ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо додаткових гарантiй захисту фiнансових iнтересiв держави

     З метою захисту фiнансових iнтересiв держави, посилення контролю за витрачанням державних коштiв Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198):

     1) преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон встановлює правовi та економiчнi засади здiйснення процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за рахунок державних коштiв.

     Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сферi державних закупiвель, забезпечення прозоростi процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти та досягнення оптимального i рацiонального їх використання";

     2) у статтi 1:

     абзац другий доповнити словами "крiм випадкiв здiйснення закупiвлi товарiв на засадах мiжвiдомчої координацiї";

     в абзацi третьому слова "а також установи чи органiзацiї" замiнити словами "а також пiдприємства, установи чи органiзацiї";

     абзац четвертий доповнити словами "крiм випадкiв здiйснення закупiвлi товарiв на засадах мiжвiдомчої координацiї";

     в абзацi п'ятому:

     пiсля слiв "фондiв соцiального страхування" доповнити словами "кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування, кошти страхування на випадок безробiття, кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбаченi Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi";

     слова "що забезпечують дiяльнiсть цих органiв" виключити;

     в абзацi восьмому слова "самого будiвництва" замiнити словами "самих робiт";

     абзац дев'ятий доповнити словами "а також консультацiйнi послуги, до яких належать послуги, пов'язанi з консультуванням, експертизою, оцiнкою, пiдготовкою висновкiв i рекомендацiй";

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "тендерний комiтет - група спецiалiстiв замовника, призначена вiдповiдальною за здiйснення процедур закупiвлi згiдно з положеннями цього Закону";

     абзац тринадцятий пiсля слiв "вiдрiзняється вiд" доповнити словом "основної";

     абзац чотирнадцятий пiсля слiв "акцепт тендерної пропозицiї" доповнити словами "яку визнано найкращою за результатами оцiнки";

     абзаци вiсiмнадцятий та дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення тендерної пропозицiї (далi - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантiй щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, якi виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицiй, включаючи такi способи забезпечення, як банкiвськi гарантiї, резервнi акредитиви, чеки, згiдно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселi, порука та iншi види забезпечення за вибором замовника вiдповiдно до закону;

     забезпечення виконання договору про закупiвлю - надання учасником замовнику гарантiй виконання ним вимог договору про закупiвлю, включаючи такi способи забезпечення, як банкiвськi гарантiї, резервнi акредитиви, чеки, згiдно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселi, порука та iншi види забезпечення виконання договору за вибором замовника вiдповiдно до закону";

     абзац двадцять третiй пiсля слiв "в мережi Iнтернет" доповнити словами "в режимi on-line",

     доповнити абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим такого змiсту:

     "генеральний замовник - орган державної влади, державна установа, органiзацiя чи пiдприємство, якi визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдальними за органiзацiю i проведення процедур закупiвлi на засадах мiжвiдомчої координацiї в iнтересах замовникiв та виконують їх функцiї вiдповiдно до цього Закону;

     закупiвля на засадах мiжвiдомчої координацiї - здiйснення закупiвлi з використанням механiзму взаємодiї генерального замовника i замовникiв у порядку, встановленому цим Законом;

     квалiфiкацiйна документацiя - документацiя, що готується замовником та передається учасникам для пiдготовки ними квалiфiкацiйних пропозицiй при проведеннi попередньої квалiфiкацiї учасникiв;

     квалiфiкацiйна пропозицiя - пропозицiя, яка готується та подається учасником замовнику вiдповiдно до вимог квалiфiкацiйної документацiї;

     строк дiї тендерної (цiнової) пропозицiї - встановлений замовником у тендернiй документацiї (запитi щодо цiнових пропозицiй) строк, що дiє до укладення договору про закупiвлю, протягом якого учасник не має права змiнювати свою тендерну (цiнову) пропозицiю (крiм цiнової змiни при проведеннi процедури редукцiону)";

     3) у статтi 2:

     у частинi першiй слова та цифри "суму, еквiвалентну 5 тисячам євро, а робiт - 20 тисячам євро" замiнити цифрами та словами "30 тисяч гривень, а робiт - 300 тисяч гривень";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, виконанням державного оборонного замовлення, а також iз закупiвлею iнших спецiально визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи законом товарiв, робiт i послуг, здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених окремими актами законодавства України";

     доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "4. Забороняються укладання договорiв, якi передбачають витрачання державних коштiв, та/або оплата розпорядником державних коштiв товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крiм випадкiв, визначених цiєю статтею.

     5. Процедури закупiвлi, встановленi цим Законом, застосовуються до закупiвлi товарiв, робiт i послуг державними (казенними) пiдприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв, з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) доповнити статтею 21 такого змiсту:

     "Стаття 21. Принципи державних закупiвель

     1. Державнi закупiвлi здiйснюються на основi таких принципiв:

     максимальна економiя та ефективнiсть;

     добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

     вiдкритiсть та прозорiсть на всiх стадiях державних закупiвель;

     недискримiнацiя учасникiв;

     об'єктивна та неупереджена оцiнка тендерних пропозицiй";

     5) доповнити статтею 22 такого змiсту:

     "Стаття 22. Стадiї державних закупiвель та їх планування

     1. Стадiями державних закупiвель є:

     1) затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштiв);

     2) затвердження рiчного плану державних закупiвель;

     3) обрання i проведення процедур закупiвель на пiдставi затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштiв) та рiчного плану державних закупiвель;

     4) визначення переможця процедури закупiвлi;

     5) укладання договорiв про закупiвлю;

     6) складання звiту про результати здiйснення процедури закупiвлi;

     7) виконання договорiв про закупiвлю;

     8) контроль за виконанням договорiв про закупiвлю.

     2. Закупiвлi здiйснюються вiдповiдно до рiчного плану, який затверджується замовником не пiзнiше нiж у мiсячний строк пiсля затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштiв). Примiрник рiчного плану надсилається уповноваженому органу у випадках та в порядку, визначених цим органом. Рiчний план закупiвель оприлюднюється шляхом розмiщення принаймнi в однiй iнформацiйнiй системi в мережi Iнтернет протягом 15 календарних днiв з дати його затвердження";

     6) у статтi 3:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Функцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координацiї закупiвель товарiв, робiт i послуг (далi - уповноважений орган) здiйснюються центральним органом виконавчої влади, який є головним (провiдним) органом у системi центральних органiв виконавчої влади у забезпеченнi реалiзацiї єдиної державної полiтики економiчного i соцiального розвитку України";

     у частинi другiй:

     в абзацi п'ятому слова "що здiйснюється у порядку, встановленому уповноваженим органом" замiнити словами "у випадках та в порядку, передбачених цим Законом";

     в абзацi шостому слово "квартальних" замiнити словом "пiврiчних";

     абзац сьомий доповнити словами "у випадках та в порядку, передбачених цим Законом";

     пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "проведення перевiрок щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель вiдповiдно до цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - сiмнадцятим;

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "подання матерiалiв до правоохоронних органiв у випадках, передбачених цим Законом";

     доповнити абзацами вiсiмнадцятим та дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо визначення генерального замовника;

     ведення в порядку, встановленому уповноваженим органом, перелiку iнформацiйних систем у мережi Iнтернет, якi вiдповiдають вимогам цього Закону";

     частину третю доповнити абзацами такого змiсту:

     "форму рiчного плану закупiвель за державнi кошти;

     форму реєстру отриманих тендерних пропозицiй;

     порядок розгляду скарг уповноваженим органом;

     порядок проведення перевiрок (ревiзiй) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель та взаємодiї з правоохоронними органами";

     7) у статтi 41:

     у частинi першiй:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "рiчнi плани державних закупiвель".

