Документ набуває чинності з: 01.01.2023

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про надання будiвельної продукцiї на ринку

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади введення в обiг або надання будiвельної продукцiї на ринку шляхом встановлення правил для вираження показникiв, пов'язаних iз суттєвими експлуатацiйними характеристиками такої продукцiї, а також застосування щодо такої продукцiї знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     будiвельна продукцiя - будь-який матерiал, вирiб або комплект, що виробляється та вводиться в обiг для застосування протягом тривалого часу в будiвлi або спорудi, показники якого впливають на показники будiвлi або споруди, пов'язанi з основними вимогами до них;

     використання за призначенням - передбачене використання будiвельної продукцiї, визначене у застосовнiй регламентнiй технiчнiй специфiкацiї;

     висновок про технiчну прийнятнiсть - документальне оформлення визначених показникiв будiвельної продукцiї, пов'язаних з її суттєвими експлуатацiйними характеристиками, виконане згiдно iз застосовним європейським документом з визначення прийнятностi чи нацiональним документом України з визначення прийнятностi;

     гармонiзований європейський стандарт - стандарт, прийнятий однiєю з європейських органiзацiй стандартизацiї на основi запиту, виданого Європейською Комiсiєю, вiдповiдно до встановленого порядку;

     європейський документ з визначення прийнятностi - документ, прийнятий європейською органiзацiєю органiв технiчної прийнятностi, метою якого є видача європейського висновку про технiчну прийнятнiсть;

     життєвий цикл - послiдовнi та взаємопов'язанi етапи строку служби будiвельної продукцiї, починаючи з придбання сировинних матерiалiв або їх видобутку з природних ресурсiв i закiнчуючи остаточною утилiзацiєю;

     клас - дiапазон рiвнiв показника будiвельної продукцiї, обмежений мiнiмальним та максимальним значеннями суттєвих експлуатацiйних характеристик;

     комплект - будiвельна продукцiя, що вводиться в обiг одним виробником у виглядi набору, що складається з двох або бiльше компонентiв, що потребують збирання перед використанням, для застосування в будiвлi або спорудi;

     контроль виробництва на пiдприємствi - постiйний документально оформлений внутрiшнiй контроль виробництва на пiдприємствi згiдно з вiдповiдними регламентними технiчними специфiкацiями;

     нацiональний документ України з визначення прийнятностi - документ, прийнятий нацiональною органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi, метою якого є висновок про технiчну прийнятнiсть;

     показники будiвельної продукцiї - показники, пов'язанi iз суттєвими експлуатацiйними характеристиками, вираженi рiвнем, класом або в описовiй формi;

     пороговий рiвень - мiнiмальний або максимальний рiвень показника, пов'язаного iз суттєвою експлуатацiйною характеристикою будiвельної продукцiї;

     продукцiя несерiйного виробництва - iндивiдуально вироблена або виготовлена за єдиним спецiальним замовленням на виробництвi будiвельна продукцiя, що застосовується в однiй конкретно визначенiй будiвлi або спорудi виробником, який вiдповiдає за безпечне застосування цiєї продукцiї в будiвлi або спорудi, вiдповiдно до iндивiдуального конструктивного рiшення;

     регламентнi технiчнi специфiкацiї - нацiональнi стандарти для цiлей застосування цього Закону, що є iдентичними вiдповiдним гармонiзованим європейським стандартам (далi - нацiональний стандарт для цiлей застосування цього Закону), європейськi документи з визначення прийнятностi та нацiональнi документи України з визначення прийнятностi;

     рiвень - результат оцiнки експлуатацiйних характеристик будiвельної продукцiї щодо суттєвих експлуатацiйних характеристик, виражений числовим значенням;

     спецiальна технiчна документацiя - документацiя, яка засвiдчує, що методи в рамках застосовної системи для оцiнки та перевiрки стабiльностi експлуатацiйних характеристик були замiненi iншими методами, за умови що результати, отриманi за допомогою таких iнших методiв, еквiвалентнi результатам, отриманим методами випробувань згiдно з вiдповiдним нацiональним стандартом, для цiлей застосування цього Закону;

     суттєвi експлуатацiйнi характеристики - характеристики будiвельної продукцiї, що вiдносяться до вiдповiдних суттєвих характеристик, пов'язаних з основними вимогами до будiвель i споруд, i вираженi в рiвнi або класi, або в описi;

     тип будiвельної продукцiї (далi - тип продукцiї) - сукупнiсть рiвнiв i класiв показникiв будiвельної продукцiї, пов'язаних з її суттєвими характеристиками, яка виготовляється з певної комбiнацiї сировинних матерiалiв та/або iнших елементiв у визначеному виробничому процесi.

     2. Термiни "введення в обiг", "виробник", "документ про вiдповiднiсть", "знак вiдповiдностi технiчним регламентам", "iмпортер", "надання на ринку", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "оцiнка вiдповiдностi", "презумпцiя вiдповiдностi", "продукцiя", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "технiчна специфiкацiя", "технiчне регулювання", "уповноважений представник" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     Термiни "європейський стандарт", "нацiональний стандарт" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про стандартизацiю".

     Термiни "вилучення з обiгу", "вiдкликання" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     Термiни "державний ринковий нагляд", "орган державного ринкового нагляду" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     Термiн "акредитацiя" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

     Термiн "суб'єкт мiкропiдприємства" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Господарському кодексi України.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на будiвельну продукцiю, що вводиться в обiг або надається на ринку України.

     Стаття 3. Законодавство у сферi надання будiвельної продукцiї на ринку

     1. Законодавство у сферi надання будiвельної продукцiї на ринку складається з цього Закону, законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про стандартизацiю", "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", "Про основи мiстобудування", "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", "Про будiвельнi норми" та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у зазначенiй сферi.

     2. У разi якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством про надання будiвельної продукцiї на ринку, застосовуються правила мiжнародного договору України.

     Стаття 4. Основнi вимоги до споруд та суттєвi характеристики будiвельної продукцiї

     1. Основнi вимоги до споруд є основою для розроблення нацiональних стандартiв на будiвельну продукцiю та iнших регламентних технiчних специфiкацiй. Основнi вимоги до споруд визначаються законом.

     2. Суттєвi характеристики будiвельної продукцiї визначаються у регламентних технiчних специфiкацiях щодо основних вимог до споруд.

     3. Для певної групи будiвельної продукцiї, що охоплюється нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, вiдповiдно до використання за призначенням такої продукцiї, визначеного у цьому стандартi, та на основi вiдповiдного законодавства Європейського Союзу визначає суттєвi експлуатацiйнi характеристики, за якими виробник декларує показники будiвельної продукцiї при введеннi її в обiг.

     На основi вiдповiдного законодавства Європейського Союзу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, також визначає пороговi рiвнi показникiв будiвельної продукцiї, пов'язаних з її суттєвими експлуатацiйними характеристиками, що пiдлягають декларуванню.

Роздiл II
ДЕКЛАРУВАННЯ ПОКАЗНИКIВ БУДIВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАКА ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

     Стаття 5. Складання декларацiї показникiв

     1. Якщо будiвельна продукцiя охоплюється нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону або вiдповiдає висновку про технiчну прийнятнiсть, виданому щодо неї, виробник складає декларацiю показникiв при введеннi такої продукцiї в обiг.

     2. Якщо будiвельна продукцiя охоплюється нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону або вiдповiдає висновку про технiчну прийнятнiсть, виданому щодо неї, iнформацiя у будь-якiй формi про показники такої будiвельної продукцiї, пов'язанi з її суттєвими експлуатацiйними характеристиками, визначеними у застосовнiй регламентнiй технiчнiй специфiкацiї, може надаватися лише за умови її включення i зазначення у декларацiї показникiв, крiм випадкiв, коли вiдповiдно до частини четвертої цiєї статтi декларацiя показникiв не складається.

     3. Виробник шляхом складання декларацiї показникiв бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть будiвельної продукцiї таким задекларованим показникам. За вiдсутностi об'єктивних ознак, що свiдчать про протилежне, декларацiя показникiв, складена виробником, вважається точною i достовiрною.

     4. Як виняток з положень частини першої цiєї статтi та за вiдсутностi актiв законодавства або будiвельних норм, згiдно з якими вимагається декларування суттєвих експлуатацiйних характеристик, виробник може утриматися вiд складання декларацiї показникiв при введеннi в обiг будiвельної продукцiї, охопленої нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону, якщо:

     будiвельна продукцiя належить до продукцiї несерiйного виробництва, виробляється згiдно iз застосовними вимогами та пiд наглядом осiб, вiдповiдальних за безпечне виконання будiвельних робiт згiдно iз законодавством;

     будiвельна продукцiя виробляється на будiвельному майданчику для застосування її у вiдповiднiй будiвлi або спорудi згiдно iз застосовними вимогами та пiд наглядом осiб, вiдповiдальних за виконання будiвельних робiт згiдно iз законодавством;

     будiвельна продукцiя виробляється традицiйним способом або у ходi непромислового процесу способом, що забезпечує збереження об'єктiв культурної спадщини, їх реставрацiю або реабiлiтацiю, збереження традицiйного характеру середовища iсторичних населених мiсць.

     Стаття 6. Змiст декларацiї показникiв

     1. Декларацiя показникiв повинна вiдображати показники будiвельної продукцiї, пов'язанi з її суттєвими експлуатацiйними характеристиками, згiдно з вiдповiдними регламентними технiчними специфiкацiями.

     2. Декларацiя показникiв повинна мiстити, зокрема, таку iнформацiю:

     iдентифiкацiйнi данi типу продукцiї, щодо якої складається декларацiя показникiв;

     застосовану систему або системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї;

     позначення i дату прийняття нацiонального стандарту для цiлей застосування цього Закону або видачi висновку про технiчну прийнятнiсть, що використовувалися для оцiнювання кожної суттєвої експлуатацiйної характеристики;

     у застосовних випадках зазначення спецiальної технiчної документацiї, що використовувалася, i вимоги, яким, за твердженням виробника, вiдповiдає будiвельна продукцiя.

     3. Декларацiя показникiв повинна також мiстити:

     одне або декiлька використань за призначенням будiвельної продукцiї вiдповiдно до застосовної регламентної технiчної специфiкацiї;

     перелiк суттєвих експлуатацiйних характеристик, визначених у регламентнiй технiчнiй специфiкацiї для одного або декiлькох використань за призначенням;

     показники принаймнi однiєї iз суттєвих експлуатацiйних характеристик будiвельної продукцiї, значущої для одного або декiлькох використань за призначенням;

     у застосовних випадках показники будiвельної продукцiї, вираженi рiвнями або класами, або в описовiй формi, якi (за потреби) ґрунтуються на обчисленнi суттєвих експлуатацiйних характеристик такої продукцiї, визначених вiдповiдно до частини третьої статтi 4 цього Закону;

     показники тих суттєвих експлуатацiйних характеристик будiвельної продукцiї, що стосуються одного або декiлькох використань за призначенням;

     лiтери "NPD", що позначають вираз "показники не визначенi", - для суттєвих експлуатацiйних характеристик, включених до перелiку, зазначеного в абзацi третьому цiєї частини, щодо яких показники не декларуються;

     показники будiвельної продукцiї за рiвнями або класами, або в описовiй формi, пов'язанi з усiма суттєвими експлуатацiйними характеристиками, що мiстяться у вiдповiдному висновку про технiчну прийнятнiсть, якщо такий висновок вже виданий щодо цiєї будiвельної продукцiї.

     4. Декларацiя показникiв складається з використанням Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України в Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва.

