ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2013 рiк

     Стаття 1. Визначити на 2013 рiк:

     доходи Державного бюджету України у сумi 362.830.144,1 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 315.224.383,6 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 47.605.760,5 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону;

     видатки Державного бюджету України у сумi 412.060.560,7 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 363.629.669,8 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 48.430.890,9 тис. гривень;

     повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 7.891.572,6 тис. гривень;

     надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 13.401.689,1 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 337.783,8 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 13.063.905,3 тис. гривень;

     граничний обсяг дефiциту Державного бюджету України у сумi 50.532.000 тис. гривень, у тому числi граничний обсяг дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 5.997.463,1 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону;

     оборотний залишок бюджетних коштiв у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Стаття 2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2013 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами, розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями, розподiл видаткiв на здiйснення правосуддя в розрiзi мiсцевих та апеляцiйних судiв згiдно з додатками N 3, N 4, N 5 i N 8 до цього Закону.

     Стаття 3. Затвердити на 2013 рiк:

     мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатками N 6, N 7 та N 10 до цього Закону;

     нормативи щоденних вiдрахувань для перерахування дотацiї вирiвнювання з державного бюджету мiсцевим бюджетам та коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв, згiдно з додатком N 6 до цього Закону, а також нормативи щодекадних вiдрахувань вiд доходiв спецiального фонду державного бюджету, якi є джерелом надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах, згiдно з додатком N 10 до цього Закону.

     Стаття 4. Затвердити перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою до спецiального фонду Державного бюджету України у 2013 роцi вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних програм (проектiв) згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2013 року граничний обсяг державного боргу в сумi 483.031.984 тис. гривень.

     Стаття 6. Установити, що у 2013 роцi державнi гарантiї можуть надаватися в обсязi до 50.000.000 тис. гривень:

     1) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктiв господарювання - резидентiв України державного сектору економiки для кредитування проектiв iнвестицiйного характеру на об'єктах, що мають загальнодержавне значення, у тому числi за такими можливими напрямами:

     за зобов'язаннями Державного агентства автомобiльних дорiг України;

     за запозиченнями Державної iпотечної установи;

     за зобов'язаннями суб'єктiв господарювання, об'єкти державної власностi яких належать до сфери управлiння Державного агентства з iнвестицiй та управлiння нацiональними проектами України, якi здiйснюють реалiзацiю нацiональних проектiв;

     для фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, iнфраструктурних та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України, в тому числi експортоорiєнтованих i енергозберiгаючих проектiв;

     для реалiзацiї проекту будiвництва мостового переходу через рiчку Днiпро в м. Запорiжжi.

     Умови надання державних гарантiй встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) на пiдставi мiжнародних договорiв України за такими можливими напрямами: фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, iнфраструктурних та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України;

     3) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України для забезпечення виконання зобов'язань головних розпорядникiв бюджетних коштiв, що виникають при залученнi ними коштiв для здiйснення капiтальних видаткiв понад обсяги встановлених бюджетних призначень.

     Стаття 7. Установити у 2013 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня - 1108 гривень, з 1 грудня - 1176 гривень та для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 972 гривнi, з 1 грудня - 1032 гривнi;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня - 1210 гривень, з 1 грудня - 1286 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня - 894 гривнi, з 1 грудня - 949 гривень.

     Стаття 8. Установити у 2013 роцi мiнiмальну заробiтну плату:

     у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

     у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 6,88 гривнi, з 1 грудня - 7,3 гривнi.

     Стаття 9. Установити, що у 2013 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить: для працездатних осiб - 21 вiдсоток, для дiтей - 75 вiдсоткiв, для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.

     Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2013 роцi не може бути бiльше нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у 2013 роцi збiльшується вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

     Стаття 10. Установити, що у загальному фондi Державного бюджету України на 2013 рiк:

     до доходiв належать надходження, визначенi частиною другою статтi 29 Бюджетного кодексу України, а також збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     джерелами формування у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною першою статтi 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крiм надходжень, визначених статтею 12 цього Закону);

     джерелами формування у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною другою статтi 30 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2013 рiк у частинi доходiв є надходження, визначенi частиною третьою статтi 29 Бюджетного кодексу України (крiм плати за надання адмiнiстративних послуг, що зараховується до загального фонду Державного бюджету України (крiм плати за документи на придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, плати за номернi знаки транспортних засобiв, якi пiдлягають державнiй реєстрацiї, плати за документи, оформлення i видача яких здiйснюються iз застосуванням засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, передбаченi Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус", а також плати за документи, оформлення i видача яких здiйснюються згiдно iз Законом України "Про дорожнiй рух"), а також такi надходження:

