичної субвенцiї залежно вiд спiввiдношення видаткiв на заробiтну плату в загальнiй сумi видаткiв на охорону здоров'я таких бюджетiв. Для обласних бюджетiв K zob4 дорiвнює 0,951;

     l - коефiцiєнт рiвня застосування впливу вiкової структури населення. На планований бюджетний перiод l дорiвнює 0,5;

     K zi2 - коефiцiєнт вiдносної вартостi витрат на надання медичних послуг залежно вiд статевої та вiкової структури населення адмiнiстративно-територiальної одиницi, обчислений за офiцiйними рекомендацiями ВООЗ на основi таких еквiвалентних одиниць надання медичної допомоги однiй особi залежно вiд вiку i статi:

(одиниць)

Вiковi групи Еквiвалент надання медичної допомоги чоловiкам Еквiвалент надання медичної допомоги жiнкам
0 - 1 10 5
2 - 4 7 3,5
5 - 9 3,7 3
10 - 14 3 2,5
15 - 19 2,2 3
20 - 24 2,6 3,5
25 - 29 2 4
30 - 34 2 4
35 - 39 2,5 4,5
40 - 44 3,5 5
45 - 49 4,5 5,5
50 - 54 5 6,5
55 - 59 6,5 7
60 - 64 7,5 8,5
65 - 69 8 9,5
70 i старшi 10,5 11;

     N u - чисельнiсть наявного населення України станом на 1 сiчня року, що передує планованому;

     N i - чисельнiсть наявного населення вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi станом на 1 сiчня року, що передує планованому;

     S zu - загальний обсяг цiльових коштiв для лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет;

     S zi - обсяг цiльових коштiв обласного бюджету для лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет, що визначається за окремим розрахунком.

     Пiд час формування та затвердження вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на планований бюджетний перiод не допускається зменшення обсягу цiльових коштiв для лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет;

     S zexu - загальний обсяг цiльових коштiв для забезпечення додаткових виплат медичним працiвникам системи екстреної медичної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

     S zexi - обсяг цiльових коштiв обласного бюджету для забезпечення додаткових виплат медичним працiвникам системи екстреної медичної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу", розподiлений вiдповiдно до чисельностi наявного населення вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi станом на 1 сiчня року, що передує планованому.

     Показник обсягу медичної субвенцiї для зведеного бюджету мiста обласного значення, району (V zm(r) i) визначається за такою формулою:

     Vzm(r)i = (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(mr) + Vzgi + Vzyi,

     Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szu - Szexu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5),

     де H zm(r) i - фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi медичної субвенцiї для зведеного бюджету мiста обласного значення, району;

     V zyi - показник обсягу медичної субвенцiї мiсцевих бюджетiв, що передається до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв (переадресування витрат) у зв'язку з вiдсутнiстю (недостатнiстю) мережi бюджетних установ на пiдставi спiльних рiшень i договорiв органiв мiсцевого самоврядування мiст обласного значення та районiв;

     K zm(r)1 - частка обсягу медичної субвенцiї зведених бюджетiв мiст обласного значення та районiв у загальному обсязi медичної субвенцiї, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетiв таких мiст i районiв у загальнiй сумi витрат на цю мету за даними зведення мiсцевих бюджетiв з урахуванням розмежування видаткiв мiж бюджетами згiдно з главою 13 Бюджетного кодексу України. K zm(r)1 дорiвнює 0,646;

     K zi2 - коефiцiєнт вiдносної вартостi витрат на надання медичних послуг залежно вiд статевої та вiкової структури населення адмiнiстративно-територiальної одиницi, обчислений за офiцiйними рекомендацiями ВООЗ на основi еквiвалентних одиниць надання медичної допомоги однiй особi залежно вiд вiку i статi:

(одиниць)