     Декларацiя показникiв складається за формою та згiдно з iнструкцiями, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. У вiдповiдних випадках разом з декларацiєю показникiв до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва вноситься iнформацiя про небезпечнi або шкiдливi хiмiчнi речовини та сумiшi, що мiстяться у будiвельнiй продукцiї. Порядок внесення такої iнформацiї визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України в Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва. Правила, обсяг та випадки внесення такої iнформацiї встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 7. Надання декларацiї показникiв

     1. Щодо кожної будiвельної продукцiї, що надається на ринку, протягом строку, зазначеного у частинi другiй статтi 11 цього Закону, надається реєстрацiйний номер декларацiї показникiв у Єдинiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва або паперова копiя декларацiї показникiв, роздрукована з цiєї системи.

     Якщо одному користувачу надається партiя тiєї самої будiвельної продукцiї, до неї може додаватися одна паперова копiя декларацiї показникiв, роздрукована з Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва, або реєстрацiйний номер декларацiї показникiв у цiй системi.

     2. На запит замовника йому надається паперова копiя декларацiї показникiв, роздрукована з Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва.

     3. Декларацiя показникiв складається державною мовою, крiм випадку, якщо вона складена iноземним виробником. У разi якщо декларацiя показникiв складена iноземним виробником iншою мовою, нiж державна, вона перекладається на державну мову.

     Переклад декларацiї показникiв вноситься до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва разом з копiєю декларацiї показникiв, складеної iноземною мовою.

     Стаття 8. Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, його застосування i використання

     1. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування таким знаком, встановленими Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     2. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на будiвельну продукцiю, щодо якої виробником складена декларацiя показникiв вiдповiдно до вимог частин першої - третьої статтi 5 та статтi 6 цього Закону.

     Якщо виробник не склав декларацiю показникiв вiдповiдно до вимог частин першої - третьої статтi 5 та статтi 6 цього Закону, знак вiдповiдностi технiчним регламентам не наноситься.

     Виробник шляхом нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, що здiйснюється ним або його уповноваженим представником, бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть будiвельної продукцiї задекларованим показникам, а також за її вiдповiднiсть усiм застосовним вимогам, визначеним цим Законом та вiдповiдними технiчними регламентами, якими передбачено нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     Правила нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, визначенi технiчними регламентами, застосовуються без обмеження застосування вимог цiєї частини.

     3. Для будь-якої будiвельної продукцiї, що охоплена нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону або щодо якої виданий висновок про технiчну прийнятнiсть, знак вiдповiдностi технiчним регламентам є єдиним маркуванням, що засвiдчує вiдповiднiсть будiвельної продукцiї задекларованим показникам, пов'язаним iз суттєвими експлуатацiйними характеристиками, що охоплюються таким нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону або висновком про технiчну прийнятнiсть.

     Забороняється запроваджувати будь-якi вимоги щодо маркування, що засвiдчує вiдповiднiсть будiвельної продукцiї задекларованим показникам, пов'язаним iз суттєвими експлуатацiйними характеристиками, охопленими нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону, iншого, нiж знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     4. Надання на ринку або використання на територiї України будiвельної продукцiї, на яку нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, не може бути заборонено чи обмежено, якщо задекларованi показники такої будiвельної продукцiї вiдповiдають вимогам щодо її використання в Українi.

     5. Фiзичним та юридичним особам забороняється перешкоджати використанню будiвельної продукцiї, на яку нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, шляхом встановлення правил чи умов, якщо задекларованi показники такої будiвельної продукцiї вiдповiдають вимогам щодо її використання в Українi.

     Стаття 9. Правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     1. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на будiвельну продукцiю або на етикетку, що крiпиться до неї, таким чином, щоб вiн був видимим, розбiрливим та незмивним. У разi якщо це неможливо або невиправдано через характер продукцiї, знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься на упаковку або на супровiднi документи.

     2. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам супроводжується:

     двома останнiми цифрами року, в якому його вперше нанесено;

     найменуванням та мiсцезнаходженням виробника або iдентифiкацiйним знаком, що дає змогу легко та недвозначно встановити найменування та мiсцезнаходження виробника;

     унiкальним iдентифiкацiйним кодом типу продукцiї;

     реєстрацiйним номером декларацiї показникiв у Єдинiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва;

     рiвнем або класом показникiв, що декларуються;

     позначенням застосованої регламентної технiчної специфiкацiї;

     iдентифiкацiйним номером призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi у разi його залучення;

     iнформацiєю про передбачене використання, визначене у застосованiй регламентнiй технiчнiй специфiкацiї.

     3. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам наноситься перед введенням будiвельної продукцiї в обiг. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам може супроводжуватися пiктограмою або будь-яким iншим знаком, що помiтно вказує на особливий ризик або особливостi використання.

     Стаття 10. Контактний пункт щодо будiвельної продукцiї

     1. Функцiї контактного пункту щодо будiвельної продукцiї виконує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва.

     За умов та з пiдстав, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, функцiї контактного пункту щодо будiвельної продукцiї можуть бути делегованi торгово-промисловим палатам, професiйним об'єднанням громадян або громадським об'єднанням суб'єктiв господарювання.

     2. Контактний пункт щодо будiвельної продукцiї на запит надає iнформацiю про:

     правила, що застосовуються до типу продукцiї, регулювання її надання на ринку та використання вiдповiдно до законодавства;

     контактнi данi органiв державної влади, що здiйснюють регулювання, державний ринковий нагляд та державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi за додержанням правил, передбачених абзацом другим цiєї частини;

     загальнодоступнi засоби правового захисту у разi виникнення спорiв мiж органами, зазначеними в абзацi третьому цiєї частини, та суб'єктами господарювання.

     Контактний пункт щодо будiвельної продукцiї надає вiдповiдь на запит безоплатно протягом 15 робочих днiв з дня його надходження.

     3. При виконаннi завдань, визначених частиною другою цiєї статтi, контактний пункт щодо будiвельної продукцiї надає на прозорих та зрозумiлих умовах iнформацiю щодо виконання основних вимог до будiвель i споруд, застосовних до використань за призначенням кожної будiвельної продукцiї, передбачених абзацом шостим частини третьої статтi 6 цього Закону.

Роздiл III
ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

     Стаття 11. Обов'язки виробникiв будiвельної продукцiї

     1. Виробник складає декларацiю показникiв будiвельної продукцiї вiдповiдно до частин першої - третьої статтi 5 i статтi 6 цього Закону та наносить знак вiдповiдностi технiчним регламентам вiдповiдно до статей 8 i 9 цього Закону, крiм випадкiв, встановлених частиною четвертою статтi 5 цього Закону.

     Як основу для декларування показникiв будiвельної продукцiї виробник складає технiчну документацiю, що описує всi вiдповiднi елементи, пов'язанi iз застосовною системою оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї.

     2. Виробник повинен зберiгати технiчну документацiю та декларацiю показникiв протягом 10 рокiв пiсля введення в обiг вiдповiдної будiвельної продукцiї.

     На основi вiдповiдного законодавства Європейського Союзу для певних груп будiвельної продукцiї цей строк може бути змiнено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, на основi очiкуваного строку служби або значущостi будiвельної продукцiї у будiвлях або спорудах.

     3. Виробник повинен забезпечити наявнiсть процедур, якi гарантують, що задекларованi показники будiвельної продукцiї пiдтримуються пiд час серiйного виробництва. При цьому належним чином мають враховуватися змiни в типi продукцiї або застосовних регламентних технiчних специфiкацiях.

     У разi необхiдностi забезпечення точностi, надiйностi та стабiльностi задекларованих показникiв будiвельної продукцiї виробник повинен проводити випробування зразкiв будiвельної продукцiї, що введена в обiг або надається на ринку, вивчати та (за потреби) пiдтримувати облiк скарг, невiдповiдної продукцiї та її вiдкликань, а також iнформувати розповсюджувачiв будiвельної продукцiї про такий монiторинг.

     4. Виробник забезпечує нанесення на будiвельну продукцiю позначення типу, партiї або серiйного номера чи будь-якого iншого елемента, що дає змогу iдентифiкувати таку продукцiю, а якщо розмiр чи характер будiвельної продукцiї не дає змоги це зробити - забезпечує наведення такої iнформацiї на упаковцi або в супровiдному документi.

     5. Виробник зазначає на будiвельнiй продукцiї, а якщо це неможливо - на її упаковцi або в супровiдному документi своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку та контактну поштову адресу. В адресi має зазначатися єдине мiсце, за яким можна зв'язатися з виробником.

     6. При наданнi будiвельної продукцiї на ринку виробник забезпечує її супроводження iнструкцiями та/або iнформацiєю про безпечнiсть, складеними з дотриманням вимог Закону України "Про забезпечення функцiонування української мови як державної".

     7. Виробник, який вважає або має пiдстави вважати, що будiвельна продукцiя, яку вiн ввiв в обiг, не вiдповiдає декларацiї показникiв або iншим застосовним вимогам цього Закону, повинен негайно вжити коригувальних заходiв для приведення будiвельної продукцiї у вiдповiднiсть iз такими вимогами, а в разi необхiдностi - щодо вилучення її з обiгу або вiдкликання. Якщо будiвельна продукцiя становить ризик, виробник негайно повiдомляє про це вiдповiдний орган державного ринкового нагляду та надає йому детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть будiвельної продукцiї вимогам цього Закону та про вжитi коригувальнi заходи.

     8. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробник надає йому державною мовою всю iнформацiю та документацiю, необхiдну для засвiдчення вiдповiдностi будiвельної продукцiї декларацiї показникiв та iншим застосовним вимогам цього Закону. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробник повинен спiвпрацювати з ним щодо вжиття заходiв для усунення ризику, що становить введена ним в обiг будiвельна продукцiя.

     Стаття 12. Обов'язки уповноважених представникiв будiвельної продукцiї

     1. Виробник може на пiдставi письмового доручення визначити уповноваженого представника.

     Обов'язок щодо складання технiчної документацiї не повинен включатися до предмета доручення, що надається уповноваженому представнику.

     2. Уповноважений представник виконує завдання, визначенi у дорученнi. Доручення повинно надавати змогу уповноваженому представнику виконувати, щонайменше, такi обов'язки:

     зберiгати декларацiю показникiв i технiчну документацiю для надання їх на запит органу державного ринкового нагляду протягом строку, визначеного частиною другою статтi 11 цього Закону;

     на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати йому всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi будiвельної продукцiї декларацiї показникiв та iншим застосовним вимогам цього Закону;

     на вимогу органу державного ринкового нагляду спiвпрацювати з ним щодо вжиття заходiв для усунення ризику, що становить будiвельна продукцiя, на яку поширюється дiя доручення, наданого уповноваженому представнику.

     Стаття 13. Обов'язки iмпортерiв будiвельної продукцiї

     1. Iмпортер повинен вводити в обiг лише будiвельну продукцiю, що вiдповiдає застосовним вимогам цього Закону.

     2. Перед введенням будiвельної продукцiї в обiг iмпортер повинен пересвiдчитися в тому, що:

     виробник здiйснив оцiнку та перевiрку стабiльностi її показникiв;

     виробник склав технiчну документацiю, зазначену в абзацi другому частини першої статтi 11 цього Закону, та декларацiю показникiв будiвельної продукцiї вiдповiдно до частин першої - третьої статтi 5 i статтi 6 цього Закону;

     на будiвельну продукцiю нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам;

     продукцiя супроводжується необхiдними документами;

     виробник виконав вимоги, встановленi частинами четвертою i п'ятою статтi 11 цього Закону.

     Якщо iмпортер вважає або має пiдстави вважати, що будiвельна продукцiя не вiдповiдає декларацiї показникiв або iншим застосовним вимогам цього Закону, вiн не повинен вводити її в обiг до приведення у вiдповiднiсть iз декларацiєю показникiв та з iншими застосовними вимогами цього Закону або до виправлення декларацiї показникiв. Якщо зазначена будiвельна продукцiя становить ризик, iмпортер повинен повiдомити про це виробнику та органам державного ринкового нагляду.

