ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державного регулювання космiчної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 9, ст. 183; 2006 р., N 2 - 3, ст. 37) слова "та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацiєю ракет-носiїв, у тому числi з їх космiчними запусками iз будь-якою метою" виключити.

     2. У Законi України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "космiчна дiяльнiсть - науковi космiчнi дослiдження, використання космiчного простору, розроблення, виробництво, ремонт та технiчне обслуговування, випробування, експлуатацiя, управлiння об'єктами космiчної дiяльностi (у тому числi їх агрегатами та складовими частинами), забезпечення запуску, запуск та повернення космiчних апаратiв, їх складових частин з космiчного простору на землю";

     абзац четвертий пiсля слiв "установи та органiзацiї" доповнити словами "будь-якої форми власностi та органiзацiйно-правової форми";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi - документ, яким суб'єкт космiчної дiяльностi повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, про намiр здiйснювати космiчну дiяльнiсть".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - тринадцятим;

     2) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Засади космiчної дiяльностi

     Основними засадами космiчної дiяльностi в Українi є:

     державна пiдтримка комерцiалiзацiї космiчної дiяльностi та залучення iнвестицiй в космiчну галузь України;

     вiдкриття космосу для громадян та юридичних осiб та можливiсть вiльно дослiджувати та використовувати космос, включаючи використання космiчного простору та ресурсiв, що мiстяться в ньому, з обмеженнями лише коли це необхiдно для забезпечення дотримання iнтересiв нацiональної безпеки держави Україна, а також дозволу та нагляду за неурядовими космiчними заходами, щоб переконатися, що такi дiї здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України у космосi;

     еволюцiйнiсть розвитку i послiдовнiсть реформування державної полiтики у галузi дослiдження та використання космiчного простору;

     ефективне використання науково-технiчного потенцiалу України, можливостей, якi надає космiчна дiяльнiсть, в iнтересах нацiональної економiки, науки, безпеки держави i в комерцiйних цiлях;

     сприяння мiжнародному спiвробiтництву, збереження та розвиток iснуючих мiжнародних зв'язкiв у космiчнiй галузi з урахуванням нацiональних iнтересiв";

     3) у частинi першiй статтi 5:

     абзац сьомий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "запровадження декларування про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi;

     запровадження дозволiв на право здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi та забезпечення контролю за провадженням такої дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi в порядку, передбаченому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     4) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     в абзацi шостому слово "генеральним" виключити;

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює координацiю державних пiдприємств, установ та органiзацiй, в тому числi при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi в космiчнiй галузi України, на вiдповiднiсть законодавству та мiжнародним договорам України";

     в абзацi тринадцятому слово "генерального" виключити;

     пiсля абзацу тринадцятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "здiйснює контроль за дотриманням державними пiдприємствами, установами та органiзацiями законодавства та мiжнародних договорiв України в космiчнiй сферi, у тому числi при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     здiйснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi в порядку, передбаченому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом шiстнадцятим;

     абзац четвертий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює облiк декларацiй про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi";

     5) у частинi другiй статтi 7, частинах другiй, третiй та четвертiй статтi 22, абзацi другому статтi 28 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) абзац другий частини першої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "надання дозволiв на право здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi та забезпечення контролю за провадженням такої дiяльностi";

     7) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi

     Декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi подається суб'єктом космiчної дiяльностi України приватної форми власностi, який має намiр здiйснювати космiчну дiяльнiсть, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi.

     Декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi подається суб'єктом космiчної дiяльностi України приватної форми власностi (уповноваженою ним особою) не менш як за п'ять робочих днiв до початку здiйснення космiчної дiяльностi за вибором такого суб'єкта космiчної дiяльностi України нарочно, поштовим вiдправленням з описом вкладення або в електронному виглядi, що оформлюється згiдно з вимогами законiв у сферi електронних документiв.

     У декларацiї про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi зазначаються найменування суб'єкта господарювання, який має намiр здiйснювати космiчну дiяльнiсть, його мiсцезнаходження та види космiчної дiяльностi, що ним будуть здiйснюватися.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, веде облiк декларацiй про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi та розмiщує їх на своєму веб-сайтi.

     Порядок подання декларацiї про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     8) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Здiйснення космiчної дiяльностi

     Здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi провадиться на пiдставi дозволу.

