ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення оборонно-мобiлiзацiйних питань пiд час проведення мобiлiзацiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у пунктi 3 частини першої статтi 36 пiсля слiв "вступ працiвника" доповнити словами "або власника - фiзичної особи", а пiсля слiв "альтернативну (невiйськову) службу" доповнити словами "крiм призову працiвника на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, але не бiльше одного року";

     2) частину першу статтi 40 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) призову або мобiлiзацiї власника - фiзичної особи пiд час особливого перiоду";

     3) частину першу статтi 431 доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "призову або мобiлiзацiї власника - фiзичної особи пiд час особливого перiоду";

     4) статтю 47 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У разi мобiлiзацiї власника - фiзичної особи свої обов'язки, визначенi цiєю статтею, вiн повинен виконати протягом мiсяця пiсля своєї демобiлiзацiї без застосування санкцiй та штрафiв";

     5) у статтi 119:

     частину другу пiсля слiв "Про альтернативну (невiйськову) службу" доповнити словами "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "За працiвниками, призваними на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, але не бiльше одного року, зберiгаються мiсце роботи, посада i компенсується iз бюджету середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, в яких вони працювали на час призову, незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi. Виплата таких компенсацiй iз бюджету в межах середнього заробiтку проводиться за рахунок коштiв Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 2101:

     назву пiсля слiв "законодавства про" доповнити словом "оборону";

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слiв "законодавства про" доповнити словом "оборону";

     в абзацi другому слова "вiд одного до трьох" та "вiд семи до десяти" замiнити вiдповiдно словами "вiд десяти до тридцяти" та "вiд тридцяти до ста";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьох до семи" та "вiд десяти до п'ятнадцяти" замiнити вiдповiдно словами "вiд тридцяти до ста" та "вiд ста до трьохсот";

     2) у частинi першiй статтi 235 слова "про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" замiнити словами "про оборону, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю".

     3. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) пункт 137.8 статтi 137 доповнити реченням такого змiсту: "Не включаються до складу доходiв проценти за користування кредитом, що не нараховуються вiдповiдно до Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей";

     2) пiдпункт "е" пiдпункту 164.2.17 пункту 164.2 статтi 164 пiсля слiв "платника податку" доповнити словами та цифрами "крiм сум, зазначених у пiдпунктi 165.1.53 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу";

     3) у пунктi 165.1 статтi 165:

     пiдпункт 165.1.1 пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "и) сума грошової допомоги (у тому числi в натуральнiй формi), що надається фiзичним особам або членам їхнiх сiмей (дiти, дружина, батьки), вiйськовослужбовцям, призваним на вiйськову службу за призовом у зв'язку з мобiлiзацiєю, вiдповiдно до Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей", та/або компенсацiйнi виплати з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод".

     У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

     доповнити пiдпунктом 165.1.53 такого змiсту:

     "165.1.53. сума ненарахованих процентiв за користування кредитом вiдповiдно до Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей";

     4) пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 25 такого змiсту:

     "25. Самозайнятi особи (фiзичнi особи - пiдприємцi, особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть), якi мали або не мали найманих працiвникiв, призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї або залученi до виконання обов'язкiв щодо мобiлiзацiї за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, пiд час особливого перiоду, визначеного Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", на весь перiод їх вiйськової служби звiльняються вiд обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звiтностi з податку на доходи фiзичних осiб вiдповiдно до роздiлу IV цього Кодексу, а також звiльняються вiд обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звiтностi з єдиного податку вiдповiдно до глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу.

     Пiдставою для такого звiльнення є заява самозайнятої особи та копiя вiйськового квитка або копiя iншого документа, виданого вiдповiдним державним органом, iз зазначенням даних про призов такої особи на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, якi подаються до органу доходiв i зборiв за мiсцем податкової реєстрацiї самозайнятої особи протягом 10 днiв пiсля її демобiлiзацiї. Якщо демобiлiзована самозайнята особа перебуває на лiкуваннi (реабiлiтацiї) у зв'язку з виконанням обов'язкiв пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, заява i копiя вiйськового квитка або копiя iншого документа, виданого вiдповiдним державним органом, подаються протягом 10 днiв пiсля закiнчення її лiкування (реабiлiтацiї).