     У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим;

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "протокол розкриття тендерних (цiнових) пропозицiй".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "Iнформацiя щодо державних закупiвель, передбачена цим Законом, розмiщується послiдовно принаймнi в однiй з iнформацiйних систем у мережi Iнтернет згiдно з технiчним регламентом та в порядку, передбаченому iнформацiйними системами. При цьому в обранiй замовником iнформацiйнiй системi у мережi Iнтернет мають бути розмiщенi всi без винятку документи щодо державних закупiвель, передбаченi цiєю статтею";

     у частинi другiй:

     слова "зареєстрована вiдповiдно до вимог чинного законодавства України у сферi iнтелектуальної власностi" виключити;

     доповнити словами "та вiдповiдає iншим вимогам, встановленим цим Законом";

     частину четверту доповнити словами "в порядку, передбаченому iнформацiйними системами";

     у частинi сьомiй речення "Пiдтвердженням вiдповiдностi iнформацiйної системи в мережi Iнтернет вимогам частини другої цiєї статтi є витяг з Реєстру вiдповiдно до законiв України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi", "Про авторське право i сумiжнi права", Цивiльного кодексу України та документ, який пiдтверджує правомiрнiсть використання таких об'єктiв права iнтелектуальної власностi" виключити.

     8) доповнити статтею 42 такого змiсту:

     "Стаття 42. Вимоги щодо iнформацiйних систем у мережi Iнтернет щодо забезпечення захисту державної iнформацiї, здiйснення електронних державних закупiвель та забезпечення виконання вимог цього Закону

     1. Iнформацiйна система у мережi Iнтернет в частинi забезпечення захисту державної iнформацiї, здiйснення електронних державних закупiвель та забезпечення виконання вимог цього Закону повинна:

     мати технiчний регламент - документ, що визначає порядок функцiонування системи та вимоги щодо роботи в цiй системi;

     забезпечувати пiдтримку багатомовностi, у тому числi українською та англiйською мовами;

     мати побудовану комплексну систему захисту iнформацiї;

     використовувати засоби технiчного захисту iнформацiї, якi мають експертнi висновки Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України;

     мати атестат вiдповiдностi Комплекснiй системi захисту iнформацiї Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України;

     виконувати функцiї, встановленi частиною другою статтi 41 цього Закону;

     надавати можливiсть здiйснення електронних державних закупiвель в режимi on-line вiдповiдно до вимог, визначених цим Законом, з використанням промислово придатних технологiчних рiшень, якi побудованi на процесах (способах) перетворення даних при електронному оприлюдненнi, розмiщеннi та перiодичному оновленнi документiв, перетвореннi даних при вiдображеннi електронного документообiгу; автоматизованого здiйснення державних закупiвель.

     2. Перелiк iнформацiйних систем у мережi Iнтернет веде уповноважений орган у встановленому ним порядку. Порядок ведення перелiку iнформацiйних систем у мережi Iнтернет не повинен суперечити цьому Закону. До такого перелiку забороняється включення iнформацiйних систем у мережi Iнтернет, якi не вiдповiдають вимогам цього Закону, а також невключення iнформацiйних систем у мережi Iнтернет, якi вiдповiдають вимогам цього Закону.

     3. Неоприлюднення замовником iнформацiї щодо здiйснення державних закупiвель, передбаченої цим Законом, в iнформацiйнiй системi у мережi Iнтернет, яка вiдповiдає вимогам, визначеним цим Законом, може оскаржуватися в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону, або в судовому порядку та є пiдставою для вiдмiни торгiв";

     9) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Недискримiнацiя учасникiв

     1. Вiтчизнянi та iноземнi учасники беруть участь у процедурi закупiвлi на рiвних умовах вiдповiдно до положень цього Закону, за винятком випадкiв, коли застосовуються положення статтi 6 цього Закону.

     2. Замовники забезпечують рiвноправний доступ усiх учасникiв до iнформацiї з питань закупiвлi";

     10) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Умови захисту вiтчизняного ринку

     1. Замовник надає перевагу тендернiй пропозицiї, поданiй вiтчизняним виробником, шляхом застосування преференцiйної поправки до її цiни, за умови, що очiкувана вартiсть предмета закупiвлi не перевищує суми, еквiвалентної:

     для товарiв - 200 тисячам євро;

     для послуг - 300 тисячам євро;

     для робiт - 4 мiльйонам євро.

     Розмiр преференцiйної поправки повинен становити 10 вiдсоткiв цiни тендерної пропозицiї.

     2. Замовник надає перевагу тендернiй пропозицiї, поданiй пiдприємствами громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємствами, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк незалежно вiд суми очiкуваної вартостi закупiвлi, та кримiнально-виконавчої системи, незалежно вiд суми очiкуваної вартостi закупiвлi, якщо зазначенi пiдприємства є виробниками товарiв, робiт i послуг, що закуповуються.

     У цих випадках розмiр преференцiйної поправки повинен становити 15 вiдсоткiв цiни тендерної пропозицiї, навiть за умови участi у процедурi закупiвлi лише вiтчизняних виробникiв.

     3. У разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг, що включенi до затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку товарiв, робiт i послуг, що закуповуються у пiдприємств, якi переважно використовують працю iнвалiдiв, розпорядники державних коштiв запрошують до торгiв виключно пiдприємства громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємства, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк та якщо зазначенi пiдприємства є виробниками товарiв, робiт i послуг, що закуповуються.

     4. У разi, якщо предметом закупiвлi є послуги чи роботи, що здiйснюються на територiї України, замовник має право вимагати вiд iноземного учасника, який бере участь у процедурi закупiвлi, виконання цих послуг чи робiт з використанням вiтчизняних сировини, матерiалiв та робочої сили.

     5. У разi, якщо предметом закупiвлi є сiльськогосподарська продукцiя вiтчизняного виробництва, участь у тендерах можуть брати виключно вiтчизнянi сiльськогосподарськi товаровиробники";

     11) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Несхвальнi дiї учасникiв

     1. Замовник зобов'язаний забезпечити створення умов для проведення прозорих державних закупiвель та оприлюднення iнформацiї в порядку, передбаченому цим Законом.

     2. Замовник зобов'язаний вiдхилити тендерну або квалiфiкацiйну пропозицiю у разi, якщо вiн має незаперечнi докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якiй службовiй особi замовника, iншого державного органу винагороду в будь-якiй формi (пропозицiя про найм на роботу, цiнна рiч, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рiшення щодо визначення переможця процедури закупiвлi або на застосування замовником певного виду процедури закупiвлi.

     3. Замовник зобов'язаний вiдхилити тендерну або квалiфiкацiйну пропозицiю у разi, якщо вiн має незаперечнi докази того, що:

     фiзичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений пiд час здiйснення процедури закупiвлi, чи iнший злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

     посадову особу учасника, яку призначено ним вiдповiдальною за здiйснення процедури закупiвлi, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупiвлi, чи iнший злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

     4. Iнформацiя про вiдхилення тендерної або квалiфiкацiйної пропозицiї та пiдстави для вiдхилення подається замовником у звiтi про результати проведення процедури закупiвлi та протягом семи календарних днiв повiдомляється учаснику, який допустив несхвальнi дiї, передбаченi цiєю статтею.

