ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань професiйно-технiчної освiти

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84):

     1) частину першу статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Професiйно-технiчна освiта забезпечує здобуття громадянами професiї вiдповiдно до їх покликань, iнтересiв, здiбностей, а також допрофесiйну пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення їх квалiфiкацiї";

     2) у статтi 41:

     а) назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 41. Професiйно-технiчнi навчальнi заклади

     1. До професiйно-технiчних навчальних закладiв належать:

     професiйно-технiчне училище вiдповiдного профiлю;

     професiйне училище соцiальної реабiлiтацiї;

     вище професiйне училище;

     професiйний лiцей;

     професiйний лiцей вiдповiдного профiлю;

     професiйно-художнє училище;

     художнє професiйно-технiчне училище;

     вище художнє професiйно-технiчне училище;

     училище-агрофiрма;

     вище училище-агрофiрма;

     училище-завод;

     центр професiйно-технiчної освiти;

     центр професiйної освiти;

     навчально-виробничий центр;

     центр пiдготовки i перепiдготовки робiтничих кадрiв;

     навчально-курсовий комбiнат;

     навчальний центр;

     iншi типи навчальних закладiв, що надають професiйно-технiчну освiту або здiйснюють професiйно-технiчне навчання";

     б) у частинi третiй слова "за державним контрактом" замiнити словами "за державним замовленням";

     в) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Професiйно-технiчнi навчальнi заклади можуть мати одне або декiлька пiдприємств (установ, органiзацiй) - замовникiв пiдготовки кадрiв. Вiдносини з пiдприємствами, установами та органiзацiями - замовниками пiдготовки кадрiв регулюються вiдповiдно до укладених угод";

     г) у частинi п'ятiй слова "дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв" замiнити словами "дiтей, позбавлених батькiвського пiклування";

     ґ) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Випускникам професiйно-технiчних навчальних закладiв вiдповiдно до їх освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня присвоюється квалiфiкацiя "квалiфiкований робiтник" з набутої професiї вiдповiдного розряду (категорiї).

     Випускникам вищих професiйних училищ та центрiв професiйно-технiчної освiти вiдповiдно до їх освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня може присвоюватися квалiфiкацiя "молодший спецiалiст" тiльки з акредитованого напряму (спецiальностi)";

     3) у статтi 47:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiслядипломна освiта - спецiалiзоване вдосконалення освiти та професiйної пiдготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професiйних знань, умiнь та навичок або отримання iншої професiї, спецiальностi на основi здобутого ранiше освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня та практичного досвiду";

     б) частину другу виключити;

     4) у частинi першiй статтi 48:

     а) абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "професiйно-технiчнi навчальнi заклади";

     б) пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "науково-методичнi центри професiйно-технiчної освiти".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     5) абзац третiй частини четвертої статтi 53 викласти в такiй редакцiї:

     "П'ятдесят вiдсоткiв заробiтної плати за виробниче навчання i виробничу практику учнiв, слухачiв професiйно-технiчних навчальних закладiв направляється на рахунок навчального закладу для здiйснення його статутної дiяльностi, змiцнення навчально-матерiальної бази, на соцiальний захист учнiв, слухачiв, проведення культурно-масової i фiзкультурно-спортивної роботи";

     6) у текстi Закону слова "заклади освiти" в усiх вiдмiнках замiнити словами "навчальнi заклади" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У Законi України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 37, ст. 300):

     1) у статтi 3:

     а) назву та частини першу, другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Професiйно-технiчна освiта

     Професiйно-технiчна освiта є складовою системи освiти України. Професiйно-технiчна освiта є комплексом педагогiчних та органiзацiйно-управлiнських заходiв, спрямованих на забезпечення оволодiння громадянами знаннями, умiннями i навичками в обранiй ними галузi професiйної дiяльностi, розвиток компетентностi та професiоналiзму, виховання загальної i професiйної культури. Професiйно-технiчна освiта здобувається у професiйно-технiчних навчальних закладах.

     Професiйно-технiчне навчання - складова професiйно-технiчної освiти. Професiйно-технiчне навчання передбачає формування у громадян професiйних умiнь i навичок, необхiдних для виконання певної роботи чи групи робiт, i може здiйснюватися у професiйно-технiчних навчальних закладах, а також шляхом iндивiдуального чи курсового навчання на виробництвi, у сферi послуг.

