ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо зменшення тиску на бiзнес з боку органiв ринкового нагляду

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 250 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Дiя цiєї статтi не поширюється на адмiнiстративно-господарськi санкцiї, передбаченi законами України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" та "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     2. У Законi України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     частину другу доповнити словами "державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукцiї";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначенi у частинi четвертiй цiєї статтi органи, що здiйснюють державний нагляд (контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у вiдповiдних сферах та мiжнародними договорами, зобов'язанi забезпечити дотримання вимог статтi 1, статтi 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої - чотирнадцятої статтi 4, частини одинадцятої статтi 41, частини третьої статтi 6, частин першої - четвертої, шостої та десятої статтi 7, статей 9, 10, 12, 19, 20, 21 цього Закону";

     у частинi шостiй слова "забезпечує формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi державного контролю" замiнити словами "реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю)";

     2) у частинi першiй статтi 6:

     друге речення абзацу п'ятого викласти в такiй редакцiї: "Позаплановий захiд у такому разi здiйснюється територiальним органом державного нагляду (контролю) за наявнiстю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "У такому разi перед початком здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадовi особи територiального органу державного нагляду (контролю) зобов'язанi пред'явити керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi, крiм документiв, передбачених цим Законом, додатково копiю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на проведення такої перевiрки. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осiб територiального органу державного нагляду (контролю) до здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили документи, передбаченi цим абзацом";

     3) абзац тринадцятий статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "у передбачених законом випадках посадовi особи не надали копiю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю)".

     3. У Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144 iз наступними змiнами):

     1) у частинi п'ятiй статтi 2:

     пункти 10 i 12 викласти в такiй редакцiї:

     "10) ядернi установки, об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами, ядернi матерiали, радiоактивнi вiдходи, iншi джерела iонiзуючого випромiнювання";

     "12) об'єкти будiвництва, визначенi Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння, вироби з них (ювелiрнi та побутовi) та матерiали, що їх мiстять";

     2) у статтi 7:

     частину першу доповнити пунктами 10 та 11 такого змiсту:

     "10) отримувати безоплатну консультативну допомогу вiд органу ринкового нагляду з метою запобiгання порушенням пiд час здiйснення заходiв державного ринкового нагляду;

     11) при проведеннi планової перевiрки не допускати посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд, до проведення перевiрки характеристик продукцiї, не зазначеної у вiдповiдному секторальному планi ринкового нагляду";

     у частинi другiй слова "а в межах здiйснення ринкового нагляду - також правами, визначеними Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" виключити;

     3) у частинi сьомiй статтi 8 слова "узгодженого з органом ринкового нагляду строку (термiну)" замiнити словами "строку проведення перевiрки";

     4) у статтi 10:

     у частинi п'ятiй слова "законами України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" та iншими законами України" замiнити словами "та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї";

     у частинi шостiй слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) у пунктi 3 частини першої статтi 13 слова "документальнi перевiрки" замiнити словами "перевiрку документiв";

     6) у частинi першiй статтi 15:

     у пунктi 1 слова "документальнi перевiрки" замiнити словами "перевiрки документiв";

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слова "посвiдчення (направлення)" замiнити словом "направлення";

     у пiдпунктах "а" - "в" слово "дев'ятої" замiнити словом "шостої";

     пункт 3 пiсля слова "зобов'язанi" доповнити словами "у строк не бiльше нiж тридцять робочих днiв";

     у пунктi 5 слова "штрафнi санкцiї" замiнити словами "адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу";

     7) у пунктi 1 частини першої статтi 16 слова "документальнi перевiрки" замiнити словами "перевiрки документiв";

     8) у частинi першiй статтi 17:

     у пунктi 6 слова "посвiдчення (направлення)" замiнити словом "направлення";

     доповнити пунктами 8 - 10 такого змiсту:

     "8) у межах своєї компетенцiї надавати суб'єкту господарювання безоплатну консультацiйну пiдтримку з питань здiйснення ринкового нагляду в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     9) дотримуватися встановлених цим Законом принципiв, вимог та порядку здiйснення заходiв ринкового нагляду;

     10) не перешкоджати праву суб'єктiв господарювання на законний захист своїх прав та iнтересiв";

     9) у частинi другiй статтi 20 слова "види продукцiї" замiнити словами "види (типи), категорiї та/або групи продукцiї";

     10) у статтi 23:

     частини першу, четверту, п'яту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiд час проведення перевiрок характеристик продукцiї проводиться перевiрка документiв, у разi необхiдностi - обстеження зразкiв продукцiї, за результатами яких приймається рiшення про вiдбiр та експертизу (випробування) зразкiв продукцiї, про що зазначається в актi, пiдготовленому вiдповiдно до вимог статтi 231 цього Закону";

     "4. Предметом таких перевiрок є характеристики продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи.