     5. Замовник зобов'язаний повiдомити про дату проведення розкриття тендерних або квалiфiкацiйних пропозицiй:

     мiсцеву раду вiдповiдного рiвня, якщо закупiвля здiйснюється за кошти мiсцевих бюджетiв;

     Верховну Раду Автономної Республiки Крим, якщо закупiвля здiйснюється за кошти бюджету Автономної Республiки Крим;

     Верховну Раду України, якщо закупiвля здiйснюється за iншi державнi кошти";

     12) у статтi 8:

     частину першу пiсля слiв "Вiснику державних закупiвель" доповнити словами "iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України";

     у частинi другiй:

     пiсля слiв "Вiснику державних закупiвель" доповнити словами "або в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо замовником в оголошеннi про заплановану закупiвлю (проведення попередньої квалiфiкацiї) чи в оголошеннi про результати проведеної процедури закупiвлi не зазначено або зазначено невiрний код, присвоєний iнформацiйною системою в мережi Iнтернет, таке оголошення вважається неоприлюдненим";

     частину третю доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Курс євро фiксується згiдно з офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на день вiдправлення для публiкацiї оголошення про проведення торгiв або на день вiдправлення запрошень до участi у торгах - у разi застосування торгiв з обмеженою участю";

     доповнити новою частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Редакцiї iнформацiйно-аналiтичного бюлетеня "Вiсник державних закупiвель" та iнформацiйного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, при прийняттi оголошень про заплановану закупiвлю (оголошень про попередню квалiфiкацiю) та оголошень про результати проведення торгiв мають право перевiряти в порядку, визначеному редакцiями цих видань, виконання замовниками вимог щодо розмiщення iнформацiї в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет (наявнiсть пiдтвердження про вiдповiднiсть iнформацiйної системи в мережi Iнтернет вимогам, встановленим цим Законом, та наявнiсть i вiдповiднiсть коду, зазначеного в оголошеннi, коду, який присвоєний iнформацiйною системою в мережi Iнтернет).

     У разi невиконання або порушення замовниками вимог щодо розмiщення iнформацiї в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет редакцiї iнформацiйно-аналiтичного бюлетеня "Вiсник державних закупiвель" та iнформацiйного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, мають право не приймати оголошення для публiкацiї.

     Неоприлюднення передбаченої цим Законом iнформацiї щодо здiйснення державних закупiвель в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет є пiдставою для вiдмiни торгiв. За зазначення в документах щодо здiйснення державних закупiвель, передбачених цим Законом, завiдомо неправдивих даних щодо оприлюднення iнформацiї

     в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет службовi особи замовникiв несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законодавством";

     13) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. В разi здiйснення замовником електронних державних закупiвель обмiн iнформацiєю та повiдомленнями вiдбувається з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису в режимi on-line";

     14) статтю 11 виключити;

     15) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Тендернi комiтети

     1. Тендерний комiтет створюється для органiзацiї та проведення процедур закупiвлi товарiв, робiт та послуг за державнi кошти на засадах колегiальностi у прийняттi рiшень, вiдсутностi конфлiкту iнтересiв членiв тендерного комiтету та їх неупередженостi.

     2. Склад тендерного комiтету, положення про тендерний комiтет затверджуються рiшенням замовника. До складу тендерного комiтету замовника не можуть входити посадовi особи, представники учасникiв, їх близькi родичi, посадовi особи об'єднань пiдприємств, їх представники та близькi родичi.

     3. Членами тендерного комiтету є представники замовника в кiлькостi не менше 5 осiб.

     4. Керiвництво роботою тендерного комiтету здiйснює його голова, який призначається рiшенням у виглядi вiдповiдного розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право на пiдписання договорiв про закупiвлю. Голова тендерного комiтету органiзовує його роботу i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на комiтет функцiй.

     Голова тендерного комiтету призначає заступника (заступникiв) голови, вiдповiдального секретаря та визначає функцiї кожного члена тендерного комiтету.

     5. Рiшення з питань, що розглядаються на засiданнях тендерного комiтету, приймаються простою бiльшiстю голосiв у присутностi не менше двох третин членiв тендерного комiтету. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови комiтету є ухвальним.

     6. Рiшення комiтету оформляється протоколом, який пiдписується усiма членами тендерного комiтету, що брали участь у голосуваннi.

     7. Члени тендерного комiтету протягом шести мiсяцiв з моменту вступу до тендерного комiтету мають отримати вiдповiднi сертифiкати чи свiдоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель, у порядку, встановленому уповноваженим органом. Повторне пiдвищення квалiфiкацiї або навчання здiйснюється не рiдше одного разу кожнi два роки.

     8. Спецiалiсти, юристи, економiсти, консультанти та iншi фiзичнi чи юридичнi особи, якi можуть залучатися до роботи тендерних комiтетiв на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства, та нотарiуси, якi посвiдчують договори про закупiвлю (в разi нотарiального посвiдчення договорiв про закупiвлю на вимогу замовника), не можуть бути членами тендерного комiтету та не несуть вiдповiдальностi за рiшення, дiї або бездiяльнiсть тендерного комiтету та службових осiб замовника, учасника чи iнших осiб, та за виконання (невиконання) договорiв про закупiвлю, укладених на пiдставi рiшення тендерного комiтету замовника, та за наслiдки, спричиненi такими рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю.

     9. Порядок створення i головнi функцiї тендерних комiтетiв визначаються окремим рiшенням уповноваженого органу";

     16) статтю 13 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "торгiв iз зменшенням цiни (редукцiон)";

     17) у статтi 14:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Основними процедурами здiйснення державних закупiвель є торги iз зменшенням цiни (редукцiон) та вiдкритi торги";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "дорiвнює або перевищує суму, еквiвалентну 100 тисячам євро" замiнити словами "перевищує 500 тисяч гривень", пiсля слова "порядку" доповнити словами "або отримання вiдповiдного висновку щодо обрання замовником процедури закупiвлi згiдно з роздiлом II1 цього Закону";

     абзац другий пiсля слова "порядку" доповнити словами "або отримання вiдповiдного висновку щодо обрання замовником процедури закупiвлi згiдно з роздiлом II1 цього Закону", слова "дорiвнює або перевищує суму, еквiвалентну 5 тисячам євро для товарiв i послуг та 20 тисячам євро для робiт" замiнити словами "перевищує 30 тисяч гривень для товарiв та послуг та 300 тисяч гривень для робiт";

     абзац третiй виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Вiдповiдальнiсть за застосування цих процедур закупiвель несе замовник";

     18) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Закупiвля товарiв на засадах мiжвiдомчої координацiї

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує перелiк товарiв, якi закуповуються на умовах мiжвiдомчої координацiї, порядок її здiйснення та генерального замовника. В разi, якщо у планах двох i бiльше головних розпорядникiв коштiв Державного бюджету України передбачається закупiвля одного з товарiв, якi закуповуються на умовах мiжвiдомчої координацiї, на загальну суму, що перевищує 700 тисяч гривень, уповноважений орган подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо визначення генерального замовника.

     2. Генеральний замовник:

     здiйснює процедури закупiвлi вiдповiдних товарiв згiдно iз законодавством та визначає учасникiв - переможцiв процедури закупiвлi;

     iнформує всiх заiнтересованих головних розпорядникiв коштiв Державного бюджету України про результати процедур закупiвлi.

     3. Головнi розпорядники укладають договори закупiвлi товарiв з учасниками, що визначенi генеральним замовником переможцями за результатами здiйснених ним процедур закупiвлi, крiм випадкiв, коли товар не вiдповiдає вимогам головного розпорядника коштiв Державного бюджету України щодо його технiчних характеристик, якостi, умов поставки, цiни тощо. У цьому разi головний розпорядник має право вiдмовитися вiд укладення договору закупiвлi, поiнформувавши про це генерального замовника, i самостiйно здiйснити процедуру закупiвлi такого товару.

