ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо запровадження лiцензування певних видiв господарської дiяльностi у племiннiй справi в тваринництвi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 17, ст. 121) доповнити пунктом 66 такого змiсту:

     "66) виробництво, зберiгання i реалiзацiя племiнних (генетичних) ресурсiв, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин".

     2. У Законi України "Про племiнну справу у тваринництвi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37):

     1) в абзацi четвертому статтi 5 слова "фiзичнi особи" замiнити словами "фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi";

     2) абзац другий частини першої статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "провадити певнi види господарської дiяльностi у племiннiй справi в тваринництвi вiдповiдно до законодавства";

     3) у статтi 9:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Господарська дiяльнiсть у племiннiй справi в тваринництвi, пов'язана з виробництвом, зберiганням i реалiзацiєю племiнних (генетичних) ресурсiв, проведенням генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до законодавства";

     частину другу виключити;

     4) у частинi першiй статтi 14 слова "якi мають дозвiл на виконання цих робiт" виключити;

     5) абзац одинадцятий статтi 17 виключити;

     6) у частинi першiй статтi 19:

     в абзацi третьому слова "фiзичних осiб" замiнити словами "фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi";

     в абзацi четвертому слова "та фiзичним особам" замiнити словами "особам та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi";

     7) пункт 4 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 лютого 2003 року
N 546-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.