     Пiд час проведення перевiрок продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи забороняється перевiряти продукцiю iншого виду (типу), категорiї та/або групи.

     У разi якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї органом ринкового нагляду прийнято рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв щодо продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи, що є предметом перевiрки, такi заходи мають бути вжитi суб'єктами господарювання щодо всiх одиниць продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи, якi надаються на ринку та є небезпечними, становлять ризик та/або не вiдповiдають встановленим вимогам.

     5. Перевiрки характеристик продукцiї проводяться на пiдставi наказiв органiв ринкового нагляду та направлень на проведення перевiрки, що видаються та оформлюються вiдповiдно до цього Закону. У разi одержання iнформацiї про надання на ринку продукцiї, що становить серйозний ризик, вiдповiднi накази та направлення видаються i оформлюються невiдкладно.

     6. Перевiрки характеристик продукцiї проводяться:

     1) у торговельних та складських примiщеннях суб'єктiв господарювання;

     2) у мiсцях введення продукцiї в експлуатацiю (якщо вiдповiднiсть продукцiї певним встановленим вимогам може бути визначена лише пiд час введення її в експлуатацiю);

     3) за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб;

     4) у мiсцях зберiгання пiд митним контролем продукцiї, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукцiї;

     5) за мiсцезнаходженням органу ринкового нагляду";

     у частинi сьомiй:

     в абзацi першому слово "невиїзної" виключити;

     у пунктi 3 слова "та схема (креслення) конструкцiї виробу" виключити;

     у пунктi 6:

     в абзацi першому слова "(договори, товарно-супровiдна документацiя тощо)" замiнити словами "(товарно-супровiдна документацiя або договори)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Орган ринкового нагляду має право вимагати надання таких документiв лише в обсязi, що необхiдний для встановлення ланцюга постачання продукцiї";

     пункт 9 виключити;

     частини восьму i дев'яту виключити;

     частини десяту i дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "10. Строк проведення перевiрки характеристик продукцiї не може перевищувати у розповсюджувача цiєї продукцiї чотирьох робочих днiв, у виробника такої продукцiї - п'яти робочих днiв.

     У разi проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї, вiдiбраних пiд час перевiрки, на час її проведення перебiг строку проведення перевiрки характеристик продукцiї призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатiв експертизи (випробування).

     У разi здiйснення перекладу, зазначеного у пунктi 3 частини першої статтi 15 цього Закону, перебiг строку проведення перевiрки характеристик продукцiї призупиняється до моменту одержання органом ринкового нагляду перекладених документiв i матерiалiв, але не бiльше нiж на 30 робочих днiв.

     У разi проведення перевiрки за мiсцезнаходженням органу ринкового нагляду перебiг строку проведення перевiрки починається з дня одержання органом ринкового нагляду вiд суб'єкта господарювання документiв (їх копiй) на продукцiю, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi.

     Продовження строку проведення перевiрки не допускається";

     "12. У разi якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї встановлено, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, орган ринкового нагляду на пiдставi наданих суб'єктом господарювання документiв, передбачених пунктами 1 i 6 частини сьомої цiєї статтi, вживає заходiв щодо визначення виробника такої продукцiї або особи, яка вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, особи, яка поставила вiдповiдному суб'єкту господарювання цю продукцiю, а також всiх осiб, яким вiдповiдний суб'єкт господарювання поставив таку продукцiю.

     Пiсля визначення виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, орган ринкового нагляду розпочинає проведення перевiрки характеристик такої продукцiї в її виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, та визначає всю послiдовнiсть суб'єктiв господарювання в ланцюгу постачання такої продукцiї";

     частину сiмнадцяту виключити;

     11) доповнити статтею 231 такого змiсту:

     "Стаття 231. Розпорядчi документи органiв ринкового нагляду

     1. Для здiйснення планової або позапланової перевiрки характеристик продукцiї орган ринкового нагляду видає наказ, який має мiстити предмет перевiрки (найменування виду (типу), категорiї та/або групи продукцiї), найменування та адресу об'єкта, де розмiщується продукцiя.

     2. На пiдставi наказу оформляється направлення на проведення перевiрки, яке пiдписується керiвником органу ринкового нагляду або його заступником iз зазначенням його прiзвища, iменi та по батьковi i засвiдчується печаткою вiдповiдного органу.