     4. Генеральний замовник пiсля отримання вiд замовникiв повiдомлень про акцепт тендерних пропозицiй та укладення договору або вiдмову в акцептi тендерних пропозицiй подає уповноваженому органу i усiм заiнтересованим замовникам звiт про результати здiйснення процедур закупiвлi iз зазначенням у ньому всiх замовникiв";

     19) абзац сьомий частини першої та частину четверту статтi 15 виключити;

     20) статтю 16 виключити;

     21) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     в абзацi третьому слова "заявки на участь у попереднiй квалiфiкацiї учасникiв" замiнити словами "квалiфiкацiйнi пропозицiї";

     абзац сьомий пiсля слiв "Вiснику державних закупiвель" доповнити словами "або в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України";

     в абзацi дев'ятому слова "умов здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв" замiнити словом "квалiфiкацiйної";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Звiт про результати процедури закупiвлi (крiм iнформацiї, що мiстить державну таємницю) протягом 10 календарних днiв з дати його затвердження оприлюднюється замовником в iнформацiйнiй системi у мережi Iнтернет";

     22) доповнити роздiлом II1 такого змiсту:

"Роздiл II1
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРI ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 171. Участь громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель

     1. Громадяни, громадськi органiзацiї, їх спiлки беруть участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель шляхом:

     участi в розробцi, обговореннi проектiв законодавчих та iнших нормативно-правових актiв у сферi державних закупiвель;

     забезпечення вiльного доступу громадськостi до iнформацiї щодо витрачання державних коштiв на закупiвлю товарiв, робiт та послуг;

     забезпечення гласностi, вiдкритостi, прозоростi в дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, уповноваженого органу, розпорядникiв державних коштiв у сферi державних закупiвель;

     проведення консультацiй з громадськiстю, врахування громадської думки;

     налагодження системного дiалогу Кабiнету Мiнiстрiв України, уповноваженого органу, розпорядникiв державних коштiв та громадськостi;

     використання iнших форм, передбачених чинним законодавством України.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв України, уповноважений орган, розпорядники державних коштiв зобов'язанi забезпечити належне реагування на звернення громадян, громадських органiзацiй та їх спiлок.

     3. Громадяни, громадськi органiзацiї та їх спiлки не мають права втручатися у визначення замовником переможця торгiв.

     4. Однiєю з форм участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель є Тендерна палата України.

     Стаття 172. Юридичний статус Тендерної палати України

     1. Тендерна палата України є неприбутковою спiлкою громадських органiзацiй, яка дiє згiдно з чинним законодавством України. Тендерна палата України не веде будь-якої пiдприємницької дiяльностi i не має права надавати будь-якi платнi послуги, а дiє виключно з метою виконання завдань, поставлених перед нею цим Законом та її статутом. Дiяльнiсть Тендерної палати України є прозорою для суспiльства.

     2. Участь у Тендернiй палатi України є добровiльною.

     3. Тендерна палата України є юридичною особою, має власнi печатку, бланк, рахунки в банкiвських установах.

     4. Мiсцезнаходженням та мiсцем дiяльностi Тендерної палати України є мiсто Київ.

     Стаття 173. Цiлi та завдання Тендерної палати України

     1. Тендерна палата України функцiонує з метою сприяння: розвитку системи державних закупiвель в Українi, прозоростi державних закупiвель, пiдвищенню ефективностi та рацiональностi витрачання державних коштiв, забезпеченню iнформацiйно-методичного супроводу державних закупiвель, пiдвищенню конкуренцiї на ринку державних закупiвель, формуванню сучасної iнфраструктури державних закупiвель, пiдвищенню професiйно-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiстiв з питань державних закупiвель, здiйсненню громадського контролю. Тендерна палата України є незалежною у своїй дiяльностi.

     2. Тендерна палата України безкоштовно:

     розробляє методичнi матерiали щодо органiзацiї та проведення розпорядниками державних коштiв торгiв (тендерiв);

     надає пропозицiї щодо вдосконалення нормативно-правових актiв у сферi державних закупiвель;

     органiзовує конференцiї, "круглi столи", семiнари з питань державних закупiвель;

     забезпечує розгляд скарг комiсiєю по розгляду скарг при Тендернiй палатi України в порядку, передбаченому цим Законом;

     у разi надходження запиту вiд замовника, учасника, уповноваженого органу, контролюючих органiв, iнших державних органiв, громадян, громадських органiзацiй або самостiйно, в порядку здiйснення громадського контролю, надає вiдповiднi висновки стосовно дотримання процедур державних закупiвель, а також щодо обрання замовниками процедур закупiвель згiдно з цим Законом та у випадках, передбачених цим Законом;

     у разi надходження запиту вiд Верховної Ради України, народних депутатiв України, комiтетiв Верховної Ради України, тимчасових слiдчих комiсiй Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, уповноваженого органу, контролюючих органiв, iнших державних органiв, уповноважених здiйснювати контрольнi функцiї, учасникiв, громадян, громадських органiзацiй або самостiйно в порядку здiйснення громадського контролю надає висновки щодо ефективностi використання замовниками державних коштiв на всiх стадiях закупiвлi;

     проводить правовi, економiчнi дослiдження у сферi державних закупiвель;

     надає висновки з питань державних закупiвель;

     аналiзує ринки та цiни товарiв, робiт та послуг у сферi державних закупiвель;

     здiйснює iншi види дiяльностi, передбаченi її статутом.

     3. Замовники, учасники процедури закупiвлi, уповноважений орган звертаються до Тендерної палати України виключно на добровiльних засадах.

     4. Висновок Тендерної палати України надається також при здiйсненнi вiдповiдними правоохоронними, iншими державними органами перевiрок законностi здiйснення державних закупiвель за їх зверненнями, розглядi справ судом, в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.

     5. Висновок Тендерної палати України надається протягом 30 календарних днiв з дня отримання вiдповiдного запиту в порядку, встановленому Тендерною палатою України.

     6. Замовники та учасники, яких стосується такий висновок, надають Тендернiй палатi України копiї вiдповiдних документiв, за винятком тих, якi мiстять охоронювану законом таємницю.

     7. Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть наданих документiв та матерiалiв для пiдготовки та надання Тендерною палатою України вiдповiдних висновкiв покладається на сторону, якою надаються такi документи та матерiали.

     8. При виявленнi пiд час розгляду та аналiзу документiв i матерiалiв щодо здiйснення державних закупiвель порушень чинного законодавства у сферi державних закупiвель, порушень пiд час здiйснення вiдповiдних перевiрок контролюючими органами, а також у разi вчинення тиску на членiв або працiвникiв Тендерної палати України з боку будь-яких фiзичних чи юридичних осiб Тендерна палата України має право:

     направляти iнформацiю у вiдповiднi органи для вжиття ними належних заходiв;

     iнформувати мiсцевi ради вiдповiдного рiвня, Верховну Раду Автономної Республiки Крим, Верховну Раду України, комiтети Верховної Ради України, Кабiнет Мiнiстрiв України, уповноважений орган та громадськiсть;

     оприлюднювати пiдготовленi висновки щодо виявлених порушень або iншої iнформацiї у засобах масової iнформацiї, проводити громадськi слухання з цих питань.

     9. Тендерна палата України безкоштовно сприяє:

     залученню громадськостi у сферi державних закупiвель;

     врахуванню громадської думки при проведеннi державної полiтики у сферi державних закупiвель;

     проведенню публiчних громадських обговорень з питань витрачання державних коштiв на закупiвлю товарiв, робiт i послуг;

     опрацюванню отриманих за результатами проведення консультацiй з громадськiстю пропозицiй i зауважень з питань формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель.

     10. Тендерна палата України виступає засновником iнформацiйного бюлетеня, iнших засобiв масової iнформацiї.