     Якщо самозайнята особа, призвана на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, має найманих працiвникiв i на строк своєї вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, уповноважує iншу особу на виплату найманим працiвникам заробiтної плати та/або iнших доходiв, то обов'язок з нарахування та утримання податку на доходи фiзичних осiб з таких виплат на строк вiйськової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

     Податок на доходи фiзичних осiб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фiзичним особам, сплачується до бюджету демобiлiзованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днiв з першого дня її демобiлiзацiї без нарахування штрафних i фiнансових санкцiй. При цьому демобiлiзована самозайнята особа у заявi, передбаченiй у цьому пунктi, зазначає данi про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працiвникiв протягом строку вiйськової служби самозайнятої особи.

     Податкова звiтнiсть про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку вiйськової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працiвникiв та iнших фiзичних осiб, подається демобiлiзованою самозайнятою особою у порядку та строки, встановленi цим Кодексом, без нарахування штрафних i фiнансових санкцiй, передбачених цим Кодексом.

     Цей пункт застосовується з першого дня мобiлiзацiї, оголошеної Указом Президента України вiд 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобiлiзацiю", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобiлiзацiю".

     4. У Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 iз наступними змiнами):

     1) статтю 8 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6. Вiйськовослужбовцi, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, мають переважне право на укладення контракту на проходження вiйськової служби пiсля завершення особливого перiоду";

     2) статтю 101 доповнити пунктом 17 такого змiсту:

     "17. В особливий перiод за рiшенням командира (начальника) вiйськової частини вiйськовослужбовцям можуть надаватися вiдпустки за сiмейними обставинами та з iнших поважних причин iз збереженням грошового забезпечення тривалiстю не бiльш як 10 календарних днiв.

     Надання вiйськовослужбовцям iнших видiв вiдпусток, крiм вiдпусток вiйськовослужбовцям-жiнкам у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, а в разi якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалiстю, визначеною в медичному висновку, але не бiльш як до досягнення нею шестирiчного вiку, а також вiдпусток у зв'язку з хворобою або для лiкування пiсля тяжкого поранення за висновком (постановою) вiйськово-лiкарської комiсiї, припиняється";

     3) статтю 14 доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15. Вiйськовослужбовцям з початку i до закiнчення особливого перiоду, а резервiстам та вiйськовозобов'язаним - з моменту призову пiд час мобiлiзацiї i до закiнчення особливого перiоду штрафнi санкцiї, пеня за невиконання зобов'язань перед пiдприємствами, установами i органiзацiями усiх форм власностi, у тому числi банками, та фiзичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються";

     4) абзац перший пункту 2 статтi 15 пiсля слiв "контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "а також у зв'язку з настанням особливого перiоду та небажанням продовжувати вiйськову службу вiйськовослужбовцем-жiнкою, яка має дитину (дiтей) вiком до 16 рокiв".

     5. Частину першу статтi 9 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2005 р., N N 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 37, ст. 318; 2007 р., N 33, ст. 442; 2012 р., N 22, ст. 216; 2013 р., N 14, ст. 89) пiсля слiв "умов контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "а також у зв'язку з настанням особливого перiоду та небажанням продовжувати вiйськову службу вiйськовослужбовцем-жiнкою, яка має дитину (дiтей) вiком до 16 рокiв".

     6. У частинi другiй статтi 45 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134):

     пiсля слiв "за станом здоров'я" доповнити словами "проходженням вiйськової служби в особливий перiод, призовом на вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу та";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiсля закiнчення академiчної вiдпустки особи, якi перервали навчання, поновлюються на навчаннi без стягнення плати за перерваний та оплачений строк навчання".

     7. У Законi України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2011 р., N 31, ст. 303; 2013 р., N 41, ст. 550; 2014 р., N 17, ст. 595; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 березня 2014 року N 1169-VII):

     1) частину восьму статтi 4 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "На час особливого перiоду дiя будь-яких прийнятих до настання цього перiоду нормативно-правових актiв, що передбачають скорочення чисельностi, обмеження комплектування або фiнансування Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань чи правоохоронних органiв спецiального призначення, зупиняється";

     2) у статтi 6:

     в абзацi другому частини другої слова "примусового вилучення чи вiдчуження" замiнити словами "вилучення чи примусового вiдчуження";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Виконання вiйськово-транспортного обов'язку пiд час мобiлiзацiї, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здiйснюється згiдно з Мобiлiзацiйним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобiв пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi для забезпечення потреб Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань на умовах їх повернення власникам пiсля оголошення демобiлiзацiї.

