ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про молоко та молочнi продукти" щодо безпечностi та якостi молочних продуктiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про молоко та молочнi продукти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513; 2007 р., N 4, ст. 37) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     абзац четвертий виключити;

     абзаци восьмий - дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "молочна сировина - молоко, яке пiддавалося попереднiй фiзичнiй обробцi (фiльтрацiї, охолодженню), а також будь-якi молочнi продукти, що мiстять виключно складовi молока (молочний жир, молочний бiлок, лактозу) i можуть бути використанi у виробництвi iншої продукцiї;

     молочнi продукти - продукти, одержанi з молока або молочної сировини, якi можуть мiстити харчовi добавки, необхiднi для виробництва, за умови, що цi добавки нi частково, нi повнiстю не замiнюють складових молока (молочний жир, молочний бiлок, лактозу);

     традицiйнi молочнi продукти - масло, сири; а також кисломолочнi продукти, виробленi iз застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерiй - ацидофiлiн, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефiр - iз застосуванням заквасок на кефiрних грибках;

     пакування - вмiщення молочної сировини та молочних продуктiв у тару чи пакувальний матерiал;

     переробне пiдприємство - пiдприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничi потужностi та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочнi продукти, що вiдповiдають вимогам безпечностi та якостi";

     абзац чотирнадцятий виключити.

     2. В абзацi п'ятому частини першої статтi 3 слова "та молочної продукцiї" замiнити словами "молочної сировини i молочних продуктiв".

     3. Статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Вимоги до показникiв безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Молоко, молочна сировина i молочнi продукти, що виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України, повиннi вiдповiдати показникам безпечностi та якостi для харчових продуктiв, якi встановленi нормативно-правовими актами України.

     Базиснi норми масової частки жиру i бiлка в молоцi розробляються i затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики".

     4. Частину четверту статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється вiдокремлення процесу пакування молочних продуктiв вiд технологiчного циклу виробництва продукцiї (крiм пакування масла, сиру, сухих молочних продуктiв атестованими структурними пiдроздiлами одного переробного пiдприємства або атестованими переробними пiдприємствами, що входять до складу одного об'єднання)".

     5. Частину другу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "У виробництвi традицiйних молочних продуктiв забороняється використовувати жири та бiлки немолочного походження, а також будь-якi стабiлiзатори i консерванти".

     6. Частину першу статтi 9 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктiв (крiм молочних продуктiв для спецiального дiєтичного споживання (використання), у тому числi продуктiв для дитячого харчування, харчування для спортсменiв та осiб похилого вiку) здiйснюється за наявностi експлуатацiйного дозволу для потужностей (об'єктiв) з їх виробництва, що видається вiдповiдним головним державним iнспектором ветеринарної медицини, а виробництво молочних продуктiв для спецiального дiєтичного споживання (використання), у тому числi продуктiв для дитячого харчування, харчування для спортсменiв та осiб похилого вiку - за наявностi експлуатацiйного дозволу для потужностей (об'єктiв) з їх виробництва, що видається вiдповiдним головним державним санiтарним лiкарем.

     Експлуатацiйний дозвiл видається у встановленому законодавством порядку".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     7. Статтi 10 i 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Органiзацiя суб'єктами господарювання контролю за безпечнiстю та якiстю молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Контроль за безпечнiстю та якiстю молока, молочної сировини i молочних продуктiв здiйснюється суб'єктами господарювання вiдповiдно до закону шляхом:

     додержання умов виробництва, зберiгання та реалiзацiї молока, молочної сировини i молочних продуктiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв;

     створення та дiяльностi лабораторiй, обладнаних сучасними приладами i вiдповiдними реактивами для визначення показникiв безпечностi та якостi молока, молочної сировини та молочних продуктiв.