     3. У направленнi на проведення перевiрки зазначаються:

     а) найменування органу ринкового нагляду, що здiйснює перевiрку;

     б) номер i дата наказу, на виконання якого здiйснюється перевiрка;

     в) предмет перевiрки (вид (тип), категорiя та/або група продукцiї);

     г) мiсце розмiщення продукцiї (найменування та адреса об'єкта, де розмiщується продукцiя (магазин, ринок тощо);

     ґ) пiдстави для проведення перевiрки;

     д) список посадових осiб органу ринкового нагляду, якi беруть участь у здiйсненнi перевiрки, iз зазначенням їх посади, прiзвища, iменi та по батьковi;

     е) список осiб, якi залучаються до здiйснення перевiрки вiдповiдно до пункту 7 частини першої статтi 15 цього Закону;

     є) дата початку та дата закiнчення перевiрки;

     ж) тип перевiрки (планова або позапланова);

     з) iнформацiя про проведення попередньої перевiрки (тип перевiрки, дата початку та строк її здiйснення).

     4. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здiйснення перевiрки.

     Посадова особа органу ринкового нагляду не має права здiйснювати перевiрку без направлення на проведення перевiрки та службового посвiдчення.

     5. За результатами здiйснення планової або позапланової перевiрки характеристик продукцiї посадова особа органу ринкового нагляду складає акт, який повинен мiстити такi вiдомостi:

     а) найменування органу ринкового нагляду, а також посади, прiзвища, iмена та по батьковi посадових осiб, якi здiйснили вiдповiдний захiд;

     б) дату та номер складання акта;

     в) мiсце розмiщення продукцiї (найменування та адреса об'єкта, де розмiщується продукцiя (магазин, ринок тощо);

     г) найменування юридичної особи, її мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, її мiсце проживання, телефон, iншi вiдомостi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, що є виробниками, уповноваженими представниками, iмпортерами або розповсюджувачами вiдповiдної продукцiї;

     ґ) тип перевiрки (планова або позапланова);

     д) предмет перевiрки (вид (тип), категорiя та/або група продукцiї);

     е) прiзвища, iмена та по батьковi осiб, якi залучаються до проведення перевiрки вiдповiдно до пункту 7 частини першої статтi 15 цього Закону.

     Посадова особа органу ринкового нагляду зазначає в актi детальний опис порушень вимог законодавства, виявлених пiд час перевiрки, з посиланням на вiдповiдну вимогу законодавства.

     В останнiй день перевiрки два примiрники акта пiдписуються посадовими особами органу ринкового нагляду, якi здiйснювали перевiрку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо iнше не передбачено законом.

     Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, вiн пiдписує акт iз зауваженнями.

     Зауваження суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо здiйснення перевiрки є невiд'ємною частиною акта органу ринкового нагляду.

     У разi вiдмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи пiдписати акт посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого акта вiдповiдний запис.

     Один примiрник акта вручається керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi, у тому числi фiзичнiй особi - пiдприємцю, або уповноваженiй нею особi в останнiй день перевiрки, а другий зберiгається в органi ринкового нагляду";

     12) у статтi 24:

     пiдпункт "а" пункту 2 частини першої пiсля слiв "(об'єднань споживачiв)" доповнити словами "об'єднань суб'єктiв господарювання";

     у пунктi 1 частини другої:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) наявнiсть знака вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, а також правил його застосування";

     доповнити пiдпунктом "а1" такого змiсту:

     "а1) за ланцюгом постачання, якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї є пiдстави вважати, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам внаслiдок дiй чи бездiяльностi виробника такої продукцiї або будь-якого iншого суб'єкта в ланцюгу постачання";

     13) у статтi 25:

     у частинi першiй:

     пункт 1 пiсля слiв "у її розповсюджувача є" доповнити словами "документально пiдтвердженi", а пiсля слiв "виробника такої продукцiї" - словами "за умови повiдомлення виробника про такi пiдстави на початку перевiрки";

     пункт 2 пiсля слiв "(об'єднань споживачiв)" доповнити словами "об'єднань суб'єктiв господарювання";

     у пунктi 1 частини другої:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) наявнiсть знака вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, а також правил його застосування";

     у пiдпунктi "г" слова "та схема (креслення) конструкцiї виробу" виключити;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У разi проведення перевiрки за мiсцезнаходженням органу ринкового нагляду документи, зазначенi у пiдпунктi "г" пункту 1 та пiдпунктi "б" пункту 2 частини другої цiєї статтi, надаються виробником протягом десяти робочих днiв з дня отримання письмової вимоги органу ринкового нагляду, надiсланої рекомендованим листом з повiдомленням про вручення, крiм випадкiв необхiдностi перекладу зазначених документiв, якi мають бути наданi не пiзнiше тридцяти робочих днiв";