     1) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), з податку на прибуток пiдприємств, що сплачується пiдприємствами електроенергетичної, вугiльної галузей, пiдприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємствами централiзованого водопостачання та водовiдведення, та нарахованi суми податку на прибуток таких пiдприємств, якi виникають пiсля проведення розрахункiв по субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, визначенiй пунктом 1 статтi 14 цього Закону;

     2) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), з податку на додану вартiсть, що сплачується пiдприємствами електроенергетичної, вугiльної галузей, пiдприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємствами централiзованого водопостачання та водовiдведення, та нарахованi суми податку на додану вартiсть, якi виникають пiсля проведення розрахункiв по субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, визначенiй пунктом 1 статтi 14 цього Закону, у таких пiдприємств i Державного агентства резерву України;

     3) надходження вiд погашення заборгованостi та зобов'язань, у тому числi з податку на додану вартiсть, публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" перед Державним агентством резерву України за отриманий природний газ;

     4) 40 вiдсоткiв податку на додану вартiсть, що вiдповiдно до закону сплачується юридичними особами при здiйсненнi ними операцiй з постачання власної виробленої продукцiї (молока, молочної сировини, молочних продуктiв, м'яса, м'ясопродуктiв, iншої продукцiї переробки тварин (шкур, субпродуктiв, м'ясо-кiсткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живiй вазi сiльськогосподарськими пiдприємствами, iншими юридичними i фiзичними особами, у тому числi фiзичними особами - пiдприємцями, якi самостiйно вирощують, розводять, вiдгодовують продукцiю тваринництва;

     5) 53 вiдсотки екологiчного податку (крiм податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статтi 29 Бюджетного кодексу України);

     6) надходження вiд погашення заборгованостi, в тому числi реструктуризованої або розстроченої (вiдстроченої), пiдприємств електроенергетичної, вугiльної галузей, пiдприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї, пiдприємств централiзованого водопостачання та водовiдведення iз сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону, та дивiдендiв (доходу), нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна власнiсть;

     7) вiдрахування коштiв, отриманих вiд проведення державних лотерей в Українi;

     8) штрафнi санкцiї за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв;

     9) кошти вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     10) кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату;

     11) надходження до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

     12) плата за одержання iнформацiї з державних реєстрiв, держателем яких є Мiнiстерство юстицiї України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2013 рiк у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 15 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

     2) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", якi надiйшли у минулi перiоди;

     3) залишок коштiв у сумi 48.267,8 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк;

     4) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства, якi надiйшли у минулi перiоди.

     Стаття 13. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2013 рiк у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     2) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     3) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльськогосподарським товаровиробникам та iншим суб'єктам господарювання;

     4) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу, а також закупiвлi племiнних нетелiв та корiв, вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалiзацiєю сiльськогосподарським пiдприємствам на умовах фiнансового лiзингу;

     5) повернення безвiдсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу та у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам;

     6) повернення коштiв, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла, та науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв, i пеня.

     Стаття 14. Установити, що у 2013 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 i частини третьої статтi 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалiзацiю програм та заходiв, визначених частиною четвертою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами статей 11, 12 i 13 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1 - 3 та 6 статтi 11 цього Закону);

     2) державну пiдтримку галузi тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     3) фiнансове забезпечення цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств у межах сум сплаченого ними екологiчного податку (за рахунок 33 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     4) здiйснення природоохоронних заходiв, включаючи захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь (за рахунок 67 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     5) реалiзацiю заходiв у сферi культури та спорту, включаючи фiнансове забезпечення державних об'єктiв олiмпiйської пiдготовки, а також щодо лiкування дiтей з онкологiчними та онкогематологiчними захворюваннями (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 11 цього Закону);

     6) державну пiдтримку заходiв з енергозбереження через механiзм здешевлення кредитiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 11 цього Закону);

     7) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 11 цього Закону);

     8) державну пiдтримку заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, у тому числi на утеплення примiщень закладiв соцiального забезпечення, розвиток мiжнародного спiвробiтництва з питань змiни клiмату (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     9) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв вiдповiдно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 11 цього Закону);

     10) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: пiдтримки впровадження Енергетичної стратегiї України на перiод до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсiв та енергозбереження; захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, пiдтвердження вiдповiдностi та управлiння якiстю; пiдтримки реалiзацiї державної екологiчної полiтики; пiдтримки реалiзацiї державної полiтики у сферi транспорту; управлiння державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 12 цього Закону);

     11) придбання Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 12 цього Закону);

     12) виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiю радiацiйних аварiй, будiвництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацiю його об'єктiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 12 цього Закону);

     13) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 13 цього Закону);

     14) збiльшення статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Украгролiзинг" для закупiвлi технiчних засобiв для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 i 3 статтi 13 цього Закону);

     15) фiнансову пiдтримку заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 13 цього Закону);

     16) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 13 цього Закону);

     17) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 13 цього Закону);

     18) державну пiдтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садiв, виноградникiв та ягiдникiв i нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 12 цього Закону);

     19) забезпечення функцiонування державних реєстрiв, держателем яких є Мiнiстерство юстицiї України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (за рахунок Джерел, визначених пунктом 12 статтi 11 цього Закону).