     Стаття 11. Атестацiя виробництва молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Суб'єкти господарювання (крiм особистих селянських господарств, фiзичних осiб), якi здiйснюють виробництво молока, молочної сировини i молочних продуктiв, пiдлягають атестацiї на вiдповiднiсть обов'язковим вимогам нормативно-правових актiв.

     Об'єктами атестацiї виробництва молока, молочної сировини i молочних продуктiв є нормативна документацiя на продукцiю, а також технологiчне обладнання, засоби вимiрювальної технiки та контролю, випробувальне обладнання.

     Дiя атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разi порушення виробником вимог нормативно-правових актiв про безпечнiсть та якiсть молока, молочної сировини i молочних продуктiв.

     Пiдставою для переатестацiї виробництва молока, молочної сировини i молочних продуктiв є:

     закiнчення строку дiї атестата;

     змiна суб'єктом господарювання виду дiяльностi, найменування, мiсцезнаходження або виду продукцiї.

     Атестат виробництва молока, молочної сировини i молочних продуктiв може бути анульований у разi:

     порушення вимог законодавства у сферi виробництва зазначеної продукцiї;

     невиконання розпорядження вiдповiдного органу про усунення порушень умов виробництва.

     У разi прийняття атестацiйною комiсiєю рiшення про вiдмову у видачi атестата суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днiв з дня прийняття такого рiшення надсилається письмове повiдомлення iз зазначенням пiдстави вiдмови:

     пiдписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих на атестацiю.

     Атестат виробництва молока, молочної сировини i молочних продуктiв видається безоплатно протягом мiсяця з дня подання письмової заяви до вiдповiдного територiального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Атестацiя виробництва молока, молочної сировини i молочних продуктiв проводиться один раз на п'ять рокiв.

     Порядок проведення атестацiї виробництва молока, молочної сировини i молочних продуктiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Виробництво та переробка молока, молочної сировини i молочних продуктiв без атестата виробництва забороняються.

     Особисте селянське господарство, фiзичнi особи, якi утримують корiв, овець, кiз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, молочної сировини, повиннi мати довiдку про епiзоотичне благополуччя тварин у господарствах, що видається установою ветеринарної медицини за мiсцем утримання тварин".

     8. У статтi 13:

     1) назву та абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктiв господарювання

     Суб'єкти господарювання мають право";

     2) абзаци перший, п'ятий i восьмий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти господарювання зобов'язанi";

     "вести в установленому законодавством порядку документацiю, яка пiдтверджує безпечнiсть та якiсть продукцiї";

     "за наявностi виробничих потужностей забезпечувати повну переробку молочної сировини, а в разi їх вiдсутностi " реалiзовувати пiдприємствам, якi можуть її переробляти".

     9. У статтi 14:

     1) у частинi першiй:

     в абзацi другому слово "безпеки" замiнити словом "безпечностi";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "з питань додержання санiтарних норм i правил у процесi розроблення технiчних умов i регламентiв на молочнi продукти, визначення показникiв їх безпечностi та здiйснення перiодичного нагляду у процесi виробництва, обiгу та iмпорту молочних продуктiв, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобiв - установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється стягнення плати з виробникiв молока, молочної сировини i молочних продуктiв за здiйснення перевiрок та нагляду органами державного контролю".

     10. У частинi першiй статтi 16:

     абзац третiй пiсля слiв "молоко незбиране" доповнити словом "екстра";

     абзаци дев'ятий i десятий викласти в такiй редакцiї:

     "для молока ґатунку екстра - 25 вiдсоткiв;

     для молока вищого ґатунку - 20 вiдсоткiв".

     11. У статтi 21:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "У разi порушення вимог показникiв щодо безпечностi та якостi продукцiї на суб'єктiв господарювання накладаються штрафи вiдповiдно до закону";

     2) частину третю виключити.

     12. У текстi Закону слова "якiсть та безпека" в усiх вiдмiнках замiнити словами "безпечнiсть та якiсть" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через тридцять днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 квiтня 2010 року
N 2132-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.