ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 9 лютого 2006 року N 3425-IV,
вiд 11 червня 2009 року N 1512-VI,
вiд 21 сiчня 2010 року N 1824-VI,
вiд 22 вересня 2011 року N 3778-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4844-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

     Цей Закон визначає основнi принципи та напрями державної полiтики щодо попередження курiння тютюнових виробiв, зниження рiвня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дiтей, охорони здоров'я населення вiд шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслiдок розвитку захворювань, iнвалiдностi, а також смертностi, спричинених курiнням тютюнових виробiв чи iншим способом їх вживання.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     Для цiлей цього Закону наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     громадське мiсце - частина (частини) будь-якої будiвлi, споруди, яка доступна або вiдкрита для населення вiльно, чи за запрошенням, або за плату, постiйно, перiодично або час вiд часу, в тому числi пiд'їзди, а також пiдземнi переходи, стадiони;

     залежнiсть вiд тютюну (нiкотинова залежнiсть) - психофiзичний стан, зумовлений залежнiстю особи вiд нiкотину та iнших iнгредiєнтiв тютюнового виробу, що потрапляють в її органiзм внаслiдок вживання нею тютюнових виробiв;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     замiнники тютюну - засоби, якi за своєю дiєю на здоров'я людини вiдповiдають тютюну, але не мiстять тютюну;

     iнгредiєнти тютюнових виробiв - будь-якi речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва тютюнових виробiв;

     курiння тютюнових виробiв - дiї, що призводять до згорання тютюнових виробiв, у результатi чого утворюється тютюновий дим, який видiляється в повiтря та вдихається особою, яка їх курить;

     медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв - нформацiя, що мiститься на упаковках тютюнових виробiв, про шкiдливий вплив вживання цих виробiв на здоров'я людини. Медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв складаються iз основного та додаткового попереджень;

(абзац сьомий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV, вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     нiкотин - нiкотиновi алкалоїди;

(абзац восьмий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     предмети, пов'язанi з вживанням тютюнових виробiв, - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папiр, фiльтри, обрiзувач сигар, що необхiднi для вживання тютюнових виробiв, крiм запальничок та сiрникiв;

     робоче мiсце - простiр, вiдведений у будiвлi чи спорудi для перебування працiвника в процесi трудової дiяльностi;

(абзац десятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     смола - сирий, безводний, безнiкотиновий конденсат диму;

(абзац одинадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     тютюн - засiб, що мiстить нiкотин i виготовлений з рослини родини пасльонових;

     тютюновi вироби - сигарети з фiльтром або без фiльтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та iншi вироби з тютюну чи його замiнникiв для курiння, нюхання, смоктання чи жування;

     тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробiв, що видiляються в повiтря внаслiдок їх курiння;

     упаковка - пачка, коробка чи будь-яке iнше упакування тютюнових виробiв для їх реалiзацiї (крiм транспортної тари), за винятком прозорих обгорток, що застосовуються в роздрiбнiй торгiвлi.

(абзац п'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     реклама й стимулювання продажу тютюну - будь-який вид передачi комерцiйної iнформацiї, рекомендацiї або дiї, метою чи результатом або ймовiрним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.09.2011р. N 3778-VI)

     спонсорство тютюну - будь-який вид внеску в будь-яку подiю, захiд або окрему особу, метою чи результатом або ймовiрним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано.

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.09.2011р. N 3778-VI)

     Стаття 2. Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення базується на Конституцiї України i складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до них.

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 3. Основнi завдання цього Закону

     Основними завданнями цього Закону є:

     визначення правових i органiзацiйних засад державної полiтики щодо попередження курiння тютюнових виробiв серед дiтей i молодi та зменшення вживання тютюнових виробiв громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатностi та їхньої передчасної смертностi внаслiдок курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання;

     визначення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     посилення державного контролю за безпечнiстю тютюнових виробiв, що виробляються в Українi або ввозяться в Україну, та зменшення токсичностi тютюнових виробiв шляхом зниження вмiсту нiкотину, смоли, iнших шкiдливих для здоров'я людини речовин та iнгредiєнтiв тютюнових виробiв, що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння;

     удосконалення профiлактичних, просвiтницьких заходiв, спрямованих на попередження та зменшення курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання;