     14) частину сьому статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Строк проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї не може перевищувати тридцяти робочих днiв з дня прийняття рiшення про її проведення. Цей строк може бути бiльшим у разi, якщо методикою проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї передбачено бiльш тривалий час для її проведення, або у разi звернення вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi щодо проведення експертизи (випробування) до випробувальної лабораторiї, акредитованої в iншiй державi";

     15) частину першу статтi 28 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Оцiнка ризику проводиться органом ринкового нагляду вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     16) доповнити статтею 291 такого змiсту:

     "Стаття 291. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи щодо продукцiї, яка вiдповiдає встановленим вимогам, але становить небезпеку чи ризик

     1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукцiя вiдповiдає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров'я громадян або iнших аспектiв захисту суспiльних iнтересiв, вiн невiдкладно вимагає вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв для усунення такого ризику, вилучення продукцiї з обiгу та/або вiдкликання її з ринку залежно вiд характеру визначеного ризику.

     Оцiнка ризику проводиться органом ринкового нагляду вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Суб'єкт господарювання надсилає у паперовiй формi особисто, через уповноважену ним особу, поштою або в електроннiй формi - за допомогою засобiв телекомунiкацiй повiдомлення органу ринкового нагляду про вжитi заходи щодо усунення ризику для суспiльних iнтересiв у строк, зазначений у рiшеннi органу ринкового нагляду про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв. До цього повiдомлення суб'єкт господарювання додає документи або їх копiї, що пiдтверджують усунення такого ризику.

     3. Орган ринкового нагляду у письмовiй формi протягом десяти робочих днiв пiсля виявлення, що продукцiя вiдповiдає встановленим вимогам, але становить ризик для суспiльних iнтересiв, повiдомляє про таку продукцiю та обмежувальнi (корегувальнi) заходи, вжитi щодо неї, центральним органам виконавчої влади та Службi безпеки України, на яких покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi.

     4. Технiчним регламентом на певний вид продукцiї може бути встановлено особливостi вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, передбачених цiєю статтею";

     17) у частинi п'ятiй статтi 37 слова "документальної перевiрки" замiнити словами "перевiрки документiв";

     18) у статтi 38:

     в абзацi першому частини першої слова "документальної перевiрки" замiнити словами "перевiрки документiв";

     у другому реченнi частини шостої слово "виїзну" виключити;

     19) частину першу статтi 41 пiсля слiв "Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" доповнити словами "та з метою iнформування громадськостi";

     20) статтю 44 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 44. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв господарювання

     1. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та iншими законами України.

     2. До особи, яка ввела продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi:

     1) введення в обiг продукцiї, що становить серйозний ризик, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом перiоду вiд одного року до трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмiрi двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) введення в обiг продукцiї, яка не вiдповiдає встановленим вимогам (крiм випадкiв, передбачених статтею 28 та частиною третьою статтi 29 цього Закону), - у розмiрi трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом перiоду вiд одного року до трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. До розповсюджувача застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi недодержання умов зберiгання продукцiї, яка ним розповсюджується, якщо внаслiдок цього продукцiя стала небезпечною та/або такою, що не вiдповiдає встановленим вимогам, у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на суб'єкта господарювання вже накладено штраф, - у розмiрi чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     4. До суб'єкта господарювання застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi:

     1) невиконання або неповного виконання вимог рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, визначених частиною першою статтi 28 цього Закону, - у розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для осiб, якi ввели продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцiю в обiг, та у розмiрi семи тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувачiв;

     2) невиконання або неповного виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, визначених статтею 29 цього Закону, крiм усунення формальної невiдповiдностi, передбаченої частиною третьою статтi 29 цього Закону, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для осiб, якi ввели продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцiю в обiг, та у розмiрi чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувачiв;

     3) невиконання або неповного виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв щодо усунення формальної невiдповiдностi, визначених частиною третьою статтi 29 цього Закону, - у розмiрi трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для осiб, якi ввели продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцiю в обiг, та у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувачiв;

     4) невиконання або неповного виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, визначених частинами першою та другою статтi 291 цього Закону, - у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї в iнший спосiб продукцiї, що не вiдповiдає встановленим вимогам, - у розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за невиконання вимог рiшення про негайне припинення представлення продукцiї за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї в iнший спосiб продукцiї - у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевiрок характеристик продукцiї та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд, - у розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. Адмiнiстративно-господарськi санкцiї накладаються на особу, яка ввела продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партiю продукцiї, яка є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, незалежно вiд кiлькостi одиниць такої продукцiї та/або мiсць її реалiзацiї.