     11. Тендерна палата України безкоштовно забезпечує Верховну Раду України, народних депутатiв України, комiтети Верховної Ради України, тимчасовi слiдчi комiсiї Верховної Ради України, Кабiнет Мiнiстрiв України та уповноважений орган iнформацiйно-аналiтичними матерiалами щодо державних закупiвель, у разi необхiдностi надає вiдповiднi висновки та матерiали.

     12. Дiяльнiсть Тендерної палати України, а також результати такої дiяльностi можуть бути оскарженi у судовому порядку вiдповiдно до закону.

     Стаття 174. Керiвнi та контролюючий органи

     1. Керiвними органами Тендерної палати України є її з'їзд та правлiння.

     2. Контролюючим органом Тендерної палати України є її ревiзiйна комiсiя.

     3. Повноваження керiвних та контролюючого органiв Тендерної палати України визначаються статутом Тендерної палати України та цим Законом.

     Стаття 175. Наглядова рада та державний нагляд за дiяльнiстю Тендерної палати України

     1. До складу Наглядової ради Тендерної палати України входять три представники вiд уповноваженого органу та по одному представнику вiд Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства юстицiї України, Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України, Рахункової палати, Антимонопольного комiтету України, Державного казначейства України, а також три народних депутати України за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належить законодавство про дiяльнiсть Рахункової палати, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревiзiйної служби. Тендерна палата України своїм рiшенням може вводити до складу Наглядової ради iнших осiб.

     2. Головою Наглядової ради є представник уповноваженого органу.

     3. Всi члени Наглядової ради за посадою входять до складу комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України.

     4. Члени Наглядової ради не можуть бути членами правлiння Тендерної палати України.

     5. Члени Наглядової ради виконують свої функцiї на громадських засадах.

     6. Наглядова рада є дорадчим органом.

     7. Наглядова рада:

     дає рекомендацiї та пропозицiї правлiнню Тендерної палати України щодо забезпечення ефективної роботи Тендерної палати України;

     затверджує своїм рiшенням регламент роботи Наглядової ради;

     у разi потреби вимагає скликання з'їзду;

     пропонує внесення змiн до статуту Тендерної палати України;

     здiйснює в межах своїх повноважень нагляд за дотриманням Тендерною палатою України вимог цього Закону;

     бере участь у громадських обговореннях та слуханнях;

     сприяє виконанню Тендерною палатою України своїх завдань та функцiй;

     виконує iншi функцiї, передбаченi статутом Тендерної палати України та цим Законом.

     8. Наглядова рада дiє виключно в межах повноважень, передбачених статутом Тендерної палати України та цим Законом. Рекомендацiї Наглядової ради є обов'язковими для врахування Тендерною палатою України у частинi, що не суперечить закону";

     23) у частинi першiй статтi 18:

     цифри та слово "8 та 16" замiнити цифрами та словом "41 та 8";

     слова "якщо проводилася попередня квалiфiкацiя учасникiв" та друге речення виключити;

     24) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Попередня квалiфiкацiя при проведеннi торгiв з обмеженою участю

     1. Замовник при проведеннi торгiв з обмеженою участю має право здiйснити попередню квалiфiкацiю учасникiв.

     2. Iнформацiя про здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв оприлюднюється та публiкується замовниками згiдно з статтями 41 i 8 цього Закону.

     3. В оголошеннi про здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв обов'язково зазначаються:

     найменування та юридична адреса замовника;

     вид, кiлькiсть та мiсце поставки товарiв, вид та мiсце виконання робiт або вид та мiсце надання послуг;

     строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     способи та мiсце отримання квалiфiкацiйної документацiї та розмiр плати за неї (якщо таку плату встановлено);

     мiсце та строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     мiсце та дата розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     адреси обраних замовником iнформацiйних систем у мережi Iнтернет та кодiв, присвоєних iнформацiйними системами у мережi Iнтернет.

     4. Квалiфiкацiйна документацiя надається (надсилається) учаснику протягом трьох робочих днiв з дня її оплати або з дня отримання вiдповiдного запиту, якщо плату не було встановлено. Документ для оплати квалiфiкацiйної документацiї надсилається або надається учаснику у дводенний термiн з дня отримання вiд нього вiдповiдного запиту. Квалiфiкацiйна документацiя обов'язково мiстить:

     iнструкцiї щодо пiдготовки та подання квалiфiкацiйної пропозицiї;

     квалiфiкацiйнi вимоги;

     стислий виклад критерiїв та процедури оцiнки вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам;

     iнформацiю про документи, необхiднi учаснику для пiдтвердження вiдповiдностi встановленим квалiфiкацiйним вимогам;

     iнформацiю про необхiднi технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi, у тому числi:

     - вiдповiдну технiчну специфiкацiю, плани, креслення, малюнки;

     - кiлькiсть товару;

     - мiсце, де мають бути виконанi роботи чи наданi послуги;

     - додатковi послуги, якi мають бути наданi;

     - строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     опис окремої частини або частин предмета закупiвлi (лота), щодо яких можуть бути поданi тендернi пропозицiї у разi, якщо учасникам дозволяється подати тендернi пропозицiї тiльки стосовно частини товарiв, робiт чи послуг, що закуповуються;

     зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складенi квалiфiкацiйнi пропозицiї;

     зазначення способу, мiсця та кiнцевого строку подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     виклад процедури надання роз'яснень щодо квалiфiкацiйної документацiї, а також повiдомлення про намiр замовника провести збори учасникiв;

     зазначення мiсця, дати та часу розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     зазначення прiзвища, посади та адреси однiєї чи кiлькох посадових осiб або iнших працiвникiв замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     iншу iнформацiю, яку замовник вважає за необхiдне включити до квалiфiкацiйної документацiї.

     5. Технiчна специфiкацiя, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупiвлi, що вимагаються замовником, повиннi мiстити:

     детальний опис товарiв, робiт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технiчних та якiсних характеристик;

     вимоги щодо технiчних характеристик функцiонування предмета закупiвлi у разi, якщо опис скласти неможливо або коли доцiльнiшим є наведення таких показникiв;

     посилання на стандартнi характеристики, вимоги, умовнi позначення та термiнологiю товарiв, робiт чи послуг, що закуповуються, з використанням iснуючих мiжнародних або нацiональних стандартiв, норм та правил.

     6. Технiчна специфiкацiя не повинна мiстити посилань на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження або виробника. У разi коли таке посилання є необхiдним, специфiкацiя повинна мiстити вираз "або еквiвалент".

     7. Квалiфiкацiйнi пропозицiї подаються без зазначення цiни. Строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй повинен становити не менше 15 календарних днiв. Замовник здiйснює вiдбiр учасникiв для подальшої участi у процедурi торгiв з обмеженою участю виключно на пiдставi їх вiдповiдностi умовам, зазначеним у квалiфiкацiйнiй документацiї, протягом 14 календарних днiв з дати розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй.

     8. Замовник протягом п'яти календарних днiв пiсля завершення попередньої квалiфiкацiї учасникiв повiдомляє кожного учасника, що брав у нiй участь, про результати її здiйснення.

     9. До подальшої участi у процедурi торгiв з обмеженою участю запрошуються лише тi учасники, якi пройшли вiдбiр за результатами здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв. Строк подання тендерних пропозицiй пiсля проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв повинен становити не менше 10 календарних днiв";

     25) у статтi 21:

     частину першу доповнити абзацом двадцять шостим такого змiсту:

     "iншу iнформацiю, яку замовник вважає за необхiдне включити до тендерної документацiї";

     доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "4. У тендернiй документацiї можуть визначатися взаємовiдносини та розрахунки мiж замовником, експертами, консультантами, учасниками, iнформацiйними системами в мережi Iнтернет вiдповiдно до цивiльного законодавства.