     сприяння лiкуванню залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi) осiб, якi бажають позбутися шкiдливої звички курити тютюновi вироби чи iншим способом їх вживати, та пропагандi здорового способу життя;

(абзац шостий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     забезпечення захисту людини вiд шкiдливого впливу тютюнового диму на робочих i в громадських мiсцях;

     створення економiчних, iнших умов, що сприятимуть обмеженню курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання, охоронi здоров'я населення, зниженню захворюваностi та збiльшенню тривалостi життя людини;

     забезпечення iнформування населення про ризики та шкiдливi наслiдки для здоров'я людини курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання незалежно вiд вiку людини i стану її здоров'я;

     встановлення засад вiдповiдальностi за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення.

     Стаття 4. Основнi принципи державної полiтики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Вiдповiдно до завдань цього Закону державна полiтика щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення ґрунтується на таких принципах:

     законностi;

     комплексностi правових, економiчних, медичних та iнших заходiв, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв;

     поступовостi та поетапностi заходiв, спрямованих на охорону здоров'я населення вiд впливу тютюнового диму, запобiгання початку курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання, насамперед серед дiтей та молодi, та зменшення вживання тютюнових виробiв;

(абзац четвертий статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     участi фiзичних осiб, об'єднань громадян, дiяльнiсть яких не пов'язана з тютюновою промисловiстю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

(абзац п'ятий статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     iндивiдуального пiдходу i доступностi лiкувально-профiлактичних заходiв для кожної особи, яка бажає позбутися шкiдливої звички курити тютюновi вироби чи iншим способом їх вживати;

     доступностi iнформацiї для населення про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробiв, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя;

     прiоритетностi полiтики у сферi охорони здоров'я у порiвняннi з фiнансовими, податковими та корпоративними iнтересами суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з тютюновою промисловiстю.

(статтю 4 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     Стаття 5. Основнi напрями державної полiтики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Основними напрямами державної полiтики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення є:

     здiйснення комплексу заходiв для охорони здоров'я населення вiд шкiдливого впливу тютюнового диму, попередження початку курiння тютюнових виробiв, обмеження їх вживання, насамперед серед дiтей та молодi;

     покращання iнформування населення про ризики i шкiдливi наслiдки для здоров'я людини курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання, а також шкiдливого впливу тютюнового диму;

     забезпечення доступностi надання профiлактичної, дiагностичної та лiкувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всiм особам, якi курять тютюновi вироби чи iншим способом їх вживають i бажають позбутися цiєї шкiдливої звички, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профiлактики, дiагностики та лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

(абзац четвертий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     змiцнення матерiально-технiчної бази закладiв охорони здоров'я для забезпечення реалiзацiї комплексу заходiв щодо вiдновлення та змiцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;

     удосконалення гiгiєнiчної регламентацiї тютюнових виробiв та методик визначення вiдповiдностi вмiсту смоли та нiкотину, iнших шкiдливих речовин, що мiстяться в тютюнових виробах та видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння, встановленим законом показникам з урахуванням вимог мiжнародного законодавства;

     забезпечення дотримання суб'єктами господарювання вiдповiдних норм i правил пiд час виробництва та реалiзацiї тютюнових виробiв;

(абзац сьомий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     розвиток наукових дослiджень щодо попередження вживання тютюнових виробiв та лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

(абзац восьмий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     сприяння засобам масової iнформацiї у пiдтримцi заходiв впровадження державної полiтики у сферi боротьби з курiнням тютюнових виробiв чи iншим способом їх вживання.

     Стаття 6. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Кабiнет Мiнiстрiв України:

     забезпечує проведення єдиної державної полiтики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, розробляє та затверджує вiдповiднi програми;

     розробляє та забезпечує виконання вiдповiдних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, забезпечує ефективне використання бюджетних коштiв на їх реалiзацiю;

(абзац третiй статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     приймає рiшення щодо удосконалення податкової та фiнансової полiтики у сферi протидiї поширеностi курiння тютюнових виробiв чи iншого способу їх вживання та зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