     Обсяги транспортних засобiв за типами та марками, якi планується залучити пiд час мобiлiзацiї, для пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi встановлюються згiдно з Мобiлiзацiйним планом України мiсцевими державними адмiнiстрацiями за поданням вiйськових комiсарiатiв.

     Залучення транспортних засобiв пiд час мобiлiзацiї здiйснюється вiйськовими комiсарiатами на пiдставi рiшень мiсцевих державних адмiнiстрацiй, якi оформлюються вiдповiдними розпорядженнями.

     Приймання-передача транспортних засобiв, залучених пiд час мобiлiзацiї, та їх повернення пiсля оголошення демобiлiзацiї здiйснюються на пiдставi актiв приймання-передачi, в яких зазначаються вiдомостi про власникiв, технiчний стан, залишкову (балансову) вартiсть та iншi необхiднi вiдомостi, що дають змогу iдентифiкувати транспортнi засоби.

     Повернення транспортних засобiв власнику здiйснюється протягом 30 календарних днiв з моменту оголошення демобiлiзацiї.

     Порядок компенсацiї шкоди, завданої транспортним засобам внаслiдок їх залучення пiд час мобiлiзацiї, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) абзац вiсiмнадцятий статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "визначає i затверджує лiмiти та норми безоплатного залучення, вилучення та примусового вiдчуження транспортних засобiв i технiки на перiод мобiлiзацiї та у воєнний час";

     4) частину першу статтi 21 доповнити абзацом сiмнадцятим такого змiсту:

     "у разi реєстрацiї (перереєстрацiї), переобладнання чи зняття з облiку транспортних засобiв, якi можуть бути призначенi для доукомплектування Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань в особливий перiод, подавати до вiдповiдних органiв та пiдроздiлiв, що згiдно iз Законом України "Про дорожнiй рух" здiйснюють державну реєстрацiю та облiк транспортних засобiв, документи з вiдмiткою районного (мiського) вiйськового комiсарiату про постановку їх на вiйськовий облiк (зняття з вiйськового облiку)";

     5) частину п'яту статтi 22 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Вiйськовозобов'язанi та резервiсти, якi перебувають на зборах, у разi оголошення мобiлiзацiї продовжують перебувати на зборах. За необхiдностi зазначенi особи призиваються на вiйськову службу командирами вiдповiдних вiйськових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

     Особливостi проходження медичного обстеження вiйськовозобов'язаними та резервiстами пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод визначаються Мiнiстерством оборони України спiльно з Мiнiстерством охорони здоров'я України".

     8. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 iз наступними змiнами):

     1) у частинi восьмiй статтi 2 слова "установлюється Мiнiстерством оборони України та затверджується" замiнити словом "встановлюється";

     2) абзац четвертий частини першої статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "якi виконали обов'язки служби у вiйськовому резервi протягом строкiв першого та другого контрактiв";

     3) у частинi першiй статтi 20:

     абзац другий пiсля слiв "не менше трьох мiсяцiв" доповнити словами "вiйськовослужбовцi, якi проходять вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод";

     в абзацi восьмому слово "або" виключити, а пiсля слiв "службу у вiйськовому резервi" доповнити словами "та вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод";

     4) частину першу статтi 22 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) для вiйськовозобов'язаних та резервiстiв, якi призиваються на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, та вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу пiд час особливого перiоду, - до досягнення граничного вiку перебування в запасi та у вiйськовому резервi";

     5) у статтi 23:

     частину другу доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "для вiйськовослужбовцiв, прийнятих на вiйськову службу у разi оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї (часткової) та (або) введення правового режиму воєнного стану - на особливий перiод, але не менше одного мiсяця";

     у частинi восьмiй слово "продовжується" замiнити словами "а для вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу за контрактом, - дiя контракту продовжується";

     6) у частинi першiй статтi 24:

     у пунктi 1 слова "громадян, призваних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод" виключити;

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) день вiдправлення у вiйськову частину з районного (мiського) вiйськового комiсарiату - для громадян, призваних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, та на вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу";

     7) у статтi 26:

     у пiдпунктi "б" пункту 1 частини третьої слова "абзацом четвертим" замiнити словами "абзацом п'ятим";