     3. Iмпортер зазначає на будiвельнiй продукцiї, а якщо це неможливо - на її упаковцi або в супровiдному документi своє найменування, зареєстроване комерцiйне найменування чи зареєстровану торговельну марку та контактну поштову адресу.

     4. При наданнi будiвельної продукцiї на ринку iмпортер забезпечує її супроводження легко зрозумiлими для користувачiв iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, складеними iз дотриманням вимог Закону України "Про забезпечення функцiонування української мови як державної".

     5. Iмпортер повинен забезпечити, щоб умови зберiгання чи транспортування будiвельної продукцiї, доки вона перебуває пiд його вiдповiдальнiстю, не ставили пiд загрозу її вiдповiднiсть декларацiї показникiв та iншим застосовним вимогам цього Закону.

     6. У разi визнання доцiльностi пiдтвердження точностi, надiйностi та стабiльностi задекларованих показникiв будiвельної продукцiї iмпортер проводить випробування зразкiв будiвельної продукцiї, яка вводиться в обiг або надається на ринку, розглядає скарги та (за потреби) веде облiк скарг, невiдповiдної продукцiї та її вiдкликань, а також iнформує розповсюджувачiв будiвельної продукцiї про поточнi результати такого монiторингу.

     7. Iмпортер, який вважає або має пiдстави вважати, що будiвельна продукцiя, яку вiн ввiв в обiг, не вiдповiдає декларацiї показникiв або iншим застосовним вимогам цього Закону, повинен негайно вжити коригувальних заходiв для приведення такої будiвельної продукцiї у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначена будiвельна продукцiя становить ризик, iмпортер негайно повiдомляє про це вiдповiдний орган державного ринкового нагляду та надає йому детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть такої будiвельної продукцiї декларацiї показникiв або iншим застосовним вимогам цього Закону та про вжитi коригувальнi заходи.

     8. Iмпортер зберiгає протягом строку, визначеного частиною другою статтi 11 цього Закону, копiю декларацiї показникiв будiвельної продукцiї для надання її на запит органу державного ринкового нагляду та забезпечує можливiсть надання таким органам за їх запитом доступу до технiчної документацiї.

     9. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду iмпортер надає йому державною мовою всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi будiвельної продукцiї декларацiї показникiв та iншим застосовним вимогам цього Закону. На вимогу органу державного ринкового нагляду iмпортер повинен спiвпрацювати з ним щодо вжиття заходiв для усунення ризику, що становить введена ним в обiг будiвельна продукцiя.

     Стаття 14. Обов'язки розповсюджувачiв будiвельної продукцiї

     1. Розповсюджувач пiд час надання будiвельної продукцiї на ринку повинен дiяти вiдповiдно до вимог цього Закону.

     2. Перед наданням будiвельної продукцiї на ринку розповсюджувач повинен пересвiдчитися в тому, що:

     на будiвельну продукцiю нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам;

     продукцiя супроводжується зрозумiлими для користувачiв iнструкцiями та iнформацiєю про безпечнiсть, складеними згiдно з вимогами Закону України "Про забезпечення функцiонування української мови як державної";

     виробник виконав вимоги частин четвертої i п'ятої статтi 11 цього Закону, а iмпортер - частини третьої статтi 13 цього Закону.

     Якщо розповсюджувач вважає або має пiдстави вважати, що будiвельна продукцiя не вiдповiдає декларацiї показникiв або iншим застосовним вимогам цього Закону, вiн не повинен надавати будiвельну продукцiю на ринку до приведення її у вiдповiднiсть iз декларацiєю показникiв та з iншими застосовними вимогами цього Закону або до виправлення декларацiї показникiв. Якщо зазначена будiвельна продукцiя становить ризик, розповсюджувач повинен повiдомити про це виробнику чи iмпортеру, а також органу державного ринкового нагляду.

     3. Розповсюджувач повинен забезпечити, щоб умови зберiгання чи транспортування будiвельної продукцiї, доки вона перебуває пiд його вiдповiдальнiстю, не ставили пiд загрозу її вiдповiднiсть декларацiї показникiв та iншим застосовним вимогам цього Закону.

     4. Розповсюджувач, який вважає або має пiдстави вважати, що будiвельна продукцiя, яку вiн надає на ринку, не вiдповiдає декларацiї показникiв або iншим застосовним вимогам цього Закону, повинен пересвiдчитися у вжиттi коригувальних заходiв, необхiдних для приведення такої будiвельної продукцiї у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами, вилучення її з обiгу та/або її вiдкликання (залежно вiд обставин). Якщо зазначена будiвельна продукцiя становить ризик, розповсюджувач негайно повiдомляє про це вiдповiдний орган державного ринкового нагляду та надає йому детальну iнформацiю, зокрема про невiдповiднiсть такої будiвельної продукцiї вимогам декларацiї показникiв або iншим застосовним вимогам цього Закону та про вжитi коригувальнi заходи.

     5. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувач надає йому державною мовою всю iнформацiю та документацiю, необхiднi для демонстрування вiдповiдностi будiвельної продукцiї декларацiї показникiв та iншим застосовним вимогам цього Закону. На вимогу органу державного ринкового нагляду розповсюджувач повинен спiвпрацювати з ним щодо вжиття заходiв для усунення ризику, що становить будiвельна продукцiя, яку вiн надає на ринку.

     Стаття 15. Випадки, в яких обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв та розповсюджувачiв

     1. У разi якщо iмпортер або розповсюджувач вводить будiвельну продукцiю в обiг пiд своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг) або модифiкує введену в обiг будiвельну продукцiю в спосiб, що може вплинути на її вiдповiднiсть декларацiї показникiв, для цiлей цього Закону вiн вважається виробником та повинен виконувати обов'язки виробника, встановленi статтею 11 цього Закону.

     Стаття 16. Iдентифiкацiя суб'єктiв господарювання

     1. Протягом строку, визначеного частиною другою статтi 11 цього Закону, суб'єкти господарювання повиннi надавати органам державного ринкового нагляду на запит документацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм будiвельну продукцiю;

     будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили будiвельну продукцiю.

     2. Об'єднання суб'єктiв господарювання мають право iнiцiювати створення iнформацiйних ресурсiв для автентифiкацiї продукцiї з внесенням iнформацiї про походження та обiг товарiв за згодою їх виробникiв.

Роздiл IV
РЕГЛАМЕНТНI ТЕХНIЧНI СПЕЦИФIКАЦIЇ

     Стаття 17. Нацiональнi стандарти для цiлей застосування цього Закону

     1. Для цiлей застосування цього Закону розробляються та приймаються нацiональнi стандарти, що є iдентичними вiдповiдним гармонiзованим європейським стандартам.

     2. Нацiональнi стандарти для цiлей застосування цього Закону повиннi мiстити методи та критерiї оцiнки показникiв будiвельної продукцiї, пов'язаних з її суттєвими характеристиками.

     Якщо це передбачено вiдповiдним гармонiзованим європейським стандартом, нацiональний стандарт для цiлей застосування цього Закону повинен визначати використання за призначенням будiвельної продукцiї, що охоплюється таким стандартом.

     Якщо це є доцiльним та не погiршуватиме точнiсть, надiйнiсть i стабiльнiсть результатiв, нацiональнi стандарти для цiлей застосування цього Закону повиннi передбачати методи, що є менш обтяжливими, нiж проведення випробувань, з метою оцiнки показникiв будiвельної продукцiї, пов'язаних з її суттєвими експлуатацiйними характеристиками.

     3. У нацiональних стандартах для цiлей застосування цього Закону визначається застосовний контроль виробництва на пiдприємствi, що має враховувати конкретнi умови процесу виробництва вiдповiдної будiвельної продукцiї.

     Нацiональнi стандарти для цiлей застосування цього Закону повиннi включати вiдомостi технiчного характеру, необхiднi для застосування системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, складає та затверджує перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону на основi перелiку назв i позначень гармонiзованих європейських стандартiв у рамках реалiзацiї законодавства Європейського Союзу у сферi надання на ринку будiвельної продукцiї, опублiкованого в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу".

     Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону складається та затверджується вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" з урахуванням особливостей, визначених частиною п'ятою цiєї статтi. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону вноситься до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва та оприлюднюється на її порталi.

     5. Щодо кожного нацiонального стандарту для цiлей застосування цього Закону у перелiку зазначаються:

     назва та позначення змiнених регламентних технiчних специфiкацiй, якщо такi були;

     дата початку строку одночасної дiї.

     6. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону оновлюється за потреби шляхом затвердження його нової редакцiї.

     7. Вiд дати початку строку одночасної дiї можливе використання нацiонального стандарту для цiлей застосування цього Закону для декларування показникiв будiвельної продукцiї, охопленої таким стандартом.

     Без обмеження застосування положень частини четвертої статтi 28 цього Закону щодо спрощених процедур, вiд дати завершення строку одночасної дiї, нацiональний стандарт для цiлей застосування цього Закону, що мiститься у вiдповiдному перелiку, є єдиним способом, що застосовується для складання декларацiї показникiв для будiвельної продукцiї, охопленої таким стандартом.

     Пiсля завершення строку одночасної дiї припиняється дiя всiх нормативних документiв, що суперечать вiдповiдному нацiональному стандарту для цiлей застосування цього Закону.

     8. Для нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi, не застосовуються положення частин другої, третьої та абзацу другого частини четвертої статтi 112 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     Стаття 18. Застосування європейських документiв з визначення прийнятностi

     1. У разi якщо будiвельна продукцiя не охоплена або не повнiстю охоплена нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону з перелiку, зазначеного у частинi четвертiй статтi 17 цього Закону, а в Європейському Союзi щодо такої продукцiї є чинним європейський документ з визначення прийнятностi, для видачi висновку про технiчну прийнятнiсть за рiшенням виробника будiвельної продукцiї може застосовуватися такий європейський документ з визначення прийнятностi.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, складає, затверджує та оприлюднює перелiк європейських документiв з визначення прийнятностi, якi можуть застосовуватися для видачi висновку про технiчну прийнятнiсть.

     Перелiк європейських документiв з визначення прийнятностi оновлюється за потреби шляхом затвердження його нової редакцiї.

     3. Перелiк європейських документiв з визначення прийнятностi протягом 30 календарних днiв з дня його затвердження розмiщується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, в Єдинiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.

     Тексти європейських документiв з визначення прийнятностi вносяться до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, та оприлюднюються на порталi Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва за домовленiстю з європейською органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi.

     Стаття 19. Нацiональнi документи України з визначення прийнятностi

     1. Нацiональний документ України з визначення прийнятностi розробляється у разi подання виробником заявки на видачу висновку про технiчну прийнятнiсть для будь-якої будiвельної продукцiї, не охопленої або не повнiстю охопленої нацiональними стандартами для цiлей застосування цього Закону, для якого її показники, пов'язанi iз суттєвими експлуатацiйними характеристиками, не можуть бути повнiстю оцiненi вiдповiдно до чинного нацiонального стандарту для цiлей застосування цього Закону, зокрема, тому що:

     на продукцiю не поширюється дiя жодного чинного нацiонального стандарту для цiлей застосування цього Закону;

     принаймнi щодо однiєї суттєвої експлуатацiйної характеристики такої продукцiї метод оцiнки, передбачений у нацiональному стандартi для цiлей застосування цього Закону, не є належним;

     нацiональний стандарт для цiлей застосування цього Закону не передбачає жодного методу оцiнки хоча б однiєї суттєвої експлуатацiйної характеристики такої продукцiї.

     2. Нацiональний документ України з визначення прийнятностi розробляється та приймається нацiональною органiзацiєю органiв з визначення прийнятностi.