(абзац четвертий статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     координує роботу органiв виконавчої влади у сферi реалiзацiї державної полiтики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     впроваджує систему монiторингу вживання тютюнових виробiв серед населення i поширеностi захворювань, пов'язаних з курiнням тютюнових виробiв чи iншим способом їх вживання, оцiнки ефективностi здiйснення державної полiтики у сферi протидiї курiнню тютюнових виробiв чи iншому способу їх вживання;

     укладає вiдповiднi мiжнароднi договори України;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

     Стаття 7. Повноваження центральних органiв виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, в межах своєї компетенцiї:

     формує державну полiтику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення вiдповiдно до закону, бере участь у розробленнi та виконаннi вiдповiдних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     визначає в установленому порядку з урахуванням норм мiжнародного права перелiки шкiдливих для здоров'я людини речовин та iнгредiєнтiв тютюнових виробiв, що входять до складу тютюнових виробiв та видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння;

     здiйснює вiдповiдно до закону гiгiєнiчну регламентацiю щодо небезпечних факторiв, пов'язаних з вживанням тютюнових виробiв, з урахуванням мiжнародного законодавства;

     бере участь у розробцi пропозицiй щодо удосконалення податкової та фiнансової полiтики у сферi протидiї поширеностi курiння тютюнових виробiв чи iншого способу їх вживання та зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, в межах своєї компетенцiї:

     реалiзує державну полiтику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення вiдповiдно до закону, бере участь у розробленнi та виконаннi вiдповiдних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     розробляє та впроваджує в установленому порядку на рiвнi первинної медико-санiтарної допомоги заходи з дiагностики та лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     надає особам, якi бажають позбутися шкiдливої звички курити тютюновi вироби чи iншим способом їх вживати, доступну, якiсну та ефективну лiкувально-профiлактичну допомогу;

     вживає заходiв для запобiгання поширеностi курiння тютюнових виробiв серед населення, насамперед серед дiтей та молодi;

     iнформує населення через засоби масової iнформацiї про шкiдливiсть курiння чи iнших способiв вживання тютюнових виробiв та здiйснює пропаганду медичних знань з питань профiлактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробiв;

     бере участь у розробцi навчальних програм з профiлактики курiння тютюнових виробiв чи iншого способу їх вживання та лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослiдними установами, що належать до сфери його управлiння, заходiв, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробiв, а також зменшення їхнього шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     органiзовує проведення наукових дослiджень щодо попередження та зменшення курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання серед населення, лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     бере участь у формуваннi державних замовлень на виробництво лiкарських засобiв, необхiдних для лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi), здiйснення iнших профiлактичних i лiкувальних заходiв, а також проводить пiдготовку та перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв, якi здiйснюють заходи щодо попередження та зменшення курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання серед населення та проводять лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     забезпечує взаємодiю з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади i громадськими органiзацiями з питань охорони здоров'я населення вiд шкiдливих наслiдкiв вживання тютюнових виробiв;

     бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi щодо попередження вживання тютюнових виробiв та зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, в межах своєї компетенцiї:

     реалiзує вiдповiдно до закону державну полiтику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     здiйснює контроль за дотриманням показникiв вмiсту шкiдливих для здоров'я людини речовин i iнгредiєнтiв у тютюнових виробах, якi реалiзуються на територiї України;

     реалiзує першочерговi заходи щодо запобiгання шкiдливому впливу тютюнових виробiв на стан здоров'я i життя людини;

     проводить монiторинг ефективностi заходiв у сферi охорони здоров'я населення вiд шкiдливих наслiдкiв вживання тютюнових виробiв, аналiзує i прогнозує ситуацiю iз захворюванiстю населення, що пов'язана з вживанням тютюнових виробiв;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 8. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим i мiсцевих органiв виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади в межах своєї компетенцiї:

     реалiзують загальнодержавнi, регiональнi, iншi програми щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     забезпечують проведення профiлактичних i лiкувальних заходiв, спрямованих на попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     органiзовують спостереження та збiр вiдомостей про поширенiсть вживання тютюнових виробiв у вiдповiдному регiонi, проводять запобiжнi та профiлактичнi заходи для обмеження вживання тютюнових виробiв серед населення, захисту, насамперед дiтей та молодi, вiд шкiдливого впливу тютюнового диму;

     iнформують населення через засоби масової iнформацiї про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробiв, про стан захворюваностi i смертностi, спричинених вживанням тютюнових виробiв, у вiдповiдному регiонi, та про вжитi запобiжнi i профiлактичнi заходи;

     сприяють вирiшенню питань щодо фiнансового забезпечення лiкувально-профiлактичних заходiв та робiт, пов'язаних з профiлактикою захворюваностi, спричиненої вживанням тютюнових виробiв i шкiдливим впливом тютюнового диму, а також лiкуванням залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi), у тому числi щорiчно при формуваннi вiдповiдних бюджетiв;

(абзац шостий статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законом.

