ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про хiмiчнi джерела струму

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 25 червня 2009 року N 1571-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд
1 червня 2010 року N 2289-VI,
вводяться в дiю з 31 липня 2010 року),
вiд 19 жовтня 2010 року N 2608-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади у сферi поводження з хiмiчними джерелами струму i спрямований на суттєве покращення екологiчної ситуацiї в Українi за рахунок зменшення впливу вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму шляхом утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Сфера застосування

     Закон є обов'язковим для виконання пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi та фiзичними особами, якi є суб'єктами вiдносин у сферi хiмiчних джерел струму.

     Особливостi вiдносин, що виникають у зв'язку iз закупiвлею хiмiчних джерел струму за державнi кошти та/або в межах державного оборонного замовлення, вiдносин, пов'язаних з реалiзацiєю хiмiчних джерел струму, якi є виробами вiйськового призначення або подвiйного використання та/або мiстять дорогоцiннi метали, визначаються окремими законодавчими актами України, що регулюють такi вiдносини.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     хiмiчнi джерела струму - джерела електричної енергiї, яка виробляється шляхом перетворення хiмiчної енергiї в електричну, що складаються з одного чи декiлькох неперезаряджувальних первинних елементiв або перезаряджувальних вторинних елементiв (акумуляторiв), у тому числi iнтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення;

     сфера хiмiчних джерел струму - вiдносини, що виникають при розробцi, виробництвi, реалiзацiї, iмпортi та експлуатацiї хiмiчних джерел струму, заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму;

     суб'єкти вiдносин у сферi хiмiчних джерел струму - розробник, виробник, iмпортер, продавець, покупець, споживач, спецiалiзоване пiдприємство з утилiзацiї, iншi юридичнi та фiзичнi особи, якi є стороною у вiдносинах, що виникають при розробцi, виробництвi, реалiзацiї, iмпортi та експлуатацiї хiмiчних джерел струму, заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму;

     розробник - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює розробку хiмiчних джерел струму, технологiчних процесiв їх виробництва та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму;

     виробник - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює виробництво хiмiчних джерел струму;

     iмпортер - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює ввезення на митну територiю України хiмiчних джерел струму;

     споживач - юридична або фiзична особа, яка використовує хiмiчнi джерела струму або вироби з iнтегрованими хiмiчними джерелами струму;

     спецiалiзоване пiдприємство з утилiзацiї - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який має у власностi (чи на правах оренди) вiдповiднi примiщення, спецiалiзоване виробниче обладнання для заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та здiйснює провадження технологiчних процесiв з первинної обробки та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму iз забезпеченням згiдно iз законодавством протипожежної, екологiчної та радiацiйної безпеки;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     спецiалiзоване виробництво з утилiзацiї - структурний пiдроздiл виробника, який має у власностi (чи на правах оренди) вiдповiднi примiщення та здiйснює провадження технологiчних процесiв з первинної обробки та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму iз забезпеченням згiдно iз законодавством протипожежної, екологiчної та радiацiйної безпеки;

(абзац десятий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     приймальний пункт - стацiонарний або пересувний вiдокремлений пiдроздiл виробника чи спецiалiзованого пiдприємства з утилiзацiї, який здiйснює операцiї iз заготiвлi вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму;

     експлуатацiя хiмiчних джерел струму - використання хiмiчних джерел струму споживачем за призначенням вiдповiдно до супровiдної технiчної та/або експлуатацiйної документацiї;

     вiдпрацьованi хiмiчнi джерела струму - хiмiчнi джерела струму, непридатнi для експлуатацiї за рiшенням споживача внаслiдок фiзичного, морального зносу, непоправного браку або з iнших причин;

     небезпечнi вiдпрацьованi хiмiчнi джерела струму - вiдпрацьованi хiмiчнi джерела струму, що утримують у своєму складi екологiчно небезпечнi речовини та їх сполуки;

     небезпечнi речовини та їх сполуки - небезпечнi речовини та їх сполуки, що включенi до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     заготiвля вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму - дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язана iз збиранням, закупiвлею, перевезенням, зберiганням та реалiзацiєю вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму спецiалiзованим виробництвам з утилiзацiї або спецiалiзованим пiдприємствам з утилiзацiї;

     первинна обробка вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму - дiяльнiсть, пов'язана з приведенням вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму до стану їх екологiчно безпечного зберiгання, перевезення чи видалення;

     утилiзацiя вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму - механiчне, фiзико-хiмiчне та iнше оброблення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму з метою отримання сировини для виробництва хiмiчних джерел струму та/або знешкодження вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму чи їх складових частин.