     частину шосту доповнити пунктом "й" такого змiсту:

     "й) у зв'язку з настанням особливого перiоду та небажанням продовжувати вiйськову службу вiйськовослужбовцем-жiнкою, яка має дитину (дiтей) вiком до 16 рокiв";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Пiд час дiї особливого перiоду з вiйськової служби звiльняються вiйськовослужбовцi:

     1) пiд час проведення мобiлiзацiї:

     а) жiнки, якi мають дитину (дiтей) вiком до 16 рокiв, якщо вони не висловили бажання продовжувати вiйськову службу;

     б) за станом здоров'я - на пiдставi висновку (постанови) вiйськово-лiкарської комiсiї про непридатнiсть до вiйськової служби в мирний час, обмежену придатнiсть у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати вiйськову службу;

     в) у зв'язку з позбавленням вiйськового звання в дисциплiнарному порядку;

     г) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у видi позбавлення волi, обмеження волi або позбавлення вiйськового звання;

     ґ) через такi сiмейнi обставини або iншi поважнi причини:

     виховання матiр'ю (батьком) - вiйськовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбi, дитини або кiлькох дiтей, якi з нею (з ним) проживають, без батька (матерi);

     утримання матiр'ю (батьком) - вiйськовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбi, повнолiтньої дитини вiком до 23 рокiв, якщо вона (вiн) є iнвалiдом I чи II групи;

     необхiднiсть постiйного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловiком), дитиною, що пiдтверджується вiдповiдним медичним висновком медико-соцiальної експертної комiсiї для осiб вiком понад 18 рокiв чи лiкарсько-консультативної комiсiї для осiб до 18 рокiв;

     наявнiсть у вiйськовослужбовця трьох i бiльше дiтей;

     д) у зв'язку з проведенням органiзацiйних заходiв у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;

     е) через службову невiдповiднiсть осiб рядового, сержантського i старшинського (крiм прапорщикiв, старших прапорщикiв, мiчманiв, старших мiчманiв) складу у разi невиконання службових обов'язкiв;

     2) пiд час воєнного стану:

     а) якi досягли граничного вiку перебування вiйськовозобов'язаних у запасi, якщо вони не висловили бажання продовжувати вiйськову службу пiд час особливого перiоду;

     б) визнанi за станом здоров'я непридатними до вiйськової служби з виключенням з вiйськового облiку;

     в) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у видi позбавлення волi, обмеження волi;

     3) пiсля прийняття рiшення про демобiлiзацiю:

     а) призванi на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, а також якi вислужили встановленi строки строкової вiйськової служби, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, у строки, визначенi рiшенням Президента України;

     б) у зв'язку iз закiнченням строку контракту, укладеного пiд час особливого перiоду, та небажанням проходити вiйськову службу за новим контрактом";

     8) частини третю i дванадцяту статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiйськовозобов'язанi (крiм резервiстiв) можуть бути призванi районними (мiськими) вiйськовими комiсарiатами на навчальнi збори до п'яти разiв строком до двох мiсяцiв кожного разу";

     "12. Резервiстам на весь час виконання ними обов'язкiв служби у вiйськовому резервi здiйснюються грошовi виплати iз розрахунку до двох мiнiмальних заробiтних плат на мiсяць за рахунок коштiв, передбачених у Державному бюджетi України на утримання Мiнiстерства оборони України та iнших центральних органiв виконавчої влади, якi вiдповiдно до закону здiйснюють керiвництво вiйськовими формуваннями.

     Розмiри грошової виплати, грошового забезпечення i заохочення резервiстiв та порядок їх виплати визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     9) частину третю статтi 37 доповнити словами "та не ранiше нiж за три днi до вибуття з мiсця проживання знятися iз зазначеного облiку";

     10) абзац другий частини другої статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснювати реєстрацiю за мiсцем проживання або перебування чи зняття з реєстрацiї призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв лише в разi наявностi в їхнiх вiйськово-облiкових документах позначок вiйськових комiсарiатiв вiдповiдно про зняття з вiйськового облiку або про перебування на вiйськовому облiку за мiсцем проживання або перебування".