     6. Вiдповiдальнiсть за порушення iнших вимог цього Закону встановлюється згiдно iз законом.

     Справи про накладення штрафiв за порушення, визначенi цiєю статтею, розглядаються керiвниками органiв ринкового нагляду або їх заступниками вiдповiдно до їх компетенцiї.

     Суми штрафiв, що накладаються органами ринкового нагляду, зараховуються до Державного бюджету України.

     Про вчинення порушень, зазначених у цiй статтi, посадовi особи органiв ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складають протокол на пiдставi документiв, що мiстять iнформацiю про походження продукцiї та її обiг.

     Протокол складається у двох примiрниках, якi пiдписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фiзичною особою, у тому числi фiзичною особою - пiдприємцем, чи керiвником юридичної особи або уповноваженою ним особою.

     У разi вiдмови фiзичної особи, у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, чи керiвника юридичної особи або уповноваженої ним особи пiдписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу вiдповiдний запис.

     Один примiрник протоколу вручається фiзичнiй особi, у тому числi фiзичнiй особi - пiдприємцю, чи керiвнику юридичної особи або уповноваженiй ним особi, а другий - зберiгається в органi ринкового нагляду.

     Протокол разом з актом перевiрки, поясненнями фiзичної особи, у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, чи керiвника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разi їх наявностi) та документами, що стосуються справи, не пiзнiше наступного робочого дня за днем його складання передається керiвнику чи заступнику керiвника органу ринкового нагляду, якi розглядають справу протягом 15 календарних днiв з дня отримання протоколу та вiдповiдних документiв i приймають рiшення про накладення штрафу. Кожний штраф оформляється окремою постановою.

     Постанова надсилається суб'єкту господарювання не пiзнiше наступного робочого дня за днем її оформлення.

     Суб'єкт господарювання має сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.

     У разi несплати штрафу в зазначений строк вiн стягується в судовому порядку.

     Суб'єкт господарювання має право оскаржити рiшення органу ринкового нагляду про накладення штрафу до керiвника органу ринкового нагляду, а також у судовому порядку. У разi оскарження рiшення у судi суб'єкт господарювання сплачує штраф пiсля прийняття вiдповiдного рiшення керiвником органу ринкового нагляду або судом.

     7. Сплата штрафу не звiльняє суб'єкта господарювання вiд вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну споживачам (користувачам) продукцiї";

     21) пункт 4 роздiлу IX "Прикiнцевi положення" виключити.

     4. У Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 22, ст. 145):

     1) у частинi третiй статтi 2:

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) об'єкти будiвництва, визначенi Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     доповнити пунктами 14 i 15 такого змiсту:

     "14) об'єкти авiацiйної дiяльностi;

     15) дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння, вироби з них (ювелiрнi та побутовi) та матерiали, що їх мiстять";

     2) частину першу статтi 13 пiсля слiв "З метою" доповнити словами "iнформування громадськостi та";

     3) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та iншими законами України.

     2. До виробника застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi:

     1) введення ним в обiг небезпечної нехарчової продукцiї - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмiрi двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статтi 8 цього Закону, - у розмiрi трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. До розповсюджувача застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу за недодержання ним умов зберiгання продукцiї, що ним розповсюджується, якщо внаслiдок цього продукцiя стала небезпечною, - у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, - у розмiрi чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     4. До виробника або розповсюджувача застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi:

     1) невиконання або неповного виконання рiшення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходiв iз забезпечення безпечностi продукцiї, визначених частинами першою - третьою статтi 12 цього Закону, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для виробника та у розмiрi чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувача;

     2) невиконання або неповного виконання рiшення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходiв iз забезпечення безпечностi продукцiї, визначених частиною четвертою статтi 12 цього Закону, - у розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для виробника та у розмiрi чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувача;

     3) створення перешкод шляхом недопущення (вчинення протидiї, загрози безпецi) до проведення перевiрок характеристик продукцiї та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд, - у розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.

     У разi несплати штрафу в зазначений строк вiн стягується в судовому порядку.

     Рiшення про накладення штрафу у справах про порушення, передбаченi цим Законом, може бути оскаржено до суду вiдповiдно до закону.

     6. Сплата штрафу не звiльняє виробника або розповсюджувача вiд вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну споживачам (користувачам) продукцiї.

     7. Порядок прийняття рiшень про накладення штрафiв визначається Законом України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 грудня 2019 року
N 367-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.