ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) гiг-контракт - цивiльно-правовий договiр, за яким гiг-спецiалiст зобов'язується виконувати роботи та/або надавати послуги вiдповiдно до завдань резидента Дiя Сiтi як замовника, а резидент Дiя Сiтi зобов'язується оплачувати виконанi роботи та/або наданi послуги i забезпечувати гiг-спецiалiсту належнi умови для виконання робiт та/або надання послуг, а також соцiальнi гарантiї, передбаченi роздiлом V цього Закону;

     2) гiг-спецiалiст - фiзична особа, яка за гiг-контрактом є пiдрядником та/або виконавцем;

     3) загальний дохiд юридичної особи - сума чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншого операцiйного доходу у виглядi роялтi, якщо такi роялтi не враховано у чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

     4) заявник - юридична особа, яка звернулася до уповноваженого органу iз заявою про набуття статусу резидента Дiя Сiтi;

     5) квалiфiкований дохiд - сума чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та роялтi (якщо такi суми роялтi не враховано у чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї), отриманих у результатi здiйснення видiв дiяльностi, передбачених частиною четвертою статтi 5 цього Закону;

     6) компенсацiя - сума грошових коштiв, що пiдлягає виплатi у випадках, передбачених цим Законом або договором, стороною якого є резидент Дiя Сiтi;

     7) конкурентна дiя - будь-яка з дiй, зазначених у пунктах 1 - 4 частини третьої статтi 27 цього Закону, або iнша дiя, визначена договором про утримання вiд вчинення конкурентних дiй мiж резидентом Дiя Сiтi та фахiвцем як конкурентна;

     8) незалежний висновок - звiт з надання впевненостi, наданий суб'єктом аудиторської дiяльностi за результатами перевiрки тверджень резидента Дiя Сiтi, викладених у звiтi про вiдповiднiсть за певний перiод;

     9) правовий режим Дiя Сiтi - сукупнiсть правових норм, якими визначаються права та обов'язки особи, що виникають, змiнюються та припиняються у зв'язку iз зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дiя Сiтi, а також особливостi регулювання вiдносин за участю резидента Дiя Сiтi i щодо участi у його статутному капiталi;

     10) реєстр Дiя Сiтi - реєстр, який ведеться в електроннiй формi та мiстить iнформацiю про юридичних осiб, якi перебувають або перебували у статусi резидента Дiя Сiтi;

     11) резидент Дiя Сiтi - юридична особа, яка вiдповiдно до цього Закону набула статусу резидента Дiя Сiтi та згiдно з iнформацiєю, що мiститься у реєстрi Дiя Сiтi, перебуває у зазначеному статусi;

     12) розмiр середньої мiсячної винагороди працiвникам та гiг-спецiалiстам - сума, що розраховується шляхом дiлення суми всiх виплат у виглядi винагороди (заробiтної плати) (до утримання податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв), здiйснених юридичною особою працiвникам та гiг-спецiалiстам у вiдповiдному календарному мiсяцi, на загальну кiлькiсть працiвникiв та гiг-спецiалiстiв, яким здiйснювалися такi виплати;

     13) строк резидентства - перiод з дня набуття юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi до дня втрати такою юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi;

     14) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi цифрової економiки;

     15) фахiвець - працiвник чи гiг-спецiалiст резидента Дiя Сiтi або фiзична особа (фiзична особа - пiдприємець), залучена резидентом Дiя Сiтi на пiдставi iншого цивiльно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робiт (надання послуг) у межах здiйснення видiв дiяльностi, передбачених частиною четвертою статтi 5 цього Закону.

     2. Термiн "Єдиний державний реєстр" вживається у цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", термiни "кiнцевий бенефiцiарний власник", "постачальник послуг, пов'язаних з обiгом вiртуальних активiв" та "структура власностi" - у значеннях, наведених у Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термiн "чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", термiни "пов'язанi особи", "податковий борг" та "роялтi" - у значеннях, наведених у Податковому кодексi України.

     Стаття 2. Вiдносини, якi регулюються цим Законом

     1. Цей Закон визначає органiзацiйнi, правовi та фiнансовi засади функцiонування правового режиму Дiя Сiтi, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi шляхом створення сприятливих умов для ведення iнновацiйного бiзнесу, розбудови цифрової iнфраструктури, залучення iнвестицiй, а також талановитих спецiалiстiв.

     2. Вiдносини щодо набуття та втрати статусу резидента Дiя Сiтi, вiдносини за участю резидента Дiя Сiтi та щодо участi у статутному капiталi резидента Дiя Сiтi регулюються Конституцiєю України, Цивiльним кодексом України, цим Законом, законами України, що визначають особливостi оподаткування резидентiв Дiя Сiтi, iншими законами та пiдзаконними нормативно-правовими актами, а також мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     3. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору України.

     4. Загальними засадами правового режиму Дiя Сiтi є:

     1) свобода дiяльностi - наявнiсть у всiх резидентiв Дiя Сiтi права самостiйно провадити господарську дiяльнiсть, права обирати форми органiзацiї такої дiяльностi та форми спiвпрацi з третiми особами з урахуванням положень цього Закону, а також наявнiсть у фахiвцiв права самостiйно здiйснювати будь-яку не заборонену законом дiяльнiсть, права обирати форми органiзацiї такої дiяльностi та форми спiвпрацi з iншими особами;

     2) невтручання - невтручання держави, державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб у дiяльнiсть резидентiв Дiя Сiтi, якщо така дiяльнiсть здiйснюється в межах цього Закону та iншого законодавства України;

     3) презумпцiя правомiрностi дiяльностi резидентiв Дiя Сiтi - прийняття рiшення на користь резидентiв Дiя Сiтi або заявникiв у разi, якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи нормативно-правових актiв припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов'язкiв резидентiв Дiя Сiтi або заявникiв, або держави, або державних органiв чи органiв мiсцевого самоврядування, або їх посадових осiб;

     4) стабiльнiсть - гарантiя державою збереження правового режиму Дiя Сiтi та стабiльностi його умов, передбачених цим Законом та законами України, що визначають особливостi оподаткування резидентiв Дiя Сiтi, протягом строку, визначеного цим Законом, включаючи недопустимiсть обмеження чи звуження змiсту прав та гарантiй, передбачених правовим режимом Дiя Сiтi, а також недопустимiсть збiльшення регуляторного навантаження на резидентiв Дiя Сiтi протягом такого строку;

     5) формальний характер процедури набуття статусу резидента Дiя Сiтi - вiдсутнiсть вимог щодо отримання спецiальних дозволiв, лiцензування чи здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi i внесення iнформацiї про заявника до реєстру Дiя Сiтi;

     6) добровiльнiсть резидентства в Дiя Сiтi - неприпустимiсть прямого чи опосередкованого примусу юридичних осiб до набуття статусу резидента Дiя Сiтi.

     5. Правовий режим Дiя Сiтi застосовується до вiдносин за участю резидента Дiя Сiтi або щодо участi у статутному капiталi резидента Дiя Сiтi протягом строку його резидентства з урахуванням положень частин шостої та сьомої цiєї статтi.

     6. До договiрних вiдносин за участю резидента Дiя Сiтi або щодо участi у статутному капiталi резидента Дiя Сiтi, якi виникли пiд час строку його резидентства, застосовується правовий режим Дiя Сiтi незалежно вiд факту втрати такою юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi, якщо iнше прямо не передбачено договором або цим Законом.

     7. Особливостi застосування до резидента Дiя Сiтi спецiальних умов оподаткування, день початку i день припинення застосування таких умов визначаються Податковим кодексом України.

     Стаття 3. Строк та гарантiї стабiльностi правового режиму Дiя Сiтi

     1. Правовий режим Дiя Сiтi вiдповiдно до цього Закону встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 рокiв з дня внесення до реєстру Дiя Сiтi запису про першого резидента Дiя Сiтi.

     2. Протягом 25 рокiв з дня внесення до реєстру Дiя Сiтi запису про першого резидента Дiя Сiтi держава гарантує резидентам Дiя Сiтi чиннiсть правового режиму Дiя Сiтi та стабiльнiсть його умов, визначених цим Законом, законами України, що визначають особливостi оподаткування резидентiв Дiя Сiтi, а також додержання прав i законних iнтересiв резидентiв Дiя Сiтi та залучених ними фахiвцiв.

     3. Якщо протягом визначеного частиною другою цiєї статтi строку законодавством буде встановлено iншi норми, нiж передбаченi цим Законом, законами України, що визначають особливостi оподаткування резидентiв Дiя Сiтi та залучених ними фахiвцiв, якi передбачатимуть бiльш сприятливi умови ведення дiяльностi та/або зменшуватимуть розмiр податкiв, зборiв чи iнших обов'язкових платежiв, або скасовуватимуть їх, пом'якшуватимуть чи скасовуватимуть вiдповiдальнiсть резидента Дiя Сiтi та/або залучених ним фахiвцiв, або в iнший спосiб покращуватимуть їх становище, до резидента Дiя Сiтi та залучених ним фахiвцiв мають застосовуватися такi iншi норми.

     4. Передбаченi цiєю статтею гарантiї стабiльностi правового режиму Дiя Сiтi не поширюються на змiни до законодавства України, що стосуються питань оборони, нацiональної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

     5. На всiх резидентiв Дiя Сiтi та їх учасникiв (акцiонерiв) поширюється система державних гарантiй захисту iнвестицiй, передбачена законодавством про iнвестицiйну дiяльнiсть та режим iноземного iнвестування.

Роздiл II. РЕЗИДЕНТИ ДIЯ СIТI

     Стаття 4. Статус резидента Дiя Сiтi

     1. Набуття статусу резидента Дiя Сiтi за цим Законом є добровiльним. Для набуття статусу резидента Дiя Сiтi юридична особа має звернутися до уповноваженого органу iз заявою в порядку, визначеному цим Законом.

     2. Юридична особа набуває статусу резидента Дiя Сiтi з дня внесення вiдповiдного запису до реєстру Дiя Сiтi з урахуванням положень частини сьомої статтi 2 цього Закону.

     3. Юридична особа втрачає статус резидента Дiя Сiтi з дня внесення вiдповiдного запису до реєстру Дiя Сiтi з урахуванням положень частини сьомої статтi 2 цього Закону.

     4. Для провадження господарської дiяльностi резидент Дiя Сiтi має право залучати працiвникiв на пiдставi трудових договорiв (контрактiв), гiг-спецiалiстiв - на пiдставi гiг-контрактiв вiдповiдно до цього Закону, а також пiдрядникiв та виконавцiв, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, - на пiдставi iнших цивiльно-правових чи господарсько-правових договорiв у порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 5. Вимоги до резидента Дiя Сiтi

     1. Резидентом Дiя Сiтi може бути юридична особа, зареєстрована на територiї України в установленому законодавством України порядку, незалежно вiд її мiсцезнаходження та мiсця провадження господарської дiяльностi, яка вiдповiдає всiм таким вимогам:

     1) здiйснює один або кiлька видiв дiяльностi, визначених частиною четвертою цiєї статтi, що вказано у її статутi та/або вiдомостях про неї, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi;

     2) розмiр середньої мiсячної винагороди залученим працiвникам та гiг-спецiалiстам, починаючи з календарного мiсяця, наступного за календарним мiсяцем, в якому набуто статус резидента Дiя Сiтi, кожного календарного мiсяця становить не менше, нiж еквiвалент 1200 євро за офiцiйним курсом гривнi щодо євро, встановленим Нацiональним банком України станом на перше число вiдповiдного календарного мiсяця;

     3) середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв та гiг-спецiалiстiв юридичної особи (у разi залучення) за пiдсумками кожного календарного мiсяця, починаючи з наступного за календарним мiсяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дiя Сiтi, становить не менше дев'яти осiб;

     4) сума квалiфiкованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних мiсяцi, наступнi за календарним мiсяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дiя Сiтi, становить не менш як 90 вiдсоткiв суми її загального доходу за такий перiод, а сума квалiфiкованого доходу, отриманого за кожен календарний рiк перебування у статусi резидента Дiя Сiтi, становить не менш як 90 вiдсоткiв суми загального доходу юридичної особи за той самий перiод (за наявностi загального доходу);

     5) щодо юридичної особи вiдсутнi обставини, передбаченi частиною другою цiєї статтi.

     2. Не може бути резидентом Дiя Сiтi юридична особа:

     1) яка зареєстрована на територiї та/або вiдповiдно до законодавства iноземної держави;

     2) у статутному капiталi якої 25 i бiльше вiдсоткiв прямо або опосередковано належать державi Україна або територiальнiй громадi;

     3) яка має статус неприбуткового пiдприємства, установи, органiзацiї;

     4) яка порушила вимоги законодавства щодо розкриття iнформацiї про кiнцевих бенефiцiарних власникiв та/або подання iнформацiї про структуру власностi юридичної особи;

     5) прямим або опосередкованим власником часток (акцiй) у статутному (акцiонерному) капiталi якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована вiдповiдно до законодавства такої держави, або фiзична особа, яка постiйно (переважно) проживає у такiй державi. Це положення не застосовується у разi здiйснення володiння часткою (акцiями) у статутному (акцiонерному) капiталi через юридичну особу, акцiї якої перебувають в обiгу на фондових бiржах згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм випадкiв реєстрацiї такої юридичної особи вiдповiдно до законодавства держави-агресора);

     6) у статутному капiталi якої 25 i бiльше вiдсоткiв прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) до перелiку країн, що не спiвпрацюють у сферi протидiї вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним шляхом;

     7) стосовно якої застосовано спецiальнi економiчнi або iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) вiдповiдно до законодавства України, або визнанi Україною мiжнароднi санкцiї або яка є пов'язаною особою особи, стосовно якої застосовано такi обмежувальнi заходи (санкцiї);

     8) яка визнана банкрутом;

     9) яка перебуває у процесi припинення, крiм перетворення;

     10) яка протягом бiльш як 30 днiв має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мiнiмальних заробiтних плат (виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня поточного календарного року);

     11) яка є постачальником послуг, пов'язаних з обiгом вiртуальних активiв, та не виконала вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облiк, отримання лiцензiї чи iншого дозвiльного документа (якщо такi вимоги встановленi законодавством як умова надання вiдповiдних послуг);

     12) яка здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї та/або проведення азартних iгор, крiм дiяльностi з надання послуг у сферi азартних iгор.