     Стаття 9. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Органи мiсцевого самоврядування в межах своєї компетенцiї:

     контролюють виконання вiдповiдних програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     сприяють вирiшенню питань фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення заходiв i робiт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробiв, а також зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, у тому числi щорiчно при формуваннi вiдповiдних бюджетiв;

(абзац третiй статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     здiйснюють контроль за проведенням профiлактичних та лiкувальних заходiв у межах вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi щодо обмеження вживання тютюнових виробiв, зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, визначають вiльнi вiд курiння мiсця;

     забезпечують у комунальних закладах охорони здоров'я доступнiсть профiлактичних заходiв i надання ефективної лiкувальної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення, для осiб, якi бажають позбутися шкiдливої звички курити тютюновi вироби чи iншим способом їх вживати;

     здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законом.

     Стаття 10. Вимоги щодо здiйснення дiяльностi, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрiбною торгiвлею, експортом i iмпортом тютюнових виробiв

     Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрiбною торгiвлею, експортом i iмпортом тютюнових виробiв, здiйснюється вiдповiдно до закону, з урахуванням встановлених цiєю статтею заборон.

     Забороняється виробництво (крiм виробництва для експорту) та iмпорт для реалiзацiї на територiї України тютюнових виробiв:

     сигарет, в яких показники вмiсту нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети перевищують - нiкотину 1,2 мiлiграма, смоли - 12 мiлiграмiв;

     на упаковцi яких вiдсутнi медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет);

(абзац третiй частини другої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     iз використанням на їх упаковцi термiнiв, написiв, торговельних марок, зображень, символiчних або будь-яких iнших знакiв, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробiв, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий вирiб є менш шкiдливим, нiж iншi тютюновi вироби, у тому числi включати такi термiни, як "iз низьким вмiстом смол", "легкi", "супер легкi", "ультра легкi" та їх аналоги iншими мовами.

(частина друга статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     Виробнику тютюнових виробiв забороняється вмiщувати в упаковку тютюнових виробiв вкладки, що мiстять термiни, написи, торговельнi марки, зображення, символiчнi або будь-якi iншi знаки, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробiв, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий вирiб є менш шкiдливим, нiж iншi тютюновi вироби, у тому числi включати такi термiни, як "iз низьким вмiстом смол", "легкi", "супер легкi", "ультра легкi" та їх аналоги iншими мовами.

(частина третя статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     Забороняється включення тютюнових виробiв i предметiв, пов'язаних з їх вживанням, до гуманiтарної допомоги, а також поширення тютюнових виробiв серед населення безоплатно.

(частина четверта статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     Забороняється пiдтримка виробництва (iмпорту) тютюну та тютюнових виробiв для реалiзацiї на митнiй територiї України у формi державного фiнансування, надання за рахунок коштiв Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв вiдповiдним суб'єктам господарювання фiнансової допомоги, фiнансових гарантiй, дотацiй, субсидiй, пiльгових кредитiв (позик).

(частина п'ята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     Стаття 11. Вимоги щодо вмiсту шкiдливих для здоров'я людини речовин та iнгредiєнтiв, що входять до складу тютюнових виробiв та видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння, та iнформацiї про шкiдливi речовини та iнгредiєнти тютюнових виробiв