     3. Порядок розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Нацiональнi документи України з визначення прийнятностi можуть бути використанi як основа для розроблення нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону щодо будiвельної продукцiї.

     Стаття 20. Принципи розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi

     1. Процедура з розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi здiйснюється з дотриманням таких принципiв:

     забезпечення прозоростi для виробника, який подав заявку на видачу висновку про технiчну прийнятнiсть;

     встановлення належних обов'язкових граничних строкiв для уникнення невиправданих зволiкань;

     забезпечення належного врахування захисту комерцiйної таємницi та конфiденцiйностi;

     забезпечення належної участi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва;

     забезпечення ефективностi витрат для виробника;

     забезпечення достатньої колегiальностi та координацiї дiяльностi органiв з визначення технiчної прийнятностi, призначених для виконання завдань з визначення технiчної прийнятностi вiдповiдної будiвельної продукцiї.

     Стаття 21. Обов'язки органу з визначення технiчної прийнятностi, який одержав заявку на видачу висновку про технiчну прийнятнiсть

     1. Орган з визначення технiчної прийнятностi, який одержав заявку на видачу висновку про технiчну прийнятнiсть:

     якщо продукцiя повнiстю охоплюється нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону - повiдомляє виробнику, що вiдповiдно до частини першої статтi 19 цього Закону висновок про технiчну прийнятнiсть не може бути виданий;

     якщо продукцiя повнiстю охоплюється європейським або нацiональним документом України з визначення прийнятностi - повiдомляє виробнику про можливiсть використання європейського документа з визначення прийнятностi або про необхiднiсть використання нацiонального документа України з визначення прийнятностi як основи для видачi висновку про технiчну прийнятнiсть;

     якщо продукцiя не охоплюється або не повнiстю охоплюється жодною регламентною технiчною специфiкацiєю - застосовує процедури, передбаченi Порядком розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi.

     Висновок про технiчну прийнятнiсть вноситься до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва органом з визначення технiчної прийнятностi не пiзнiше наступного робочого дня з дня його прийняття.

     2. У випадках, передбачених абзацами третiм i четвертим частини першої цiєї статтi, орган з визначення технiчної прийнятностi повiдомляє нацiональнiй органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, змiст заявки, назву, дату прийняття i номер вiдповiдного наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, щодо оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв, який орган з визначення технiчної прийнятностi має намiр застосувати до зазначеної продукцiї, або про вiдсутнiсть такого наказу.

     3. У разi вiдсутностi наказу, зазначеного у частинi другiй цiєї статтi, або якщо центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, вважає, що вiдповiдний наказ щодо оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв не може бути застосований, застосовуються вимоги статтi 28 цього Закону.

     Стаття 22. Оприлюднення перелiку нацiональних документiв України з визначення прийнятностi

     1. Нацiональнi документи України з визначення прийнятностi, прийнятi нацiональною органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi, та їх перелiк вносяться до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, протягом 30 календарних днiв з дня їх прийняття.

     Порядок внесення до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва нацiональних документiв України з визначення прийнятностi та їх перелiку визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва.

     Нацiональнi документи України з визначення прийнятностi набирають чинностi не ранiше дня їх внесення до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва.

     2. Перелiк нацiональних документiв України з визначення прийнятностi оновлюється за потреби.

     Стаття 23. Вирiшення спорiв мiж органами з визначення технiчної прийнятностi

     1. Якщо органи з визначення технiчної прийнятностi не досягають згоди щодо нацiонального документа України з визначення прийнятностi протягом строку, встановленого процедурою розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi, нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi направляє вiдповiдний пакет документiв на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, для прийняття вiдповiдного рiшення у визначеному ним порядку.

     Стаття 24. Змiст нацiонального документа України з визначення прийнятностi

     1. Нацiональний документ України з визначення прийнятностi повинен мiстити щонайменше загальний опис будiвельної продукцiї, перелiк суттєвих експлуатацiйних характеристик, що вiдповiдають використанню за призначенням продукцiї, що передбачено виробником та погоджено мiж виробником i нацiональною органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi, а також методи i критерiї оцiнки показникiв зазначеної продукцiї, пов'язаних з такими суттєвими експлуатацiйними характеристиками.

     2. У нацiональному документi України з визначення прийнятностi визначаються принципи контролю виробництва на пiдприємствi з урахуванням умов процесу виробництва вiдповiдної будiвельної продукцiї.

     3. Якщо показники деяких суттєвих експлуатацiйних характеристик продукцiї можуть бути належним чином оцiненi за допомогою методiв та критерiїв, визначених в iнших регламентних технiчних специфiкацiях, такi методи та критерiї мають бути включенi до нацiонального документа України з визначення прийнятностi.

     Стаття 25. Офiцiйнi заперечення проти нацiональних документiв України з визначення прийнятностi

     1. Якщо центральний орган виконавчої влади вважає, що нацiональний документ України з визначення прийнятностi не повнiстю забезпечує можливiсть визначення суттєвих експлуатацiйних характеристик, що стосуються основних вимог до будiвель i споруд, визначених законом, такий центральний орган виконавчої влади звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, з пропозицiєю винесення зазначеного питання на розгляд нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi та наводить свої аргументи. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, протягом п'яти робочих днiв пiсля одержання звернення виносить зазначене питання на обговорення нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi. Нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi приймає вiдповiдний висновок протягом 30 календарних днiв з дня одержання звернення.

     2. З урахуванням висновку нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, приймає рiшення про оприлюднення, неоприлюднення або оприлюднення з обмеженням, про залишення у перелiку, залишення у перелiку з обмеженням або виключення з перелiку вiдповiдного нацiонального документа України з визначення прийнятностi в Єдинiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, повiдомляє нацiональнiй органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi про прийняте рiшення та в разi потреби вимагає перегляду вiдповiдного нацiонального документа України з визначення прийнятностi.

     Стаття 26. Видача висновку про технiчну прийнятнiсть

     1. Висновок про технiчну прийнятнiсть видається органом з визначення технiчної прийнятностi за заявкою виробника на основi європейського документа з визначення прийнятностi або нацiонального документа України з визначення прийнятностi вiдповiдно до вимог статтi 21 цього Закону i Порядку розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi.

     У разi наявностi європейського або нацiонального документа України з визначення прийнятностi висновок про технiчну прийнятнiсть може видаватися у випадках, якщо розробляється вiдповiдний нацiональний стандарт для цiлей застосування цього Закону. У такому разi видача висновку про технiчну прийнятнiсть можлива до початку строку одночасної дiї, визначеного вiдповiдно до частини п'ятої статтi 17 цього Закону.

     2. Висновок про технiчну прийнятнiсть включає показники, що декларуються за рiвнями або класами, або в описовiй формi, тих суттєвих експлуатацiйних характеристик щодо задекларованого використання за призначенням, якi погодженi виробником та органом з визначення технiчної прийнятностi, що одержав заявку на видачу висновку про технiчну прийнятнiсть, а також вiдомостi технiчного характеру, необхiднi для застосування системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв.

     3. Форма висновку про технiчну прийнятнiсть встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 27. Рiвнi та класи показникiв будiвельної продукцiї

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, на основi вiдповiдного законодавства Європейського Союзу встановлює класи показникiв, пов'язанi iз суттєвими експлуатацiйними характеристиками будiвельної продукцiї.

     2. При розробленнi нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону нацiональний орган стандартизацiї використовує класи показникiв, встановленi вiдповiдно до частини першої цiєї статтi. Нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi використовує класи показникiв, встановленi вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, у нацiональних документах України з визначення прийнятностi.

     Якщо класи показникiв, пов'язанi iз суттєвими експлуатацiйними характеристиками будiвельної продукцiї, не встановленi у вiдповiдному законодавствi Європейського Союзу, вони можуть встановлюватися у нацiональних стандартах для цiлей застосування цього Закону.

     3. У нацiональних стандартах для цiлей застосування цього Закону можуть встановлюватися пороговi рiвнi щодо суттєвих експлуатацiйних характеристик та (у разi доцiльностi) щодо використання за призначенням, яким повинна вiдповiдати будiвельна продукцiя.

     4. Якщо класи показникiв встановленi у нацiональних стандартах для цiлей застосування цього Закону, нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi використовує цi класи у нацiональних документах України з визначення прийнятностi, якщо вони стосуються вiдповiдної будiвельної продукцiї.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, на основi вiдповiдного законодавства Європейського Союзу визначає умови, за яких будiвельна продукцiя вважається такою, що вiдповiдає певному рiвню або класу показникiв, без проведення випробувань або необхiдностi подальшого проведення випробувань. У разi якщо такi умови не визначенi у вiдповiдному законодавствi Європейського Союзу, вони можуть визначатися у нацiональних стандартах для цiлей застосування цього Закону.

     6. У разi встановлення класiв показникiв вiдповiдно до частини першої цiєї статтi рiвнi та класи показникiв, яким повинна вiдповiдати будiвельна продукцiя, зокрема її суттєвих експлуатацiйних характеристик, встановлюються лише вiдповiдно до цих класiв.

     Стаття 28. Оцiнка та верифiкацiя стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї

     1. Оцiнка та верифiкацiя стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, пов'язаних з її суттєвими експлуатацiйними характеристиками, здiйснюється вiдповiдно до однiєї iз систем оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. На основi вiдповiдного законодавства Європейського Союзу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, визначає та переглядає, зокрема, з урахуванням впливу на життя i здоров'я людей та на довкiлля, яка саме система або системи застосовуються до конкретної будiвельної продукцiї чи групи будiвельної продукцiї або до конкретної суттєвої експлуатацiйної характеристики будiвельної продукцiї.

     3. У разi вiдсутностi актiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, система або системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї визначаються в нацiональних документах України з визначення прийнятностi на пiдставi консультацiй нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi iз заявником та з органом з визначення технiчної прийнятностi, до якого звернувся заявник. При цьому враховуються наслiдки для здоров'я i безпеки людей та на довкiлля, а також iнформацiя, надана органами державного ринкового нагляду за запитом нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi. Таке визначення здiйснюється шляхом обрання найменш обтяжливої системи або системи, що забезпечує виконання всiх основних вимог до будiвель i споруд.

     4. Система або системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї зазначаються у регламентних технiчних специфiкацiях.

     5. Виробник може застосовувати спрощену систему оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, якщо пiдтвердить вiдповiднiсть будiвельної продукцiї вимогам цього Закону, замiнивши випробування типу або обчислення типу вiдповiдною технiчною документацiєю, яка доводить, що:

     а) будiвельна продукцiя, яка пiдпадає пiд дiю нацiонального стандарту для цiлей застосування цього Закону i яку виробник розмiщує на ринку, вiдповiдає типу виробу iншої будiвельної продукцiї, виробленої iншим виробником, яка вже перевiрена згiдно з вiдповiдним нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону. Якщо зазначена умова виконана, виробник має право задекларувати експлуатацiйнi характеристики, що стосуються всiх або частини результатiв випробувань такої iншої будiвельної продукцiї. Виробник може використовувати результати випробувань, отриманi iншим виробником, тiльки пiсля отримання дозволу такого виробника, який несе вiдповiдальнiсть за точнiсть, надiйнiсть i стабiльнiсть вiдповiдних результатiв випробувань; або

     б) будiвельна продукцiя, яка пiдпадає пiд дiю регламентних технiчних специфiкацiй i яку виробник розмiщує на ринку, є комплектом, виготовленим з компонентiв, який виробник збирає належним чином вiдповiдно до точних iнструкцiй, наданих постачальником комплекту або його компонента, який вже перевiрив такий комплект або компонент щодо однiєї або декiлькох суттєвих експлуатацiйних характеристик згiдно з регламентними технiчними специфiкацiями. Якщо вiдповiдна умова виконана, виробник має право задекларувати експлуатацiйнi характеристики, що стосуються всiх або частини результатiв випробувань цього iншого виробу, для комплекту або компонента, наданого йому. Виробник може використовувати результати випробувань, отриманi iншим виробником або постачальником комплекту, лише пiсля отримання дозволу такого виробника або постачальника комплекту, який несе вiдповiдальнiсть за точнiсть, надiйнiсть i стабiльнiсть результатiв вiдповiдних випробувань.