     Дозволи надаються на здiйснення таких видiв космiчної дiяльностi:

     випробування (окрiм комп'ютерних) ракет-носiїв, в тому числi їх агрегатiв та складових частин i космiчних апаратiв;

     запуски ракет-носiїв та/або космiчних апаратiв;

     управлiння космiчними апаратами на навколоземнiй орбiтi або в космiчному просторi;

     повернення космiчних апаратiв та/або їх складових частин, що повертаються, з навколоземної орбiти або космiчного простору на Землю.

     Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, анулювання) дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi здiйснюється в паперовiй або електроннiй формi на вибiр заявника у порядку, встановленому Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Для одержання дозволу подається заява, в якiй зазначається вид здiйснення космiчної дiяльностi, та документи згiдно з перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Видача дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi здiйснюється протягом 90 календарних днiв з дня надходження заяви та документiв, необхiдних для його видачi.

     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, анулювання) дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, на безоплатнiй основi вiдповiдно до цього Закону згiдно з вимогами, передбаченими законами України "Про адмiнiстративнi послуги" та "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дозвiл видається на строк функцiонування об'єкта космiчної дiяльностi.

     Пiдставами для вiдмови у видачi дозволу є:

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу, згiдно з установленим перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання дозволу, недостовiрних вiдомостей;

     невiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Рiшення про вiдмову у видачi дозволу оформляється згiдно з вимогами, передбаченими Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, анулює дозвiл на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi у разi звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання дозволу.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, звертається до адмiнiстративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у видi анулювання дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi з таких пiдстав:

     встановлення факту надання в заявi про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовiрних вiдомостей;

     провадження суб'єктом господарювання певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, на якi отримано дозвiл, iз порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, було ранiше видано припис про їх усунення iз наданням строку, необхiдного для їх усунення;

     встановлення факту передачi дозволу iншiй юридичнiй особi для провадження космiчної дiяльностi.

     Копiя рiшення адмiнiстративного суду про анулювання дозволу доводиться до вiдома суб'єкта господарювання центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, особисто або надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня прийняття (винесення) такого рiшення.

     Дiя дозволу припиняється через десять робочих днiв з дня прийняття рiшення/постанови про його анулювання.

     Суб'єкт господарювання може отримати новий дозвiл на право провадження певного виду космiчної дiяльностi не ранiш як через один рiк з дати прийняття рiшення про анулювання попереднього дозволу на зазначений вид космiчної дiяльностi.

     Державний нагляд та контроль у сферi космiчної дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до законодавства, що визначає правовi та органiзацiйнi засади, основнi принципи i порядок здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     9) у частинi першiй статтi 11 слово "держава" замiнити словами "державнi органи або установи", а слова "окремим рядком" - словами "окремими рядками";

     10) у статтi 111:

     частини першу, другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     облiковує повiдомлення державних суб'єктiв космiчної дiяльностi та суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi про проведення переговорiв з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї космiчної технiки, здiйснення експорту, iмпорту i реекспорту космiчної технiки та космiчних технологiй, їх тимчасового вивезення за межi України або тимчасового ввезення на її територiю, транзиту територiєю України;

     реєструє укладенi державними суб'єктами космiчної дiяльностi України, суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi, що виконують державне замовлення, з iноземними суб'єктами космiчної дiяльностi договори (контракти) з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї, купiвлi-продажу космiчної технiки та космiчних технологiй;

     облiковує повiдомлення суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi про укладенi договори (контракти) з iноземними суб'єктами космiчної дiяльностi з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї, купiвлi-продажу космiчної технiки та космiчних технологiй.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, здiйснює реєстрацiю договорiв (контрактiв) на безоплатнiй основi.

     Повiдомлення про проведення переговорiв та укладенi договори (контракти), реєстрацiя укладених договорiв (контрактiв) суб'єктами космiчної дiяльностi України для здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi є обов'язковими";

     абзац перший частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, приймає рiшення";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти космiчної дiяльностi України мають право оскаржити у порядку, визначеному законодавством, рiшення про вiдмову у реєстрацiї договорiв (контрактiв), предметом яких є космiчна дiяльнiсть, а також договорiв купiвлi-продажу космiчної технiки i космiчних технологiй";

     доповнити частинами сьомою - тринадцятою такого змiсту:

     "У повiдомленнi про проведення переговорiв зазначаються iнформацiя про iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, з яким передбачається проведення переговорiв (його найменування та мiсцезнаходження), перелiк питань, що виносяться на обговорення, а також мiсце та дата проведення переговорiв.