     9. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, NN 13 - 17, ст. 112; 2013 р., N 15, ст. 108, N 32, ст. 413; 2014 р., N 6-7, ст. 80, N 13, ст. 220; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII):

     1) частину сьому статтi 7 доповнити реченням такого змiсту: "Не нараховується єдиний внесок на виплати, якi компенсуються з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод";

     2) роздiл VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити пунктом 92 такого змiсту:

     "92. Пiд час особливого перiоду, визначеного Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", платники єдиного внеску, визначенi статтею 4 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї або залученi до виконання обов'язкiв щодо мобiлiзацiї за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх вiйськової служби звiльняються вiд виконання своїх обов'язкiв, визначених пунктом 2 статтi 6 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", якщо вони не є роботодавцями.

     Пiдставою для такого звiльнення є заява фiзичної особи - пiдприємця та копiя вiйськового квитка або копiя iншого документа, виданого вiдповiдним державним органом, iз зазначенням даних про призов такої особи на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, якi подаються до органу доходiв i зборiв фiзичною особою - пiдприємцем протягом 10 днiв пiсля її демобiлiзацiї. Якщо демобiлiзована фiзична особа - пiдприємець перебуває на лiкуваннi (реабiлiтацiї) у зв'язку з виконанням обов'язкiв пiд час мобiлiзацiї, заява i копiя вiйськового квитка або копiя iншого документа, виданого вiдповiдним державним органом, подаються протягом 10 днiв пiсля закiнчення її лiкування (реабiлiтацiї).

     Якщо платник єдиного внеску має найманих працiвникiв i на строк своєї вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, уповноважує iншу особу на виплату найманим працiвникам заробiтної плати та/або iнших доходiв, його зобов'язання, визначенi пiдпунктами 1 (крiм сплати єдиного внеску), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 частини другої статтi 6 цього Закону, здiйснює така уповноважена особа.

     Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету демобiлiзованою фiзичною особою - пiдприємцем протягом 180 календарних днiв з першого дня її демобiлiзацiї без нарахування штрафних i фiнансових санкцiй. При цьому демобiлiзована фiзична особа - пiдприємець у заявi, передбаченiй у цьому пунктi, зазначає данi про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку вiйськової служби фiзичної особи - пiдприємця.

     Звiтнiсть про нарахований єдиний внесок протягом строку вiйськової служби фiзичної особи - пiдприємця уповноваженою особою на суми виплат найманим працiвникам та iншим особам подається демобiлiзованою фiзичною особою - пiдприємцем у порядку та строки, встановленi цим Законом, без нарахування штрафних i фiнансових санкцiй, передбачених цим Законом.

     Цей пункт застосовується з першого дня мобiлiзацiї, оголошеної Указом Президента України вiд 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобiлiзацiю", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобiлiзацiю", та протягом усього особливого перiоду".

     10. У Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2014 р., N 11, ст. 132):

     1) пiдпункт "г" пункту 1 частини першої статтi 4 доповнити словами "та вiйськовослужбовцiв служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод стосовно їхньої пiдприємницької дiяльностi";

     2) абзац перший частини першої статтi 11 пiсля слiв "мiських голiв" доповнити словами "громадян, якi призиваються на вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу та на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, або залучаються до виконання обов'язкiв за посадами, передбаченими штатами воєнного часу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм абзацу третього пiдпункту 8 пункту 8 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     2. Поширити дiю частин другої i третьої статтi 39 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу", частини третьої статтi 2 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" та частини третьої статтi 119 Кодексу законiв про працю України в редакцiї цього Закону на громадян України, якi починаючи з 18 березня 2014 року були призванi на вiйськову службу на пiдставi Указу Президента України вiд 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобiлiзацiю", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобiлiзацiю".

     3. Поширити дiю пункту 3, пiдпункту 3 пункту 4, пункту 9 роздiлу I цього Закону на вiйськовослужбовцiв з початку i до закiнчення особливого перiоду, а на резервiстiв та вiйськовозобов'язаних - з моменту призову пiд час мобiлiзацiї i до закiнчення особливого перiоду, на час проходження вiйськової служби.

     4. Рекомендувати Президенту України спланувати поетапну замiну вiйськовослужбовцiв, призваних пiд час мобiлiзацiї, за рахунок осiб, призваних на вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу, вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за контрактом та вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби пiсля їх вiдповiдної пiдготовки.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
20 травня 2014 року
N 1275-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.