     3. Юридична особа, яка вiдповiдає не всiм вимогам, передбаченим частиною першою цiєї статтi, має право перебувати у статусi резидента Дiя Сiтi, але не довше нiж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Дiя Сiтi, за умови дотримання таких вимог:

     1) вiдповiдає вимогам, передбаченим пунктами 1, 4 i 5 частини першої цiєї статтi;

     2) державну реєстрацiю створення юридичної особи здiйснено не ранiше нiж за 24 календарних мiсяцi до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi;

     3) розмiр доходу юридичної особи, визначений вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 292.1 статтi 292 Податкового кодексу України, не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого пунктом 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України для суб'єктiв господарювання третьої групи платникiв єдиного податку, у кожному з таких рокiв:

     у календарному роцi, що передує календарному року, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дiя Сiтi;

     у календарному роцi, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дiя Сiтi;

     у календарному роцi, в якому юридична особа набула статусу резидента Дiя Сiтi;

     у календарному роцi, наступному за роком, у якому юридична особа набула статусу резидента Дiя Сiтi;

     4) у заявi про набуття статусу резидента Дiя Сiтi зазначено про звернення до уповноваженого органу вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.

     Якщо пiсля настання термiну, визначеного абзацом першим частини третьої цiєї статтi, юридична особа вiдповiдає всiм вимогам, передбаченим частиною першою цiєї статтi, вона продовжує перебувати у статусi резидента Дiя Сiтi.

     4. Видами дiяльностi, здiйснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дiя Сiтi, є:

     1) комп'ютерне програмування, консультування з питань iнформатизацiї, дiяльнiсть iз керування комп'ютерним устаткованням, якi включають:

     розроблення, модифiкацiю, тестування та технiчну пiдтримку програмного забезпечення, включаючи комп'ютернi iгри; iншi роботи на усiх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, включаючи бiзнес-аналiз предметної областi, розробку специфiкацiй програмного забезпечення, розробку та дизайн користувацьких iнтерфейсiв, розробку архiтектури програмних рiшень, програмування, контроль якостi, розробку технiчної документацiї, розробку користувацької документацiї, переклад та адаптацiю програмного забезпечення;

     розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхiдних для створення та виконання програмного забезпечення - системного програмного забезпечення (у тому числi оновленого та актуалiзованого), прикладних програм (у тому числi оновлених та актуалiзованих), зокрема комп'ютерних iгор, баз даних, веб-сайтiв;

     налаштування програмного забезпечення, тобто модифiкацiю та конфiгурацiю iснуючих програмних додаткiв, таким чином, щоб воно функцiонувало в рамках iнформацiйної (автоматизованої) системи клiєнта та пристроях кiнцевих користувачiв, у тому числi налаштування програмного забезпечення, розробленого третiми особами;

     планування та проектування iнтегрованих комп'ютерних систем, якi поєднують апаратнi засоби, програмне забезпечення та комунiкацiйнi технологiї, у тому числi консультування та навчання користувачiв таких систем, iнше консультування з питань впровадження та використання програмного забезпечення, у тому числi розробленого третiми особами;

     керування й експлуатацiю комп'ютерних систем клiєнтiв та/або засобiв оброблення даних таким чином, щоб вони функцiонували в рамках iнформацiйної (автоматизованої) системи клiєнта;

     iншi розроблення, модифiкацiю, тестування та технiчну пiдтримку комп'ютерних iгор, що включають створення дизайну та наповнення для комп'ютерних iгор, переклад та адаптацiю комп'ютерних iгор, компонування кiно- та вiдеофiльмiв як елементiв комп'ютерних iгор, спецiалiзовану дiяльнiсть з дизайну елементiв комп'ютерних iгор, дiяльнiсть в сферi фотографiї для комп'ютерних iгор, iндивiдуальну мистецьку дiяльнiсть iз створення елементiв комп'ютерних iгор, послуги з художнього оформлення елементiв комп'ютерних iгор;

     2) видання комп'ютерних iгор, а також iншого програмного забезпечення, що включає:

     видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додаткiв), у тому числi його переклад або адаптацiю за власний рахунок: операцiйних систем, бiзнес-, навчальних, розважальних та iнших програмних додаткiв;

     видання комп'ютерних iгор для будь-яких платформ, у тому числi їх переклад або адаптацiю за власний рахунок;

     видання елементiв, оновлень, доповнень та розширень функцiоналу програмного забезпечення, у тому числi комп'ютерних iгор;

     надання та передання майнових прав iнтелектуальної власностi на програмне забезпечення, у тому числi комп'ютернi iгри, та його елементи;

     3) надання програмних продуктiв, у тому числi комп'ютерних iгор, у режимi "онлайн" та надання веб-послуг iз доставки програмних додаткiв, включаючи розповсюдження примiрникiв (копiй, екземплярiв) програмного забезпечення у електроннiй формi, у тому числi комп'ютерних iгор, його елементiв, оновлень, доповнень та розширень функцiоналу;

     4) освiтня дiяльнiсть у галузi iнформацiйних технологiй, у тому числi надання вищої, фахової передвищої та професiйно-технiчної освiти за такими спецiальностями як комп'ютернi науки, iнформацiйнi системи та технологiї, комп'ютерна iнженерiя, кiбербезпека, наука про данi, а також надання iнших видiв освiти, а саме: навчання комп'ютернiй грамотi (цифровiй грамотностi), що включає послуги з навчання цифровiй грамотностi, розробленню, модифiкацiї, тестуванню та технiчнiй пiдтримцi програмного забезпечення, у тому числi комп'ютернi iгри, навчання бiзнес аналiзу (для цiлей розроблення, модифiкацiї, тестування та технiчної пiдтримки програмного забезпечення), побудовi графiчних iнтерфейсiв, органiзацiї процесiв з контролю якостi, системному адмiнiструванню, проектному менеджменту, розробцi документацiї;

     5) оброблення даних i пов'язана iз цим дiяльнiсть, крiм надання iнфраструктури для оброблення даних та розмiщення (хостингу) i послуг з розмiщення (хостингу), та дiяльнiсть веб-порталiв, що включають:

     автоматизоване оброблення даних, отриманих вiд клiєнта, автоматизоване складання спецiалiзованих звiтiв на основi даних, отриманих вiд клiєнта, у тому числi глибинний аналiз таких даних (процес напiвавтоматичного аналiзу великих баз даних з метою пошуку корисних фактiв);

     керування веб-сайтами, якi надають можливiсть пошуку у мережi Iнтернет та/або використовують пошуковi механiзми задля створення та пiдтримки великих баз даних iнтернет-адрес i контенту в зручному для пошуку форматi;

     керування iншими веб-сайтами, що функцiонують як портали в мережi Iнтернет, таких як медiйнi сайти, що перiодично поновлюють iнформацiйний контент, стрiмiнговi та iншi платформи;

     6) дослiдження та експериментальнi розробки у сферi природничих i технiчних наук щодо iнформацiйних та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;

     7) проведення маркетингових кампанiй та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дiя Сiтi, у мережi Iнтернет та/або на пристроях користувачiв;

     8) дiяльнiсть органiзаторiв кiберспортивних змагань, кiберспортивних команд, спецiалiзованих комп'ютерних центрiв та/або клубiв, призначених для проведення кiберспортивних змагань, а також студiй трансляцiй кiберспортивних змагань;

     9) дiяльнiсть постачальника послуг, пов'язаних з обiгом вiртуальних активiв;

     10) забезпечення кiбербезпеки iнформацiйно-комунiкацiйних систем, програмних продуктiв та iнформацiї, що в них обробляється; розроблення та впровадження органiзацiйних заходiв, програмних та апаратно-програмних продуктiв, призначених для запобiгання кiберiнцидентам, виявлення та захисту вiд кiбератак, лiквiдацiї їх наслiдкiв, вiдновлення сталостi функцiонування комунiкацiйних та технологiчних систем (мереж); оброблення та аналiз даних про обставини кiберiнциденту та його наслiдки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання вiдповiдних рекомендацiй; планування та проектування iнтегрованих комп'ютерних систем, що поєднують апаратнi засоби, програмне забезпечення та комунiкацiйнi технологiї, призначенi для захищеної обробки iнформацiї (даних); надання консультацiй з питань забезпечення кiбербезпеки (кiберзахисту) комунiкацiйних систем та програмного забезпечення (продуктiв), що забезпечують функцiонування IT-систем клiєнта; надання послуг з експлуатацiї та технiчного обслуговування комунiкацiйного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кiбербезпеки комунiкацiйних та технологiчних систем (мереж); проведення дослiджень та здiйснення експериментальних розробок у сферi забезпечення кiбербезпеки;

     11) дiяльнiсть з проектування (конструювання), дослiдження, тестування (випробування) технологiй, пристроїв i систем робототехнiки з використанням комп'ютеризованих систем управлiння;

     12) iншi види дiяльностi, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Стаття 6. Звернення про набуття статусу резидента Дiя Сiтi

     1. Заява про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, що подається заявником до уповноваженого органу, має мiстити:

     1) повне найменування заявника, iдентифiкацiйний код заявника в Єдиному державному реєстрi, адресу електронної пошти та контактний номер телефону для зв'язку iз заявником;

     2) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), дату та мiсце народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), серiю та номер паспорта посадових осiб заявника, а саме керiвника, членiв виконавчого органу, членiв iнших органiв (якщо утворенi згiдно iз статутом), та головного бухгалтера або iншої особи, яка здiйснює ведення бухгалтерського облiку заявника (якщо такi функцiї виконуються iншою особою, а не особисто керiвником);

     3) перелiк видiв дiяльностi згiдно iз частиною четвертою статтi 5 цього Закону, якi заявник планує здiйснювати як резидент Дiя Сiтi;

     4) запевнення заявника щодо вiдсутностi стосовно нього обставин, передбачених частиною другою статтi 5 цього Закону;

     5) iнформацiю про звернення до уповноваженого органу вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону (для заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону);

     6) iнформацiю про розмiр доходу заявника, визначений вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 292.1 статтi 292 Податкового кодексу України, за календарний рiк, що передує року, в якому подається заява (для заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону);

     7) запевнення заявника щодо його вiдповiдностi вимогам, визначеним пунктами 2 - 4 частини першої статтi 5, у строки, передбаченi цим Законом.

     2. До заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi додається довiренiсть або її копiя, засвiдчена нотарiально або уповноваженою особою заявника, якщо звернення здiйснюється вiд iменi заявника представником за довiренiстю.

     До заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi заявник може додати заяву про обрання оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Податкового кодексу України.

     3. Уповноваженому органу забороняється вимагати вiд заявника:

     1) подання оригiналiв документiв, крiм заяви;

     2) подання копiй документiв, засвiдчених нотарiально або iншими особами, якщо подання такої копiї прямо не передбачено цим Законом;

     3) подання документiв, що пiдтверджують або спростовують iнформацiю про заявника, якi видаються iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування або їх посадовими особами;

     4) подання документiв, не передбачених цим Законом.

     4. Заява про набуття статусу резидента Дiя Сiтi та документи, що додаються до неї, можуть бути поданi заявником до уповноваженого органу в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" вiдповiдно до порядку подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 7. Розгляд заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi

     1. Уповноважений орган розглядає заяву про набуття статусу резидента Дiя Сiтi протягом 10 робочих днiв з дня надходження до уповноваженого органу такої заяви.

     2. Уповноважений орган може повернути заяву про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду з таких пiдстав:

     1) заява про набуття статусу резидента Дiя Сiтi не вiдповiдає вимогам частини першої статтi 6 цього Закону;

     2) неможливо пiдтвердити повноваження представника заявника, якщо звернення про набуття статусу резидента Дiя Сiтi здiйснюється представником заявника;

     3) в Єдиному державному реєстрi вiдсутнi вiдомостi про заявника або наявнi вiдомостi про державну реєстрацiю його припинення;

     4) заявник звернувся з проханням про повернення ранiше поданої заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду.

     3. У разi виявлення пiдстав для повернення заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду уповноважений орган протягом п'яти робочих днiв з дня надходження такої заяви надсилає вiдповiдне рiшення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену у заявi про набуття статусу резидента Дiя Сiтi (за наявностi), разом з обґрунтованим поясненням пiдстав повернення заяви без розгляду, що має мiстити конкретнi факти на пiдтвердження наявностi таких пiдстав. Зазначене обґрунтоване пояснення також має мiстити пропозицiї щодо усунення виявлених недолiкiв.

     4. Якщо уповноважений орган не надiслав заявнику рiшення про повернення заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду у строк, передбачений частиною третьою цiєї статтi, вважається, що уповноважений орган прийняв заяву i вiдсутнi пiдстави для її повернення без розгляду.

     5. Забороняється повернення заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду з пiдстав, не передбачених частиною другою цiєї статтi.

     6. Уповноважений орган вiдмовляє заявнику в набуттi статусу резидента Дiя Сiтi з таких пiдстав:

     1) невiдповiднiсть заявника щонайменше однiй з вимог, визначених пунктами 1 i 5 частини першої статтi 5 цього Закону;

     2) невiдповiднiсть заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону, щонайменше однiй з вимог, визначених пунктами 2 i 3 частини третьої статтi 5 цього Закону;

     3) iнформацiя, надана в заявi, є недостовiрною;

     4) упродовж 12 календарних мiсяцiв, що передували мiсяцю, в якому заявником подано до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, такий заявник втратив статус резидента Дiя Сiтi з однiєї з пiдстав, передбачених пунктами 1, 2 та 4 - 6 частини першої статтi 9 цього Закону, i вiдповiдне рiшення уповноваженого органу про втрату заявником статусу резидента Дiя Сiтi не скасовано у встановленому законом порядку.