     У повiдомленнi про укладенi договори (контракти) зазначаються:

     найменування суб'єктiв космiчної дiяльностi, мiж якими укладено договiр (контракт), їх реквiзити та мiсцезнаходження;

     предмет договору (контракту);

     iнформацiя про товари, роботи та послуги, що є предметом договору (контракту), їх обсяг, код за Державним класифiкатором продукцiї та послуг i УКТ ЗЕД, країна-виробник;

     найменування кiнцевого споживача товарiв, робiт та послуг за договором (контрактом), його реквiзити та мiсцезнаходження.

     Повiдомлення про проведення переговорiв подається суб'єктом космiчної дiяльностi України не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до запланованої дати проведення переговорiв, а повiдомлення про укладенi договори (контракти) - не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля їх укладення, але в будь-якому випадку не менш як за три робочi днi до дня виконання зобов'язань за цим договором (контрактом).

     Повiдомлення про проведення переговорiв та укладенi договори (контракти) подаються за вибором суб'єкта космiчної дiяльностi нарочно, поштовим вiдправленням з описом вкладення або в електронному виглядi, що оформлюється згiдно з вимогами законiв у сферi електронних документiв.

     Порядок подання повiдомлення про проведення переговорiв, повiдомлення про укладенi договори (контракти) та порядок реєстрацiї договорiв (контрактiв) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, заборонено вимагати вiд суб'єктiв космiчної дiяльностi України подання iнформацiї, не зазначеної в цьому Законi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, може призупинити дiяльнiсть суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi, проведення ними переговорiв та виконання договорiв (контрактiв) у разi виникнення загрози безпецi держави, населення та довкiлля за рiшенням суду";

     11) в абзацах першому i тринадцятому частини першої та абзацi першому частини другої статтi 6, абзацi першому частини першої статтi 14, абзацi першому частини другої статтi 15, статтi 20, абзацах третьому та п'ятому статтi 28 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi" та "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у статтi 12:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Об'єкти космiчної дiяльностi, що виробляються в Українi i призначенi для експлуатацiї на її територiї, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї на вiдповiднiсть вимогам експлуатацiйної придатностi, встановленим чинними в Українi нормативними документами, з оформленням сертифiката вiдповiдностi";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Виробленi за мiжнародним замовленням в Українi об'єкти космiчної дiяльностi, у тому числi їх агрегати та складовi частини, пiдлягають сертифiкацiї на вiдповiднiсть вимогам експлуатацiйної придатностi за бажанням суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     13) друге речення частини першої статтi 13 пiсля слiв "мiжнародними органiзацiями" доповнити словами "або для iнших держав, iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi чи мiжнародних органiзацiй";

     14) абзац перший частини другої статтi 15 пiсля слiв "об'єктiв космiчної дiяльностi" доповнити словами "в Українi";

     15) у частинi другiй статтi 23 слова "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi";

     16) у статтi 27 слова "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi".

     3. Пункти 22 та 24 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами) виключити.

     4. У Законi України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами):

     1) абзац восьмий частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "декларацiя про провадження господарської дiяльностi (далi - декларацiя) - документ, яким суб'єкт господарювання повiдомляє дозвiльний орган про свою вiдповiднiсть вимогам законодавства до певного виду господарської дiяльностi (у тому числi матерiально-технiчної бази, квалiфiкацiї персоналу - якщо це зумовлено особливостями провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi) та на пiдставi якого набуває право на провадження заявленого виду господарської дiяльностi i несе передбачену законом вiдповiдальнiсть";

     2) статтю 4 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Суб'єкт господарювання повiдомляє дозвiльний орган про змiну iнформацiї, яка була зазначена у поданiй декларацiї, у порядку та за формою, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України, протягом семи робочих днiв з дня настання таких змiн".

     5. Частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) пiсля слiв "державного експортного контролю" доповнити словами "(крiм здiйснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв щодо процедури видачi (переоформлення, анулювання) дозволiв на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi, перелiку видiв космiчної дiяльностi, що потребують одержання дозволiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 жовтня 2019 року
N 143-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.