     5. Тендерна документацiя не повинна мiстити вимог, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацiї учасникiв";

     26) частину другу статтi 22 пiсля слiв "тендерної документацiї" доповнити словами "при цьому продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицiй";

     27) у статтi 23:

     у частинi першiй слово "повинен" замiнити словами "має право";

     у частинi другiй слова "один вiдсоток" замiнити словами "не бiльше одного вiдсотка", а слова "п'ять вiдсоткiв" замiнити словами "не бiльше п'яти вiдсоткiв";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "В разi, якщо тендернi пропозицiї можуть подаватися щодо частини предмета закупiвлi (лота), розмiр тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очiкуваної вартостi предмета закупiвлi по кожному лоту";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разi:

     вiдкликання або змiни тендерної пропозицiї учасником пiсля закiнчення строку її подання;

     непiдписання учасником, що став переможцем торгiв, договору про закупiвлю всупереч вимогам тендерної документацiї;

     невиконання iнших вимог, передбачених тендерною документацiєю";

     28) частину першу статтi 24 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Кожен учасник має право подати тiльки одну тендерну пропозицiю (у тому числi до визначеного у тендернiй документацiї лота), а також може подати альтернативну тендерну пропозицiю, якщо це передбачено тендерною документацiєю. Одержана тендерна пропозицiя вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається уповноваженим органом";

     29) у частинi першiй статтi 25 слово "вимагає" замiнити словами "має право вимагати";

     30) у статтi 26:

     у частинi другiй:

     перше речення доповнити словами "а також представники державних органiв державної влади (у тому числi депутати всiх рiвнiв)";

     друге речення доповнити словами "протягом одного робочого дня пiсля дня отримання вiд учасника вiдповiдного запиту";

     у частинi третiй слова "iнструкцiєю щодо їх пiдготовки" замiнити словами "тендерною або квалiфiкацiйною документацiєю";

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Протокол розкриття тендерних пропозицiй оприлюднюється замовником в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет протягом п'яти робочих днiв з дати розкриття тендерних пропозицiй";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. До оцiнки замовник допускає тендернi пропозицiї, якi не були вiдхиленi згiдно з цим Законом.

     Замовник визначає переможця торгiв iз числа учасникiв, тендернi пропозицiї яких не було вiдхилено, на основi критерiїв i методики оцiнки, зазначених у тендернiй документацiї.

     Критерiями оцiнки можуть бути:

     1) у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг, для яких iснує постiйно дiючий ринок, якi виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими специфiкацiями або технiчними проектами, - цiна;

     2) у разi закупiвлi, яка має складний або спецiалiзований характер (у тому числi консультацiйних послуг, наукових дослiджень, експериментiв або розробок, дослiдно-конструкторських робiт), - найнижча цiна разом з iншими критерiями оцiнки, зокрема такими, як:

     досвiд роботи та квалiфiкацiя учасника щодо предмета закупiвлi;

     пiсляпродажне обслуговування;

     експлуатацiйнi витрати;

     передача технологiй та пiдготовка управлiнських, наукових i виробничих кадрiв, включаючи використання мiсцевих ресурсiв, у тому числi засобiв виробництва, робочої сили i матерiалiв, для виготовлення товарiв, виконання робiт, надання послуг, що пропонуються учасником.

     У разi, коли замовником не передбачалася можливiсть подання тендерних пропозицiй на частини предмета закупiвлi (лоти), замовник може визначити лише одного переможця процедури закупiвлi";

     31) доповнити статтею 261 такого змiсту:

     "Стаття 261. Конфiденцiйнiсть

     1. Iнформацiя щодо розгляду та оцiнки тендерних пропозицiй не надається до укладення договору про закупiвлю особам, якi офiцiйно не брали участь у процедурi закупiвлi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя надається виключно уповноваженому органу, Тендернiй палатi України, суду або для розгляду скарги";

     32) частину першу статтi 27 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змiсту:

     "учасник не надав тендерного забезпечення, якщо його надання було передбачено в тендернiй документацiї;

     учасник не оплатив тендерну документацiю, якщо така плата була встановлена";

     33) у статтi 28:

     частину першу доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "замовник порушив вимоги цього Закону щодо оприлюднення iнформацiї.

     Торги вiдмiняються частково (за лотом), якщо було подано менше двох тендерних пропозицiй до вiдповiдного лота";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не вiдбулися, у разi:

     якщо цiна найбiльш вигiдної тендерної пропозицiї перевищує суму, передбачену замовником на фiнансування закупiвлi;

     якщо здiйснення закупiвлi перестало вiдповiдати державним потребам внаслiдок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дiї непереборної сили);

     якщо в результатi вiдхилення тендерних пропозицiй до оцiнки допущено тендерну пропозицiю лише одного учасника навiть за наявностi альтернативної тендерної пропозицiї";

     частину третю виключити;

     34) у статтi 29:

     абзац другий частини другої доповнити реченням такого змiсту: "Будь-якi витрати, понесенi учасником - переможцем процедури закупiвлi у зв'язку з участю в тендерi та укладенням договору, в тому числi пов'язанi з його нотарiальним посвiдченням на вимогу замовника, не вважаються збитками i не пiдлягають вiдшкодуванню учаснику";

     частину третю виключити;

     35) доповнити статтею 291 такого змiсту:

     "Стаття 291. Iнформування учасникiв про результати проведення торгiв

     1. Оголошення про результати проведення торгiв оприлюднюється i публiкується в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет та у "Вiснику державних закупiвель" або в iнформацiйному бюлетенi, який видає Тендерна палата України, протягом 10 календарних днiв пiсля укладення договору про закупiвлю або пiсля прийняття рiшення про вiдмiну торгiв або визнання їх такими, що не вiдбулися.

     2. В оголошеннi про результати торгiв обов'язково зазначаються:

     найменування та юридична адреса замовника торгiв;

     вид, кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або вид i мiсце проведення робiт або надання послуг;

     дата опублiкування оголошення про заплановану закупiвлю (оголошення про попередню квалiфiкацiю) у "Вiснику державних закупiвель" або в iнформацiйному бюлетенi, який видає Тендерна палата України;

     адреси обраних iнформацiйних систем у мережi Iнтернет, в яких розмiщено iнформацiю, передбачену цим Законом, та коди розмiщення iнформацiї, присвоєнi iнформацiйними системами у мережi Iнтернет;

     дата акцепту тендерної пропозицiї, що визнана найкращою;

     дата укладення договору про закупiвлю;

     дата та причини вiдмiни торгiв чи рiшення про визнання їх такими, що не вiдбулися;

     вартiсть договору про закупiвлю;

     повна назва переможця торгiв";

     36) доповнити роздiлом III1 такого змiсту:

"Роздiл III1
ПРОЦЕДУРА ТОРГIВ IЗ ЗМЕНШЕННЯМ ЦIНИ (РЕДУКЦIОН)

     Стаття 292. Умови застосування процедури торгiв iз зменшенням цiни (редукцiону)

     1. Процедура торгiв iз зменшенням цiни (редукцiон) застосовується у разi, коли предметом закупiвлi є товари чи послуги, для яких iснує постiйно дiючий ринок i якi виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфiкацiями, за умови, що очiкувана вартiсть закупiвлi таких товарiв перевищує 100 тисяч гривень.