     7. Уповноважений орган для цiлей, передбачених частиною шостою цiєї статтi, встановлює наявнiсть пiдстав для вiдмови в набуттi статусу резидента Дiя Сiтi виключно на пiдставi поданої заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi та iнформацiї, отриманої з державних реєстрiв, баз даних, iнформацiйних систем, держателями яких є державнi органи, компетентнi органи iноземних держав чи мiжнароднi мiжурядовi органiзацiї, або безпосередньо вiд компетентних органiв iноземних держав, мiжнародних мiжурядових органiзацiй чи державних органiв, за умови, що вiдповiдний орган володiє та надає таку iнформацiю в межах його повноважень та в порядку, встановленому законодавством.

     8. У разi прийняття рiшення про вiдмову в набуттi заявником статусу резидента Дiя Сiтi уповноважений орган не пiзнiше робочого дня, наступного за днем прийняття рiшення, надсилає вiдповiдне рiшення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заявi про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, разом з обґрунтованим поясненням, що має мiстити повний перелiк пiдстав для прийняття вiдповiдного рiшення, конкретнi факти та вiдомостi на пiдтвердження наявностi таких пiдстав, посилання на вiдповiднi державнi реєстри, бази даних, iнформацiйнi системи, держателями яких є державнi органи, компетентнi органи iноземних держав чи мiжнароднi мiжурядовi органiзацiї, або документи вiд компетентних органiв iноземних держав, мiжнародних мiжурядових органiзацiй чи державних органiв, за умови, що вiдповiдний орган володiє та надає таку iнформацiю в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством. Зазначене обґрунтоване пояснення також має мiстити пропозицiї щодо усунення виявлених недолiкiв.

     9. Рiшення про набуття заявником статусу резидента Дiя Сiтi приймається уповноваженим органом протягом 10 робочих днiв з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, якщо пiд час її розгляду не виявлено передбачених цим Законом пiдстав для повернення заяви без розгляду та/або для вiдмови в набуттi заявником статусу резидента Дiя Сiтi. Рiшення про набуття заявником статусу резидента Дiя Сiтi вважається прийнятим пiсля спливу 10 робочих днiв з дня надходження вiдповiдної заяви, якщо така заява не повернута без розгляду та протягом цього часу уповноважений орган не надiслав заявнику рiшення про вiдмову заявнику в набуттi статусу резидента Дiя Сiтi.

     У разi прийняття рiшення про набуття заявником статусу резидента Дiя Сiтi уповноважений орган в день опублiкування такого рiшення надсилає до iнформацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiдомостi про вiдповiдне рiшення та, за наявностi, вiдомостi, що мiстяться у заявi про обрання заявником оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дiя Сiтi.

     10. Уповноважений орган забезпечує внесення вiдомостей про заявника до реєстру Дiя Сiтi одночасно з прийняттям рiшення про набуття заявником статусу резидента Дiя Сiтi, але не пiзнiше одинадцятого робочого дня з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, що була прийнята до розгляду та щодо якої уповноваженим органом не прийнято рiшення про вiдмову в набуттi статусу резидента Дiя Сiтi. У день прийняття рiшення про набуття заявником статусу резидента Дiя Сiтi уповноважений орган надсилає вiдповiдне рiшення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заявi про набуття статусу резидента Дiя Сiтi.

     11. Рiшення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду, про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, про вiдмову заявнику в набуттi статусу резидента Дiя Сiтi публiкуються на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет не пiзнiше дня надсилання вiдповiдного рiшення заявнику, набирають чинностi з дня їх опублiкування уповноваженим органом i можуть бути оскарженi в судовому порядку згiдно з правилами адмiнiстративного судочинства.

     12. Рiшення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду, про набуття та про вiдмову заявнику в набуттi статусу резидента Дiя Сiтi та обґрунтованi пояснення до них надсилаються заявнику в електроннiй формi з електронним пiдписом, накладеним вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги".

     Стаття 8. Реєстр Дiя Сiтi

     1. Реєстр Дiя Сiтi є вiдкритим i оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет, крiм вiдомостей, передбачених пунктами 2 i 3 частини третьої цiєї статтi.

     Ведення реєстру Дiя Сiтi здiйснюється державною мовою з використанням програмного забезпечення, що забезпечує його сумiснiсть i взаємодiю з iншими iнформацiйними системами та мережами, що становлять iнформацiйний ресурс держави.

     Реєстр Дiя Сiтi та його програмне забезпечення є об'єктом права державної власностi.

     Порядок формування та ведення реєстру Дiя Сiтi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Доступ до реєстру Дiя Сiтi є безкоштовним.

     3. До реєстру Дiя Сiтi вносяться такi вiдомостi:

     1) найменування резидента Дiя Сiтi та його iдентифiкацiйний код в Єдиному державному реєстрi;

     2) iнформацiя про посадових осiб резидента Дiя Сiтi, а саме керiвника, членiв виконавчого органу, членiв iнших органiв (якщо утворенi згiдно iз статутом), та про головного бухгалтера або iншу особу, яка здiйснює ведення бухгалтерського облiку резидента Дiя Сiтi (якщо такi функцiї виконуються iншою особою, а не особисто керiвником);

     3) адреса електронної пошти та контактний номер телефону резидента Дiя Сiтi;

     4) дата набуття юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi;

     5) вiдомостi про всi рiшення уповноваженого органу, прийнятi стосовно резидента Дiя Сiтi (номер, дата, назва рiшення, посилання на рiшення, розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет);

     6) вiдомостi про дату та пiдставу втрати юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi;

     7) iнформацiя щодо набуття юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону;

     8) вiдомостi про вiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi вимозi, встановленiй пунктом 3 частини третьої статтi 5 цього Закону у календарному роцi, в якому юридична особа набула статус резидента Дiя Сiтi, та у календарному роцi, який слiдує за таким роком (у разi набуття юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону).

     4. Резидент Дiя Сiтi зобов'язаний повiдомити уповноважений орган про змiни у вiдомостях, передбачених пунктами 1 - 3 частини третьої цiєї статтi, протягом п'яти робочих днiв з дня настання таких змiн.

     5. Уповноважений орган забезпечує внесення вiдомостей до реєстру Дiя Сiтi протягом одного робочого дня з дня прийняття вiдповiдного рiшення або надходження нових вiдомостей про резидента Дiя Сiтi, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     6. Уповноважений орган є вiдповiдальним за збереження, коректне внесення та оброблення даних, внесених до реєстру Дiя Сiтi.

     Стаття 9. Втрата статусу резидента Дiя Сiтi

     1. Уповноважений орган приймає рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi виключно з таких пiдстав:

     1) отримання вiд резидента Дiя Сiтi заяви про припинення статусу резидента Дiя Сiтi;

     2) невiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, про що уповноважений орган повiдомлено шляхом подання резидентом Дiя Сiтi звiту про вiдповiднiсть та/або незалежного висновку;

     3) невiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статтi 5 цього Закону, яку виявлено уповноваженим органом на пiдставi iнформацiї, отриманої з державних реєстрiв, баз даних, iнформацiйних систем, держателями яких є державнi органи, компетентнi органи iноземних держав чи мiжнароднi мiжурядовi органiзацiї, або безпосередньо вiд компетентних органiв iноземних держав, мiжнародних мiжурядових органiзацiй чи державних органiв, за умови, що вiдповiдний орган володiє та надає таку iнформацiю в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством;

     4) порушення строку подання резидентом Дiя Сiтi до уповноваженого органу звiту про вiдповiднiсть та/або незалежного висновку бiльш як на 20 робочих днiв з дня спливу граничного строку, встановленого для подання вiдповiдних документiв;

     5) повторне послiдовне порушення строкiв подання резидентом Дiя Сiтi до уповноваженого органу звiту про вiдповiднiсть та/або незалежного висновку;

     6) набрання законної сили рiшенням суду, яким встановлено обставину невiдповiдностi резидента Дiя Сiтi вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону.

     2. Уповноважений орган приймає рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi протягом:

     1) п'яти робочих днiв з дня отримання заяви про припинення статусу резидента Дiя Сiтi або звiту про вiдповiднiсть, або незалежного висновку, що свiдчать про невiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разi прийняття рiшення з пiдстав, передбачених пунктом 1 або 2 частини першої цiєї статтi);

     2) 20 робочих днiв з дня отримання уповноваженим органом iнформацiї про ознаки невiдповiдностi вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статтi 5 цього Закону, але не ранiше нiж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дiя Сiтi електронного повiдомлення, передбаченого частиною третьою цiєї статтi (у разi прийняття рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цiєї статтi);

     3) 20 робочих днiв з дня виявлення ознак наявностi однiєї з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, але не ранiше нiж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дiя Сiтi електронного повiдомлення, передбаченого частиною третьою цiєї статтi (у разi прийняття рiшення з однiєї з таких пiдстав);

     4) п'яти робочих днiв з дня набрання законної сили рiшенням суду, яким встановлено обставину невiдповiдностi резидента Дiя Сiтi вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разi прийняття рiшення з пiдстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цiєї статтi).

     3. Уповноважений орган протягом п'яти робочих днiв з дня виявлення фактiв або отримання iнформацiї про ознаки наявностi у резидента Дiя Сiтi однiєї або кiлькох пiдстав, передбачених пунктами 3 - 5 частини першої цiєї статтi, зобов'язаний надiслати електронне повiдомлення на адресу електронної пошти такого резидента Дiя Сiтi, зазначену в реєстрi Дiя Сiтi, в якому, у тому числi, має бути зазначено:

     1) ознаки наявностi пiдстав для прийняття рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, а також посилання на факти, що свiдчать про наявнiсть таких ознак;

     2) дату (дати) отримання уповноваженим органом iнформацiї про ознаки наявностi пiдстав для прийняття рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi;

     3) пропозицiю щодо надання резидентом Дiя Сiтi необхiдних пояснень.

     Резидент Дiя Сiтi, який отримав вiд уповноваженого органу електронне повiдомлення, має право надати пояснення протягом п'яти робочих днiв з дня отримання такого повiдомлення. Ненадання резидентом Дiя Сiтi уповноваженому органу пояснень у зазначений строк не є пiдставою для неприйняття уповноваженим органом рiшення стосовно такого резидента Дiя Сiтi.

     4. У разi якщо за результатами розгляду iнформацiї про ознаки наявностi у резидента Дiя Сiтi однiєї або кiлькох пiдстав, передбачених пунктами 3 - 5 частини першої цiєї статтi, уповноважений орган не прийняв рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, така iнформацiя в подальшому не може бути використана уповноваженим органом як єдинi вiдомостi, що пiдтверджують наявнiсть пiдстав для прийняття рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi.

     5. Якщо до прийняття уповноваженим органом рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, а в разi оскарження такого рiшення в адмiнiстративному порядку - до прийняття апеляцiйною комiсiєю вiдповiдного рiшення буде усунута пiдстава, передбачена пунктом 3 частини першої цiєї статтi, про що резидентом Дiя Сiтi буде повiдомлено уповноважений орган (апеляцiйну комiсiю) та що пiдтверджуватиметься iнформацiєю, отриманою уповноваженим органом (апеляцiйною комiсiєю) з державних реєстрiв, баз даних, iнформацiйних систем, держателями яких є державнi органи, компетентнi органи iноземних держав чи мiжнароднi мiжурядовi органiзацiї, або безпосередньо вiд компетентних органiв iноземних держав, мiжнародних мiжурядових органiзацiй чи державних органiв, вважатиметься, що така пiдстава не виникала.

     6. У рiшеннi про втрату статусу резидента Дiя Сiтi уповноважений орган зобов'язаний зазначити пiдставу (пiдстави) для прийняття такого рiшення, а також факти, що пiдтверджують наявнiсть такої пiдстави (таких пiдстав).

     7. Рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi має бути опублiковане на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет не пiзнiше наступного робочого дня з дня його прийняття та одночасно надiслане в електроннiй формi з електронним пiдписом, накладеним вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги" на адресу електронної пошти резидента Дiя Сiтi, зазначену в реєстрi Дiя Сiтi, разом з обґрунтованим поясненням, що має мiстити повний перелiк конкретних фактiв та вiдомостi на пiдтвердження наявностi вiдповiдної пiдстави для втрати статусу резидента Дiя Сiтi, посилання на заяву резидента Дiя Сiтi, звiт про вiдповiднiсть, незалежний висновок, рiшення суду, вiдповiднi державнi реєстри, бази даних, iнформацiйнi системи, держателями яких є державнi органи чи мiжнароднi мiжурядовi органiзацiї, або документи, отриманi вiд державних органiв, компетентних органiв iноземних держав чи мiжнародних мiжурядових органiзацiй.

     8. Рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi набирає чинностi в день його опублiкування. Уповноважений орган забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дiя Сiтi до реєстру Дiя Сiтi на одинадцятий робочий день з дня набрання чинностi вiдповiдним рiшенням уповноваженого органу, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     Стаття 10. Оскарження рiшення уповноваженого органу про втрату статусу резидента Дiя Сiтi в адмiнiстративному порядку

     1. Резидент Дiя Сiтi має право оскаржити в адмiнiстративному порядку рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, прийняте стосовно нього уповноваженим органом з пiдстав, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статтi 9 цього Закону, протягом 10 робочих днiв з дня опублiкування такого рiшення.