Вiковi групи Еквiвалент надання медичної допомоги чоловiкам Еквiвалент надання медичної допомоги жiнкам
0 - 1 10 5
2 - 4 7 3,5
5 - 9 3,7 3
10 - 14 3 2,5
15 - 19 2,2 3
20 - 24 2,6 3,5
25 - 29 2 4
30 - 34 2 4
35 - 39 2,5 4,5
40 - 44 3,5 5
45 - 49 4,5 5,5
50 - 54 5 6,5
55 - 59 6,5 7
60 - 64 7,5 8,5
65 - 69 8 9,5
70 i старшi 10,5 11;

     K zm(r)3 - коефiцiєнт диференцiацiї рiвня витрат на одного жителя (мiсто обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнiм спiввiдношенням рiвнiв видаткiв зведених бюджетiв мiст обласного значення та районiв за даними зведення мiсцевих бюджетiв з урахуванням розмежування видаткiв мiж бюджетами згiдно з главою 13 Бюджетного кодексу України. Для бюджету мiста Києва K zm(r)3 дорiвнює 1;

     K zm(r)4 - коефiцiєнт коригування частки обсягу медичної субвенцiї зведених бюджетiв мiст обласного значення та районiв у загальному обсязi медичної субвенцiї залежно вiд питомої ваги видаткiв на заробiтну плату в загальнiй сумi видаткiв таких бюджетiв. K zm(r)4 дорiвнює 1,027;

     K zm(r)5 - коефiцiєнт коригування чисельностi наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi, якому медична допомога частково надається вiдомчими закладами охорони здоров'я, що фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету. K zm(r)5 дорiвнює 0,5;

     K zex(mr) - коефiцiєнт коригування частки обсягу медичної субвенцiї мiсцевих бюджетiв, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенцiї бюджетiв мiст обласного значення та районiв на надання первинної та вторинної медичної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетiв мiст обласного значення K zex(m) дорiвнює 0,891, для бюджетiв районiв K zex(r) - 0,915;

     N dm(r) u - загальна чисельнiсть наявного населення мiст обласного значення та районiв, в яких вiдсутня мережа закладiв охорони здоров'я, що фiнансуються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв (обслуговується закладами, якi фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету);

     N wm(r) u - загальна чисельнiсть наявного населення мiст обласного значення та районiв, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцiй, якi належать до сфери управлiння Державного управлiння справами та Нацiональної академiї наук України;

     N dm(r) i - чисельнiсть наявного населення мiста обласного значення та району, в яких вiдсутня мережа закладiв охорони здоров'я, що фiнансуються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв (обслуговується закладами, якi фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету), станом на 1 сiчня року, що передує планованому;

     N wm(r) i - чисельнiсть наявного населення мiста обласного значення та району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцiй, якi належать до сфери управлiння Державного управлiння справами та Нацiональної академiї наук України, станом на 1 сiчня року, що передує планованому.

     Показник обсягу медичної субвенцiї для зведеного бюджету мiста Києва (V z kyiv) визначається за такою формулою:

     V z kyiv = V zob + V zm(r) i.

     Стаття 26. Установити на 2015 рiк такий порядок розподiлу субвенцiї на пiдготовку робiтничих кадрiв мiж мiсцевими бюджетами:

     1. Показник обсягу субвенцiї на пiдготовку робiтничих кадрiв для обласного бюджету (V ptnz) визначається за такою формулою:

     V ptnz = H u х (U ptnz + U ptnzc х K ptnzc + U ptnzg х K ptnzg) + S st + S gd,

     де H u - фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi одного учня професiйно-технiчного навчального закладу;

     U ptnz - кiлькiсть учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв (крiм учнiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, i учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських) станом на 1 сiчня року, що передує планованому;

     U ptnzc - кiлькiсть учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

     K ptnzc - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв. На планований бюджетний перiод K ptnzc дорiвнює 1,9;

     U ptnzg - кiлькiсть учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських;

     K ptnzg - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв. На планований бюджетний перiод K ptnzg дорiвнює 1,1;

     S st - додатковi асигнування на планований бюджетний перiод, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати щорiчної допомоги на придбання навчальної лiтератури в розмiрi трьох мiнiмальних ординарних (звичайних) академiчних стипендiй особам вiком вiд 18 до 23 рокiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, учням та студентам, якi в перiод навчання у вiцi вiд 18 до 23 рокiв залишилися без батькiв;

