ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо виготовлення документiв та бланкiв документiв суворого облiку або звiтностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi першiй статтi 309 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "яка є документом суворої фiнансової звiтностi" виключити.

     2. Частину дев'яту статтi 35 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2012 р., N 5, ст. 34) виключити.

     3. В абзацi сiмнадцятому статтi 1 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190; 2006 р., N 5 - 6, ст. 74; 2011 р., N 34, ст. 343) слова "суворої звiтностi" виключити.

     4. У частинi першiй статтi 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403) слова "та є документом суворої звiтностi" виключити.

     5. Друге речення частини першої статтi 14 Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68; 2010 р., N 20, ст. 198) виключити.

     6. У Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105; 2002 р., N 17, ст. 121; 2007 р., N 31, ст. 404; 2010 р., N 9, ст. 76; 2011 р., N 11, ст. 69; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 22 березня 2012 року N 4621-VI):

     1) у пунктi 13 частини третьої статтi 9 слова "документiв суворої звiтностi (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)" виключити;

     2) частину другу статтi 13 виключити;

     3) друге речення частини чотирнадцятої статтi 14 викласти в такiй редакцiї: "До лiцензiйної картки вносяться реєстрацiйнi данi лiцензiї та автомобiльного транспортного засобу".

     7. У пунктi 4 статтi 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34) слова "iз застосуванням бланкiв суворого облiку" виключити.

     8. Частину другу статтi 37 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2012 р., N 7, ст. 53) виключити.

     9. Частину третю статтi 21 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 36, ст. 419) виключити.

     10. У частинi четвертiй статтi 48 Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155) слова "i є захищеними документами суворої звiтностi" виключити.

     11. Частину третю статтi 23 Закону України "Про туризм" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180) виключити.

     12. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526):

     1) у частинi четвертiй статтi 33 слова "i є захищеними документами суворої звiтностi" виключити;

     2) у частинi п'ятнадцятiй статтi 41 та частинi другiй статтi 42 слова "i якi є захищеними документами суворої звiтностi" виключити.

     13. Пункт 17.2 статтi 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 23, ст. 160) викласти в такiй редакцiї:

     "17.2. Полiс обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi є документом, технiчний опис, зразки, порядок замовлення, органiзацiї постачання якого затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

     14. Частину першу статтi 5 Закону України "Про сертифiкованi товарнi склади та простi i подвiйнi складськi свiдоцтва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 136) виключити.

     15. У пунктi 9 статтi 11, пунктi 3 статтi 22, абзацi п'ятому пункту 3 статтi 28 Дисциплiнарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут митної служби України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI), слова "бланкiв суворої звiтностi" виключити.

     16. У частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128) слова "суворої звiтностi" виключити.

     17. У статтi 1 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) у визначеннi термiна "сертифiкат придатностi для споживання людиною" слова "суворої звiтностi" виключити.

     18. В абзацi шостому статтi 58 Дисциплiнарного статуту служби цивiльного захисту, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут служби цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398), слова "бланкiв суворої звiтностi" виключити.

     19. У другому реченнi частини першої статтi 18 Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) слова "є документами суворої звiтностi, що" виключити.

     20. В абзацi першому частини першої статтi 22 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) слова "та документом суворої звiтностi" виключити.

     21. У другому реченнi частини першої статтi 7 Закону України "Про передачу, примусове вiдчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" слова "є документом суворої звiтностi, що" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом, у тому числi шляхом скасування нормативно-правових актiв, якими передбачено вiднесення документiв чи бланкiв до документiв чи бланкiв суворого облiку або суворої звiтностi (суворої фiнансової звiтностi);

     забезпечити приведення актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом, у тому числi шляхом скасування нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, якими передбачено вiднесення документiв чи бланкiв до документiв чи бланкiв суворого облiку або суворої звiтностi (суворої фiнансової звiтностi).

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5316-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.