     Iншi поняття i термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, визначених законодавством України.

     Стаття 3. Законодавство про хiмiчнi джерела струму

     Вiдносини у сферi хiмiчних джерел струму регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та прийнятими вiдповiдно до нього нормативно-правовими актами.

     Дiя законiв України "Про металобрухт" та "Про вiдходи" не поширюється на вiдносини, що виникають у сферi хiмiчних джерел струму.

Роздiл II
ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА, УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ХIМIЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

     Стаття 4. Здiйснення державної полiтики у сферi хiмiчних джерел струму

     Основнi напрями державної полiтики у сферi хiмiчних джерел струму визначаються цим Законом.

     Кабiнет Мiнiстрiв України та iншi уповноваженi органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалiзують державну полiтику у сферi хiмiчних джерел струму та здiйснюють управлiння нею.

     Стаття 5. Державна пiдтримка розвитку виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму

     Державна пiдтримка розвитку виробництва хiмiчних джерел струму та створення умов щодо утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму здiйснюється вiдповiдно до загальнодержавних, галузевих, регiональних та мiсцевих програм за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв у порядку, встановленому законодавством.

     Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдно до загальнодержавних та галузевих програм при пiдготовцi проекту державного бюджету передбачає вiдповiднi кошти на фiнансування заходiв щодо розвитку виробництва хiмiчних джерел струму, спецiалiзованих виробництв з утилiзацiї та спецiалiзованих пiдприємств з утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму.

     Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до регiональних i мiсцевих програм передбачають кошти в проектах мiсцевих бюджетiв на фiнансування заходiв щодо розвитку виробництва хiмiчних джерел струму, сприяють створенню та розвитку спецiалiзованих виробництв з утилiзацiї та спецiалiзованих пiдприємств з утилiзацiї та здiйснення утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму.

     Стаття 6. Державне управлiння у сферi хiмiчних джерел струму

     Державне управлiння у сферi хiмiчних джерел струму передбачає:

     розробку, узгодження, прийняття та виконання загальнодержавних, галузевих, регiональних та мiсцевих програм розвитку хiмiчних джерел струму;

     сприяння реалiзацiї iнвестицiйних програм розвитку виробництв вiтчизняних хiмiчних джерел струму, спецiалiзованих виробництв з утилiзацiї та спецiалiзованих пiдприємств з утилiзацiї;

     розробку та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенцiї нормативно-правових актiв, норм i правил щодо виробництва хiмiчних джерел струму, їх експлуатацiї, заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму.

(абзац четвертий статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 7. Державне регулювання у сферi хiмiчних джерел струму

     Державне регулювання у сферi хiмiчних джерел струму здiйснюється шляхом:

     реалiзацiї загальнодержавних, галузевих, регiональних та мiсцевих програм розвитку вiтчизняних хiмiчних джерел струму;

     запровадження норм i правил виробництва та експлуатацiї хiмiчних джерел струму, заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму;

(абзац третiй статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     абзац четвертий частини першої статтi 7 виключено

(абзац четвертий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     нагляду та контролю за здiйсненням iз застосуванням екологiчно безпечних технологiй виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму;

     нагляду та контролю за вiдповiднiстю хiмiчних джерел струму, сировини, комплектуючих деталей для виробництва, що ввозяться на митну територiю України, вимогам нормативно-правових актiв;

(абзац шостий статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     нагляду та контролю за додержанням продавцями, покупцями та споживачами вимог технiчної документацiї щодо зберiгання, експлуатацiї хiмiчних джерел струму та передачi вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму для утилiзацiї.

     Стаття 8. Виключена

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Стаття 9. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 10. Фiнансування у сферi хiмiчних джерел струму

     Фiнансування у сферi хiмiчних джерел струму здiйснюється як за рахунок коштiв, передбачених загальнодержавними, галузевими та регiональними програмами розвитку хiмiчних джерел струму, так i за рахунок коштiв суб'єктiв вiдносин у сферi хiмiчних джерел струму, добровiльних внескiв та iнших коштiв, не заборонених законодавством.