     2. Для розгляду скарг на рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi уповноважений орган утворює апеляцiйну комiсiю. Персональний склад апеляцiйної комiсiї затверджується уповноваженим органом з урахуванням вимог цього Закону. У розглядi скарги на рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi не може брати участь особа, яка вiд iменi уповноваженого органу прийняла оскаржуване рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi. Половину складу апеляцiйної комiсiї мають становити представники громадськостi, якi обираються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Порядок подання та розгляду скарг на рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, прийняття рiшення апеляцiйною комiсiєю затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням вимог цього Закону.

     4. Пiд час процедури адмiнiстративного оскарження обов'язок доведення наявностi пiдстав для прийняття рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi покладається на уповноважений орган.

     5. Апеляцiйна комiсiя зобов'язана розглянути скаргу на рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi та прийняти вмотивоване рiшення про скасування, змiну або залишення такого рiшення без змiн протягом 20 робочих днiв з дня подання скарги, а у разi подовження апеляцiйною комiсiєю строку розгляду - протягом 30 робочих днiв з дня отримання скарги. Якщо протягом передбаченого цiєю частиною строку апеляцiйна комiсiя не прийняла рiшення про скасування чи змiну рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, вважається, що апеляцiйна комiсiя прийняла рiшення про залишення рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi без змiн.

     Протягом трьох робочих днiв з дня прийняття апеляцiйною комiсiєю рiшення про скасування, змiну або залишення рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi без змiн таке рiшення публiкується на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет та одночасно надсилається в електроннiй формi з електронним пiдписом, накладеним вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", на адресу електронної пошти резидента Дiя Сiтi, зазначену в реєстрi Дiя Сiтi.

     6. У разi оскарження рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi з пiдстав, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статтi 9 цього Закону, в адмiнiстративному порядку запис про втрату статусу резидента Дiя Сiтi не вноситься до реєстру Дiя Сiтi до завершення процедури адмiнiстративного оскарження з урахуванням положень частин сьомої та восьмої цiєї статтi.

     7. Рiшення апеляцiйної комiсiї набирає чинностi в день його опублiкування на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет. Уповноважений орган забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дiя Сiтi до реєстру Дiя Сiтi на п'ятий робочий день, наступний за днем опублiкування рiшення апеляцiйної комiсiї про залишення рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi з пiдстав, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статтi 9 цього Закону, без змiн, або про змiну такого рiшення (якщо вiдповiдна змiна не вплинула на резолютивну частину рiшення).

     8. Резидент Дiя Сiтi втрачає право на оскарження рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi в адмiнiстративному порядку, а розпочатi процедури адмiнiстративного оскарження пiдлягають припиненню, якщо резидент Дiя Сiтi оскаржив таке рiшення до суду. У такому разi уповноважений орган забезпечує внесення до реєстру Дiя Сiтi запису про втрату статусу резидента Дiя Сiтi на наступний робочий день за днем припинення процедури адмiнiстративного оскарження, крiм випадку, передбаченого частиною третьою статтi 11 цього Закону.

     Стаття 11. Оскарження рiшення уповноваженого органу про втрату статусу резидента Дiя Сiтi в судовому порядку

     1. Рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi може бути оскаржене в судовому порядку згiдно з правилами адмiнiстративного судочинства. Рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, залишене без змiн або змiнене апеляцiйною комiсiєю, може бути оскаржене в судовому порядку лише разом з вiдповiдним рiшенням апеляцiйної комiсiї.

     2. Уповноважений орган забезпечує внесення запису до реєстру Дiя Сiтi про рiшення суду про визнання протиправним та скасування рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi протягом п'яти робочих днiв з дня набрання законної сили таким рiшенням суду. У такому разi вважається, що юридична особа не втрачала статусу резидента Дiя Сiтi.

     3. У разi оскарження рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi, прийнятого з пiдстав, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статтi 9 цього Закону, в судовому порядку протягом 10 робочих днiв з дня опублiкування на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет такого рiшення (або протягом чотирьох робочих днiв з дня опублiкування на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет рiшення апеляцiйної комiсiї у разi оскарження такого рiшення в адмiнiстративному порядку) запис про втрату статусу резидента Дiя Сiтi не вноситься до реєстру Дiя Сiтi до набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду, якщо таке рiшення уповноваженого органу прийняте стосовно резидента Дiя Сiтi, який одночасно вiдповiдає всiм таким критерiям:

     1) безперервно перебуває у статусi резидента Дiя Сiтi щонайменше протягом трьох повних календарних рокiв до дня прийняття уповноваженим органом рiшення про втрату ним такого статусу;

     2) подав у передбаченi цим Законом строки до уповноваженого органу рiчнi звiти про вiдповiднiсть, що мiстять запевнення та твердження про вiдповiднiсть усiм вимогам, передбаченим частиною першою статтi 5 цього Закону, у кожному з трьох календарних рокiв, що передують року, в якому прийнято рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi (якщо на момент прийняття рiшення не сплив строк для надання звiту про вiдповiднiсть за рiк, що передує року, в якому прийнято рiшення, - у кожному з двох попереднiх рокiв);

     3) подав у передбаченi цим Законом строки до уповноваженого органу незалежнi висновки, що пiдтверджують усi твердження резидента Дiя Сiтi, викладенi у кожному з рiчних звiтiв про вiдповiднiсть за три календарних роки, що передують року, в якому прийнято рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi (якщо на момент прийняття рiшення не сплив строк для надання незалежного висновку за рiк, що передує року, в якому прийнято рiшення, - за два попереднiх роки);

     4) протягом трьох рокiв до дня прийняття рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi:

     не змiнювалися кiнцевi бенефiцiарнi власники такого резидента Дiя Сiтi; або

     змiнилися лише кiнцевi бенефiцiарнi власники такого резидента Дiя Сiтi, яким належало прямо або опосередковано менш як 50 вiдсоткiв у статутному капiталi або 50 вiдсоткiв прав голосу резидента Дiя Сiтi як юридичної особи.

     Якщо за результатами судового оскарження рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi не скасовано, внесення до реєстру Дiя Сiтi запису про втрату юридичною особою статусу резидента Дiя Сiтi здiйснюється протягом п'яти робочих днiв з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду.

Роздiл III. ЗВIТНIСТЬ РЕЗИДЕНТIВ ДIЯ СIТI ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ НИМИ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 12. Повноваження органiв державної влади щодо розвитку та функцiонування правового режиму Дiя Сiтi

     1. На виконання цього Закону Кабiнет Мiнiстрiв України:

     1) встановлює форму, порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi;

     2) визначає порядок формування та ведення реєстру Дiя Сiтi;

     3) встановлює форму, порядок подання та розгляду звiту про вiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi та порядок подання i розгляду незалежного висновку;

     4) здiйснює iншi повноваження, прямо передбаченi цим Законом.

     2. На виконання цього Закону уповноважений орган:

     1) забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики щодо розвитку та функцiонування правового режиму Дiя Сiтi;

     2) приймає рiшення про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, про залишення заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi без розгляду, про вiдмову в набуттi статусу резидента Дiя Сiтi, про втрату статусу резидента Дiя Сiтi в порядку, передбаченому цим Законом, а також вживає заходiв iз забезпечення внесення вiдповiдних записiв до реєстру Дiя Сiтi;

     3) вживає органiзацiйних заходiв щодо забезпечення функцiонування реєстру Дiя Сiтi, та є його держателем;

     4) здiйснює заходи iз створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення реєстру Дiя Сiтi, вiдповiдає за його технiчне i технологiчне забезпечення, збереження та захист iнформацiї, що мiститься в реєстрi Дiя Сiтi, або делегує передбаченi цим пунктом повноваження державному унiтарному пiдприємству, що належить до сфери його управлiння;

     5) здiйснює в порядку та межах, визначених цим Законом, контроль за вiдповiднiстю заявникiв та резидентiв Дiя Сiтi вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

     6) здiйснює розгляд звiтiв про вiдповiднiсть, незалежних висновкiв та iншої iнформацiї стосовно резидентiв Дiя Сiтi на предмет наявностi ознак, що можуть бути пiдставою для прийняття рiшення про втрату статусу резидента Дiя Сiтi;

     7) отримує вiд iнших державних органiв, компетентних органiв iноземних держав та мiжнародних мiжурядових органiзацiй iнформацiю з метою накопичення вiдомостей про вiдповiднiсть чи невiдповiднiсть заявникiв та резидентiв Дiя Сiтi вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

     8) здiйснює iншi повноваження, прямо передбаченi цим Законом.

     3. Пiд час здiйснення уповноваженим органом повноважень, передбачених цим Законом, не допускається його втручання у дiяльнiсть резидентiв Дiя Сiтi, а також порушення режиму iнформацiї з обмеженим доступом, отриманої вiд заявникiв та резидентiв Дiя Сiтi пiд час здiйснення таких повноважень.

     Стаття 13. Контроль за дотриманням резидентами Дiя Сiтi вимог цього Закону

     1. Резидент Дiя Сiтi зобов'язаний забезпечити безперервну та повну вiдповiднiсть усiм вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, протягом усього строку резидентства.

     2. Резидент Дiя Сiтi зобов'язаний подати до уповноваженого органу не пiзнiш як в останнiй день шостого календарного мiсяця, наступного за календарним мiсяцем, у якому набуто статусу резидента Дiя Сiтi:

     1) звiт про вiдповiднiсть усiм вимогам, визначеним частиною першою статтi 5 цього Закону (у разi набуття статусу резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону - вимогам, визначеним пунктами 1, 4 i 5 частини першої та пунктом 3 частини третьої статтi 5 цього Закону), за пiдсумками трьох повних календарних мiсяцiв, наступних за мiсяцем, у якому набуто статус резидента Дiя Сiтi (початковий звiт про вiдповiднiсть);

     2) незалежний висновок, наданий суб'єктом аудиторської дiяльностi за пiдсумками перевiрки тверджень резидента Дiя Сiтi, викладених у його початковому звiтi про вiдповiднiсть (не застосовується до резидентiв Дiя Сiтi, якi набули такий статус вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону).

     У разi виявлення уповноваженим органом розбiжностей мiж iнформацiєю, зазначеною в початковому звiтi про вiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi, який набув такий статус вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону, та даними фiнансової звiтностi резидента Дiя Сiтi, поданої у встановленому законом порядку, уповноважений орган подає до такого резидента Дiя Сiтi запит щодо надання незалежного висновку суб'єкта аудиторської дiяльностi за результатами перевiрки тверджень, викладених у початковому звiтi про вiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi.

     Запит щодо надання незалежного висновку надсилається уповноваженим органом в електроннiй формi на адресу електронної пошти резидента Дiя Сiтi, зазначену в реєстрi Дiя Сiтi, протягом 15 робочих днiв з дня отримання вiд резидента Дiя Сiтi початкового звiту про вiдповiднiсть або протягом 15 робочих днiв з дня подання вiдповiдної фiнансової звiтностi у встановленому законом порядку.

     Резидент Дiя Сiтi зобов'язаний подати незалежний висновок на запит уповноваженого органу протягом 60 днiв з дня отримання такого запиту.

     3. Резидент Дiя Сiтi зобов'язаний щороку не пiзнiше 1 червня року, наступного за звiтним, подавати до уповноваженого органу звiт про вiдповiднiсть вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, за перiод з 1 сiчня до 31 грудня попереднього календарного року (рiчний звiт про вiдповiднiсть).

     Перший рiчний звiт про вiдповiднiсть подається за перiод з дня набуття статусу резидента Дiя Сiтi до 31 грудня вiдповiдного календарного року.

     До рiчного звiту про вiдповiднiсть додається незалежний висновок, поданий суб'єктом аудиторської дiяльностi за результатами перевiрки тверджень резидента Дiя Сiтi, викладених у його рiчному звiтi про вiдповiднiсть.

     4. Звiт про вiдповiднiсть має включати:

     1) запевнення про вiдповiднiсть резидента Дiя Сiтi всiм вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

     2) твердження про розмiр середньої мiсячної винагороди працiвникам та гiг-спецiалiстам (у разi залучення) за кожен календарний мiсяць звiтного перiоду;

     3) твердження про середньооблiкову кiлькiсть працiвникiв та гiг-спецiалiстiв (у разi залучення) резидента Дiя Сiтi за пiдсумками кожного календарного мiсяця звiтного перiоду;

     4) твердження про розмiр частки квалiфiкованого доходу резидента Дiя Сiтi, отриманого за звiтний перiод, у загальному доходi резидента Дiя Сiтi, отриманому за звiтний перiод;

     5) твердження про розмiр доходу резидента Дiя Сiтi, що набув статусу вiдповiдно до частини третьої статтi 5 цього Закону, визначеного вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 292.1 статтi 292 Податкового кодексу України, за кожен з таких перiодiв:

     звiтний перiод (для початкового, першого рiчного та другого рiчного звiтiв про вiдповiднiсть);

     календарний рiк, що передує року, в якому подається звiт про вiдповiднiсть, та календарний рiк, що передує року, в якому подано заяву про набуття статусу резидента Дiя Сiтi (для початкового звiту про вiдповiднiсть).

     5. Незалежний висновок має бути поданий суб'єктом аудиторської дiяльностi, який вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" має право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi.

Роздiл IV. САМОВРЯДУВАННЯ РЕЗИДЕНТIВ ДIЯ СIТI

     Стаття 14. Засади самоврядування резидентiв Дiя Сiтi

     1. Самоврядування резидентiв Дiя Сiтi є правом резидентiв Дiя Сiтi самостiйно вирiшувати питання їх участi у розвитку цифрової економiки в Українi та пiдвищеннi її iнвестицiйної привабливостi.

     2. Метою самоврядування резидентiв Дiя Сiтi є стимулювання дiлової взаємодiї мiж ними, об'єднання зусиль резидентiв Дiя Сiтi та ресурсiв задля розвитку цифрової економiки в Українi та пiдвищення її iнвестицiйної привабливостi.

     3. Самоврядування резидентiв Дiя Сiтi ґрунтується на принципах рiвноправностi, прозоростi, демократичностi та самофiнансування.