     Професiйно-технiчна освiта забезпечує здобуття громадянами професiї вiдповiдно до їх покликань, iнтересiв, здiбностей, а також допрофесiйну пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення їх квалiфiкацiї";

     б) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Допрофесiйна пiдготовка - це здобуття початкових професiйних знань, умiнь особами, якi ранiше не мали робiтничої професiї".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     в) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Первинна професiйна пiдготовка - це здобуття професiйно-технiчної освiти особами, якi ранiше не мали робiтничої професiї, або спецiальностi iншого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня, що забезпечує вiдповiдний рiвень професiйної квалiфiкацiї, необхiдний для продуктивної професiйної дiяльностi";

     2) статтю 4 пiсля слова "пiдпорядкування" доповнити словами "що проводять дiяльнiсть у галузi професiйно-технiчної освiти" та пiсля слiв "навчально-методичних" доповнити словами "науково-методичних";

     3) частини другу та шосту статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Професiйно-технiчна освiта здобувається громадянами України в державних i комунальних професiйно-технiчних навчальних закладах безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професiйно-технiчних навчальних училищах та центрах професiйної освiти - у межах державного замовлення безоплатно, на конкурснiй основi";

     "Громадяни, якi за станом здоров'я, сiмейними обставинами, а також з iнших поважних причин не можуть одночасно iз набуттям професiї здобувати повну загальну середню освiту або не мають базової загальної середньої освiти, а також тi, якi потребують соцiальної допомоги i реабiлiтацiї, можуть здобувати робiтничу квалiфiкацiю з професiй, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у частинi першiй статтi 7:

     а) абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "лiцензування та атестацiя професiйно-технiчних навчальних закладiв на право здiйснення освiтньої дiяльностi, лiцензування пiдприємств, органiзацiй та установ незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування на право здiйснення професiйно-технiчного навчання на виробництвi";

     б) абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "органiзацiя науково-методичного забезпечення професiйно-технiчної освiти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, технiки, нових технологiй, передового досвiду та iнновацiйних педагогiчних технологiй";

     в) частину доповнити абзацами такого змiсту:

     "формування стратегiчних напрямiв розвитку професiйно-технiчної освiти, забезпечення взаємодiї з iншими галузями освiти;

     забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якостi професiйно-технiчної освiти";

     5) абзац восьмий частини першої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "органiзацiя iнформацiйного забезпечення та статистичного облiку, науково-методичного забезпечення, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, технiки, нових технологiй, передового досвiду та iнновацiйних педагогiчних технологiй у пiдпорядкованих професiйно-технiчних навчальних закладах";

     6) у частинi першiй статтi 9:

     а) абзац другий доповнити словами "мiжгалузевих рад з професiйно-технiчної освiти";

     б) абзац сьомий доповнити словами "сприяння працевлаштуванню випускникiв професiйно-технiчних навчальних закладiв";

     7) частину другу статтi 10 доповнити реченням такого змiсту:

     "На регiональному рiвнi мiжгалузеву раду з професiйно-технiчної освiти очолює заступник Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та заступники обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     8) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Нормативно-правовi акти в галузi професiйно-технiчної освiти

     Нормативно-правовi акти в галузi професiйно-технiчної освiти розробляються для забезпечення реалiзацiї державної полiтики у цiй галузi";

     9) статтю 12 пiсля слiв "вечiрньою (змiнною)" доповнити словами "очно-заочною, дистанцiйною, екстернатною";

     10) у статтi 13:

     а) частину першу пiсля слiв "складнiстю професiй" доповнити словами "та освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем";

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Кожний ступiнь навчання у професiйно-технiчному навчальному закладi має теоретичну i практичну завершенiсть i пiдтверджується присвоєнням випускникам (учням) освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв "квалiфiкований робiтник", "молодший спецiалiст" згiдно з набутими професiйними знаннями, умiннями i навичками";

     11) у статтi 15:

     а) у частинi першiй слово "квалiфiкацiя" замiнити словами "освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень";

     б) частину другу пiсля слiв "вищому професiйному училищi" доповнити словами "центрi професiйно-технiчної освiти" та слово "квалiфiкацiя" замiнити словами "освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень";

     12) у статтi 16:

     а) у частинi першiй слово "квалiфiкацiю" замiнити словами "освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень";

     б) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Випускнику вищого професiйного училища та центру професiйно-технiчної освiти, якому присвоєно квалiфiкацiю "молодший спецiалiст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     13) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Типи професiйно-технiчних навчальних закладiв

     До професiйно-технiчних навчальних закладiв належать:

     професiйно-технiчне училище вiдповiдного профiлю;

     професiйне училище соцiальної реабiлiтацiї;

     вище професiйне училище;