Роздiл III
ЗАХИСТ ВIТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТА МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ХIМIЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

     Стаття 11. Захист вiтчизняного ринку хiмiчних джерел струму

     Державна полiтика у сферi захисту вiтчизняного ринку хiмiчних джерел струму здiйснюється шляхом:

     абзац другий частини першої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI, який вводиться в дiю з 31 липня 2010 року)

     виконання вимог до екологiчної безпеки хiмiчних джерел струму, якi ввозяться на митну територiю України.

(абзац третiй частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Захист вiтчизняного ринку вiд недобросовiсної конкуренцiї здiйснюється згiдно iз законодавством України.

     Стаття 12. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi хiмiчних джерел струму

     Мiжнародне спiвробiтництво у сферi хiмiчних джерел струму здiйснюється шляхом:

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй, конференцiй, виставок тощо;

     гармонiзацiї нацiональних стандартiв, норм та правил з мiжнародними стандартами, нормами та правилами, якi визначають вимоги до виробництва, якостi, експлуатацiї хiмiчних джерел струму, заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму.

(абзац третiй частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Установлення правових, органiзацiйних, технiчних i фiнансових вiдносин з мiжнародними органiзацiями виробникiв хiмiчних джерел струму, спiвробiтництво iз зарубiжними виробниками хiмiчних джерел струму здiйснюється згiдно з вiдповiдними мiжнародними договорами, законодавством України та законодавством країн мiсцезнаходження мiжнародних органiзацiй i зарубiжних виробникiв хiмiчних джерел струму.

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл IV
ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ХIМIЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

     Стаття 13. Забезпечення науково-технiчного розвитку у сферi хiмiчних джерел струму

     Забезпечення науково-технiчного розвитку хiмiчних джерел струму, популяризацiя та впровадження науково-технiчних досягнень у сферi хiмiчних джерел струму здiйснюються науковими та науково-дослiдними установами державної та iнших форм власностi.

     Науковi та науково-дослiднi установи при розробцi хiмiчних джерел струму, технологiчних процесiв їх виробництва та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму зобов'язанi передбачати екологiчну безпеку виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму.

     Стаття 14. Умови виробництва хiмiчних джерел струму

     Виробництво хiмiчних джерел струму здiйснюється виробниками, якi є власниками чи орендарями виробничих потужностей, а також мають у своєму розпорядженнi технологiї для виробництва хiмiчних джерел струму.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Проектна документацiя на будiвництво та реконструкцiю (переоснащення, розширення, технiчне переозброєння) пiдприємств з виробництва хiмiчних джерел струму пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, експертизi та узгодженню вiдповiдними органами державного контролю та нагляду в порядку, встановленому законодавством.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     Пiдтвердження вiдповiдностi екологiчної безпеки технологiчних процесiв виробництва хiмiчних джерел струму здiйснюється в порядку визначеному законом.

     Виробництво хiмiчних джерел струму та введення їх в обiг здiйснюються виробниками з додержанням вимог нормативно-правових актiв, екологiчних вимог та норм цього Закону.

(частина четверта статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 15. Контроль якостi та екологiчної безпеки виробництва хiмiчних джерел струму

     З метою забезпечення якостi хiмiчних джерел струму та екологiчної безпеки технологiчних процесiв виробництва для навколишнього середовища виробник забезпечує здiйснення технiчного контролю на всiх стадiях виробництва.

     Контроль якостi сировини, комплектуючих деталей та технологiчних процесiв виробництва здiйснюється лабораторiєю виробника або лабораторiєю, залученою на договiрних засадах, що акредитованi згiдно з порядком, установленим законом.

     Виробник зобов'язаний на корпусах хiмiчних джерел струму та/або в супровiднiй технiчнiй, експлуатацiйнiй документацiї хiмiчних джерел струму розмiщати iнформацiю про вмiст небезпечних речовин та їх сполук, вимоги до експлуатацiї хiмiчних джерел струму та вимоги щодо поводження з небезпечними вiдпрацьованими хiмiчними джерелами струму.

     Державний контроль i нагляд за якiстю хiмiчних джерел струму та забезпеченням екологiчної безпеки технологiчних процесiв виробництва здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного екологiчного контролю, в порядку, встановленому законом.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 16. Захист прав споживачiв

     Виробники хiмiчних джерел струму вживають заходiв щодо вiдповiдностi хiмiчних джерел струму вимогам нормативно-правових актiв, пiдвищення їх якостi, задоволення потреб споживачiв у хiмiчних джерелах струму промислового та побутового призначення i створення належних умов для безперешкодного приймання вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Захист прав споживачiв на придбання хiмiчних джерел струму гарантованої якостi, а також механiзм реалiзацiї захисту цих прав регулюються законодавством у сферi захисту прав споживачiв.