     Стаття 15. Установити, що Нацiональний банк України у 2013 роцi щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти в сумi 4.000.000 тис. гривень на загальну суму не менше як 16.000.000 тис. гривень.

     Стаття 16. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 8.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".

     Стаття 17. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, встановлених додатком N 2 до цього Закону, в сумi 300.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" з метою погашення заборгованостi перед Нацiональним банком України та публiчним акцiонерним товариством "Державний експортно-iмпортний банк України".

     Стаття 18. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 5.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть на цi облiгацiї акцiй первинної емiсiї Аграрного фонду.

     Стаття 19. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики в межах обсягiв, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумi 1.400.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України".

     Стаття 20. Установити, що у 2013 роцi вартiсть робiт з утилiзацiї боєприпасiв, проведених за рахунок власних коштiв суб'єктiв господарювання - виконавцiв цих робiт, зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України як власнi надходження бюджетних установ Мiнiстерства оборони України i спрямовується на утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого використання i зберiгання, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 21. Установити, що кошти, якi сплачує публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" до Державного агентства резерву України у рахунок погашення перед ним заборгованостi та зобов'язань за отриманий природний газ, перераховуються Державним агентством резерву України до спецiального фонду державного бюджету та є джерелом надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам, визначеної пунктом 1 статтi 14 цього Закону. Зазначенi заборгованiсть та зобов'язання визначаються виходячи з граничного рiвня цiни на природний газ для суб'єктiв господарювання, якi виробляють теплову енергiю для потреб населення, затвердженого органом державного регулювання у сферi енергетики, що дiяла станом на 1 сiчня 2013 року.

     ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     Пункт 12 статтi 11 та пункт 19 статтi 14 цього Закону дiють до 1 липня 2013 року.

     2. Додатки NN 1 - 10 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. У 2013 роцi статтi 16 i 17 Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням положень пункту 3 статтi 6 цього Закону щодо надання дозволу головним розпорядникам бюджетних коштiв залучати кошти для забезпечення виконання зобов'язань, що виникають при здiйсненнi ними капiтальних видаткiв понад обсяги встановлених бюджетних призначень. Порядок залучення таких коштiв та їх повернення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Установити, що у 2013 роцi норми i положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 iз наступними змiнами), статей 5 та 6 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 iз наступними змiнами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами), статтi 22 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами), статтi 49 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами), пунктiв "ж" та "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами), статтi 9 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 iз наступними змiнами), статтi 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21 iз наступними змiнами), статтi 20 Закону України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50 - 51, ст. 310 iз наступними змiнами), статтi 43 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 iз наступними змiнами), статей 61, 62, 63 та 64 Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 iз наступними змiнами), статтi 3 Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 iз наступними змiнами) застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України виходячи з наявних фiнансових ресурсiв Державного бюджету України та бюджету Пенсiйного фонду України на 2013 рiк.

     5. Положення частини першої статтi 11 та частини першої статтi 23 Закону України "Про акцiонернi товариства" (щодо заборони оплати цiнних паперiв борговими емiсiйними цiнними паперами, емiтентом яких є набувач) у 2013 роцi застосовуються з урахуванням положень статей 17 - 19 цього Закону у разi придбання у державну власнiсть акцiй первинної емiсiї Аграрного фонду та акцiй додаткової емiсiї публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" i приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики.

     6. У 2013 роцi положення частини другої статтi 32 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо формування статутного капiталу шляхом грошових внескiв) у разi придбання у державну власнiсть акцiй публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики застосовуються з урахуванням статтi 19 цього Закону.

     7. Зупинити на 2013 рiк дiю частин першої, третьої та четвертої статтi 4 Закону України "Про збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 191; 2001 р., N 10, ст. 44; 2009 р., N 29, ст. 397).

     8. Установити, що пiдпункти 1 - 4, 7 та 8 пункту 28 роздiлу I Закону України вiд 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства культури України, iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується через вiдповiдних мiнiстрiв, а також Державного космiчного агентства України" набирають чинностi з 1 липня 2013 року.

     Кабiнету Мiнiстрiв України, органам мiсцевого самоврядування забезпечити проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв до 1 липня 2013 року вiдповiдно у районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiях, виконавчих комiтетах мiських рад мiст обласного значення та передачу цих повноважень з 1 липня 2013 року центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України на основi монiторингу виконання Державного бюджету України за пiдсумками I кварталу 2013 року внести пропозицiї щодо пiдвищення соцiальних стандартiв та їх фiнансового забезпечення.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 грудня 2012 року
N 5515-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.