     S gd - додатковi асигнування на планований бюджетний перiод на виплату одноразової грошової допомоги в розмiрi шести прожиткових мiнiмумiв дiтям-сиротам i дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, що перебували пiд опiкою (пiклуванням) або на повному державному утриманнi, пiд час працевлаштування їх пiсля закiнчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

     2. Показник обсягу субвенцiї на пiдготовку робiтничих кадрiв для зведеного бюджету мiста Києва (V ptnzkyiv) визначається за такою формулою:

     V ptnzkyiv = H u х (U ptnzkyiv + U ptnzckyiv х K ptnzc) + S st + S gd,

     де U ptnzkyiv - кiлькiсть учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв мiста Києва (крiм дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування) станом на 1 сiчня року, що передує планованому;

     U ptnzckyiv - кiлькiсть учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв мiста Києва з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.

     Стаття 27. Установити на 2015 рiк такий порядок розподiлу освiтньої субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами:

     1. Показник обсягу освiтньої субвенцiї для обласного бюджету (V o) визначається за такою формулою:

     V o = H o х (U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U si х K si + U gz х K gz + U z + U h х K h + U gh х K gh + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

     де H o - фiнансовий норматив бюджетної забезпеченостi одного учня;

     U f - кiлькiсть учнiв, крiм учнiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв (лiцеїв) з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою;

     K f - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв (лiцеїв) з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K f дорiвнює 6,5;

     U w - кiлькiсть учнiв (включаючи студентiв), крiм учнiв (студентiв) з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, училищ (у тому числi олiмпiйського резерву), шкiл-iнтернатiв (лiцеїв) фiзичної культури i спорту;

     K w - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв (включаючи студентiв) училищ (у тому числi олiмпiйського резерву), шкiл-iнтернатiв (лiцеїв) фiзичної культури i спорту у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K w дорiвнює 8,4;

     U gt - кiлькiсть вихованцiв, крiм вихованцiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, що розташованi у населених пунктах, яким надано статус гiрських;

     K gt - коефiцiєнт приведення кiлькостi вихованцiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, що розташованi у населених пунктах, яким надано статус гiрських, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K gt дорiвнює 5,7;

     U t - кiлькiсть вихованцiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, крiм вихованцiв шкiл-iнтернатiв (лiцеїв) з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою, вихованцiв загальноосвiтнiх санаторних шкiл-iнтернатiв та вихованцiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

     K t - коефiцiєнт приведення кiлькостi вихованцiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K t дорiвнює 5;

     U si - кiлькiсть вихованцiв загальноосвiтнiх санаторних шкiл-iнтернатiв, крiм вихованцiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

     K si - коефiцiєнт приведення кiлькостi вихованцiв загальноосвiтнiх санаторних шкiл-iнтернатiв у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K si дорiвнює 5,4;

     U gz - кiлькiсть учнiв, що приходять на навчання, у загальноосвiтнiх школах-iнтернатах, що розташованi у населених пунктах, яким надано статус гiрських;

     K gz - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв, що приходять на навчання, у загальноосвiтнiх школах-iнтернатах, що розташованi у населених пунктах, яким надано статус гiрських, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K gz дорiвнює 1,1;

     U z - кiлькiсть учнiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, що приходять на навчання;

     U h - кiлькiсть вихованцiв, крiм вихованцiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних шкiл-iнтернатiв для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку;

     K h - коефiцiєнт приведення кiлькостi вихованцiв спецiальних шкiл-iнтернатiв для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K h дорiвнює 6,6;

     U gh - кiлькiсть вихованцiв, крiм вихованцiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних шкiл-iнтернатiв для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, що розташованi у населених пунктах, яким надано статус гiрських;

     K gh - коефiцiєнт приведення кiлькостi вихованцiв спецiальних шкiл-iнтернатiв для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, що розташованi у населених пунктах, яким надано статус гiрських, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K gh дорiвнює 7,5;

