ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2014 рiк

     Стаття 1. Визначити на 2014 рiк:

     доходи Державного бюджету України у сумi 395.304.327,7 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 345.459.299,5 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 49.845.028,2 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону;

     видатки Державного бюджету України у сумi 462.211.728,3 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 408.073.741,9 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 54.137.986,4 тис. гривень;

     повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 4.390.745,1 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.980.653,9 тис. гривень;

     надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 9.047.619,9 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.361.341,5 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 7.686.278,4 тис. гривень;

     граничний обсяг дефiциту Державного бюджету України у сумi 71.564.275,4 тис. гривень, у тому числi граничний обсяг дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 8.998.582,7 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону;

     оборотний залишок бюджетних коштiв у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Стаття 2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2014 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами, розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями, розподiл видаткiв на здiйснення правосуддя в розрiзi мiсцевих та апеляцiйних судiв згiдно з додатками N 3, N 4, N 5 i N 8 до цього Закону.

     Стаття 3. Затвердити на 2014 рiк:

     мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатками N 6, N 7 та N 10 до цього Закону;

     нормативи щоденних вiдрахувань для перерахування дотацiї вирiвнювання з державного бюджету мiсцевим бюджетам та коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв, згiдно з додатком N 6 до цього Закону, а також нормативи щодекадних вiдрахувань вiд доходiв спецiального фонду державного бюджету, якi є джерелом надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах, згiдно з додатком N 10 до цього Закону.

     Стаття 4. Затвердити перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою до спецiального фонду Державного бюджету України у 2014 роцi вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних програм (проектiв) згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України вносити змiни до розпису державного бюджету з метою вiдображення фактичного надходження у 2014 роцi таких кредитiв (позик) та витрат за вiдповiдними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитiв (позик) у 2014 роцi, затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженого з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здiйснення за спецiальним фондом державного бюджету перерозподiлу видаткiв бюджету i надання кредитiв з бюджету за вiдповiдними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштiв державного бюджету або мiж головними розпорядниками коштiв державного бюджету.

     Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумi 585.484.006,4 тис. гривень.

     Стаття 6. Установити, що у 2014 роцi державнi гарантiї можуть надаватися в обсязi до 50.000.000 тис. гривень за такими напрямами:

     1) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України державного сектору економiки за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, нацiональних проектiв та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України (включаючи виконання боргових зобов'язань публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", Державної iпотечної установи);

     б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками) Державного агентства автомобiльних дорiг України, а також головних розпорядникiв бюджетних коштiв, що залучаються ними для здiйснення капiтальних видаткiв понад обсяги встановлених бюджетних призначень;

     в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками) суб'єктiв господарювання, утворених Аграрним фондом, для виплати дотацiй, вiдшкодувань та компенсацiй витрат сiльськогосподарським виробникам.

     Порядок залучення кредитiв (позик) пiд державнi гарантiї у 2014 роцi та/або умови надання таких державних гарантiй встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рiшення про надання державних гарантiй для реалiзацiї iнвестицiйного проекту "Створення космiчного ракетного комплексу "Циклон-4", звiльняються вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 роцi державними гарантiями.

     Державне агентство автомобiльних дорiг України, суб'єкти господарювання, утворенi Аграрним фондом, звiльняються вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 роцi державними гарантiями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання.

     Головнi розпорядники бюджетних коштiв за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть звiльнятися вiд зобов'язання надавати майнове або iнше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 роцi державними гарантiями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

     2) на пiдставi мiжнародних договорiв України для фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, нацiональних проектiв та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України.

     Стаття 7. Установити у 2014 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня - 1176 гривень, з 1 липня - 1207 гривень, з 1 жовтня - 1256 гривень та для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 1032 гривнi, з 1 липня - 1059 гривень, з 1 жовтня - 1102 гривнi;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня - 1286 гривень, з 1 липня - 1320 гривень, з 1 жовтня - 1373 гривнi;

     працездатних осiб: з 1 сiчня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня - 949 гривень, з 1 липня - 974 гривнi, з 1 жовтня - 1014 гривень.

     Стаття 8. Установити у 2014 роцi мiнiмальну заробiтну плату:

     у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;

     у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 7,3 гривнi, з 1 липня - 7,49 гривнi, з 1 жовтня - 7,8 гривнi.

     Стаття 9. Установити, що у 2014 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить: для працездатних осiб - 21 вiдсоток, для дiтей - 85 вiдсоткiв, для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.

     Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2014 роцi не може бути бiльше нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у 2014 роцi збiльшується вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

     Стаття 10. Установити, що у загальному фондi Державного бюджету України на 2014 рiк:

     до доходiв належать надходження, визначенi частиною другою статтi 29 Бюджетного кодексу України, а також збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     джерелами формування у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною першою статтi 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крiм надходжень, визначених статтею 12 цього Закону);

     джерелами формування у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною другою статтi 30 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2014 рiк у частинi доходiв є надходження, визначенi частиною третьою статтi 29 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) 50 вiдсоткiв податку на додану вартiсть, що вiдповiдно до закону сплачується юридичними особами при здiйсненнi ними операцiй з постачання власної виробленої продукцiї (молока, молочної сировини, молочних продуктiв, м'яса, м'ясопродуктiв, iншої продукцiї переробки тварин (шкур, субпродуктiв, м'ясо-кiсткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живiй вазi сiльськогосподарськими пiдприємствами, iншими юридичними i фiзичними особами, у тому числi фiзичними особами - пiдприємцями, якi самостiйно вирощують, розводять, вiдгодовують продукцiю тваринництва;

     2) 65 вiдсоткiв екологiчного податку (крiм податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статтi 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 цiєї статтi);

     3) вiдрахування коштiв, отриманих вiд проведення державних лотерей в Українi;

     4) штрафнi санкцiї за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв;

     5) кошти вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     6) кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату;

     7) надходження до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

     8) плата за одержання iнформацiї з державних реєстрiв, держателем яких є Мiнiстерство юстицiї України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     9) плата за користування суб'єктами малого пiдприємництва мiкрокредитами з державного бюджету;

     10) екологiчний податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     11) плата за продукцiю, документи, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух";

     12) 50 вiдсоткiв коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та коштiв вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України;

     13) кошти вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та кошти вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України, отриманi понад обсяги, визначенi за загальним i спецiальним фондами державного бюджету у додатку N 1 до цього Закону;

     14) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), з податку на прибуток пiдприємств, що сплачується пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей, пiдприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємствами централiзованого водопостачання та водовiдведення, та нарахованi суми податку на прибуток таких пiдприємств, якi виникають пiсля проведення розрахункiв по субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, визначенiй пунктом 24 статтi 14 цього Закону;

     15) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), з податку на додану вартiсть, що сплачується пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей, пiдприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємствами централiзованого водопостачання та водовiдведення, та нарахованi суми податку на додану вартiсть, якi виникають пiсля проведення розрахункiв по субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, визначенiй пунктом 24 статтi 14 цього Закону, у таких пiдприємств;

     16) надходження вiд погашення заборгованостi iз сплати дивiдендiв, пiдприємств електроенергетичної галузi, що сплачується до державного бюджету вiдповiдно до законодавства, в тому числi iз сплати реструктуризованої або розстроченої (вiдстроченої) заборгованостi, а також надходження iз сплати такими пiдприємствами дивiдендiв, нарахованих за результатами дiяльностi у 2013 роцi;

     17) надходження вiд погашення пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузi перед Державним агентством резерву України заборгованостi та зобов'язань за матерiальнi цiнностi (включаючи зобов'язання з податку на додану вартiсть, що виникають за результатами проведення таких розрахункiв, та iз сплати штрафних санкцiй i вiдсоткiв за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей, повернутих пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузi. Заборгованiсть та зобов'язання з повернення енергогенеруючими компанiями матерiальних цiнностей у натуральному виглядi визначаються вiдповiдно до цiни матерiальних цiнностей, зазначеної у договорах, а в разi вiдсутностi договору - за цiнами, що дiяли на дату споживання органiчного палива;

     18) 61,7 вiдсотка збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками.

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2014 рiк у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 15 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

     2) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження вiд державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", якi надiйшли у минулi перiоди;

     3) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства до 2013 року;

     4) 50 вiдсоткiв надходжень вiд приватизацiї об'єктiв паливно-енергетичного комплексу;

     5) надходження, визначенi пунктом 2 статтi 16 цього Закону.