     Стаття 293. Порядок здiйснення процедури редукцiону

     1. Редукцiон здiйснюється в порядку, передбаченому для процедури вiдкритих торгiв з урахуванням особливостей, встановлених цим роздiлом. При здiйсненнi процедури редукцiону замовник оприлюднює iнформацiю, передбачену цим Законом, з дотриманням порядку та строкiв, установлених цим Законом.

     2. Процедура редукцiону здiйснюється у два етапи:

     на першому етапi всiм учасникам пропонується подавати попереднi тендернi пропозицiї, без зазначення цiни. Тендерна документацiя при цьому повинна лише передбачати пропозицiї щодо технiчних, якiсних та iнших характеристик предмета закупiвлi, умови поставки, квалiфiкацiйнi вимоги. Строк подання учасниками попереднiх пропозицiй становить не менше 21 календарного дня вiд дати опублiкування оголошення про здiйснення процедури редукцiону.

     На другому етапi замовник пропонує учасникам, попереднi тендернi пропозицiї яких не було вiдхилено на першому етапi, надати остаточнi тендернi пропозицiї iз зазначенням цiни. Строк подання тендерних пропозицiй на другому етапi становить не менше 10 календарних днiв з дня повiдомлення замовника про результати першого етапу.

     3. Пiд час розкриття тендерних пропозицiй на другому етапi замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника i цiна кожної тендерної пропозицiї. Пiсля цього замовник пропонує присутнiм представникам учасникiв зменшувати цiну тендерної пропозицiї на крок редукцiону, який зазначається в тендернiй документацiї. Початковою цiною для редукцiону вважається мiнiмальна цiна тендерної пропозицiї. Згоду на зменшення цiни тендерної пропозицiї присутнi представники учасникiв пiдтверджують пiдняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо пiсля трикратного оголошення початкової або наступної цiни жоден з учасникiв не запропонував нової цiни, редукцiон припиняється i переможцем оголошується учасник, який був названий останнiм та запропонував найнижчу цiну";

     37) статтю 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Порядок застосування процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань)

     1. Замовник може здiйснювати закупiвлю шляхом застосування процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань) щодо товарiв i послуг, для яких iснує постiйно дiючий ринок, та за умови, що вартiсть їх закупiвлi не перевищує 100 тисяч гривень.

     2. Для отримання цiнових пропозицiй замовник надсилає запит щодо цiнових пропозицiй (котирувань) не менше нiж трьом учасникам або розмiщує його в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет.

     3. У запитi повинно бути зазначено:

     найменування та юридична адреса замовника;

     вид, кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або вид i мiсце надання послуг;

     строк поставки товарiв або надання послуг;

     мiсце i строк подання цiнових пропозицiй;

     мiсце i дата розкриття цiнових пропозицiй;

     iстотнi умови договору.

     У запитi повинно бути повiдомлено про те, чи включаються в цiну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податкiв та iнших зборiв i обов'язкових платежiв.

     4. Кожен учасник має право подати тiльки одну цiнову пропозицiю, яка не може бути в подальшому змiнена. Пропозицiя подається у запечатаному конвертi чи в iншiй формi, визначенiй замовником, не пiзнiше встановленого ним строку.

     5. Пропозицiї розкриваються у визначений замовником час. До розкриття пропозицiй мають бути запрошенi всi учасники, що подали свої пропозицiї.

     Пiд час розкриття пропозицiй складається протокол, копiя якого надається всiм учасникам на їх запит протягом одного робочого дня пiсля отримання вiдповiдного запиту.

     6. Замовник, у строк не ранiше нiж через три робочих днi з дня вiдправлення письмового повiдомлення всiм учасникам про результати здiйснення процедури i не пiзнiше 14 робочих днiв з дня визначення переможця, укладає договiр про закупiвлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицiю, що вiдповiдає вимогам замовника та має найнижчу цiну.

     7. Замовник вiдхиляє пропозицiї, якщо вони не вiдповiдають вимогам замовника, зазначеним у запитi, або учасник своїми дiями призвiв до виникнення обставин, зазначених у статтi 7 цього Закону.

     Замовник визнає процедуру запиту цiнових пропозицiй такою, що не вiдбулася, якщо:

     було подано менше двох пропозицiй;

     було вiдхилено всi пропозицiї внаслiдок їх невiдповiдностi вимогам замовника, зазначеним у запитi;

     найнижча цiна з числа цiнових пропозицiй, якi вiдповiдають вимогам замовника, зазначеним у запитi, перевищує суму, передбачену замовником на фiнансування закупiвлi";

     38) у статтi 33:

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Процедура закупiвлi в одного учасника застосовується замовником вiдповiдно до вимог статтi 14 цього Закону у разi";

     в абзацi другому слова "авторських прав" замiнити словами "прав iнтелектуальної власностi";

     абзац сьомий пiсля слова "архiтектурного" доповнити словами "або iншого спецiального";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "пiдтвердження замовником факту повторної вiдмiни вiдкритих торгiв внаслiдок надходження пропозицiї вiд одного i того ж учасника, або ненадходження жодної пропозицiї".

     39) у статтi 34:

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Нотарiальне посвiдчення договору не є обов'язковим, але на вимогу замовника договiр про закупiвлю пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню";

     доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Замовник укладає договори про закупiвлю пiсля затвердження вiдповiдного бюджету. Iстотною умовою договору про закупiвлю є можливiсть зменшення обсягiв закупiвлi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

     Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд умов тендерної (цiнової) пропозицiї учасника - переможця процедури закупiвлi, крiм випадкiв зменшення цiни тендерної пропозицiї при проведеннi торгiв iз зменшенням цiни (редукцiону), та не повиннi змiнюватися пiсля пiдписання договору про закупiвлю, крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     у частинi третiй:

     в абзацi другому слова "вимог частини другої i третьої" замiнити словами "вимог частини другої";

     пiсля абзацу третього доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "договiр було укладено всупереч вимогам тендерної документацiї та визначеним у нiй основним умовам, якi повиннi були бути обов'язково включенi до договору про закупiвлю.

     Укладений договiр може визнаватися недiйсним виключно за рiшенням суду".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

     частину четверту доповнити словами "та генеральному замовнику у разi, коли закупiвлi здiйснювалися на засадах мiжвiдомчої координацiї";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. У разi вiдмови учасника - переможця процедури закупiвлi вiд виконання договору замовник має право в односторонньому порядку розiрвати договiр i провести нову процедуру закупiвлi";

     40) у статтi 36:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Будь-який учасник або iнша особа (скаржник), який вважає, що замовником було порушено процедури закупiвлi, встановленi цим Законом, має право на оскарження дiй замовника згiдно з положеннями цього роздiлу";

     у частинi другiй:

     абзац четвертий виключити;

     доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "встановлення вимоги щодо нотарiального посвiдчення договору;

     будь-якi витрати, понесенi учасником у процесi здiйснення процедури закупiвлi та укладення договору про закупiвлю";

     41) статтю 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Порядок подання та розгляду скарг з приводу порушень при проведеннi замовником процедур закупiвель

     1. До укладення договору про закупiвлю скарга з приводу порушень замовником процедури закупiвлi або прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi подається скаржником замовнику або уповноваженому органу та комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України. У разi, якщо скарга подається не замовнику, скаржник направляє перший примiрник скарги уповноваженому органу, а другий примiрник скарги направляє комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України для пiдготовки нею вiдповiдного висновку. Для пiдготовки та надання такого висновку комiсiя по розгляду скарг при Тендернiй палатi України має право протягом трьох робочих днiв запитувати i отримувати завiренi належним чином копiї документiв вiд скаржника та замовника, за винятком тих, якi мiстять охоронювану законом таємницю.