     Стаття 17. Порядок та умови експлуатацiї хiмiчних джерел струму

     Юридичнi та фiзичнi особи (суб'єкти пiдприємницької дiяльностi), якi використовують хiмiчнi джерела струму, зобов'язанi:

     забезпечувати експлуатацiю хiмiчних джерел струму з додержанням вимог супровiдної технiчної або експлуатацiйної документацiї та iнформацiї, розмiщеної на корпусах хiмiчних джерел струму;

     здiйснювати облiк придбання та експлуатацiї хiмiчних джерел струму, обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю;

     забезпечувати зберiгання вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму в спецiально вiдведених мiсцях;

     здавати вiдпрацьованi небезпечнi хiмiчнi джерела струму ємнiстю 7 А/год та бiльше для утилiзацiї на спецiалiзованi виробництва з утилiзацiї, спецiалiзованим пiдприємствам з утилiзацiї чи на їх приймальнi пункти протягом трьох мiсяцiв з дня закiнчення строку експлуатацiї хiмiчних джерел струму або з дня оформлення документа про непридатнiсть хiмiчних джерел струму для експлуатацiї внаслiдок фiзичного, морального зносу, непоправного браку, пошкодження, з iнших причин;

     надавати в установленому порядку iнформацiю щодо обсягiв придбання та експлуатацiї нових хiмiчних джерел струму, обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю.

     Порядок облiку придбання, експлуатацiї хiмiчних джерел струму, накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю та надання iнформацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Фiзичнi особи, якi не зареєстрованi як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi та використовують хiмiчнi джерела струму для забезпечення власних потреб, зобов'язанi здавати вiдпрацьованi небезпечнi хiмiчнi джерела струму ємнiстю 7 А/год та бiльше для утилiзацiї на спецiалiзованi виробництва з утилiзацiї, спецiалiзованим пiдприємствам з утилiзацiї чи на їх приймальнi пункти.

     Стаття 18. Заготiвля вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму

     Заготiвля вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму здiйснюється спецiалiзованими виробництвами з утилiзацiї та спецiалiзованими пiдприємствами з утилiзацiї безпосередньо або через мережу приймальних пунктiв.

     Частину другу статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Стаття 19. Екологiчний грошовий заклад

     Екологiчний грошовий заклад сплачується на спецiальний рахунок державного бюджету як забезпечення виконання споживачем зобов'язання здати вiдпрацьованi хiмiчнi джерела струму для утилiзацiї на спецiалiзоване виробництво з утилiзацiї, спецiалiзованому пiдприємству з утилiзацiї чи на їх приймальнi пункти.

     Обов'язок сплати екологiчного грошового закладу покладається на юридичних та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi використовують у своїй дiяльностi хiмiчнi джерела струму ємнiстю 7 А/год та бiльше.

     Вiдшкодування екологiчного грошового закладу споживачам: юридичним та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi здiйснюється пiсля здачi ними вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму на спецiалiзоване виробництво з утилiзацiї, спецiалiзованому пiдприємству з утилiзацiї чи на їх приймальнi пункти.

     Розмiр екологiчного грошового закладу становить п'ять вiдсоткiв вiд цiни хiмiчного джерела струму, визначеної без урахування податку на додану вартiсть.

     Розрахунок суми екологiчного грошового закладу здiйснюється щоквартально стосовно хiмiчних джерел струму, що введенi в експлуатацiю та/або придбанi в попередньому кварталi.

     Розрахунок екологiчного грошового закладу здiйснюється з дати введення в експлуатацiю хiмiчних джерел струму, але не пiзнiше трьох мiсяцiв з дати придбання хiмiчних джерел струму.

     Сплата нарахованого екологiчного грошового закладу здiйснюється не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за кварталом.

     У разi якщо у вiдповiдному розрахунковому перiодi споживачем переданi вiдпрацьованi хiмiчнi джерела струму для утилiзацiї на спецiалiзоване виробництво виробника, спецiалiзованому пiдприємству чи на приймальний пункт, загальна сума екологiчного грошового закладу, розрахованого для сплати у вiдповiдному перiодi зменшується на суму екологiчного грошового закладу, що пiдлягає сплатi за хiмiчнi джерела струму вiдповiдної ємностi.