     4. Втручання держави у здiйснення самоврядування резидентiв Дiя Сiтi забороняється, крiм випадкiв, передбачених законом.

     Стаття 15. Форми та завдання самоврядування резидентiв Дiя Сiтi

     1. З метою здiйснення самоврядування резиденти Дiя Сiтi можуть утворювати об'єднання у формi непiдприємницьких (неприбуткових) органiзацiй.

     2. На об'єднання резидентiв Дiя Сiтi, зокрема, можуть бути покладенi такi завдання:

     1) популяризацiя правового режиму Дiя Сiтi в Українi та за її межами;

     2) пiдвищення якостi освiти, розвиток талантiв та сприяння розвитку професiй у цифровiй галузi України;

     3) сприяння формуванню та реалiзацiї державної полiтики щодо розвитку та функцiонування правового режиму Дiя Сiтi;

     4) участь у проведеннi вiдповiдно до законодавства публiчних консультацiй та експертизi проектiв законiв, iнших нормативно-правових актiв, що стосуються прав та iнтересiв резидентiв Дiя Сiтi, представництво та захист iнтересiв резидентiв Дiя Сiтi у взаємовiдносинах з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, iншими юридичними i фiзичними особами та мiжнародними органiзацiями;

     5) виконання iнших завдань вiдповiдно до статуту об'єднання.

     3. Фiнансування об'єднання резидентiв Дiя Сiтi може здiйснюватися за рахунок внескiв резидентiв Дiя Сiтi, а також з iнших джерел, не заборонених законом.

Роздiл V. ПРАЦIВНИКИ ТА ГIГ-СПЕЦIАЛIСТИ РЕЗИДЕНТА ДIЯ СIТI

     Стаття 16. Трудовий контракт

     1. При наймi працiвника резидент Дiя Сiтi може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору, спрямовану на забезпечення умов для iнiцiативностi та самостiйностi працiвника з урахуванням його iндивiдуальних здiбностей i професiйних навичок, пiдвищення взаємної вiдповiдальностi сторiн.

     2. Строк дiї трудового контракту, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть сторiн (у тому числi матерiальна), умови матерiального забезпечення та органiзацiї працi, умови розiрвання трудового контракту (в тому числi дострокового) та iншi умови можуть встановлюватися угодою сторiн.

     3. Втрата роботодавцем статусу резидента Дiя Сiтi не призводить до припинення трудових вiдносин за трудовим контрактом та не впливає на чиннiсть трудового контракту, у тому числi окремих його положень.

     Стаття 17. Гiг-контракт

     1. Гiг-контракт укладається у письмовiй (електроннiй) формi.

     2. Резиденту Дiя Сiтi забороняється вимагати у гiг-спецiалiста вiдомостi про його расове або етнiчне походження, полiтичнi, релiгiйнi або свiтогляднi переконання, членство в полiтичних партiях та професiйних спiлках, вiдомостi, що стосуються здоров'я, статевого життя, бiометричнi або генетичнi данi, а також документи, що мiстять такi вiдомостi, крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про захист персональних даних".

     Не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладеннi, змiнi та припиненнi гiг-контракту залежно вiд расового або етнiчного походження, полiтичних, релiгiйних або свiтоглядних переконань, членства в полiтичних партiях та професiйних спiлках, статi, сiмейного життя.

     3. Цивiльно-правовий договiр не вважається гiг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гiг-контракту.

     4. Строк дiї гiг-контракту, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть сторiн гiг-контракту, винагорода гiг-спецiалiста, умови припинення гiг-контракту та iншi умови визначаються у гiг-контрактi за домовленiстю сторiн з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     5. Внутрiшнi документи резидента Дiя Сiтi можуть бути включенi до гiг-контракту шляхом посилання на них у гiг-контрактi. Резидент Дiя Сiтi зобов'язаний повiдомляти гiг-спецiалiста про внесення змiн до таких внутрiшнiх документiв не пiзнiш як за 30 днiв до набрання ними чинностi, якщо гiг-контрактом не визначено iнший строк.

     6. Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гiг-контрактом, можуть полягати у виконаннi функцiй певної посади, зокрема функцiй головного iнженера, вiдповiдальної особи, яка органiзовує роботу, пов'язану iз захистом персональних даних пiд час їх оброблення.

     7. Укладення та виконання гiг-контракту не є здiйсненням пiдприємницької чи iншої господарської дiяльностi гiг-спецiалiста.

     8. За вiдсутностi пiдтверджень, що резидент Дiя Сiтi ввiв фiзичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, укладення та/або виконання гiг-контракту не може вважатися вступом у трудовi вiдносини.

     9. Спори мiж гiг-спецiалiстами та резидентами Дiя Сiтi розглядаються в порядку цивiльного судочинства.

     Стаття 18. Строк дiї та припинення гiг-контракту

     1. Гiг-контракт укладається на невизначений строк, якщо iнший строк не встановлений сторонами гiг-контракту чи законом.

     2. У разi продовження виконання гiг-контракту обома його сторонами пiсля закiнчення строку його дiї гiг-контракт вважається продовженим на такий самий строк i на таких самих умовах, якщо iнше не передбачено гiг-контрактом чи законом.

     3. Гiг-контракт припиняється за однiєї з таких пiдстав:

     1) угода сторiн;

     2) закiнчення строку дiї гiг-контракту;

     3) одностороння вiдмова резидента Дiя Сiтi вiд гiг-контракту;

     4) одностороння вiдмова гiг-спецiалiста вiд гiг-контракту;

     5) втрата статусу резидента Дiя Сiтi;

     6) пiдстави, передбаченi гiг-контрактом.

     4. У разi прийняття будь-якою стороною гiг-контракту рiшення про односторонню вiдмову вiд гiг-контракту сторона, що припиняє гiг-контракт, повiдомляє про це iншу сторону в письмовiй (електроннiй) формi не пiзнiш як за 30 календарних днiв до запланованої дати припинення, якщо iнший порядок та строк повiдомлення не встановленi гiг-контрактом.

     5. Протягом перших трьох мiсяцiв строку дiї гiг-контракту будь-яка його сторона має право повiдомити iншу сторону про односторонню вiдмову вiд гiг-контракту в письмовiй (електроннiй) формi не пiзнiш як за три календарнi днi до запланованої дати припинення, якщо бiльший строк повiдомлення не встановлений гiг-контрактом.

     6. Резидент Дiя Сiтi має право на власний розсуд зменшити строк повiдомлення гiг-спецiалiста про односторонню вiдмову вiд гiг-контракту, замiнивши його компенсацiйною виплатою у розмiрi, визначеному гiг-контрактом, але не меншому за поденну винагороду гiг-спецiалiста за кожен робочий день зменшення строку повiдомлення.

     7. Одночасно з врученням або надсиланням в електроннiй формi повiдомлення про односторонню вiдмову вiд гiг-контракту резидент Дiя Сiтi має право негайно припинити гiг-контракт в односторонньому порядку iз здiйсненням компенсацiйної виплати в розмiрi, не меншому за поденну винагороду гiг-спецiалiста за кожен робочий день з наступних 30 календарних днiв, а якщо припинення вiдбулося протягом перших трьох мiсяцiв строку дiї гiг-контракту - з наступних трьох календарних днiв.

     8. У разi втрати особою статусу резидента Дiя Сiтi гiг-контракт вважається припиненим в останнiй день третього календарного мiсяця, що слiдує за календарним мiсяцем, в якому внесено запис про втрату статусу резидента Дiя Сiтi до реєстру Дiя Сiтi, якщо гiг-контрактом не встановлено менший строк та якщо гiг-контракт не припинено ранiше з iншої пiдстави.

     Стаття 19. Винагорода гiг-спецiалiста

     1. За виконанi протягом мiсяця роботи (наданi послуги) гiг-спецiалiсту виплачується винагорода у розмiрi, порядку та строки, визначенi сторонами в гiг-контрактi з урахуванням положень цього Закону. Розмiр винагороди за гiг-контрактом може встановлюватися за перiод або розраховуватися залежно вiд обсягу виконаних робiт (наданих послуг) чи кiлькостi часу, витраченого на їх виконання (надання).

     2. Гiг-контракт може передбачати збiльшення розмiру винагороди за гiг-контрактом, за умови досягнення певних показникiв якостi та iнших характеристик виконаних робiт (наданих послуг), їх дострокового виконання (надання) тощо.

     Гiг-контрактом може бути обумовлено збiльшення розмiру винагороди обставиною, щодо якої невiдомо, настане вона чи нi (вiдкладальна обставина).

     3. Розмiр винагороди в гiг-контрактi може визначатися в iноземнiй валютi.

     4. За вiдсутностi домовленостi сторiн гiг-контракту щодо розмiру поденної винагороди гiг-спецiалiста вважається, що сторони погодили мiнiмальний розмiр такої винагороди, який обчислюється шляхом дiлення щомiсячної винагороди, визначеної гiг-контрактом, на 21.

     Значення поденної винагороди використовуються виключно для цiлей розрахунку компенсацiйних та iнших виплат, якщо iнше не передбачено гiг-контрактом.

     5. Резидент Дiя Сiтi не може встановлювати вiдповiдальнiсть гiг-спецiалiста у виглядi вiдрахувань чи зменшення розмiру винагороди, визначеної гiг-контрактом, крiм компенсацiї та випадкiв покладення на гiг-спецiалiста вiдповiдальностi за шкоду, завдану майну резидента Дiя Сiтi з вини гiг-спецiалiста. У разi покладення на гiг-спецiалiста вiдповiдальностi за шкоду сума щомiсячних вiдрахувань не може перевищувати 20 вiдсоткiв мiсячної винагороди гiг-спецiалiста.

     Стаття 20. Порядок виконання робiт (надання послуг) гiг-спецiалiстом

     1. Гiг-контрактом або внутрiшнiми документами резидента Дiя Сiтi можуть визначатися такi умови виконання робiт (надання послуг) з урахуванням положень цього Закону:

     1) час виконання робiт (надання послуг);

     2) час вiдпочинку;

     3) умови перебування гiг-спецiалiстiв за визначеним мiсцем виконання робiт (надання послуг) та за мiсцем здiйснення дiяльностi резидентом Дiя Сiтi;

     4) правила резидента Дiя Сiтi, зокрема щодо охорони працi у мiсцях виконання робiт (надання послуг) та мiсцях здiйснення дiяльностi резидентом Дiя Сiтi, та вiдповiдальнiсть за їх порушення;

     5) порядок оброблення персональних даних;

     6) надання додаткових компенсацiйних виплат чи гарантiй;

     7) iншi умови виконання робiт (надання послуг).

     2. За вiдсутностi домовленостi сторiн гiг-контракту щодо форми надання гiг-спецiалiсту завдань належною формою є електроннi повiдомлення, наданi резидентом Дiя Сiтi та його представниками з використанням iнформацiйно-комунiкацiйних систем, що забезпечують збереження iнформацiї про факт їх вiдправлення та отримання, зокрема, електронна пошта, комп'ютернi програми, онлайн-сервiси.

     3. Резидент Дiя Сiтi та його представники можуть контролювати виконання робiт (надання послуг) гiг-спецiалiстом за допомогою засобiв монiторингу використання iнформацiйно-комунiкацiйних систем та обладнання резидента Дiя Сiтi, засобiв вiдеоспостереження у мiсцях загального користування та iнших засобiв, передбачених гiг-контрактом.

     Використання засобiв контролю, передбачених абзацом першим цiєї частини, дозволяється лише за вiдсутностi втручання в особисте та сiмейне життя гiг-спецiалiста. Не вважається таким втручанням монiторинг використання гiг-спецiалiстом iнформацiйно-комунiкацiйних систем та обладнання, власником чи користувачем якого є резидент Дiя Сiтi, а також вiдкрите вiдеоспостереження у мiсцях загального користування.

     4. Гiг-спецiалiст зобов'язаний виконувати роботи (надавати послуги) в мiсцi, визначеному гiг-контрактом. Якщо iнше не встановлено гiг-контрактом, резидент Дiя Сiтi має право в односторонньому порядку змiнювати таке мiсце в межах одного населеного пункту та обирати тимчасове мiсце виконання робiт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами мiсце виконання робiт (надання послуг).

     5. Якщо резидент Дiя Сiтi в односторонньому порядку обрав тимчасове мiсце виконання робiт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами мiсце виконання робiт (надання послуг), резидент Дiя Сiтi має компенсувати гiг-спецiалiсту витрати, пов'язанi з переїздами та проживанням, а також сплатити додаткову винагороду, передбачену гiг-контрактом. Гiг-контрактом не може встановлюватися обмеження щодо максимальної тривалостi строку тимчасового виконання робiт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами мiсце виконання робiт (надання послуг).

     6. Резидент Дiя Сiтi забезпечує гiг-спецiалiста обладнанням та iншими засобами, необхiдними для виконання робiт (надання послуг), якщо iнше не передбачено гiг-контрактом. У разi використання гiг-спецiалiстом особистого обладнання для виконання робiт (надання послуг) гiг-контрактом можуть передбачатися вiдповiднi компенсацiйнi виплати.

     7. Гiг-контракт може передбачати обов'язок вiдшкодування резидентом Дiя Сiтi гiг-спецiалiсту повнiстю або частково фактичних витрат, понесених у процесi виконання робiт та/або надання послуг, та порядок такого вiдшкодування.

     Стаття 21. Час виконання завдань та вiдпочинку гiг-спецiалiста

     1. Сторони гiг-контракту можуть погодити кiлькiсть годин на день та/або на тиждень для виконання гiг-спецiалiстом робiт (надання послуг), загальна кiлькiсть яких не може перевищувати 8 та 40 годин вiдповiдно. За вiдсутностi домовленостi сторiн щодо визначеної кiлькостi годин вважається, що гiг-спецiалiст виконує роботи (надає послуги) протягом 40 годин на тиждень.