     Персональний склад комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України та Положення про комiсiю визначаються рiшенням виконавчого органу Тендерної палати України. До складу комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України за посадою можуть входити всi члени Наглядової ради Тендерної палати України. Головою зазначеної комiсiї є голова Наглядової ради - представник уповноваженого органу. Кожен член комiсiї має один голос. До складу комiсiї не можуть входити посадовi особи учасникiв, якi брали участь у процедурi закупiвлi, та їх близькi родичi, засновники учасникiв, посадовi особи замовника, рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого оскаржуються, та їх близькi родичi.

     2. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пiзнiше нiж протягом 15 календарних днiв з дня настання пiдстави для її подання. Якщо уповноваженим органом прийнято рiшення про повернення скарги без розгляду, вiн повiдомляє про таке рiшення комiсiю по розгляду скарг при Тендернiй палатi України протягом трьох робочих днiв.

     Днем настання пiдстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупiвлi.

     3. Надходження скарги замовнику вiдповiдно до частини першої цiєї статтi зупиняє процедуру закупiвлi на строк, що не може перевищувати 15 робочих днiв. Уповноважений орган зупиняє процедуру закупiвлi на строк, що не може перевищувати 20 робочих днiв, про що повiдомляє комiсiю по розгляду скарг при Тендернiй палатi України протягом трьох робочих днiв.

     4. Не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля отримання скарги замовник або уповноважений орган повиннi повiдомити всiх учасникiв, яких стосується ця скарга, про її змiст, час i мiсце розгляду. Пiд час розгляду скарги будь-який учасник має право взяти у цьому розглядi участь.

     5. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорiв на пiдставi взаємної згоди, замовник у строк, зазначений у частинi третiй цiєї статтi, приймає обґрунтоване рiшення, в якому необхiдно зазначити:

     у разi якщо скаргу не задоволено, - причини такого рiшення;

     у разi якщо скаргу задоволено повнiстю або частково, - рiшення щодо вiдмiни процедури закупiвлi, рiшення замовника або обов'язок щодо вчинення замовником певних дiй, а також причини такого рiшення.

     6. За результатами розгляду скарги комiсiєю по розгляду скарг при Тендернiй палатi України протягом 15 робочих днiв приймається висновок, в якому зазначаються порушення, допущенi замовником при проведеннi процедури закупiвлi (в разi їх допущення) та рекомендацiї про вiдмiну процедури закупiвлi або рiшення замовника, рекомендацiї щодо вчинення певних дiй або рекомендацiї щодо незадоволення вимог скаржника. Висновок протягом двох робочих днiв з дня його затвердження направляється уповноваженому органу.

     7. Уповноважений орган розглядає висновок комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України та приймає вiдповiдне рiшення про задоволення або незадоволення скарги i вiдповiдно вiдмiняє торги, зобов'язує замовника вчинити певнi дiї або приймає рiшення про незадоволення вимог скаржника.

     У разi, якщо висновок комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України не надiйде до уповноваженого органу протягом 16 робочих днiв з дня надходження скарги до уповноваженого органу, уповноважений орган приймає вiдповiдне рiшення без урахування висновку комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України.

     8. Якщо скаргу розглядає замовник, рiшення щодо розгляду скарги надсилається уповноваженому органу та комiсiї по розгляду скарг при Тендернiй палатi України протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     9. Примiрник рiшення замовника або уповноваженого органу щодо розгляду скарги надсилається скаржнику протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття";

     42) доповнити статтею 371 такого змiсту:

     "Стаття 371. Порядок проведення перевiрок (ревiзiй) державними органами

     1. Державними органами, до компетенцiї яких належить проведення перевiрок (ревiзiй) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель, є уповноважений орган, органи Державної контрольно-ревiзiйної служби України, Рахункова палата (далi - контролюючi органи). Порядок проведення перевiрок (ревiзiй) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель та взаємодiї з правоохоронними органами визначається уповноваженим органом.

     2. Перевiрки (ревiзiї) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель проводяться по всiх стадiях державних закупiвель, визначених статтею 22 цього Закону.

     Результати перевiрки (ревiзiї) вiдображуються у вiдповiдному документi контролюючого органу, що її здiйснив.

     Здiйснення одним i тим же контролюючим органом перевiрок (ревiзiй) розпорядника державних коштiв з питання законностi проведення певної процедури закупiвлi не може проводитися бiльше одного разу.

     Перевiрки (ревiзiї) можуть здiйснюватися шляхом запиту та отримання вiд розпорядника державних коштiв необхiдних документiв (оригiналiв або належним чином завiрених копiй) щодо закупiвель товарiв, робiт i послуг та їх розгляду й аналiзу або шляхом виїзних перевiрок (ревiзiй), якi проводяться безпосередньо за мiсцезнаходженням розпорядника державних коштiв.

     Результати перевiрки (ревiзiї) можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     3. У разi виявлення контролюючими органами при проведеннi перевiрки (ревiзiї) ознак злочину матерiали перевiрки (ревiзiї) передаються до правоохоронних органiв";

     43) у статтi 38:

     слова "чи кримiнальну" виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Спецiалiсти, юристи, економiсти, консультанти та iншi фiзичнi чи юридичнi особи, залученi до роботи тендерних комiтетiв на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства, та нотарiуси, якi посвiдчують договори про закупiвлю (в разi нотарiального посвiдчення договорiв про закупiвлю на вимогу замовника), не несуть вiдповiдальностi за будь-якi рiшення, дiї або бездiяльнiсть тендерного комiтету та службових осiб замовника, учасника чи iнших осiб i за виконання (невиконання) договорiв про закупiвлю, укладених на пiдставi рiшення тендерного комiтету замовника, та за наслiдки, спричиненi такими рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю".

     2. Роздiл IV Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити статтею 221 такого змiсту:

     "Стаття 221. Здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг за кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування

     Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюється вiдповiдно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     3. Статтю 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, здiйснюється вiдповiдно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     4. Статтю 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти страхування на випадок безробiття здiйснюється вiдповiдно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     5. Роздiл IX Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21, N 17, ст. 80; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267) доповнити статтею 461 такого змiсту:

     "Стаття 461. Здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг за кошти соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi

     Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, здiйснюється вiдповiдно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     6. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) частину першу статтi 209 доповнити реченням такого змiсту: "Договiр про закупiвлю, який укладається вiдповiдно до Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", на вимогу замовника пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню";

     2) частину четверту статтi 639 доповнити реченням такого змiсту: "Договiр про закупiвлю, який укладається вiдповiдно до Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", на вимогу замовника пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню та вважається укладеним з моменту його нотарiального посвiдчення".

     7. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у частинi першiй статтi 74 слова "на принципах пiдприємництва, зазначених у статтi 44 цього Кодексу" виключити;

     2) частину першу статтi 75 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для закупiвель матерiально-технiчних ресурсiв державне комерцiйне пiдприємство застосовує процедури закупiвель, визначенi Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частину другу статтi 77 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для закупiвель матерiально-технiчних ресурсiв казенне комерцiйне пiдприємство застосовує процедури закупiвель, визначенi Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     4) частину п'яту статтi 79 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для закупiвель матерiально-технiчних ресурсiв господарське товариство, державна частка у статутному фондi якого перевищує 50 вiдсоткiв, за рiшенням органiв управлiння такого товариства застосовує процедури закупiвель, визначенi Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпунктiв 1 - 42 пункту 1 роздiлу I, якi набирають чинностi через мiсяць з дня опублiкування цього Закону.

     2. Тендернiй палатi України протягом мiсяця з дня опублiкування цього Закону привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону та створити у визначеному законодавством порядку iнформацiйний бюлетень.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
16 червня 2005 року
N 2664-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.