     Стаття 13. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2014 рiк у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     2) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     3) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльськогосподарським товаровиробникам та iншим суб'єктам господарювання;

     4) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу, а також закупiвлi племiнних нетелiв та корiв, вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалiзацiєю сiльськогосподарським пiдприємствам на умовах фiнансового лiзингу;

     5) повернення безвiдсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу та у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам;

     6) повернення коштiв, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла, та науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв, i пеня;

     7) повернення кредитiв у сумi 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 роцi з Державного бюджету України на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у галузях економiки, у першу чергу iз впровадження передових енергозберiгаючих технологiй i технологiй з виробництва альтернативних джерел палива;

     8) повернення мiкрокредитiв, наданих з державного бюджету суб'єктам малого пiдприємництва;

     9) повернення коштiв, наданих публiчному акцiонерному товариству "Укргiдроенерго" на поворотнiй основi для реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку.

     Стаття 14. Установити, що у 2014 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 i частини третьої статтi 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалiзацiю програм та заходiв, визначених частиною четвертою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами статей 11, 12 i 13 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) державну пiдтримку галузi тваринництва, у тому числi 50 вiдсоткiв - для часткового вiдшкодування суб'єктам господарювання вартостi будiвництва та реконструкцiї тваринних ферм i комплексiв пiдприємств з виробництва комбiкормiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 11 цього Закону);

     2) фiнансове забезпечення цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств у межах сум сплаченого ними екологiчного податку (за рахунок 50 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 цього Закону);

     3) здiйснення природоохоронних заходiв, включаючи захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь, реалiзацiю Загальнодержавної цiльової програми "Питна вода України", очищення побутово-стiчних вод мiста Калуш (за рахунок 50 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 цього Закону);

     4) реалiзацiю заходiв у сферi культури (включаючи субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення заходiв з вiдзначення 200-рiччя вiд дня народження Тараса Шевченка) та спорту (включаючи фiнансове забезпечення державних об'єктiв олiмпiйської пiдготовки), а також щодо лiкування дiтей з онкологiчними та онкогематологiчними захворюваннями (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 11 цього Закону);

     5) державну пiдтримку заходiв з енергозбереження через механiзм здешевлення кредитiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     6) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     7) державну пiдтримку заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, у тому числi на утеплення примiщень закладiв соцiального забезпечення, розвиток мiжнародного спiвробiтництва з питань змiни клiмату (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     8) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв вiдповiдно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 11 цього Закону);

     9) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: пiдтримки впровадження Енергетичної стратегiї України на перiод до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсiв та енергозбереження; захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, пiдтвердження вiдповiдностi та управлiння якiстю; пiдтримки реалiзацiї державної екологiчної полiтики; пiдтримки реалiзацiї державної полiтики у сферi транспорту; управлiння державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 12 цього Закону);

     10) придбання Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 12 та пунктом 7 статтi 13 цього Закону);

     11) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 13 цього Закону);

     12) збiльшення статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Украгролiзинг" для закупiвлi технiчних засобiв для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 i 3 статтi 13 цього Закону);

     13) фiнансову пiдтримку заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 13 цього Закону);

     14) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 13 цього Закону);

     15) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 13 цього Закону);

     16) державну пiдтримку розвитку хмелярства, овочiвництва, закладення молодих садiв, виноградникiв та ягiдникiв i нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 12 цього Закону);

     17) забезпечення функцiонування державних реєстрiв, держателем яких є Мiнiстерство юстицiї України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 11 цього Закону);

     18) мiкрокредитування суб'єктiв малого пiдприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 11 та пунктом 8 статтi 13 цього Закону);

     19) компенсацiю витрат, пов'язаних з утилiзацiєю транспортних засобiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     20) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, з метою реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 13 цього Закону);

     21) закупiвлю продукцiї, документiв, що видаються при наданнi адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 11 цього Закону);

     22) будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 11 цього Закону);

     23) реалiзацiю першочергових заходiв з реформування i розвитку Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 11 цього Закону);

     24) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15, 16 i 17 статтi 11 та пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     25) збiльшення статутного капiталу державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статтi 11 цього Закону);

     26) державну пiдтримку будiвництва вугле- та торфодобувних пiдприємств, технiчне переоснащення зазначених пiдприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 12 цього Закону);

     27) часткову компенсацiю витрат за спожиту електроенергiю, пов'язаних з перекиданням води у маловоднi регiони (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 12 цього Закону).

     Стаття 15. Установити, що Нацiональний банк України у 2014 роцi щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти в сумi не менше як 5.701.833,6 тис. гривень на загальну суму не менше як 22.807.334,4 тис. гривень.