     Кошти, що залишилися на спецiальному рахунку державного бюджету пiсля вiдшкодування сум екологiчного грошового закладу споживачам: юридичним та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, спрямовуються на спорудження та/або реконструкцiю спецiалiзованих виробництв з утилiзацiї та спецiалiзованих пiдприємств з утилiзацiї.

     Юридичнi та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що сплатили екологiчний грошовий заклад до державного бюджету та виконали забезпечене закладом зобов'язання, мають право звернутися за вiдшкодуванням екологiчного грошового закладу протягом одного мiсяця пiсля здачi ними вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму на спецiалiзоване виробництво з утилiзацiї та спецiалiзованому пiдприємству з утилiзацiї чи на їх приймальнi пункти.

     Вiдшкодування екологiчного грошового закладу з державного бюджету юридичним та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi здiйснюється протягом трьох мiсяцiв з дня звернення.

     Порядок розрахунку, сплати, облiку, звiтностi, перерахування на спецiальний рахунок державного бюджету екологiчного грошового закладу, вiдшкодування сум екологiчного грошового закладу в разi виконання забезпеченого зобов'язання, порядок використання коштiв, що залишилися на спецiальному рахунку державного бюджету пiсля вiдшкодування сум екологiчного грошового закладу, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 20. Умови утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму

     Утилiзацiя вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму здiйснюється на спецiалiзованому виробництвi з утилiзацiї чи спецiалiзованим пiдприємством з утилiзацiї iз застосуванням технологiй i устаткування, що забезпечують екологiчну безпеку технологiчних процесiв утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та вилучення вторинної сировини для використання у виробництвi хiмiчних джерел струму.

     Проектна документацiя на будiвництво та реконструкцiю (розширення, технiчне переозброєння) спецiалiзованих виробництв з утилiзацiї та спецiалiзованих пiдприємств з утилiзацiї пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, експертизi та узгодженню вiдповiдними органами державного контролю та нагляду в порядку, встановленому законодавством.

(частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Частину третю статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Утилiзацiя вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму здiйснюється спецiалiзованими виробництвами з утилiзацiї та спецiалiзованими пiдприємствами з утилiзацiї з додержанням вимог нормативно-правових актiв, екологiчних вимог та норм цього Закону.

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Пiдтвердження вiдповiдностi екологiчної безпеки технологiчних процесiв утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму здiйснюється в порядку, визначеному законом.

Роздiл V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ХIМIЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства у сферi хiмiчних джерел струму

     За порушення цього Закону суб'єкти вiдносин у сферi хiмiчних джерел струму несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 22. Державний контроль у сферi хiмiчних джерел струму

     Контроль у сферi хiмiчних джерел струму здiйснюють:

     центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування - стосовно реалiзацiї загальнодержавних, галузевих та регiональних програм у сферi хiмiчних джерел струму;

     центральнi органи виконавчої влади - стосовно здiйснення державної полiтики у сферi хiмiчних джерел струму, координацiї дiяльностi суб'єктiв вiдносин у сферi хiмiчних джерел струму, що їм пiдпорядкованi або вiдносяться до сфери їх управлiння;

(абзац третiй частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, - стосовно дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо технологiчних процесiв виробництва i забезпечення якостi хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму;

(абзац четвертий частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного екологiчного контролю, - стосовно забезпечення екологiчної безпеки виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму, ведення облiку обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю.

(абзац п'ятий частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Контроль дiяльностi у сферi хiмiчних джерел струму здiйснюється за напрямами, передбаченими цiєю статтею, вiдповiдно до компетенцiї контролюючих органiв, визначеної законом.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 липня 2006 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтею 827 такого змiсту:

     "Стаття 827. Порушення вимог законодавства у сферi хiмiчних джерел струму

     Порушення порядку облiку придбання та експлуатацiї хiмiчних джерел струму або порядку облiку обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ненадання в установленому порядку iнформацiї або надання неправдивої iнформацiї щодо обсягiв придбання та експлуатацiї нових хiмiчних джерел струму, обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Непередача в установленому порядку вiдпрацьованих небезпечних хiмiчних джерел струму ємнiстю 7 А/год та бiльше на утилiзацiю пiдприємствам, що мають лiцензiї на здiйснення дiяльностi iз заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) пiдпункт 2 пункту 2 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     у шестимiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону розробити Загальнодержавну програму розвитку хiмiчних джерел струму.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
23 лютого 2006 року
N 3503-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.