     2. Сторони гiг-контракту можуть погодити умову щодо ненормованого часу для виконання робiт (надання послуг) гiг-спецiалiстом за однiєї з таких умов:

     1) точний час для виконання гiг-спецiалiстом робiт (надання послуг) визначити неможливо;

     2) гiг-контракт надає гiг-спецiалiсту право самостiйно планувати свiй час для виконання робiт (надання послуг);

     3) виконання робiт (надання послуг) за гiг-контрактом вимагає пiдвищеного рiвня iнiцiативностi гiг-спецiалiста, що передбачає перiодичне виконання робiт (надання послуг) надурочно без окремих вказiвок резидента Дiя Сiтi про це.

     У таких випадках до робiт (послуг) гiг-спецiалiста не застосовується визначена частиною першою цiєї статтi норма щодо обмеження тривалостi часу виконання робiт (надання послуг).

     3. Тривалiсть перерви протягом дня, тривалiсть щотижневого вiдпочинку, оплачуваної та неоплачуваної перерви у виконаннi робiт (наданнi послуг) гiг-спецiалiста в робочi днi, порядок оплати днiв таких перерв у виконаннi робiт (наданнi послуг) встановлюються за домовленiстю сторiн у гiг-контрактi з урахуванням вимог цього Закону.

     4. Гiг-спецiалiст має право на щорiчну оплачувану перерву у виконаннi робiт (наданнi послуг) тривалiстю 17 робочих днiв, якщо гiг-контрактом не визначено бiльшу тривалiсть такої перерви.

     5. Гiг-спецiалiст може реалiзувати своє право на щорiчну оплачувану перерву у виконаннi робiт (наданнi послуг) лише пiсля спливу шести безперервних мiсяцiв виконання робiт (надання послуг) за гiг-контрактом, якщо гiг-контрактом не визначено коротший строк.

     6. Щорiчна оплачувана перерва у виконаннi робiт (наданнi послуг) на розсуд гiг-спецiалiста може бути подiлена на частини будь-якої тривалостi.

     7. Витрати, пов'язанi з оплатою щорiчної оплачуваної перерви у виконаннi робiт (наданнi послуг), здiйснюються за рахунок коштiв резидента Дiя Сiтi у порядку, визначеному гiг-контрактом.

     Стаття 22. Тимчасова непрацездатнiсть та соцiальнi гарантiї гiг-спецiалiстiв

     1. Гiг-спецiалiсти пiдлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та мають право на допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, що надається в порядку та розмiрах, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     2. На пiдставi медичного висновку, виданого у встановленому законодавством порядку, гiг-спецiалiсти мають право на перерву у виконаннi робiт (наданнi послуг) у зв'язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю не менш як 70 календарних днiв до передбачуваної дати пологiв, зазначеної в медичному висновку, i не менш як 56 (у разi ускладнення пологiв або народження двох чи бiльше дiтей - 70) календарних днiв пiсля пологiв, починаючи з фактичного дня пологiв.

     Гiг-спецiалiсти, вiднесенi до 1 - 3 категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають право на допомогу по вагiтностi та пологах за 180 календарних днiв зазначеної перерви у виконаннi робiт (наданнi послуг) (90 - до пологiв та 90 - пiсля пологiв). Розмiр зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається гiг-спецiалiсту як застрахованiй особi в повному обсязi незалежно вiд фактичної кiлькостi днiв перерви у виконаннi робiт (наданнi послуг).

     Допомога по вагiтностi та пологах виплачується гiг-спецiалiсту, який усиновив дитину протягом двох мiсяцiв з дня її народження, зазначеного у свiдоцтвi про народження, за перiод з дня усиновлення i до закiнчення 56 календарних днiв (70 календарних днiв у разi одночасного усиновлення двох i бiльше дiтей, 90 календарних днiв - для гiг-спецiалiстiв, вiднесених до 1 - 3 категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи).

     3. Виплата допомоги по вагiтностi та пологах здiйснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     4. Для цiлей призначення допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги по вагiтностi та пологах повноваження комiсiї (уповноваженого) iз соцiального страхування покладаються на виконавчий орган резидента Дiя Сiтi.

     5. Розрахунок розмiру допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги по вагiтностi та пологах для гiг-спецiалiстiв здiйснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     6. Забороняється одностороння вiдмова резидента Дiя Сiтi вiд гiг-контракту у перiод вагiтностi гiг-спецiалiста та протягом перерви у виконаннi робiт (наданнi послуг) у зв'язку з вагiтнiстю та пологами. Забороняється одностороння вiдмова резидента Дiя Сiтi вiд гiг-контракту у перiод тимчасової непрацездатностi гiг-спецiалiста, крiм випадку тимчасової непрацездатностi, що безперервно триває бiльше одного мiсяця.

     7. Резидент Дiя Сiтi може оплачувати матерiальнi чи нематерiальнi цiнностi, послуги чи iншi додатковi блага для гiг-спецiалiста на власний розсуд або якщо це передбачено гiг-контрактом.

     Стаття 23. Загальнообов'язкове державне соцiальне страхування гiг-спецiалiста

     1. До початку виконання робiт (надання послуг) гiг-спецiалiстом резидент Дiя Сiтi повiдомляє про укладення гiг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Вiдомостi про страховий стаж гiг-спецiалiстiв та iнша iнформацiя, необхiдна для обчислення, призначення та здiйснення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, ведуться у реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     3. Резидент Дiя Сiтi зобов'язаний нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за гiг-спецiалiста у розмiрi, визначеному вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     Стаття 24. Права iнтелектуальної власностi на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням гiг-контракту

     1. Особистi немайновi права iнтелектуальної власностi на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням гiг-контракту, належать гiг-спецiалiсту, який створив такий об'єкт.

     2. Майновi права iнтелектуальної власностi на об'єкт, створений гiг-спецiалiстом у зв'язку з виконанням гiг-контракту, належать резиденту Дiя Сiтi, який є замовником за таким гiг-контрактом, якщо iнше не передбачено гiг-контрактом.

     3. Резидент Дiя Сiтi, який є замовником за гiг-контрактом, набуває майновi права iнтелектуальної власностi на твiр, створений у зв'язку з виконанням гiг-контракту, в момент, наступний за створенням такого твору, якщо iнше не встановлено гiг-контрактом.

Роздiл VI. ОСОБЛИВОСТI РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЧИНIВ ЗА УЧАСТЮ РЕЗИДЕНТIВ ДIЯ СIТI ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ РЕЗИДЕНТIВ ДIЯ СIТI

     Стаття 25. Компенсацiя

     1. Резиденти Дiя Сiтi при укладеннi договорiв з iншими резидентами Дiя Сiтi або третiми особами мають право передбачити виплату компенсацiї у випадках, визначених статтями 26, 27 та 32 цього Закону, а також в iнших випадках, визначених договором.

     2. До компенсацiї не застосовуються положення Цивiльного кодексу України та Господарського кодексу України про неустойку, збитки та санкцiї.

     3. Розмiр компенсацiї, умови її застосування та порядок виплати визначаються договором. Погодження в договорi розмiру компенсацiї не позбавляє кредитора права вимагати вiдшкодування завданих збиткiв, якщо iнше не передбачено таким договором.

     4. Якщо iнше прямо не передбачено цим Законом, суд у виключних випадках має право зменшити розмiр компенсацiї, у разi якщо особа, для якої встановлено зобов'язання щодо виплати компенсацiї, доведе, що сума компенсацiї перевищує суму збиткiв, завданих iншiй сторонi договору.

     Стаття 26. Договiр про нерозголошення

     1. За договором про нерозголошення фахiвець або iнша особа зобов'язується не розголошувати комерцiйну таємницю та/або iншу конфiденцiйну iнформацiю резидента Дiя Сiтi або стосовно резидента Дiя Сiтi.

     2. Договiр про нерозголошення укладається у письмовiй формi, може бути безвiдплатним та передбачати виплату компенсацiї у разi його порушення.

     3. Iстотними умовами договору про нерозголошення є:

     1) строк, протягом якого фахiвець або iнша особа зобов'язується не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом резидента Дiя Сiтi або стосовно резидента Дiя Сiтi;

     2) визначення iнформацiї, на яку поширюється зобов'язання про нерозголошення.

     4. Положення законодавства про працю не поширюються на договiр про нерозголошення, укладений iз працiвником резидента Дiя Сiтi.

     Стаття 27. Договiр про утримання вiд вчинення конкурентних дiй

     1. Договiр, за яким фахiвець зобов'язується утримуватися вiд вчинення конкурентних дiй щодо резидента Дiя Сiтi, є вiдплатним та вчиняється в письмовiй формi.

     2. Iстотними умовами договору про утримання фахiвцем вiд вчинення конкурентних дiй щодо резидента Дiя Сiтi є:

     1) строк зобов'язання, що припиняється не пiзнiше спливу 12 мiсяцiв з дня припинення трудових, цивiльно-правових чи господарсько-правових вiдносин мiж фахiвцем та резидентом Дiя Сiтi;

     2) територiя, на яку поширюється дiя зобов'язання;

     3) вичерпний перелiк видiв дiяльностi, що вважаються конкуруючою дiяльнiстю, та/або осiб, якi здiйснюють конкуруючу дiяльнiсть;

     4) матерiальнi блага, якi фахiвець отримує у вiдплату за зобов'язання утримуватися вiд вчинення конкурентних дiй.

     3. Договiр про утримання фахiвцем вiд вчинення конкурентних дiй щодо резидента Дiя Сiтi може передбачати, що такий фахiвець протягом строку, визначеного договором, зобов'язаний утримуватися вiд усiх або частини таких конкурентних дiй:

     1) укладення трудових договорiв (контрактiв), гiг-контрактiв або iнших цивiльно-правових чи господарсько-правових договорiв з iншими особами, якi здiйснюють дiяльнiсть, аналогiчну дiяльностi такого резидента Дiя Сiтi (конкуруюча дiяльнiсть);

     2) здiйснення конкуруючої дiяльностi як фiзичної особи - пiдприємця;

     3) володiння прямо чи опосередковано часткою в iншiй юридичнiй особi, яка здiйснює конкуруючу дiяльнiсть;

     4) обiймання посади члена органу управлiння iншої юридичної особи, яка здiйснює конкуруючу дiяльнiсть;

     5) вчинення iнших конкурентних дiй, передбачених договором.

     4. Договiр про утримання вiд вчинення конкурентних дiй, що не вiдповiдає вимогам частини першої цiєї статтi, є нiкчемним.

     Стаття 28. Гарантiї вiльного волевиявлення при укладеннi договору про утримання вiд вчинення конкурентних дiй

     1. Вiдмова вiд укладення договору про утримання вiд вчинення конкурентних дiй не може бути пiдставою для припинення трудового договору (контракту) чи гiг-контракту.

     2. Спори, що виникають з договорiв резидентiв Дiя Сiтi про утримання вiд вчинення конкурентних дiй працiвниками та гiг-спецiалiстами, розглядаються в порядку цивiльного судочинства.

     Стаття 29. Договiр позики з альтернативним зобов'язанням

     1. Договором позики, укладеним мiж кредитором та резидентом Дiя Сiтi (товариством) як боржником, може бути передбачено, що на вимогу кредитора в якостi виконання альтернативного зобов'язання боржник зобов'язаний прийняти кредитора до складу учасникiв боржника або збiльшити розмiр його частки у статутному капiталi (якщо кредитор є учасником боржника) та вважати вiдповiдну суму позики додатковим вкладом кредитора для оплати частки у статутному капiталi боржника.

     2. Розмiр частки у статутному капiталi боржника, що має належати кредитору, визначається як коефiцiєнт вiдношення розмiру непогашеної частини позики до суми розмiру непогашеної частини позики i розмiру статутного капiталу товариства (боржника) станом на момент пред'явлення вимоги кредитора боржнику про виконання альтернативного зобов'язання, якщо договором не встановлено iншi правила визначення грошової оцiнки додаткового вкладу та розмiру частки у статутному капiталi боржника, що має належати кредитору.

     3. Рiшення загальних зборiв учасникiв резидента Дiя Сiтi (товариства) про надання згоди на укладення ним як боржником договору позики, що встановлює обов'язок боржника в якостi виконання альтернативного зобов'язання на вимогу кредитора прийняти останнього до складу учасникiв боржника або збiльшити розмiр його частки у статутному капiталi (якщо кредитор є учасником боржника) приймається одностайно всiма учасниками резидента Дiя Сiтi, якi мають право голосу. Статутом резидента Дiя Сiтi (товариства) може бути визначено iнший порядок надання згоди на укладення такого договору. Вiдповiднi положення можуть бути внесенi до статуту, змiненi або виключенi з нього лише одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв резидента Дiя Сiтi, в яких взяли участь усi його учасники.

     4. Виникнення, змiна чи припинення прав та обов'язкiв кредитора i боржника за договором позики щодо виконання альтернативного зобов'язання прийняти кредитора до складу учасникiв резидента Дiя Сiтi (боржника) або збiльшити розмiр його частки у статутному капiталi може бути обумовлено вiдкладальними чи скасувальними обставинами.

     Стаття 30. Придбання частки у статутному капiталi з вiдкладальною або скасувальною обставиною (опцiон)

     1. Особливостi укладення правочину щодо придбання частки у статутному капiталi резидента Дiя Сiтi (товариства), що обумовленi настанням вiдкладальної або скасувальної обставини, визначаються законом.

     Стаття 31. Переважне право при розподiлi майна та в iнших випадках

     1. Розподiл майна, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв у випадку припинення резидента Дiя Сiтi (товариства), мiж його учасниками здiйснюється пропорцiйно до розмiру їхнiх часток у статутному капiталi резидента Дiя Сiтi. Статутом або одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв резидента Дiя Сiтi (товариства), в яких взяли участь усi його учасники, можуть встановлюватися iнший розмiр або iнший порядок розподiлу майна резидента Дiя Сiтi у випадку його припинення (переважне право учасника щодо розподiлу майна).

