ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо подальшого вдосконалення порядку лiцензування господарської дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Абзац перший статтi 16612 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення встановлених законом строкiв для повiдомлення про прийняття рiшення про видачу, вiдмову у видачi лiцензiї або її копiї, про залишення заяви про видачу лiцензiї або її копiї без розгляду; порушення встановлених законом строкiв для оформлення лiцензiї або її копiї, видачi дублiката лiцензiї, видачi переоформленої лiцензiї; вимагання не передбачених законодавством документiв для одержання такої лiцензiї або її копiї; порушення встановлених законом строкiв складання актiв перевiрок щодо дотримання вимог законодавства з питань лiцензування".

     2. У Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     в абзацi дванадцятому слова "або спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування" виключити;

     в абзацi тринадцятому слова "лiцензiатом або" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 3:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "встановлення єдиного порядку лiцензування видiв господарської дiяльностi на територiї України та визначення його особливостей для окремих видiв господарської дiяльностi, що зумовленi специфiкою їх провадження, у законах, що регулюють вiдносини у вiдповiднiй сферi, крiм випадкiв, передбачених частиною другою статтi 2 цього Закону";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "запровадження лiцензування окремого виду господарської дiяльностi у разi недостатностi iнших засобiв державного регулювання господарської дiяльностi, визначених вiдповiдним законом";

     3) у частинi першiй статтi 5:

     в абзацi шостому слова "та лiцензiатами" виключити;

     в абзацi дев'ятому слова "затверджує спiльно з органами лiцензування" замiнити словами "погоджує за поданням органу лiцензування";

     в абзацi чотирнадцятому слова "розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, а також" виключити;

     абзац п'ятнадцятий виключити;

     4) у статтi 6:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "затверджує лiцензiйнi умови провадження певного виду господарської дiяльностi та порядок контролю за їх додержанням за погодженням iз спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування, крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     частину третю доповнити словами "крiм випадку, передбаченого цим Законом" та реченням такого змiсту: "У разi якщо Кабiнет Мiнiстрiв України визначає органом лiцензування Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, вiдповiднi повноваження за рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим можуть передаватися вiдповiдним мiнiстерствам та республiканським комiтетам Автономної Республiки Крим";

     5) частину п'яту статтi 8 виключити;

     6) у частинi першiй статтi 9:

     пункти 14 та 22 викласти в такiй редакцiї:

     "14) розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)";

     "22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатацiя ракет-носiїв, космiчних апаратiв та їх складових частин, наземного комплексу управлiння космiчними апаратами та його складових частин";

     у пунктi 75 слова "iмпорт хiмiчних джерел струму" виключити;

     7) частину сьому статтi 14 доповнити реченням такого змiсту: "Копiя лiцензiї видається у порядку, передбаченому статтями 10, 11 цього Закону та цiєю статтею для видачi лiцензiї";

     8) перше речення частини дев'ятої статтi 19 викласти в такiй редакцiї: "Iнформацiя, що мiститься в Єдиному лiцензiйному реєстрi та лiцензiйних реєстрах, є вiдкритою та розмiщується на офiцiйному веб-сайтi спецiально уповноваженого органу влади з питань лiцензування, крiм iнформацiї про лiцензiатiв щодо їх паспортних даних, адреси мiсця проживання, банкiвських реквiзитiв, iдентифiкацiйних кодiв юридичних осiб або iдентифiкацiйних номерiв фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв";

     9) у статтi 20:

     частину першу доповнити словами "вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     перше речення частини четвертої пiсля слова "лiцензування" доповнити словами "протягом п'яти робочих днiв з дня закiнчення перевiрки";

     у частинi п'ятiй слово "десять" замiнити словом "п'ять";

     частини сьому, восьму, дванадцяту та тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Контроль за наявнiстю лiцензiї у суб'єктiв господарювання здiйснюють органи виконавчої влади, на якi згiдно iз законодавством покладено функцiї контролю за наявнiстю лiцензiй, шляхом проведення планових та позапланових перевiрок.

     Контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов здiйснює орган лiцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових i позапланових перевiрок";

     "За результатами перевiрки орган лiцензування в останнiй день перевiрки складає акт у двох примiрниках. Один примiрник видається керiвнику юридичної особи або фiзичнiй особi - пiдприємцю, який перевiрявся, другий - зберiгається органом лiцензування.

     Орган лiцензування не пiзнiше п'яти робочих днiв з дати складання акта перевiрки порушень лiцензiйних умов видає розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов або приймає рiшення про анулювання лiцензiї";

     у частинi чотирнадцятiй слова "подати органу, який видав це розпорядження" замiнити словами "подати до органу лiцензування".

     3. В абзацi четвертому частини першої статтi 7 та частинах другiй i третiй статтi 8 Закону України "Про хiмiчнi джерела струму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279) слова "iмпорту хiмiчних джерел струму" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
25 червня 2009 року
N 1571-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.