     U d - кiлькiсть учнiв спецiальних шкiл-iнтернатiв для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, що приходять на навчання;

     K d - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв, що приходять на навчання до спецiальних шкiл-iнтернатiв для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K d дорiвнює 2,5;

     U c - кiлькiсть учнiв та вихованцiв, що перебувають на повному державному утриманнi, у рiзних типах загальноосвiтнiх навчальних закладiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

     K c - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв та вихованцiв, що перебувають на повному державному утриманнi, у рiзних типах загальноосвiтнiх навчальних закладiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K c дорiвнює 12,02;

     S gd - додатковi асигнування на планований бюджетний перiод на виплату одноразової грошової допомоги в розмiрi шести прожиткових мiнiмумiв дiтям-сиротам i дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, що перебували пiд опiкою (пiклуванням) або на повному державному утриманнi, пiд час працевлаштування їх пiсля закiнчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

     V znz - обсяг видаткiв на надання загальної середньої освiти у державних спецiалiзованих школах; а також у таких загальноосвiтнiх навчальних закладах, як спецiалiзованi школи-iнтернати, лiцеї-iнтернати, гiмназiї-iнтернати, колегiуми-iнтернати у разi, якщо не менше 70 вiдсоткiв кiлькостi учнiв, якi здобувають освiту у вiдповiдному загальноосвiтньому навчальному закладi, є жителями населених пунктiв, розташованих на територiї областi (крiм населеного пункту, де розташований такий заклад), який визначається за такою формулою:

     V znz = H o х ((U m + U mr) х K znzm + (U gm + U gmr) х K znzgm + U s х K s + U gs х K gs).

     На планований бюджетний перiод K znzm дорiвнює 0,841, K znzgm - 0,968.

     2. Показник обсягу освiтньої субвенцiї для зведеного бюджету мiста обласного значення, району (V omr) визначається за такою формулою:

     V omr = H o х (U gm х K gm + U gmr х K gmr + U gs х K gs + U m х K m + U mr х K mr + U s х K s + U bm(r) х K bm(r) + U jm(r) х K j + U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U gz х K gz + U z + U c х K c) + S gd,

     де U gm - кiлькiсть учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi мiст обласного значення, яким надано статус гiрських, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

     K gm - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi мiст обласного значення, яким надано статус гiрських, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K gm дорiвнює 0,968;

     U gmr - кiлькiсть учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi районiв, якiй надано статус гiрської, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

     K gmr - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi районiв, якiй надано статус гiрської, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K gmr дорiвнює 1,064;

     U gs - кiлькiсть учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у сiльськiй мiсцевостi мiст обласного значення i районiв, якiй надано статус гiрської, та учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, крiм учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

     K gs - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у сiльськiй мiсцевостi мiст обласного значення i районiв, якiй надано статус гiрської, та учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, крiм учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл, який має п'ять значень - залежно вiд середньої наповнюваностi класiв i класiв-комплектiв у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

     Розмiр K gs на планований бюджетний перiод становить:

Середня наповнюванiсть класiв i класiв-комплектiв у денних загальноосвiтнiх школах, що розташованi у сiльськiй мiсцевостi мiст обласного значення i районiв, якiй надано статус гiрської, та денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладах у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, крiм класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв з iнклюзивним навчанням та спецiальних класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, учнiв K gs
Понад 22,2 1,162
17,8 - до 22,2 1,355
14,8 - до 17,8 1,5
11,7 - до 14,8 1,645
До 11,7 1,936

     Вiднесення мiст обласного значення та районiв до груп за середньою наповнюванiстю класiв i класiв-комплектiв проводиться раз на три роки на пiдставi результатiв аналiзу мережi та контингенту учнiв загальноосвiтнiх шкiл;

     U m - кiлькiсть учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi мiст обласного значення, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, та учнiв шкiл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських;

     K m - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi мiст обласного значення, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, та учнiв шкiл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K m дорiвнює 0,841;

     U mr - кiлькiсть учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi районiв, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, та учнiв шкiл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських;