     2. Вчинення правочину, за яким резидент Дiя Сiтi як боржник зобов'язується сплатити на користь кредитора компенсацiю у разi настання обставин, що мiстять ознаки неплатоспроможностi такого резидента Дiя Сiтi, можливе лише за згодою, наданою загальними зборами учасникiв такого резидента Дiя Сiтi. Правочин, за яким резидент Дiя Сiтi як боржник зобов'язується сплатити на користь кредитора компенсацiю у разi настання обставин, що мiстять ознаки неплатоспроможностi такого резидента Дiя Сiтi, який укладено пiсля появи ознак неплатоспроможностi резидента Дiя Сiтi або без належної згоди загальних зборiв учасникiв такого резидента Дiя Сiтi, є нiкчемним.

     3. У разi визнання резидента Дiя Сiтi банкрутом порядок задоволення вимог кредиторiв визначається вiдповiдно до Кодексу України з процедур банкрутства. У разi недостатностi лiквiдацiйної маси для задоволення вимог усiх кредиторiв однiєї черги у повному обсязi спочатку задовольняють вимоги тих кредиторiв зазначеної черги, якi мають вiдповiднi переважнi права щодо таких вимог, пропорцiйно до суми вiдповiдних вимог.

     4. Вчинення правочину, за яким кредитору надається переважне право щодо виконання зобов'язань резидентом Дiя Сiтi перед таким кредитором, можливе лише за згодою, наданою загальними зборами учасникiв такого резидента Дiя Сiтi. Правочин, за яким кредитору надається переважне право щодо зобов'язань резидента Дiя Сiтi, укладений без належної згоди загальних зборiв учасникiв такого резидента Дiя Сiтi, є нiкчемним.

     Стаття 32. Запевнення та компенсацiя

     1. Договiр, стороною якого є резидент Дiя Сiтi, чи договiр щодо частки у статутному капiталi резидента Дiя Сiтi може передбачати перелiк запевнень, що надаються стороною або сторонами, щодо обставин, якi мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.

     2. Договором може бути передбачений обов'язок сторони, яка умисно або з необережностi надала iншiй сторонi неправдивi запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору, сплатити сторонi, яка покладалася на такi запевнення, компенсацiю або неустойку незалежно вiд обов'язку вiдшкодувати збитки, завданi їй або передбаченим договором третiм особам у зв'язку з неправдивiстю таких запевнень.

     3. Договiр, стороною якого є резидент Дiя Сiтi, чи договiр щодо частки у статутному капiталi резидента Дiя Сiтi може передбачати обов'язок однiєї сторони виплатити iншiй сторонi компенсацiю у сумi витрат, якi така сторона або третя особа зазнали у зв'язку з настанням або ненастанням передбачених цим договором обставин, що не пов'язанi з порушенням зобов'язань стороною, яка бере на себе такi зобов'язання, у тому числi витрат, понесених у зв'язку з неможливiстю виконання зобов'язання чи вчинення певних дiй, пред'явленням вимог третiми особами або органами державної влади до сторони договору чи третьої особи, визначеної договором. Така компенсацiя сплачується незалежно вiд наявностi умислу та вини особи, яка бере на себе зобов'язання щодо виплати компенсацiї.

     4. Суд має право зменшити розмiр компенсацiї, передбаченої частиною третьою цiєї статтi, але лише за умови, що особа, яка понесла витрати, умисно або з необережностi сприяла значному збiльшенню розмiру таких витрат або не вжила заходiв для його зменшення.

     Стаття 33. Виконавчий орган резидента Дiя Сiтi

     1. Статутом резидента Дiя Сiтi - товариства з обмеженою або з додатковою вiдповiдальнiстю може бути встановлено, що повноваження виконавчого органу такого резидента Дiя Сiтi виконує юридична особа, зареєстрована за законодавством України (особа, яка здiйснює функцiї управлiння). Статут такого резидента Дiя Сiтi може мiстити вимоги, що застосовуються до особи, яка здiйснює функцiї управлiння ним.

     2. Прийняття рiшення про передачу за договором повноважень виконавчого органу резидента Дiя Сiтi юридичнiй особi та затвердження умов договору з такою юридичною особою належать до компетенцiї загальних зборiв учасникiв резидента Дiя Сiтi.

     3. Представник особи, яка здiйснює функцiї управлiння, може дiяти вiд iменi резидента Дiя Сiтi без довiреностi. Статут резидента Дiя Сiтi може передбачати можливiсть кiлькох представникiв особи, яка здiйснює функцiї управлiння, дiяти вiд iменi резидента Дiя Сiтi без довiреностi (кожного окремо або усiх представникiв виключно разом).

     4. Представник та члени органiв особи, яка здiйснює функцiї управлiння, повиннi дiяти добросовiсно i розумно в iнтересах резидента Дiя Сiтi пiд час виконання такою особою повноважень виконавчого органу вiдповiдного резидента Дiя Сiтi.

     5. Особа, яка здiйснює функцiї управлiння, несе вiдповiдальнiсть перед резидентом Дiя Сiтi за збитки, завданi резиденту Дiя Сiтi її протиправними дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

     6. Загальнi збори учасникiв товариства мають припинити повноваження особи, яка здiйснює функцiї управлiння, не пiзнiш як через три мiсяцi з дня втрати таким товариством статусу резидента Дiя Сiтi.

     7. У разi передачi резидентом Дiя Сiтi повноважень виконавчого органу резидента Дiя Сiтi особi, яка здiйснює функцiї управлiння, положення Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" щодо одноосiбного виконавчого органу застосовуються до такої особи з урахуванням положень цiєї статтi.

Роздiл VII. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 9 частини четвертої статтi 5 цього Закону, який набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi законом України, що визначає особливостi правовiдносин у сферi обiгу вiртуальних активiв.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     статтю 3 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Дiя цього Кодексу та законодавства про працю не поширюється на вiдносини мiж гiг-спецiалiстами та резидентами Дiя Сiтi, визначенi Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     пункт 6 частини першої статтi 232 доповнити словами "(крiм випадкiв виконання робiт чи надання послуг за гiг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi")";

     у статтi 235:

     частину шосту пiсля слiв "установлений на пiдприємствi, в установi, органiзацiї" доповнити словами "(крiм випадкiв виконання робiт чи надання послуг за гiг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi")";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "За вiдсутностi пiдтверджень, що резидент Дiя Сiтi ввiв фiзичну особу в оману щодо правової природи гiг-контракту, вчиненого з нею згiдно iз Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", його укладення та/або виконання не може вважатися вступом у трудовi вiдносини та/або виконанням роботи без укладення трудового договору (контракту)".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

     статтю 265 доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та не тягне вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу, передбачену цим Кодексом, укладення гiг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     2) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     частину третю статтi 64 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Органiзацiйна структура пiдприємства, яке є резидентом Дiя Сiтi, визначається ним самостiйно з урахуванням положень Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     частину сьому статтi 65 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Соцiальнi та iншi вiдносини гiг-спецiалiстiв та пiдприємств, що є резидентами Дiя Сiтi, пов'язанi з виконанням робiт (наданням послуг) за гiг-контрактами, регулюються гiг-контрактами, укладеними згiдно iз Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     статтю 69 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Соцiальна дiяльнiсть пiдприємств, що є резидентами Дiя Сiтi, щодо гiг-спецiалiстiв визначається пiдприємствами самостiйно з урахуванням положень Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi" та укладених з такими гiг-спецiалiстами гiг-контрактiв";

     3) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     статтю 212 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Законом можуть встановлюватися особливостi вчинення та виконання окремих правочинiв, за якими настання, змiна або припинення прав та обов'язкiв обумовленi настанням вiдкладальних чи скасувальних обставин";

     в абзацi другому частини першої статтi 229 слово "речi" замiнити словом "майна", а слово "її" - словом "його";

     у статтi 429:

     назву доповнити словом "(контракту)";

     частину другу пiсля слiв "у зв'язку з виконанням трудового договору" доповнити словом "(контракту)", а пiсля слiв "якщо iнше не встановлено" - словами "цим Кодексом або";

     частину другу статтi 430 доповнити словами "або законом";

     у частинi першiй статтi 437 слова "з моменту" замiнити словами "у його автора в момент";

     статтю 440 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Майновi права iнтелектуальної власностi на твiр, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), належать працiвниковi, який створив цей твiр, та юридичнiй або фiзичнiй особi, де або у якої вiн працює, спiльно, якщо iнше не встановлено договором або законом.

     Майновi права на комп'ютернi програми та (або) бази даних, створенi у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), належать юридичнiй або фiзичнiй особi, де або у якої працює працiвник, який створив цi комп'ютернi програми та (або) бази даних, якщо iнше не встановлено договором.

     Юридична або фiзична особа, де або у якої працює працiвник, який створив твiр у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), набуває майновi права iнтелектуальної власностi на такий твiр вiдповiдно до цього Кодексу або договору в момент, наступний за створенням такого твору, якщо iнше не встановлено договором.

     4. Майновi права iнтелектуальної власностi на твiр, створений за замовленням, належать замовниковi, якщо iнше не встановлено договором або законом.

     Майновi права iнтелектуальної власностi на твiр образотворчого мистецтва, створений за замовленням (крiм твору, спецiально створеного як елемент програмного забезпечення), належать його автору, якщо iнше не встановлено договором або законом.

     Замовник набуває майновi права iнтелектуальної власностi на твiр, створений за замовленням, вiдповiдно до закону або договору в момент, наступний за створенням такого твору, якщо iнше не встановлено договором";

     частину першу статтi 641 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Пропозицiєю укласти договiр є, зокрема, документи (iнформацiя), розмiщенi у вiдкритому доступi в мережi Iнтернет, якi мiстять iстотнi умови договору i пропозицiю укласти договiр на зазначених умовах з кожним, хто звернеться, незалежно вiд наявностi в таких документах (iнформацiї) електронного пiдпису";

     доповнити статтею 6501 такого змiсту:

     "Стаття 6501. Запевнення щодо договору

     1. Сторони договору можуть погодити перелiк запевнень, що надаються стороною або сторонами щодо обставин, якi мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.

     2. Сторона, яка умисно або з необережностi надала iншiй сторонi неправдивi запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення договору, зобов'язана вiдшкодувати сторонi, яка покладалася на такi запевнення, збитки, завданi у зв'язку з неправдивiстю таких запевнень, якщо iнше не передбачено договором";

     частину третю статтi 1112 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Оригiнал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власнiсть замовника. При цьому майновi права iнтелектуальної власностi на такий твiр залишаються за його автором, якщо iнше не встановлено договором або законом";

     4) у Кодексi України з процедур банкрутства (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 19, ст. 74):

     пункт 1 частини першої статтi 64 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вимоги щодо виплати заборгованостi з оплати за виконанi роботи та/або наданi послуги, а також iншi кошти, належнi гiг-спецiалiстам за гiг-контрактами, укладеними згiдно iз Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", та нарахованi на цi суми страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування та iнше соцiальне страхування, у тому числi вiдшкодування кредиту, отриманого на цi цiлi".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим;

     роздiл "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15. На перiод дiї Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi" у разi недостатностi для задоволення вимог усiх кредиторiв однiєї черги коштiв, одержаних вiд продажу майна резидента Дiя Сiтi - банкрута, спочатку задовольняються вимоги кредиторiв, якi мають щодо таких вимог переважнi права, передбаченi Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", пропорцiйно до суми таких вимог";

     5) пункт "а" статтi 3 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 1993 р., N 29, ст. 303) пiсля слiв "та iнших кооперативiв*" доповнити словами "гiг-спецiалiсти, якi залученi резидентами Дiя Сiтi за гiг-контрактами вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     6) преамбулу до Закону України "Про вiдпустки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Цей Закон встановлює державнi гарантiї права на вiдпустки" доповнити словом "працiвникiв";

     7) пункт 2 частини першої статтi 7 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити словами "гiг-спецiалiсти, залученi резидентами Дiя Сiтi за гiг-контрактами вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     8) частину другу статтi 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2013 р., N 24, ст. 243; 2015 р., N 21, ст. 140; 2016 р., N 4, ст. 43; 2021 р., N 5, ст. 37) пiсля слiв "Закону України "Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб" доповнити словами "працiвники та гiг-спецiалiсти юридичних осiб, що перебувають у статусi резидента Дiя Сiтi згiдно iз Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", пiсля звiльнення чи припинення гiг-контракту";

     9) у Законi України "Про авторське право i сумiжнi права" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214):

     у статтi 7 слова "їх спадкоємцi та особи, яким автори чи їх спадкоємцi передали свої авторськi майновi права" замiнити словами "та iншi фiзичнi та юридичнi особи, якi набули прав на твори вiдповiдно до правочину або закону";

     частину третю статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка iнша особа, яка вiдповiдно до договору або закону набула авторське майнове право на цей твiр), для сповiщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементiв:

     латинська лiтера "c", обведена колом, - (зображення знака не наводиться);

     iм'я або найменування особи, яка має авторське право;

     рiк першої публiкацiї твору.

     Знак охорони авторського права проставляється на оригiналi i кожному примiрнику твору";

     частини другу i третю статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розподiл майнових прав на службовий твiр визначається законом, якщо iнше не передбачено договором мiж автором i роботодавцем.

     3. За створення i використання службового твору, а також за перехiд прав на нього автору належить авторська винагорода, розмiр та порядок виплати якої встановлюються договором мiж автором i роботодавцем.