     6. Виробники, якi вiдповiдно до законодавства є суб'єктами мiкропiдприємництва та продукцiя яких пiдпадає пiд дiю нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону:

     можуть замiнити визначення типу будiвельної продукцiї на основi результатiв проведеного випробування вiдповiдно до системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв за допомогою iнших систем, нiж зазначенi в нацiональному стандартi для цiлей застосування цього Закону, такими, що передбачають лише залучення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та лабораторiй для визначення типу будiвельної продукцiї або не передбачають залучення призначених органiв та лабораторiй взагалi;

     можуть використовувати процедури щодо будiвельної продукцiї, до якої застосовується система оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв, що передбачає лише залучення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та лабораторiй, згiдно з положеннями системи, що не передбачає залучення призначених органiв та лабораторiй;

     у разi використання спрощених процедур повиннi продемонструвати вiдповiднiсть будiвельної продукцiї застосовним вимогам за допомогою спецiальної технiчної документацiї та еквiвалентнiсть використаних процедур, встановлених нацiональними стандартами для цiлей застосування цього Закону.

Роздiл V
ОРГАНИ З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНIЧНОЇ ПРИЙНЯТНОСТI

     Стаття 29. Видача або вiдмова у видачi, анулювання свiдоцтва про призначення органу з визначення технiчної прийнятностi, розширення сфери призначення, монiторинг органiв з визначення технiчної прийнятностi

     1. Статус органу з визначення технiчної прийнятностi набувається шляхом видачi органом, що призначає, свiдоцтва про призначення органу з визначення технiчної прийнятностi (далi - свiдоцтво про призначення).

     Свiдоцтво про призначення видається щодо однiєї або декiлькох категорiй будiвельної продукцiї згiдно з перелiком категорiй будiвельної продукцiї, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Видача свiдоцтва про призначення органу з визначення технiчної прийнятностi та розширення сфери його призначення здiйснюються вiдповiдно до положень Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з вiдповiдними технiчними регламентами та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, є органом, що призначає.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, є органом, що проводить оцiнювання заявникiв, якi претендують на призначення органом з визначення технiчної прийнятностi (далi - претендент на призначення), щодо їх вiдповiдностi вимогам до органiв з визначення технiчної прийнятностi, встановленим абзацами другим - четвертим частини першої статтi 30 цього Закону (далi - оцiнювання претендентiв на призначення), та бере участь у здiйсненнi монiторингу органiв з визначення технiчної прийнятностi щодо їх вiдповiдностi вимогам до органiв з визначення технiчної прийнятностi, встановленим статтею 30 цього Закону, та виконання ними своїх обов'язкiв вiдповiдно до цього Закону (далi - монiторинг органiв з визначення технiчної прийнятностi).

     4. Претендент на призначення подає до органу, що призначає, заяву про призначення органом з визначення технiчної прийнятностi за встановленою формою.

     До заяви про призначення органом з визначення технiчної прийнятностi додаються:

     опис сфери призначення, щодо якої претендент на призначення заявляє про свою компетентнiсть, пiдписаний претендентом на призначення. Опис сфери призначення складається за встановленою формою та мiстить перелiк категорiй будiвельної продукцiї, щодо якої здiйснюватиметься визначення технiчної прийнятностi;

     декларацiя про те, що керiвник, заступники керiвника та персонал, вiдповiдальний за виконання завдань з визначення технiчної прийнятностi, претендента на призначення не провадять будь-якої дiяльностi, що може вплинути на незалежнiсть їхнiх суджень або їхню доброчеснiсть пiд час виконання завдань з визначення технiчної прийнятностi в межах заявленої сфери призначення, пiдписана керiвником, заступниками керiвника та персоналом, вiдповiдальним за виконання завдань з визначення технiчної прийнятностi, претендента на призначення;

     довiдка про органiзацiйну структуру претендента на призначення iз зазначенням прiзвища, власного iменi та по батьковi посадових осiб, уповноважених приймати рiшення щодо визначення технiчної прийнятностi в межах заявленої сфери призначення, пiдписана претендентом на призначення;

     вiдомостi про квалiфiкацiю та досвiд персоналу претендента на призначення, пiдписанi претендентом на призначення;

     довiдка про наявнiсть у претендента на призначення доступу до засобiв та обладнання, необхiдних для виконання завдань з визначення технiчної прийнятностi будiвельної продукцiї в межах заявленого перелiку категорiй будiвельної продукцiї, щодо якої здiйснюватиметься визначення технiчної прийнятностi, пiдписана претендентом на призначення;

     копiя документа, що встановлює порядок оплати працi персоналу претендента на призначення, що залучатиметься до виконання завдань з визначення технiчної прийнятностi в межах заявленої сфери призначення, засвiдчена претендентом на призначення;

     копiя настанови з якостi претендента на призначення, засвiдчена претендентом на призначення;

     копiя документа, що визначає порядок забезпечення конфiденцiйностi, засвiдчена претендентом на призначення;

     копiя документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом на призначення, засвiдчена претендентом на призначення;

     вiдомостi про скарги на дiяльнiсть претендента на призначення, поданi протягом останнiх трьох рокiв, пiдписанi претендентом на призначення;

     вiдомостi про систему контролю документообiгу претендента на призначення, пiдписанi претендентом на призначення;

     декларацiя про те, що претендент на призначення не є юридичною особою, в якiй є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кiнцевими бенефiцiарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої застосованi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї", та не є пов'язаною з ними особою, пiдписана претендентом на призначення.

     Визначений цiєю частиною перелiк документiв, що додаються до заяви про призначення органом з визначення технiчної прийнятностi, є вичерпним.

     5. Органам з визначення технiчної прийнятностi не присвоюються iдентифiкацiйнi номери.

     6. Орган з визначення технiчної прийнятностi може одночасно мати статус призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, кожен iз яких набувається у встановленому Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     7. У наказi та свiдоцтвi про призначення зазначаються:

     найменування та мiсцезнаходження органу з визначення технiчної прийнятностi, його iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     посилання на цей Закон;

     сфера призначення, що складається з перелiку категорiй будiвельної продукцiї, щодо яких призначено орган з визначення технiчної прийнятностi.

     8. Вiдомостi про органи з визначення технiчної прийнятностi вносяться до реєстру призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй, ведення якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     9. Пiдставою для вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення є:

     подання претендентом на призначення неповного пакета документiв, визначених частиною четвертою цiєї статтi;

     недотримання претендентом на призначення вимог до поданих ним документiв, визначених частиною четвертою цiєї статтi, зокрема неповнота вiдомостей в них;

     виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок);

     вiдмова претендента на призначення у допуску посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, та/або фахiвцiв, залучених вiдповiдно до частини вiсiмнадцятої цiєї статтi, до проведення його оцiнювання з пiдстав, не передбачених законом, або вчинення претендентом на призначення iнших дiй, що перешкоджають законному проведенню його оцiнювання, про що посадовi особи, якi проводять оцiнювання, складають акт;

     невiдповiднiсть претендента на призначення вимогам до органiв з визначення технiчної прийнятностi, визначеним абзацами другим - четвертим частини першої статтi 30 цього Закону.

     10. Орган, що призначає, повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, про вiдмову у видачi свiдоцтва про призначення не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня надсилання такого повiдомлення претенденту на призначення.

     У разi усунення претендентом на призначення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, видача свiдоцтва про призначення здiйснюється у порядку та строки, встановленi цiєю статтею.

     У разi вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення з пiдстави виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок) або анулювання ранiше виданого свiдоцтва про призначення органу з визначення технiчної прийнятностi з пiдстав, передбачених абзацами третiм - п'ятим частини чотирнадцятої цiєї статтi, заява на призначення органом з визначення технiчної прийнятностi може бути подана претендентом на призначення не ранiше нiж через рiк з дня надсилання йому повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про призначення або з дня анулювання ранiше виданого свiдоцтва про призначення. У разi подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку така заява залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повiдомляє претендента на призначення не пiзнiше 10 робочих днiв з дня одержання заяви про призначення та документiв, що додаються до неї.

     11. Розширення сфери призначення органу з визначення технiчної прийнятностi здiйснюється у порядку та строки, встановленi цiєю статтею для видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, з урахуванням таких особливостей:

     орган з визначення технiчної прийнятностi подає до органу, що призначає, заяву про розширення сфери призначення за встановленою формою;

     в описi сфери призначення мають бути охопленi всi категорiї будiвельної продукцiї з урахуванням заявленого розширення сфери призначення;

     документи, визначенi абзацами шостим i сьомим частини четвертої цiєї статтi, мають стосуватися лише розширення перелiку категорiй будiвельної продукцiї;

     орган, що призначає, видає наказ про розширення сфери призначення та видає органу з визначення технiчної прийнятностi свiдоцтво про призначення iз внесеними змiнами, пов'язаними з розширенням сфери призначення.

     12. Органи з визначення технiчної прийнятностi повиннi посилатися на призначення лише щодо категорiй будiвельної продукцiї в межах своєї сфери призначення.

     13. Орган, що призначає, анулює свiдоцтво про призначення у разi:

     звернення органу з визначення технiчної прийнятностi за власним бажанням з вiдповiдною заявою за встановленою формою;

     припинення органу з визначення технiчної прийнятностi шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiї.

     Орган, що призначає, видає наказ про анулювання свiдоцтва про призначення протягом 20 робочих днiв з дня одержання вiдповiдної заяви чи iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

     14. Орган, що призначає, звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання свiдоцтва про призначення за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     за результатами планової або позапланової перевiрки органу з визначення технiчної прийнятностi встановлено факт або пiдтверджено ранiше одержану iнформацiю про те, що орган з визначення технiчної прийнятностi не вiдповiдає вимогам до органiв з визначення технiчної прийнятностi, встановленим статтею 30 цього Закону, або не виконує своїх обов'язкiв, визначених цим Законом;

     встановлення факту надання органом з визначення технiчної прийнятностi у заявi про призначення або про розширення сфери призначення та документах, що додаються до такої заяви, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок), про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт;

     вiдмова органу з визначення технiчної прийнятностi в допуску посадових осiб органу, що призначає, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, та/або вiдповiдних фахiвцiв, залучених вiдповiдно до цього Закону, до проведення його планової або позапланової перевiрки з пiдстав, не передбачених законом, або вчинення iнших дiй, що перешкоджають законному проведенню його планової або позапланової перевiрки, про що посадовi особи, якi проводять перевiрку, складають акт;

     встановлення факту виконання органом з визначення технiчної прийнятностi завдань з визначення технiчної прийнятностi будь-якої категорiї будiвельної продукцiї поза сферою його призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт;

     встановлення факту невиконання органом з визначення технiчної прийнятностi правил i рiшень нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi. У разi набрання законної сили вiдповiдним судовим рiшенням орган, що призначає, видає наказ про анулювання свiдоцтва про призначення у строк, передбачений законом для виконання судових рiшень. Свiдоцтво про призначення вважається анульованим з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням адмiнiстративного суду.

     15. У разi анулювання свiдоцтва про призначення вiдповiднi органи з визначення технiчної прийнятностi припиняють виконання завдань з визначення технiчної прийнятностi органом з визначення технiчної прийнятностi та посилання у своїй документацiї i рекламi на їх призначення органом з визначення технiчної прийнятностi.

     Нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi вживає заходiв для того, щоб комплекти документацiї, пов'язаної iз виконанням завдань з визначення технiчної прийнятностi, щодо органу, стосовно якого ухвалено судове рiшення або видано наказ про анулювання свiдоцтва про призначення, у подальшому опрацьовувалися iншим органом з визначення технiчної прийнятностi або зберiгалися для надання їх на запит органу державного ринкового нагляду.

     16. Порядок видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, розширення сфери призначення, анулювання свiдоцтва про призначення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та цього Закону.

     17. Монiторинг органiв з визначення технiчної прийнятностi здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Монiторинг органiв з визначення технiчної прийнятностi здiйснюється шляхом:

     аналiзу документально пiдтвердженої iнформацiї, одержаної органом, що призначає, вiд:

     фiзичних та юридичних осiб, яка свiдчить про невiдповiднiсть органiв з визначення технiчної прийнятностi вимогам, встановленим статтею 30 цього Закону, або про невиконання ними своїх обов'язкiв, встановлених цим Законом;

     нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi, яка свiдчить про невиконання органом з визначення технiчної прийнятностi своїх обов'язкiв, встановлених цим Законом, та/або завдань, визначених порядком розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi;

     проведення планових та позапланових перевiрок органiв з визначення технiчної прийнятностi згiдно iз Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     18. До здiйснення оцiнювання претендентiв на призначення та монiторингу органiв з визначення технiчної прийнятностi залучаються фахiвцi наукових та проектних установ, закладiв освiти, науково-технiчних та iнженерних товариств (спiлок), громадських об'єднань суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi будiвництва, до яких застосовуються вимоги Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" (крiм вимоги щодо наявностi досвiду виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi та/або акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi у сферах призначення, що пiдлягають оцiнюванню або монiторингу, не менше п'яти рокiв).

     Зазначенi фахiвцi беруть участь у здiйсненнi оцiнювання претендентiв на призначення та монiторингу органiв з визначення технiчної прийнятностi, а також мають права i виконують обов'язки, встановленi абзацами другим (iз замiною пред'явлення службового посвiдчення пред'явленням документа, що вiдповiдно до закону посвiдчує особу), третiм i п'ятим частини третьої статтi 38 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     Стаття 30. Вимоги до органiв з визначення технiчної прийнятностi

     1. Органи з визначення технiчної прийнятностi здiйснюють оцiнку та видають висновки про технiчну прийнятнiсть категорiй будiвельної продукцiї у сферi їх призначення.

     Органи з визначення технiчної прийнятностi є юридичними особами - резидентами України незалежно вiд форми власностi.

     Органами з визначення технiчної прийнятностi не можуть бути: юридичнi особи, в яких є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кiнцевим бенефiцiарним власником якої є резиденти таких держав, або щодо яких застосованi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї", а також пов'язанi з ними особи.

     Органи з визначення технiчної прийнятностi повиннi вiдповiдати вимогам щодо компетентностi, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, у межах сфери призначення.

     2. Органи з визначення технiчної прийнятностi повиннi оприлюднити свою органiзацiйну структуру iз зазначенням посадових осiб, уповноважених приймати рiшення.

     Стаття 31. Координацiя дiяльностi органiв з визначення технiчної прийнятностi, нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi

     1. Органи з визначення технiчної прийнятностi є членами нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi.

     2. Нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi є об'єднанням пiдприємств, що здiйснює некомерцiйну господарську дiяльнiсть.

     3. Статут нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва.

     4. Нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi виконує такi завдання:

     органiзовує координацiю дiяльностi органiв з визначення технiчної прийнятностi та (за потреби) забезпечує спiвпрацю та консультацiї з iншими заiнтересованими сторонами;

     забезпечує обмiн iнформацiєю про кращi практики мiж органами з визначення технiчної прийнятностi з метою сприяння пiдвищенню ефективностi їх дiяльностi та зростанню рiвня послуг, що надаються виробникам;

     координує застосування процедур, передбачених Порядком розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi, та надає необхiдну для цього пiдтримку;

     розробляє та приймає нацiональнi документи України з визначення прийнятностi;

     iнформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, щодо будь-яких питань, пов'язаних з пiдготовкою нацiональних документiв України з визначення технiчної прийнятностi, а також про будь-якi аспекти застосування процедур розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення технiчної прийнятностi;

     надає органу, що призначає, iнформацiю про орган з визначення технiчної прийнятностi, що не виконує своїх обов'язкiв вiдповiдно до цього Закону, а також своїх завдань вiдповiдно до Порядку розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi;

     за домовленiстю з європейською органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi забезпечує вiльний доступ в електронному форматi на порталi Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва до текстiв європейських документiв з визначення прийнятностi та посилань на висновки про технiчну прийнятнiсть, виданi органами з визначення технiчної прийнятностi, що є членами зазначеної органiзацiї;

     спiвпрацює з нацiональним органом стандартизацiї України з питань розроблення нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону щодо будiвельної продукцiї.

     5. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi здiйснює її виконавчий секретарiат.

     6. Орган з визначення технiчної прийнятностi зобов'язаний бути членом нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi та виконувати всi її правила та рiшення. Орган з визначення технiчної прийнятностi вважається членом нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi з дня видачi свiдоцтва про його призначення.

     7. З дня анулювання свiдоцтва про призначення припиняється членство вiдповiдного органу з визначення технiчної прийнятностi в нацiональнiй органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi.

     Стаття 32. Керiвник нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi

     1. Керiвник нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi обирається на зборах органiв з визначення технiчної прийнятностi з числа делегованих представникiв таких органiв шляхом рейтингового голосування.

     2. Керiвник нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi є членом наглядової ради, але не може бути обраний головою (заступником голови) наглядової ради або головувати на її засiданнях.

     Стаття 33. Наглядова рада нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi

     1. Наглядова рада нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi (далi - наглядова рада) є дорадчо-наглядовим органом нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi та формується на паритетних засадах з представникiв таких заiнтересованих сторiн:

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, iнших центральних органiв виконавчої влади та державних органiв;

     призначених органiв з визначення технiчної прийнятностi;

     наукових та проектних установ, закладiв освiти, науково-технiчних та iнженерних товариств (спiлок), що здiйснюють дiяльнiсть у сферi визначення технiчної прийнятностi будiвельної продукцiї, включаючи випробування, розрахунки, пiдготовку висновку про технiчну прийнятнiсть та розроблення нормативних документiв;

     громадських об'єднань суб'єктiв господарювання (у тому числi суб'єктiв малого i середнього пiдприємництва), що здiйснюють дiяльнiсть у сферi будiвництва та виробництва будiвельної продукцiї.

     2. Члени наглядової ради, крiм представникiв центральних органiв виконавчої влади та державних органiв, обираються шляхом голосування на загальних зборах представникiв кожної iз заiнтересованих сторiн.

     3. Строк повноважень наглядової ради становить два роки.

     4. Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

     5. Голова наглядової ради та його заступники обираються керiвною радою.

     6. До повноважень наглядової ради належать:

     пiдготовка пропозицiй щодо:

     здiйснення контролю за дотриманням органами з визначення технiчної прийнятностi та нацiональною органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi процедур розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi;

     процедур розроблення та прийняття нацiональних документiв України з визначення прийнятностi;

     спiвробiтництва з нацiональним органом стандартизацiї з питань розроблення нацiональних стандартiв для цiлей застосування цього Закону щодо будiвельної продукцiї;

     схвалення щорiчного звiту про дiяльнiсть нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi;

     схвалення щорiчного фiнансового звiту про дiяльнiсть нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi;

     здiйснення нагляду за виконанням нацiональною органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi завдань та за її органiзацiйно-фiнансовою дiяльнiстю;

     забезпечення прозоростi, ефективностi та результативностi дiяльностi нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi.

     7. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi наглядової ради здiйснює виконавчий секретарiат нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi.

     8. Положення про наглядову раду та її склад погоджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва.

     Стаття 34. Фiнансування нацiональної органiзацiї органiв з визначення технiчної прийнятностi, розроблення нацiональних документiв України з визначення прийнятностi, видача висновку про технiчну прийнятнiсть

     1. Розроблення нацiональних документiв України з визначення прийнятностi, видача висновку про технiчну прийнятнiсть здiйснюються за рахунок заявника - виробника будiвельної продукцiї.

     2. Вартiсть робiт з розроблення нацiональних документiв України з визначення прийнятностi, видачi висновку про технiчну прийнятнiсть визначається згiдно з правилами, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Порядок розподiлу коштiв, отриманих вiд замовника, мiж вiдповiдним органом з визначення технiчної прийнятностi та нацiональною органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi на виконання їхнiх завдань i функцiй, передбачених цим Законом, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi може мати iншi джерела фiнансування її дiяльностi, не забороненi законом.

Роздiл VI
ПРИЗНАЧЕНI ОРГАНИ З ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 35. Видача або вiдмова у видачi, призупинення чи поновлення дiї, анулювання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною завдань у процесi оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, розширення та скорочення сфери призначення, монiторинг призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi

     1. Органи оцiнки вiдповiдностi, що виконують як третi сторони завдання у процесi оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, можуть бути призначенi для виконання таких завдань (далi - призначенi органи) за умови, що вони вiдповiдають:

     загальним вимогам до призначених органiв оцiнки вiдповiдностi, встановленим статтею 32 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     спецiальним вимогам до призначених органiв, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Призначення здiйснюється шляхом видачi органом, що призначає, свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною завдань у процесi оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї (далi - свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi).

     3. Видача або вiдмова у видачi, призупинення чи поновлення дiї, анулювання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, розширення та скорочення сфери призначення, а також монiторинг призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     4. В описi сфери призначення, що додається до заяви на призначення, зазначаються:

     групи будiвельної продукцiї та/або конкретна будiвельна продукцiя, її використання за призначенням, визначене у застосовнiй регламентнiй технiчнiй специфiкацiї;

     застосовнi системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї;

     функцiї, що виконуються призначеним органом, у тому числi щодо здiйснення випробувань поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторiї згiдно iз статтею 39 цього Закону;

     вiдповiднi регламентнi технiчнi специфiкацiї та, для цiлей системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, суттєвi експлуатацiйнi характеристики.

     Кабiнет Мiнiстрiв України визначає випадки суттєвих експлуатацiйних характеристик, у яких посилання на вiдповiднi регламентнi технiчнi специфiкацiї є необов'язковим.

     Сфера акредитацiї претендента на призначення має охоплювати:

     групу будiвельної продукцiї та/або конкретну будiвельну продукцiю, її використання за призначенням, визначене у застосовнiй регламентнiй технiчнiй специфiкацiї;

     застосовнi системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї;

     функцiї, що виконуються призначеним органом, у тому числi щодо здiйснення випробувань поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторiї згiдно iз статтею 39 цього Закону;

     вiдповiднi регламентнi технiчнi специфiкацiї та, для цiлей системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, суттєвi експлуатацiйнi характеристики.

     5. Сфера призначення, що зазначається у наказi та свiдоцтвi про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, мiстить:

     групу будiвельної продукцiї та/або конкретну будiвельну продукцiю, її використання за призначенням, визначене у застосовнiй регламентнiй технiчнiй специфiкацiї;

     застосовнi системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї;

     функцiї, що виконуються призначеним органом, у тому числi щодо здiйснення випробувань поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторiї згiдно iз статтею 39 цього Закону;

     вiдповiднi регламентнi технiчнi специфiкацiї та, для цiлей системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, суттєвi експлуатацiйнi характеристики.

     6. Порядок видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та цього Закону.