     професiйний лiцей;

     професiйний лiцей вiдповiдного профiлю;

     професiйно-художнє училище;

     художнє професiйно-технiчне училище;

     вище художнє професiйно-технiчне училище;

     училище-агрофiрма;

     вище училище-агрофiрма;

     училище-завод;

     центр професiйно-технiчної освiти;

     центр професiйної освiти;

     навчально-виробничий центр;

     центр пiдготовки i перепiдготовки робiтничих кадрiв;

     навчально-курсовий комбiнат;

     навчальний центр;

     iншi типи навчальних закладiв, що надають професiйно-технiчну освiту або здiйснюють професiйно-технiчне навчання";

     14) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У професiйно-технiчних навчальних закладах можуть утворюватися й iншi органи громадського самоврядування";

     15) частину четверту статтi 24 доповнити абзацом такого змiсту:

     "разом iз замовниками робiтничих кадрiв забезпечує учнiв пiд час виробничого навчання та виробничої практики на виробництвi спецiальним одягом та засобами iндивiдуального захисту";

     16) у статтi 26:

     а) частину першу пiсля слова "поточний" доповнити словом "тематичний";

     б) абзац четвертий частини другої виключити;

     в) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнiв, слухачiв".

     У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - тринадцятою;

     г) частину четверту пiсля слова "поточного" доповнити словами "та тематичного";

     ґ) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Промiжний контроль передбачає:

     семестровi залiки;

     семестрову атестацiю;

     рiчнi пiдсумковi залiки;

     рiчну пiдсумкову атестацiю;

     квалiфiкацiйну атестацiю;

     iндивiдуальнi завдання учням, слухачам";

     д) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Вихiдний контроль передбачає державну квалiфiкацiйну атестацiю, яка включає:

     квалiфiкацiйну пробну роботу, що вiдповiдає певним вимогам освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики випускника професiйно-технiчного навчального закладу вiдповiдного атестацiйного рiвня;

     захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замiнює";

     17) у статтi 29:

     а) частину першу пiсля слiв "навчальних закладiв" доповнити словом "оплачуванi";

     б) частину другу пiсля слiв "умов працi" доповнити словами "та оплату працi";

     в) у частинi четвертiй слова "мають право" замiнити словом "зобов'язанi";

     18) доповнити статтею 291 такого змiсту:

     "Стаття 291. Науково-методичне забезпечення професiйно-технiчних навчальних закладiв

     Науково-методичне забезпечення професiйно-технiчних навчальних закладiв здiйснюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi професiйно-технiчної освiти, iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, Нацiональною академiєю наук України, галузевими академiями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами пiслядипломної освiти";

     19) у статтi 32:

     а) у частинi другiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "освiтньо-квалiфiкацiйнi характеристики випускника";

     в абзацi четвертому слова "з виробничого навчання" замiнити словами "з професiйно-практичної пiдготовки";

     б) у частинi третiй слова "Державнi стандарти" та "розробляються" замiнити вiдповiдно словами "Державний стандарт" та "розробляється";

     в) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Державнi стандарти з конкретних професiй розробляються i затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi професiйно-технiчної освiти за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики";

     20) у назвi та текстi статтi 33 слово "квалiфiкацiйна" замiнити словами "освiтньо-квалiфiкацiйна";

     21) у статтi 34:

     а) у частинi третiй слова "з виробничого навчання" замiнити словами "з професiйно-практичної пiдготовки";

     б) у частинi четвертiй слова "квалiфiкацiйної характеристики" замiнити словами "освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики";

     в) частину п'яту пiсля слова "розробляє" доповнити словами "i затверджує";

     г) частину шосту доповнити словами "та затверджують у порядку, визначеному спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi професiйно-технiчної освiти";

     22) статтю 37 доповнити абзацом такого змiсту:

     "пiльговий проїзд у транспортi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     23) частину п'яту статтi 39 пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "станом здоров'я;

     переведенням, за його згодою, в iнший навчальний заклад".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим;

     24) частину другу статтi 42 пiсля слова "здiйснюється" доповнити словами "за рахунок коштiв державного бюджету в межах обсягiв державного замовлення";

     25) частину першу статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "До педагогiчних працiвникiв професiйно-технiчних навчальних закладiв та установ професiйно-технiчної освiти належать викладачi, педагоги з професiйного навчання, вихователi, майстри виробничого навчання, старшi майстри, старшi майстри виробничого навчання, iнструктори виробничого навчання, методисти, практичнi психологи, соцiальнi педагоги, керiвники фiзичного виховання, керiвники професiйно-технiчних навчальних закладiв, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та iншi працiвники, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiєю i забезпеченням навчально-виховного процесу";