     Стаття 16. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики:

     1) в межах обсягiв, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумi 11.066.400 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України";

     2) понад обсяги, встановленi у додатку N 2 до цього Закону, у сумi 3.800.000 тис. гривень iз зарахуванням отриманих коштiв до спецiального фонду державного бюджету i спрямуванням на субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам, визначену пунктом 24 статтi 14 цього Закону, для проведення розрахункiв за природний газ з публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, з вiдповiдним коригуванням показникiв фiнансування i видаткiв державного бюджету та граничного обсягу державного боргу.

     Стаття 17. Установити, що у 2014 роцi вартiсть робiт з утилiзацiї боєприпасiв, проведених за рахунок власних коштiв суб'єктiв господарювання - виконавцiв цих робiт, зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України як власнi надходження бюджетних установ Мiнiстерства оборони України i спрямовується на утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого використання i зберiгання, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 18. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2014 роцi для забезпечення безперервностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати iз суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупiвлi у 2013 роцi додатковi угоди щодо продовження дiї договорiв про закупiвлю послуг з харчування в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань Мiнiстерства оборони України.

     Стаття 19. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованiсть за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 сiчня 2014 року, та заборгованiсть з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, у встановлених ним обсягах шляхом видачi фiнансових казначейських векселiв строком обiгу до п'яти рокiв з дохiднiстю 5 вiдсоткiв. Право видачi таких векселiв надати органам, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     Надати право органам, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, на пiдставi отриманого вiд вiдповiдного контролюючого органу висновку iз зазначенням суми податку на додану вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, видавати платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу вiдшкодування з бюджету суми податку на додану вартiсть шляхом отримання фiнансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного вiдшкодування шляхом видачi фiнансового казначейського векселя строком обiгу до п'яти рокiв з дохiднiстю 5 вiдсоткiв вiдповiдно до порядку, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдприємства, якi надають послуги з виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї, та пiдприємства, якi надають послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, мають право погашати кредиторську заборгованiсть перед постачальниками природного газу виданими фiнансовими казначейськими векселями, а постачальники природного газу зобов'язанi приймати фiнансовi казначейськi векселi для погашення заборгованостi таких пiдприємств за використаний природний газ.

     Стаття 20. Надати право Пенсiйному фонду України у 2014 роцi залучати банкiвськi кредити (запозичення) для покриття тимчасових касових розривiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Покриття витрат, пов'язаних з обслуговуванням таких боргових зобов'язань Пенсiйного фонду України, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

     Стаття 21. Установити, що у 2014 роцi субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй є складовою державного фонду регiонального розвитку, обсяги якої затвердити у додатку N 11 до цього Закону.

     Розподiл коштiв державного фонду регiонального розвитку за адмiнiстративно-територiальними одиницями та вiдповiдними програмами i заходами затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, крiм субвенцiї, визначеної у частинi першiй цiєї статтi.

     Кошти державного фонду регiонального розвитку передаються з державного бюджету мiсцевим бюджетам у виглядi субвенцiї.

     Стаття 22. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 5.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку".

     Стаття 23. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 200.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Державний земельний банк".

     ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року.

     2. Додатки NN 1 - 11 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Положення частини першої статтi 11 та частини першої статтi 23 Закону України "Про акцiонернi товариства" (щодо заборони оплати цiнних паперiв борговими емiсiйними цiнними паперами, емiтентом яких є набувач) у 2014 роцi застосовуються з урахуванням положень статтi 22 цього Закону у разi придбання у державну власнiсть акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" та публiчного акцiонерного товариства "Державний земельний банк" в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики.

     4. У 2014 роцi положення частини другої статтi 32 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо формування статутного капiталу шляхом грошових внескiв) у разi придбання у державну власнiсть акцiй публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" та публiчного акцiонерного товариства "Державний земельний банк" в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики застосовуються з урахуванням статтi 22 цього Закону.

     5. Установити, що у 2014 роцi Нацiональний банк України проводить вiдрахування до загальних резервiв, поки сума загальних резервiв не дорiвнюватиме 5 вiдсоткам обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку України. При цьому перерахування до Державного бюджету України прибутку до розподiлу здiйснюється вiдповiдно до статтi 15 цього Закону без урахування частини п'ятої статтi 51 Закону України "Про Нацiональний банк України".

     6. Зупинити на 2014 рiк дiю абзацу першого пiдпункту 1.5, пiдпунктiв 1.6 i 1.7 пункту 16 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112).

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     на основi монiторингу виконання Державного бюджету України за пiдсумками I пiврiччя 2014 року внести пропозицiї щодо пiдвищення соцiальних стандартiв та їх фiнансового забезпечення;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 сiчня 2014 року
N 719-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.