     7. У разi скорочення сфери призначення, призупинення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi застосовуються положення статтi 371 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     8. Призначенi органи повиннi посилатися на призначення лише щодо своєї сфери призначення.

     Стаття 36. Презумпцiя вiдповiдностi призначеного органу

     1. До призначених органiв застосовуються положення щодо презумпцiї вiдповiдностi призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, визначенi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. Перелiк нацiональних стандартiв, визначений частиною першою статтi 33 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", додатково оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, на порталi Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва.

     Стаття 37. Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств

     1. У разi якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою та перевiркою стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, субпiдрядника або своє дочiрнє пiдприємство, вiн повинен забезпечити вiдповiднiсть зазначеного субпiдрядника чи дочiрнього пiдприємства спецiальним вимогам до призначених органiв та повiдомити про його залучення орган, що призначає.

     2. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд того, чи є вони резидентами України.

     3. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство може залучатися до виконання робiт, пов'язаних з оцiнкою та перевiркою стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, лише за згодою замовника.

     4. Призначенi органи повиннi зберiгати для надання на запит органу, що призначає, вiдповiднi документи щодо оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв чи дочiрнiх пiдприємств i робiт, що виконуються ними згiдно iз застосовними системами оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї.

     5. Субпiдрядники та дочiрнi пiдприємства, що є нерезидентами України, повиннi вiдповiдати спецiальним вимогам до призначених органiв тiєю мiрою, в якiй такi вимоги можуть бути застосованi до нерезидентiв України.

     Стаття 38. Використання матерiально-технiчної бази поза межами випробувальної лабораторiї призначеного органу

     1. На вимогу виробника та якщо це обґрунтовано технiчними, економiчними або логiстичними причинами, призначений орган може прийняти рiшення про проведення ним або пiд його наглядом випробувань, передбачених системами оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, на мiсцi виробництва з використанням випробувального обладнання внутрiшньої лабораторiї виробника або, за попередньою згодою виробника, у зовнiшнiй лабораторiї з використанням випробувального обладнання цiєї лабораторiї.

     2. Системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, для яких дозволяється використання матерiально-технiчної бази поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторiї призначеного органу, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Перед проведенням зазначених випробувань призначений орган повинен перевiрити, чи забезпечена методика випробувань необхiдним обладнанням, що пройшло калiбрування вiдповiдно до Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть", а також оцiнити, чи запроваджена система контролю якостi результатiв випробувань.

     Стаття 39. Обов'язки призначених органiв щодо їхньої дiяльностi

     1. Призначенi органи повиннi виконувати завдання згiдно iз системами оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї повиннi проводитися у пропорцiйний спосiб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання. Призначенi органи повиннi здiйснювати свою дiяльнiсть з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, галузi, в якiй вiн дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної продукцiї та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

     При цьому призначенi органи повиннi дотримуватися ступеня вимогливостi, що вимагається для продукцiї згiдно з цим Законом та тiєю роллю, що продукцiя вiдiграє для виконання всiх основних вимог до будiвель i споруд.

     3. Якщо пiд час проведення первинного iнспектування виробництва та контролю виробництва на пiдприємствi призначений орган виявить, що виробник не забезпечив стабiльнiсть показникiв продукцiї, що виготовляється, такий орган вимагає вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв та не видає йому документ про вiдповiднiсть.

     4. Якщо пiд час проведення монiторингу з метою перевiрки стабiльностi показникiв виготовленої продукцiї пiсля видачi документа про вiдповiднiсть призначений орган виявить, що будiвельна продукцiя вже не має тих самих показникiв, що характеризують тип продукцiї, такий орган вимагає вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв та в разi необхiдностi призупиняє або скасовує дiю документа про вiдповiднiсть.

     5. У разi якщо виробник не вжив коригувальних заходiв або такi заходи не дали необхiдного результату, призначений орган залежно вiд обставин повинен встановити обмеження щодо будь-яких документiв про вiдповiднiсть, призупинити або скасувати їх.

     Стаття 40. Обов'язки призначених органiв щодо надання iнформацiї

     1. Призначенi органи повиннi iнформувати орган, що призначає, про:

     будь-яку вiдмову у видачi документа про вiдповiднiсть у межах сфери їх призначення, встановлення обмежень щодо документiв про вiдповiднiсть, їх призупинення або скасування;

     будь-якi обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органiв;

     будь-якi запити про надання iнформацiї щодо дiяльностi з оцiнки та/або перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, що надiйшли вiд органiв державного ринкового нагляду.

     На запит органу, що призначає, призначенi органи також повиннi iнформувати його про дiяльнiсть з виконання завдань з оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, здiйснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу здiйснену дiяльнiсть, включаючи транскордонну дiяльнiсть та роботи за договорами субпiдряду.

     2. Призначенi органи повиннi надавати iншим органам, якi призначенi згiдно з цим Законом та виконують подiбнi завдання з оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї та щодо будiвельної продукцiї, охопленої тiєю самою регламентною технiчною специфiкацiєю, вiдповiдну iнформацiю з питань, що стосуються негативних результатiв, а на запит - також позитивних результатiв таких оцiнок та/або перевiрок.

     3. Iнформацiя, зазначена у частинi четвертiй статтi 37 цього Закону та частинах першiй i другiй цiєї статтi, надається призначеними органами не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня прийняття ними вiдповiдних рiшень, виникнення обставин або одержання запитiв.

     Стаття 41. Координацiя призначених органiв

     1. Вiдповiдна координацiя та спiвпраця мiж призначеними органами забезпечується у формi секторальної групи призначених органiв.

     2. Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної групи призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

Роздiл VII
ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД I ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ БУДIВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 42. Здiйснення державного ринкового нагляду i державного контролю будiвельної продукцiї

     1. Державний ринковий нагляд i державний контроль будiвельної продукцiї здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     Стаття 43. Особливостi вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв щодо будiвельної продукцiї, що становить ризик

     1. Якщо орган державного ринкового нагляду виявив, що будiвельна продукцiя становить серйозний ризик, або якщо будiвельна продукцiя, охоплена нацiональним стандартом для цiлей застосування цього Закону або щодо якої виданий висновок про технiчну прийнятнiсть, не вiдповiдає задекларованим показникам та становить ризик для виконання основних вимог до будiвель i споруд, передбачених Законом України "Про будiвельнi норми", такий орган вживає обмежувальних (коригувальних) заходiв вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз Законом України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", що мають бути пропорцiйними рiвню загрози такої продукцiї суспiльним iнтересам.

     Рiвень загрози визначається органом державного ринкового нагляду шляхом проведення оцiнки ризику, що становить чи може становити будiвельна продукцiя.

     Оцiнка ризику проводиться органом ринкового нагляду вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв. Суб'єкти господарювання зобов'язанi спiвпрацювати (в межах своєї дiяльностi) з органами державного ринкового нагляду з питань вжиття заходiв для уникнення ризикiв, що становить будiвельна продукцiя, яка була поставлена або постачається ними.

     Якщо пiд час оцiнки ризику органом державного ринкового нагляду встановлено, що будiвельна продукцiя не вiдповiдає вимогам цього Закону, такий орган вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв невiдкладно вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку всiх належних обмежувальних (коригувальних) заходiв для приведення такої продукцiї у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону, зокрема iз задекларованими показниками, вилучити її з обiгу та/або вiдкликати її впродовж розумного строку залежно вiд характеру визначеного ризику.

     Орган державного ринкового нагляду повiдомляє про будiвельну продукцiю, що становить серйозний ризик, виявлену невiдповiднiсть вимогам цього Закону та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи призначеним органам з оцiнки вiдповiдностi, якi виконували оцiнку та перевiрку стабiльностi показникiв такої продукцiї.

     Iнформацiю про будiвельну продукцiю, що становить серйозний ризик, виявлену невiдповiднiсть вимогам цього Закону та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи орган державного ринкового нагляду надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, через засоби електронного зв'язку.

     2. Суб'єкт господарювання забезпечує вжиття всiх належних обмежувальних (коригувальних) заходiв щодо всiєї будiвельної продукцiї, якої такi заходи стосуються та яку вiдповiдний суб'єкт господарювання надає на ринку по всiй територiї України.

     3. Якщо протягом строку, зазначеного в абзацi другому частини першої цiєї статтi, вiдповiдний суб'єкт господарювання не вжив належних обмежувальних (коригувальних) заходiв, орган державного ринкового нагляду вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв вживає таких обмежувальних (коригувальних) заходiв:

     обмеження або заборона надання продукцiї на ринку;

     вилучення з обiгу та/або вiдкликання продукцiї.

     Стаття 44. Особливостi вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв щодо будiвельної продукцiї, що вiдповiдає встановленим вимогам, але, незважаючи на це, становить ризик

     1. Якщо орган державного ринкового нагляду встановив, що будiвельна продукцiя вiдповiдає вимогам цього Закону, але становить ризик для виконання основних вимог до будiвель i споруд, життя або здоров'я людей чи iнших аспектiв захисту суспiльних iнтересiв, такий орган невiдкладно вимагає вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв для усунення такого ризику, вилучення продукцiї з обiгу та/або вiдкликання її з ринку залежно вiд характеру визначеного ризику.

     2. Суб'єкт господарювання забезпечує вжиття всiх коригувальних заходiв щодо всiєї будiвельної продукцiї, якої такi заходи стосуються та яку вiдповiдний суб'єкт господарювання надає на ринку по всiй територiї України.

     3. Орган ринкового нагляду негайно повiдомляє про факт того, що будiвельна продукцiя вiдповiдає вимогам цього Закону, але, незважаючи на це, становить ризик, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва.

     Стаття 45. Особливостi вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв у разi формальної невiдповiдностi

     1. Орган державного ринкового нагляду вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв для усунення формальної невiдповiдностi у разi встановлення будь-якої такої невiдповiдностi:

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам нанесено з порушенням вимог, визначених статтями 8 i 9 цього Закону;

     ненанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо це вимагається вiдповiдно до частини другої статтi 8 цього Закону;

     нескладення декларацiї показникiв будiвельної продукцiї з урахуванням положень частини четвертої статтi 5 цього Закону, якщо це вимагається вiдповiдно до статтi 5 цього Закону;

     складення декларацiї показникiв будiвельної продукцiї з порушенням вимог статей 5, 6 i 7 цього Закону;

     ненадання органу ринкового нагляду доступу до технiчної документацiї або неповнота технiчної документацiї.

     2. Якщо протягом визначеного строку вiдповiдний суб'єкт господарювання не вжив належних обмежувальних (коригувальних) заходiв, орган державного ринкового нагляду вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходiв вживає таких обмежувальних (коригувальних) заходiв:

     обмеження або заборона надання продукцiї на ринку;

     вилучення з обiгу та/або вiдкликання продукцiї.

Роздiл VIII
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2023 року, крiм:

     пункту 4 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     роздiлiв V та VI цього Закону, пiдпункту 3 пункту 2 цього роздiлу, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону;

     пiдпункту 7 пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з 2 грудня 2020 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про основи мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683 iз наступними змiнами):

     статтю 8 доповнити абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "забезпеченнi нагляду за будiвельною продукцiєю, що надається на ринку";

     статтю 16 доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, може бути замовником робiт з нацiональної стандартизацiї за рахунок коштiв державного бюджету.

     Для будiвельної продукцiї, що надається на ринку та не охоплюється або не повнiстю охоплюється нацiональними стандартами для цiлей застосування Закону України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку", можуть розроблятися та прийматися iншi нацiональнi стандарти. Перелiк нацiональних стандартiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури, згiдно з порядком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину третю статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами) доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Видача та анулювання свiдоцтва про призначення органу з визначення технiчної прийнятностi, розширення сфери його призначення та свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною завдань у процесi оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення i поновлення дiї зазначеного свiдоцтва, його анулювання здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку";

     3) у Законi України "Про будiвельнi норми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41 iз наступними змiнами):

     доповнити статтею 72 такого змiсту:

     "Стаття 72. Основнi вимоги до будiвель i споруд

     1. Пiд час проектування, будiвництва та експлуатацiї об'єктiв повинно бути забезпечено дотримання основних вимог до будiвель i споруд з урахуванням їх функцiонального призначення.