     26) у частинi другiй статтi 46 слова "вiдповiдну педагогiчну" замiнити словами "вiдповiдну психолого-педагогiчну";

     27) частину шосту статтi 49 виключити;

     28) частину дев'яту статтi 50 викласти в такiй редакцiї:

     "П'ятдесят вiдсоткiв заробiтної плати за виробниче навчання i виробничу практику учнiв, слухачiв професiйно-технiчних навчальних закладiв направляється на рахунок навчального закладу для здiйснення його статутної дiяльностi, змiцнення навчально-матерiальної бази, на соцiальний захист учнiв, слухачiв, проведення культурно-масової i фiзкультурно-спортивної роботи".

     3. У Законi України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р.,N 20, ст. 134):

     1) частину першу статтi 8 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Особам, якi завершили навчання в акредитованому вищому професiйному училищi, центрi професiйно-технiчної освiти, може присвоюватись освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень молодшого спецiалiста за вiдповiдним напрямом (спецiальнiстю), з якого також здiйснюється пiдготовка робiтникiв високого рiвня квалiфiкацiї".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     2) абзац сьомий частини першої статтi 9 пiсля слова "заклад" доповнити словами "вище професiйне училище, центр професiйно-технiчної освiти мають право".

     4. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):

     1) частину другу статтi 85 доповнити словами "за винятком державних професiйно-технiчних навчальних закладiв";

     2) пункт 3 статтi 91 доповнити пiдпунктом "в" такого змiсту:

     "в) програми соцiального захисту малозабезпеченої категорiї учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв".

     5. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

     1) у статтi 84:

     а) частину третю доповнити пiдпунктом "е" такого змiсту:

     "е) земельнi дiлянки, якi закрiпленi за державними професiйно-технiчними навчальними закладами";

     б) частину четверту доповнити пiдпунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) земельнi дiлянки, якi закрiпленi за державними професiйно-технiчними навчальними закладами".

     6. Пункт "б" статтi 4 Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 15, ст. 117; 1999 р., N 40, ст. 361) викласти в такiй редакцiї:

     "б) навчальнi заклади державної та комунальної форм власностi, якi фiнансуються з вiдповiдних бюджетiв, стосовно транспортних засобiв, за умови використання їх вiдповiдно до статутної дiяльностi".

     7. Абзац четвертий пiдпункту 7.11.2 пункту 7.11 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88) доповнити словами "у тому числi доходiв державних професiйно-технiчних навчальних закладiв, отриманих вiд виготовлення та реалiзацiї товарiв (виконання робiт, надання послуг), пов'язаних з їх основною, статутною дiяльнiстю".

     8. У частинах п'ятiй та шостiй статтi 26 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1) слова "(крiм населення)" замiнити словами "(крiм населення, державних професiйно-технiчних навчальних закладiв)".

     9. Абзац перший частини четвертої статтi 17 Закону України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 4, ст. 34) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Вiдстрочка вiд призову для продовження навчання надається призовникам, якi навчаються у загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладах усiх типiв i форм власностi та вищих навчальних закладах I-II рiвнiв акредитацiї, до закiнчення повного курсу навчання. У разi досягнення такими призовниками пiд час навчання 21-рiчного вiку вiдстрочка втрачає силу".

     10. Частину третю статтi 2 Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98) доповнити абзацом такого змiсту:

     "професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робiтничих кадрiв у державних професiйно-технiчних навчальних закладах".

     11. У Законi України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86):

     1) пункт 27 статтi 2 пiсля слiв "крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України" доповнити словами "майна державних професiйно-технiчних навчальних закладiв";

     2) пункт 16 статтi 10 пiсля слiв "вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України" доповнити словами "майна державних професiйно-технiчних навчальних закладiв";

     3) частину першу статтi 41 доповнити словами "за винятком державних професiйно-технiчних навчальних закладiв";

     4) перше речення частини четвертої статтi 55 доповнити словами "державнi професiйно-технiчнi навчальнi заклади, на земельних дiлянках яких знаходяться примiщення, що надаються в оренду орендарям, якi сплачують єдиний податок".

     II. Прикiнцевi положення

     Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Пункт 4 роздiлу I, яким вносяться змiни до Бюджетного кодексу України, пункт 6 роздiлу I, яким вносяться змiни до Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" , та пункт 7 роздiлу I, яким вносяться змiни до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", набирають чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
11 вересня 2003 року
N 1158-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.