     K mr - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у мiськiй мiсцевостi районiв, крiм учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, та учнiв шкiл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K mr дорiвнює 0,926;

     U s - кiлькiсть учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у сiльськiй мiсцевостi мiст обласного значення i районiв, та учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, крiм учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, та учнiв шкiл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських;

     K s - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл, що розташованi у сiльськiй мiсцевостi мiст обласного значення i районiв, та учнiв денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, крiм учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, та учнiв шкiл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл, який має п'ять значень - залежно вiд середньої наповнюваностi класiв i класiв-комплектiв у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

     Розмiр K s на планований бюджетний перiод становить:

Середня наповнюванiсть класiв i класiв-комплектiв у денних загальноосвiтнiх школах, що розташованi у сiльськiй мiсцевостi мiст обласного значення i районiв, та денних малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладах у шахтарських, iнших малих монофункцiональних мiстах, крiм класiв з iнклюзивним навчанням, спецiальних класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв та класiв шкiл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гiрських, учнiв K s
Понад 22,2 1,01
17,8 - до 22,2 1,178
14,8 - до 17,8 1,305
11,7 - до 14,8 1,431
До 11,7 1,751

     Вiднесення мiст обласного значення i районiв до груп за середньою наповнюванiстю класiв i класiв-комплектiв проводиться раз на три роки на пiдставi результатiв аналiзу мережi та контингентiв загальноосвiтнiх шкiл;

     U bm(r) - кiлькiсть учнiв вечiрнiх загальноосвiтнiх шкiл адмiнiстративно-територiальної одиницi;

     K bm(r) - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв вечiрнiх загальноосвiтнiх шкiл адмiнiстративно-територiальної одиницi у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K bm дорiвнює 0,43, K br - 0,29;

     U jm(r) - кiлькiсть учнiв спецiальних шкiл для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

     K j - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв спецiальних шкiл для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв, у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K j дорiвнює 2,5.

     До малокомплектних загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать навчальнi заклади, наповнюванiсть яких не перевищує 11,7 учня на клас.

     До малих монофункцiональних мiст належать мiста з чисельнiстю населення до 50 тис. осiб, спецiалiзацiю працi економiчно активного населення яких визначають пiдприємства здебiльшого однiєї - двох профiлюючих галузей економiки, що формують дохiдну частину бюджету мiста, забезпечують функцiонування соцiальної iнфраструктури та iнших об'єктiв життєзабезпечення населення.

     До шахтарських мiст належать малi мiста з чисельнiстю населення не бiльш як 50 тис. осiб, якi побудовано з метою забезпечення дiяльностi гiрничих пiдприємств i переважна частина жителiв яких зайнята або була зайнята на таких пiдприємствах.

     3. Показник обсягу освiтньої субвенцiї для зведеного бюджету мiста Києва (V okyiv) визначається за такою формулою:

     V okyiv = H o х (U kyjv х K m + U s х K s + U bkyiv х K bm + U jkyiv х K j + U f х K f + U w х K w + U t х K t + U si х K si + U z + U h х K h + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

     де U kyjv - кiлькiсть учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл мiста Києва, крiм учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

     K m - коефiцiєнт приведення кiлькостi учнiв денних загальноосвiтнiх шкiл мiста Києва у вiдповiднiсть з кiлькiстю учнiв усiх загальноосвiтнiх шкiл. На планований бюджетний перiод K m дорiвнює 0,841;

     U bkyiv - кiлькiсть учнiв вечiрнiх загальноосвiтнiх шкiл мiста Києва;

     U jkyiv - кiлькiсть учнiв спецiальних шкiл мiста Києва для дiтей, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку, учнiв, якi потребують корекцiї розумового та/або фiзичного розвитку i навчаються у класах з iнклюзивним навчанням та у спецiальних класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

     Стаття 28. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 сiчня 2015 року забезпечити передачу в установленому порядку закладiв, установ, органiзацiй та заходiв, визначених у додатку N 10 до цього Закону, на фiнансування/надання фiнансової пiдтримки з мiсцевих бюджетiв.