     2. Основнi вимоги до будiвель i споруд конкретизуються у будiвельних нормах, нормативних документах на конструктивнi та iнженернi системи.

     3. Будiвлi i споруди у цiлому та їх окремi частини повиннi бути придатними для використання за призначенням з урахуванням, зокрема, безпеки для здоров'я людей, якi задiянi протягом усього життєвого циклу споруди. При належному технiчному обслуговуваннi будiвлi i споруди мають вiдповiдати основним вимогам протягом їх економiчно обґрунтованого строку експлуатацiї.

     4. Основними вимогами до будiвель i споруд є забезпечення:

     1) механiчного опору та стiйкостi - будiвлi i споруди повиннi бути запроектованi i побудованi таким чином, щоб навантаження, що дiятимуть на них пiд час будiвництва i експлуатацiї, не призводили до:

     руйнування всiєї будiвлi або споруди, або її частини;

     значної деформацiї, що перевищує гранично допустимий ступiнь;

     пошкодження iнших частин будiвлi або споруди, елементiв приєднання або встановленого обладнання внаслiдок значних деформацiй несучих конструкцiй;

     пошкодження внаслiдок подiї у ступенi, що не вiдповiдає першопричинi;

     2) пожежної безпеки - будiвлi або споруди повиннi бути запроектованi i побудованi таким чином, щоб у разi виникнення пожежi:

     протягом визначеного промiжку часу зберiгалася несуча здатнiсть конструкцiй;

     було обмежено виникнення та поширення вогню i диму всерединi будiвлi чи споруди;

     було обмежено поширення вогню на сусiднi будiвлi i споруди;

     була забезпечена можливiсть евакуацiї людей або їх порятунок в iнший спосiб;

     враховувалася безпека рятувальникiв;

     3) гiгiєни, здоров'я та захисту довкiлля - будiвлi i споруди повиннi бути запроектованi i побудованi таким чином, щоб протягом усього життєвого циклу вони не становили загрози гiгiєнi або здоров'ю та безпецi працiвникiв, мешканцiв чи сусiдiв та не справляли значного впливу на якiсть довкiлля або на клiмат пiд час їх будiвництва, експлуатацiї та знесення, зокрема, внаслiдок будь-якого з таких чинникiв:

     видiлення токсичного газу;

     видiлення у повiтря всерединi або зовнi примiщення небезпечних речовин, летких органiчних сполук, парникових газiв або небезпечних часток;

     видiлення небезпечної радiацiї;

     видiлення небезпечних речовин у ґрунтовi води, морськi води, поверхневi води або ґрунт;

     видiлення небезпечних речовин у питну воду або iнших речовин, що негативно впливають на питну воду;

     аварiйного скидання стiчних вод, твердих чи рiдких вiдходiв, видiлення димових газiв;

     сиростi у частинах будiвель або споруд чи на поверхнях всерединi будiвель або споруд;

     4) безпеки i доступностi пiд час експлуатацiї - будiвлi i споруди повиннi бути запроектованi i побудованi таким чином, щоб вони не становили недопустимих ризикiв нещасних випадкiв або ушкоджень пiд час технiчного обслуговування або експлуатацiї, таких як небезпека послизнутися, падiння, зiткнення, опiки, ураження електричним струмом, травми вiд вибуху i зламiв. Зокрема, будiвлi i споруди мають бути запроектованi i побудованi з урахуванням доступностi їх використання маломобiльними групами населення, у тому числi особами з iнвалiднiстю;

     5) захисту вiд шуму та вiбрацiї - будiвлi i споруди повиннi бути запроектованi i побудованi таким чином, щоб шум, що сприймається мешканцями або особами, якi перебувають поблизу, був зведений до рiвня, що не загрожує їхньому здоров'ю i дає можливiсть спати, вiдпочивати i працювати в задовiльних умовах;

     6) енергозбереження та енергоефективностi - будiвлi i споруди, їх системи опалювання, охолодження, освiтлення та вентиляцiї мають бути запроектованi i побудованi таким чином, щоб кiлькiсть енергiї, що використовується пiд час експлуатацiї, була низькою, з урахуванням потреб мешканцiв та клiматичних умов мiсця розташування будiвлi або споруди. Будiвлi i споруди також повиннi бути енергозберiгаючими та потребувати якомога менше енергiї пiд час будiвництва та демонтажу;

     7) сталого використання природних ресурсiв - будiвлi i споруди повиннi бути запроектованi, побудованi i знесенi таким чином, щоб використання природних ресурсiв було рацiональним i забезпечувало, зокрема:

     можливiсть повторного використання або переробки конструкцiй будiвель i споруд, їх матерiалiв i частин пiсля знесення;

     довговiчнiсть будiвель i споруд;

     можливiсть використання екологiчно сумiсних сировинних i вторинних матерiалiв у будiвлях i спорудах";

     статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Застосування будiвельних норм

     1. Застосування будiвельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всiх суб'єктiв мiстобудування. Будiвельнi норми, правила iноземних держав застосовуються в Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     2. Сфера застосування будiвельних норм визначається у кожному нормативному актi з урахуванням особливостей об'єкта нормування.

     Будiвельнi норми встановлюють обов'язковi вимоги до об'єкта нормування, що застосовуються при плануваннi i забудовi територiй, проектуваннi i будiвництвi.

     Будiвельнi норми мають мiстити положення щодо забезпечення виконання основних вимог до споруд та дотримання функцiональних параметрiв об'єкта нормування пiд час його експлуатацiї.

     3. У разi якщо будiвельнi норми мiстять посилання на нацiональнi стандарти, що стосуються вимог до виготовлення мiстобудiвної, проектної, науково-проектної та робочої документацiї, методiв проектування, процесiв виконання будiвельних робiт, методiв випробувань, конструктивних та iнженерних систем, такi стандарти є обов'язковими до застосування.

     4. Державний контроль за дотриманням суб'єктами мiстобудування будiвельних норм здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного архiтектурно-будiвельного контролю, виконавчi органи з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю сiльських, селищних, мiських рад, структурнi пiдроздiли з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй вiдповiдно до компетенцiї щодо об'єктiв, визначених пунктом 7 частини першої статтi 7 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

     5. Вiдповiдальнiсть за недотримання вимог будiвельних норм встановлюється законом";

     4) у Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144 iз наступними змiнами):

     у статтi 24:

     пункт 2 частини першої доповнити пiдпунктом "а1" такого змiсту:

     "а1) за ланцюгом постачання, якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї є пiдстави вважати, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам внаслiдок дiй чи бездiяльностi виробника або будь-якого iншого суб'єкта в ланцюгу постачання";

     пiдпункт "а1" пункту 1 частини другої виключити;

     абзац одинадцятий частини шостої статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi несплати штрафу в зазначений строк примусове виконання постанов про накладення штрафу здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження";

     5) у Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343 iз наступними змiнами):

     абзац перший частини десятої статтi 221 пiсля слiв "договорiв про надання послуг" доповнити словами "висновкiв про технiчну прийнятнiсть згiдно iз Законом України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку";

     у статтi 222:

     частину першу доповнити пунктами 11 - 14 такого змiсту:

     "11) декларацiї показникiв будiвельної продукцiї, iнформацiї про хiмiчнi речовини та сумiшi, що мiстяться в будiвельнiй продукцiї, переклад декларацiй показникiв державною мовою згiдно iз Законом України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку";

     12) iнформацiї Нацiональної iнформацiйної системи ринкового нагляду про будiвельну продукцiю, що становить ризик, характер ризику, виявлену невiдповiднiсть вимогам Закону України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку" та вжитi обмежувальнi (коригувальнi) заходи;

     13) перелiкiв нацiональних стандартiв, європейських документiв з визначення прийнятностi (за домовленiстю з європейською органiзацiєю органiв з визначення технiчної прийнятностi), нацiональних документiв України з визначення прийнятностi для цiлей застосування Закону України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку" у вiдкритому доступi, з можливiстю їх пошуку за параметрами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України в Порядку ведення електронної системи;

     14) висновкiв про технiчну прийнятнiсть згiдно iз Законом України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку";

     частину другу доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19) декларацiя показникiв будiвельної продукцiї, iнформацiя про хiмiчнi речовини та сумiшi, що мiстяться в будiвельнiй продукцiї, переклад декларацiї показникiв державною мовою згiдно iз Законом України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку";

     частину шосту пiсля слiв "суб'єкти нормування у будiвництвi" доповнити словами "виробники та iмпортери будiвельної продукцiї, органи з визначення технiчної прийнятностi, нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi, орган державного ринкового нагляду";

     у статтi 223:

     частину першу доповнити пунктами 12 i 13 такого змiсту:

     "12) подання документiв для отримання висновку про технiчну прийнятнiсть та листування з органом з визначення технiчної прийнятностi згiдно iз Законом України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку";

     13) направлення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, звернень щодо вирiшення спорiв мiж органами з визначення технiчної прийнятностi та листування з комiсiєю з вирiшення спорiв згiдно iз Законом України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку";

     частину другу пiсля слiв "суб'єкти нормування у будiвництвi" доповнити словами "виробники та iмпортери будiвельної продукцiї, органи з визначення технiчної прийнятностi, нацiональна органiзацiя органiв з визначення технiчної прийнятностi, орган державного ринкового нагляду";

     6) Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затверджений Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами), доповнити пунктами 156 i 157 такого змiсту:

"

156. Свiдоцтво про призначення органу з визначення технiчної прийнятностi Закон України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку"
157. Свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною завдань у процесi оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї Закон України "Про надання будiвельної продукцiї на ринку"

"

     7) частину третю статтi 23 Закону України "Про стандартизацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 31, ст. 1058; 2015 р., N 14, ст. 96; 2019 р., N 51, ст. 377) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Нацiональний орган стандартизацiї забезпечує розмiщення на офiцiйному веб-сайтi текстiв нацiональних стандартiв та кодексiв усталеної практики, обов'язковiсть застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, у тридцятиденний строк з дня офiцiйного опублiкування таких актiв з наданням безоплатного доступу";

     8) у статтi 35 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 14, ст. 96; 2019 р., N 28, ст. 116):

     у частинi другiй:

     в абзацi першому пункту 1 слова "(у паперовiй та електроннiй формах)" виключити;

     у другому реченнi абзацу тринадцятого слова "у письмовiй формi" виключити;

     у частинi третiй:

     в абзацi третьому слово "письмове" виключити;

     в абзацi п'ятому слово "письмовi" виключити;

     у частинi четвертiй слово "письмове" виключити;

     у частинi восьмiй:

     в абзацi дев'ятому слова "з наданням копiї письмового повiдомлення про таку вiдмову" виключити;

     в абзацi одинадцятому слова "письмового" та "у письмовiй формi" виключити;

     9) друге речення абзацу першого частини п'ятої статтi 23 Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст. 289) пiсля слiв "протоколи випробувань" доповнити словом "декларацiя".

     3. Установити, що настанови щодо європейського технiчного схвалення (ETAG), оприлюдненi до 1 липня 2013 року, можуть використовуватися як європейськi документи з визначення прийнятностi (EAD).

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону затвердити:

     перелiк категорiй будiвельної продукцiї;

     системи оцiнки та перевiрки стабiльностi показникiв будiвельної продукцiї;

     2) у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     3) включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2022 рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 вересня 2020 року
N 850-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.