     Якщо посадовi обов'язки працiвника прямо передбачають створення службових творiв вiдповiдних видiв, авторська винагорода за створення i використання таких творiв, а також за перехiд прав на них може бути включена до заробiтної плати автора вiдповiдно до договору мiж автором i роботодавцем";

     10) статтю 2 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Охорона працi гiг-спецiалiстiв, якi уклали гiг-контракти з резидентом Дiя Сiтi, регулюється Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", затвердженими з урахуванням його положень внутрiшнiми документами резидента Дiя Сiтi та укладеними з гiг-спецiалiстами гiг-контрактами";

     11) статтю 2 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2016 р., N 26, ст. 517; 2017 р., N 40 - 41, ст. 383) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Пiдтримка купiвельної спроможностi винагород, компенсацiйних та iнших виплат, що сплачуються резидентами Дiя Сiтi працiвникам та гiг-спецiалiстам, забезпечується встановленою Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi" вимогою до резидентiв Дiя Сiтi щодо забезпечення визначеного таким законом розмiру середньої мiсячної винагороди працiвникiв та гiг-спецiалiстiв, а також перiодичними переглядами розмiру винагороди, що здiйснюються резидентами Дiя Сiтi в межах їх компетенцiї";

     12) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     пункт 1 статтi 11 пiсля слiв "виду дiяльностi та господарювання" доповнити словами "у тому числi якi є резидентами Дiя Сiтi", а пiсля слiв "чи у фiзичних осiб за" - словами "гiг-контрактами, iншими";

     абзац шiстнадцятий частини другої статтi 40 доповнити третiм реченням такого змiсту: "У разi якщо сума страхових внескiв визначена платником та/або застрахованою особою, яка є працiвником та гiг-спецiалiстом резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", i сплачена виходячи з суми, що є бiльшою за розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), але меншою за фактичну суму заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, для обчислення пенсiї враховується лише та частина суми заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страховi внески згiдно з цим Законом за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу)";

     13) у статтi 46 Закону України "Про мiжнародне приватне право" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 422):

     у назвi слова "засновницького договору юридичної особи з iноземною участю" замiнити словами "договорiв щодо юридичної особи з iноземною участю";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Сторони договору, за яким учасники (засновники, акцiонери, члени) юридичної особи з iноземною участю зобов'язуються реалiзовувати свої права та повноваження щодо такої юридичної особи певним чином або утримуватися вiд їх реалiзацiї (корпоративний договiр), можуть обрати право, що застосовується до такого корпоративного договору";

     14) абзац перший частини другої статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Закону України "Про ринок електричної енергiї" доповнити словами "вiдносини щодо набуття статусу резидента Дiя Сiтi та внесення вiдомостей до реєстру Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     15) статтю 6 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Позаплановий захiд iз здiйснення державного нагляду (контролю) щодо суб'єкта господарювання, який перебуває у статусi резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", здiйснюється лише з пiдстав, прямо передбачених законами України, та виключно за наявностi письмового погодження керiвника (його заступника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на проведення такої перевiрки.

     Копiя погодження, передбаченого абзацом першим цiєї частини, разом з iншими документами, передбаченими цим Законом, надається керiвнику або уповноваженiй особi суб'єкта господарювання, який перебуває у статусi резидента Дiя Сiтi, перед початком перевiрки";

     16) статтю 10 Закону України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481; 2013 р., N 51, ст. 715; 2014 р., N 22, ст. 816) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Якщо особа, яка є резидентом Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", виступає суб'єктом вiдносин, пов'язаних з персональними даними, використання таких персональних даних гiг-спецiалiстами резидента Дiя Сiтi має здiйснюватися лише вiдповiдно до їхнiх обов'язкiв за гiг-контрактами. Цi гiг-спецiалiсти зобов'язанi не допускати розголошення у будь-який спосiб персональних даних, якi їм було довiрено або якi стали їм вiдомi у зв'язку з виконанням обов'язкiв за гiг-контрактом, крiм випадкiв, передбачених законом. Таке зобов'язання є чинним пiсля припинення ними дiяльностi, пов'язаної з персональними даними, крiм випадкiв, установлених законом";

     17) у Законi України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179; 2014 р., N 34, ст. 1168; 2020 р., N 44, ст. 382):

     у статтi 1:

     пункт 5 частини першої доповнити словами "або добровiльно отриманий резидентом Дiя Сiтi для укладення гiг-контракту з iноземцем або особою без громадянства";

     частину другу доповнити словами "а термiни "резидент Дiя Сiтi" та "гiг-контракт" - у значеннях, наведених у Законi України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     частину четверту статтi 4 пiсля слiв "прибули в Україну для працевлаштування" доповнити словами "або укладення гiг-контракту";

     у частинi четвертiй статтi 5:

     абзац перший пiсля слiв "та зобов'язання роботодавця" доповнити словами "або резидента Дiя Сiтi", а пiсля слiв "дострокове розiрвання чи припинення трудового договору (контракту)" - словом "гiг-контракту";

     абзац другий пiсля слiв "трудовий договiр (контракт)" доповнити словом "гiг-контракт";

     18) у Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; 2017 р., N 30, ст. 323; 2020 р., N 44, ст. 382; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 квiтня 2021 року N 1414-IX):

     частину другу статтi 1 пiсля слiв "неформальне професiйне навчання працiвникiв" доповнити словами "резидент Дiя Сiтi", "гiг-контракт" та "гiг-спецiалiст", а пiсля слiв "Про професiйний розвиток працiвникiв" - словами "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     частину другу статтi 42 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Резидент Дiя Сiтi може отримувати роботи (послуги), якi виконуються (надаються) iноземцями та особами без громадянства за гiг-контрактами, без отримання дозволу. Резидент Дiя Сiтi може добровiльно отримати дозвiл на гiг-спецiалiста у порядку, визначеному цим Законом. У разi добровiльного звернення щодо отримання дозволу на гiг-спецiалiста резидент Дiя Сiтi має права та обов'язки роботодавця, передбаченi цим роздiлом".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     частину другу статтi 421 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) гiг-спецiалiсти";

     у статтi 422:

     у частинi першiй:

     пункт 1 пiсля слiв "або особи без громадянства" доповнити словами "чи роботи (послуги), якi виконуватиме (надаватиме) гiг-спецiалiст";

     пункт 4 пiсля слiв "трудового договору (контракту)" доповнити словами "або гiг-контракту";

     частину другу доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "Територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, самостiйно отримує вiдомостi про наявнiсть у роботодавця статусу резидента Дiя Сiтi";

     пункт 1 частини першої статтi 423 пiсля слiв "трудового договору (контракту)" доповнити словами "або гiг-контракту";

     пункт 1 частини першої статтi 4210 пiсля слiв "трудовий договiр (контракт)" доповнити словами "або гiг-контракт";

     19) частину другу статтi 2 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 18 такого змiсту:

     "18) набуття статусу резидента Дiя Сiтi та внесення вiдомостей до реєстру Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     20) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75 iз наступними змiнами):

     частину другу статтi 1 доповнити словами "термiни "гiг-спецiалiст", "гiг-контракт" та "резидент Дiя Сiтi" - у значеннях, наведених у Законi України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     пункт 3 частини другої статтi 16 доповнити словами "гiг-контрактом та внутрiшнiми документами резидента Дiя Сiтi";

     частину першу статтi 18 пiсля слiв "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "гiг-контракту, iншого", а пiсля слiв "незалежно вiд форми власностi та господарювання" - словами "зокрема якi є резидентами Дiя Сiтi";

     у статтi 24:

     частину першу доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, яка є працiвником або гiг-спецiалiстом резидента Дiя Сiтi, з якої фактично сплачено страховi внески до Фонду, незалежно вiд страхового стажу";

     частину другу доповнити словами "та працiвникiв i гiг-спецiалiстiв резидентiв Дiя Сiтi, яким допомога по тимчасовiй непрацездатностi у таких випадках виплачується в розмiрi заробiтної плати (доходу) таких осiб, з якого фактично сплачувалися страховi внески до Фонду, незалежно вiд страхового стажу";

     частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Сума допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сiм'ї) в розрахунку на мiсяць, що виплачується працiвникам та гiг-спецiалiстам резидентiв Дiя Сiтi, не має перевищувати розмiру заробiтної плати (доходу) таких осiб, з якого фактично сплачувалися страховi внески до Фонду";

     у частинi першiй статтi 26:

     абзац перший пiсля слiв "застрахованiй особi" доповнити словами "(крiм працiвникiв та гiг-спецiалiстiв резидентiв Дiя Сiтi)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Допомога по вагiтностi та пологах надається застрахованiй особi, яка є працiвником або гiг-спецiалiстом резидента Дiя Сiтi, у розмiрi заробiтної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачувалися страховi внески до Фонду, незалежно вiд страхового стажу";

     абзац перший частини першої статтi 30 пiсля слiв "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "гiг-контракту, iншого";

     пункт 1 частини першої статтi 35 пiсля слiв "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "гiг-контракту, iншого", а пiсля слiв "незалежно вiд форми власностi та господарювання" - словами "зокрема якi є резидентами Дiя Сiтi";

     21) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17 iз наступними змiнами):

     частину другу статтi 9 доповнити пунктом 131 такого змiсту:

     "131) вiдомостi про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства: найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код; про представникiв юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства, уповноважених дiяти вiд iменi товариства - для товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що перебуває (перебувало) у статусi резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичнiй особi";

     пункт 4 частини четвертої статтi 17 включити в такiй редакцiї:

     "4) рiшення уповноваженого органу юридичної особи про передачу за договором повноважень виконавчого органу юридичнiй особi - у разi внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що перебуває у статусi резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичнiй особi";

     22) у Законi України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 13, ст. 69; 2020 р., N 12, ст. 66):

     частину першу статтi 7 доповнити реченням такого змiсту: "Стороною корпоративного договору також може бути саме товариство та третi особи";

     у статтi 18:

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Додатковi вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог мiж товариством та учасником та/або третьою особою".

     У зв'язку з цим частини п'яту - десяту вважати вiдповiдно частинами шостою - одинадцятою;

     частину восьму пiсля слiв "або право лише певних учасникiв" доповнити словами "чи лише третiх осiб";

     статтю 21 доповнити частинами п'ятою - сьомою такого змiсту:

     "5. Договiр, за яким виникнення, змiна чи припинення прав та обов'язкiв щодо вiдчуження частки у статутному капiталi товариства обумовленi обставинами, вчиняється у письмовiй формi. Iстотними умовами такого договору є розмiр частки у статутному капiталi товариства, що вiдчужується, цiна договору, обставини, що обумовлюють настання, змiну або припинення прав та обов'язкiв сторiн щодо вiдчуження частки у статутному капiталi товариства, строк дiї договору.

     6. Товариство може укласти договiр, за яким виникнення, змiна чи припинення прав та обов'язкiв щодо вiдчуження частки у власному статутному капiталi обумовленi обставинами, лише якщо така частка належить товариству.

     7. Статутом товариства може встановлюватися обмеження щодо вiдчуження або обтяження товариством частки (частини частки) у власному статутному капiталi. Вiдповiдне положення може бути внесене до статуту товариства, змiнене або виключене з нього одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв, у яких взяли участь усi учасники товариства";

     у частинi четвертiй статтi 25:

     доповнити словами "якщо iнший строк не встановлено статутом товариства";

     доповнити другим реченням такого змiсту: "Вiдповiдне положення може бути внесене до статуту товариства, змiнене або виключене з нього одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв, у яких взяли участь усi учасники товариства";

     пункт 14 частини другої статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "14) прийняття iнших рiшень, вiднесених законом до компетенцiї загальних зборiв учасникiв";

     у статтi 39:

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "12. З одноосiбним виконавчим органом та кожним членом колегiального виконавчого органу укладається цивiльно-правовий або трудовий договiр (контракт). Договiр (контракт), що укладається з одноосiбним виконавчим органом та членом колегiального виконавчого органу, вiд iменi товариства пiдписує особа, уповноважена на таке пiдписання загальними зборами учасникiв";

     доповнити частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "14. У випадках i на умовах, передбачених законом, повноваження виконавчого органу товариства може виконувати юридична особа, зареєстрована вiдповiдно до законодавства України (особа, яка здiйснює функцiї управлiння)";

     частину першу статтi 45 доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) особою, яка здiйснює функцiї управлiння таким товариством (у разi передання їй повноважень виконавчого органу товариства у випадках, передбачених законом)".

     3. Юридичнi особи, якi мають намiр набути статусу резидента Дiя Сiтi, мають право подати до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до статтi 6 цього Закону пiсля набрання чинностi нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України, якими визначатимуться форма, порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дiя Сiтi, а також встановлюватиметься порядок формування та ведення реєстру Дiя Сiтi, та пiсля завершення здiйснення органiзацiйних заходiв, пов'язаних iз запровадженням реєстру Дiя Сiтi, введенням його в експлуатацiю, що пiдтверджується листом уповноваженого органу, опублiкованим на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу в мережi Iнтернет.

     4. Юридичнi особи, у тому числi юридичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть, передбачену частиною четвертою статтi 5 цього Закону, чи подiбну їй, не можуть бути прямо або опосередковано примушенi до змiни форми органiзацiї своєї дiяльностi та/або форми спiвпрацi з IT-спецiалiстами, а також до звернення щодо набуття та набуття статусу резидента Дiя Сiтi.

     5. Загальнi засади правового режиму Дiя Сiтi, передбаченi пунктами 1 - 3 частини четвертої статтi 2 цього Закону, поширюються на суб'єктiв господарської дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть, передбачену частиною четвертою статтi 5 цього Закону, чи подiбну їй, якi не є резидентами Дiя Сiтi та не виконують роботи (не надають послуги) на користь резидентiв Дiя Сiтi.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України пiдготувати план заходiв щодо пiдвищення якостi освiти, стимулювання розвитку талантiв та сприяння розвитку професiй у цифровiй галузi України, зокрема шляхом спрощення умов ведення освiтньої дiяльностi в галузi iнформацiйних технологiй у правовому режимi Дiя Сiтi.

     7. До встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, про укладення гiг-контракту вiдповiднi повiдомлення мають подаватися в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України для повiдомлення про прийняття працiвникiв на роботу.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України у 2022 роцi поiнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 липня 2021 року
N 1667-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.