     Установити, що видатки на фiнансування/надання фiнансової пiдтримки закладам, установам, органiзацiям та проведення заходiв, визначених у додатку N 10 до цього Закону, плануються на 2015 рiк у вiдповiдних мiсцевих бюджетах.

     Видатки на заходи з проведення лабораторно-дiагностичних, лiкувально-профiлактичних робiт, утримання ветеринарних лiкарень та ветеринарних лабораторiй в областях та мiстi Києвi плануються на 2015 рiк у обласних бюджетах та бюджетi мiста Києва.

     ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     2. Додатки NN 1 - 10 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України до 15 лютого 2015 року:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї змiн до Державного бюджету України на 2015 рiк за результатами впровадження змiн до законодавства, на основi яких сформовано Державний бюджет України, та перемовин з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, передбачивши, зокрема:

     субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Києва в обсязi 1,9 млрд гривень на виконання зобов'язань за здiйсненими запозиченнями;

     збiльшення видаткiв на дитячу онкологiю та гемодiалiз;

     видатки на придбання цифрових мамографiв та ультразвукових дiагностичних приладiв вiтчизняного виробництва;

     подальшу реалiзацiю галузевих реформ, у тому числi шляхом оптимiзацiї видаткiв та надання кредитiв бюджету;

     не здiйснювати розподiлу державних капiтальних видаткiв та коштiв державного фонду регiонального розвитку до внесення змiн до Державного бюджету України на 2015 рiк.

     4. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у першому кварталi 2015 року здiйснити перегляд цiн на природний газ для споживачiв з метою зменшення дефiциту публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та забезпечення Кабiнетом Мiнiстрiв України фiнансування в повному обсязi пiльг i субсидiй для населення.

     5. Положення частини першої статтi 11 та частини першої статтi 23 Закону України "Про акцiонернi товариства" (щодо заборони оплати цiнних паперiв борговими емiсiйними цiнними паперами, емiтентом яких є набувач) у 2015 роцi застосовуються з урахуванням положень статей 16 та 18 цього Закону у разi придбання у державну власнiсть акцiй додаткової емiсiї банкiв та господарських товариств в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики.

     6. У 2015 роцi положення частини другої статтi 32 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо формування статутного капiталу шляхом грошових внескiв) у разi придбання у державну власнiсть акцiй банкiв в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики застосовуються з урахуванням статтi 16 цього Закону.

     7. Роздiл XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6. Установити, що Нацiональний банк здiйснює вiдрахування до загальних резервiв згiдно iз статтею 51 цього Закону поки сума загальних резервiв у 2014, 2015 та 2016 роках не дорiвнюватиме у цi роки вiдповiдно 3, 5 та 7 вiдсоткiв обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку.

     Надати право Нацiональному банку у першому кварталi 2015 року здiйснити перерахування прибутку до Державного бюджету України, але не бiльше 25 вiдсоткiв вiд рiчної суми".

     8. Зупинити на 2015 рiк дiю частини сьомої статтi 7 Закону України "Про утилiзацiю транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 719).

     9. Установити, що:

     Кабiнетом Мiнiстрiв України затверджується особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування на 2015 рiк;

     норми i положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 iз наступними змiнами), статей 5 та 6 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 iз наступними змiнами), Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111 iз наступними змiнами), статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами), частини другої статтi 12, пункту "ж" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами), статтi 9 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 iз наступними змiнами), статтi 43 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 iз наступними змiнами), статей 61, 62, 63 та 64 Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 iз наступними змiнами), стаття 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцiй громадського протесту та членам їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187), Закону України "Про вищу освiту" (Голос України, 2014 р., 08, 06.08.2014, N 148, Урядовий кур'єр, 2014 р., 08, 13.08.2014, N 146, Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 63 (15.08.2014), ст. 1728); частини першої статтi 25, частини другої статтi 35, частини четвертої статтi 36, частини п'ятої статтi 41, статтi 57, частини другої статтi 61 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451); абзацу другого частини шостої статтi 11, частин першої, другої, п'ятої статтi 14, статтi 21, абзацу другого - дев'ятого частини першої статтi 25 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2014 р., N 2, ст. 41); абзацу першого частини другої, абзацiв другого, четвертого та п'ятого частини третьої статтi 18, абзацу третього частини четвертої статтi 21, абзацу першого частини першої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2005 р., N 26, ст. 1484; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41); частини другої статтi 14, абзацу другого частини шостої статтi 16, абзацу другого частини третьої статтi 30, частини п'ятої статтi 35 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259); абзацу другого частини першої статтi 26, статтi 28 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243); статтi 5 Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293; 2013 р., N 30, ст. 341); абзацу першого статтi 25, статтi 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2011 р., N 31, ст. 296); частини третьої статтi 22, частини третьої статтi 29 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статтi 14 Закону України "Про суспiльне телебачення i радiомовлення України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397); частини третьої статтi 119, статтi 250 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 iз наступними змiнами); частини другої статтi 13, частини першої статтi 14, абзацу восьмого статтi 21 Закону України "Про театри i театральну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзацiв восьмого та дев'ятого частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); частини четвертої статтi 19 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668); частин четвертої статтi 23, частин третьої, дев'ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев'ятої статтi 24, частини третьої статтi 34 Закону України "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 165); частин третьої, четвертої та п'ятої статтi 26 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80); частини третьої статтi 69, статтi 129, частини першої статтi 144 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 42, ст. 529; 2010 р., N 43, ст. 529; 2010 р., N 44 - 45); абзацу п'ятого частини третьої статтi 5, частини п'ятої статтi 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142); абзацу другого пункту тридцятого частини першої статтi 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170); другого речення частини п'ятої статтi 6 Закону України "Про прiоритетнiсть соцiального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарствi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 45, ст. 602); абзацу третього частини другої статтi 47 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Урядовий кур'єр, 1998 р., 03, 12.03.98, N 48 - 49, Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 9 (19.03.98), ст. 319); частини третьої статтi 15 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 7 (14.02.95), ст. 45); частин четвертої, п'ятої, шостої статтi 14 Закону України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302); частини першої статтi 25 Закону України "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313; 2009 р., N 41, ст. 597); Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273; iз змiнами, внесеними законами України вiд 20 листопада 2012 року N 5483-VI та вiд 19 грудня 2013 року N 714-VII), частини першої статтi 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385), абзацiв третього - четвертого пiдпункту 8 пункту 8 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення оборонно-мобiлiзацiйних питань пiд час проведення мобiлiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 942), пункту 3 статтi 8, статей 91, 12 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частин п'ятої та сьомої статтi 21 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 24, ст. 728), статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); статей 6 i 7 Закону України "Про вiдновлення прав осiб, депортованих за нацiональною ознакою" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 896); частини другої статтi 33, статтi 81 Закону України "Про прокуратуру" (Голос України, 25.10.2014, N 206) застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевого бюджетiв та бюджетiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити у двотижневий термiн Перелiк об'єктiв права державної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2015 роцi, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштiв вiд приватизацiї державного майна в розмiрi, встановленому цим Законом.

     11. З метою ефективного використання земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних дiлянок, Нацiональнiй та галузевим академiям наук забезпечити передачу в оренду земельних дiлянок державної власностi на конкурентних засадах (земельних торгах).

     12. Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України, за згодою Нацiонального банку України як власника бiльше 60 вiдсоткiв державних облiгацiй, протягом першого пiврiччя 2015 року, здiйснити правочин з державним боргом шляхом обмiну за номiнальною вартiстю державних облiгацiй, що знаходяться в його власностi, на новi облiгацiї внутрiшнiх державних позик у таких самих обсягах iз строком обiгу до 20 рокiв, вiдсотковою ставкою до 5 вiдсоткiв рiчних.

     13. Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" забезпечити до 10 квiтня 2015 року перерахування дивiдендiв за 2011 - 2013 роки господарськими органiзацiями, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких належить Компанiї, до загального фонду Державного бюджету України у сумi не менше 1.779.625 тис. гривень.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 80-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.