     Визначення вмiсту нiкотину, смоли, iнших шкiдливих для здоров'я людини речовин, у тому числi iнгредiєнтiв тютюнових виробiв, у тютюнових виробах та тютюновому димi здiйснюється органiзацiями (лабораторiями), яким в установленому законом порядку надано право випробування продукцiї на вiдповiднiсть її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Зазначенi органiзацiї (лабораторiї) включаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання та захисту прав споживачiв, до вiдповiдного перелiку, який пiдлягає оприлюдненню.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Контроль за додержанням визначених законом показникiв вмiсту нiкотину та смоли, а також показникiв вмiсту iнших шкiдливих для здоров'я людини речовин та iнгредiєнтiв тютюнових виробiв у тютюнових виробах, що виробляються, реалiзуються на територiї України, здiйснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, щорiчно публiкує перелiки шкiдливих для здоров'я людини речовин та iнгредiєнтiв тютюнових виробiв, що входять до складу тютюнових виробiв та видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння, а також iнформує населення через засоби масової iнформацiї про шкiдливi речовини та iнгредiєнти тютюнових виробiв, що мiстяться в складi тютюнових виробiв та видiляються з тютюновим димом при їх курiннi, про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробiв.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Виробник або iмпортер тютюнових виробiв на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, зобов'язаний у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, надати iнформацiю про вмiст шкiдливих для здоров'я людини речовин: нiкотину, смоли, iнших шкiдливих для здоров'я речовин та iнгредiєнтiв, що мiстяться в тютюнових виробах i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння.

(частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 12. Медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет)

     На кожнiй упаковцi тютюнових виробiв мають бути зазначенi основне медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв та додаткове медичне попередження, що супроводжується вiдповiдним кольоровим малюнком (малюнками) та/або пiктограмою (пiктограмами), а також має бути iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет).

     Основне медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв "Курiння вбиває" зазначається на однiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки.

     На другiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки тютюнових виробiв зазначається додаткове медичне попередження у виглядi одного з десяти текстових написiв такого змiсту: "Курiння викликає рак легенiв", "Курiння викликає залежнiсть вiд тютюну (нiкотинову залежнiсть) - не починайте курити!", "Курцi помирають рано", "Курiння викликає старiння шкiри", "Курiння знижує здатнiсть жiнок народжувати дiтей", "Вiдмова вiд курiння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань i захворювань легенiв", "Курiння руйнує артерiї, викликає серцевi напади та iнсульт", "Курiння може викликати повiльну та болiсну смерть", "Курiння пiд час вагiтностi завдає шкоди вашiй дитинi", "Курiння пошкоджує сперму i може призвести до iмпотенцiї" i кольорового малюнка (малюнкiв) та/або пiктограми (пiктограм). Кожен варiант текстових написiв додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробiв на упаковки тютюнових виробiв почергово.

     Зазначенi малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) затверджуються постановою Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я i пiдлягають перегляду (перезатвердженню) Кабiнетом Мiнiстрiв України у такому самому порядку один раз на п'ять рокiв.

     Малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) наносяться виробником тютюнових виробiв на упаковки тютюнових виробiв не пiзнiше, нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про їх затвердження (перезатвердження).

     Основне та додаткове медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв мають бути розмiщенi у визначеному виробником або iмпортером тютюнових виробiв на упаковцi мiсцi в рамцi чорного кольору шириною не менше нiж три мiлiметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, має становити не менше 50 вiдсоткiв площi зовнiшньої поверхнi бiльшої зовнiшньої сторони упаковки тютюнових виробiв.

     Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв, що зазначаються на кожнiй упаковцi тютюнових виробiв, мають бути чiткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на бiлому фонi рядковими лiтерами, крiм першої лiтери попередження, i розмiщуватися таким чином, щоб забезпечити цiлiснiсть тексту при вiдкриваннi тютюнового виробу у спосiб, зазначений на його упаковцi, та не перекриватися iншою друкованою iнформацiєю або марками акцизного збору.

     Iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет) зазначається на зовнiшнiй поверхнi однiєї меншої сторони упаковки тютюнових виробiв i повинен займати не менше 15 вiдсоткiв площi цiєї сторони.

(стаття 12 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     Стаття 13. Обмеження щодо реалiзацiї (продажу) та вживання тютюнових виробiв

     Реалiзацiя (продаж) тютюнових виробiв, предметiв, пов'язаних з їх вживанням, особам, якi не досягли 18 рокiв, а також реалiзацiя (продаж) тютюнових виробiв в упаковках, що мiстять менше нiж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крiм сигар) забороняються. Законом можуть встановлюватися й iншi обмеження щодо реалiзацiї (продажу) тютюнових виробiв.

     Забороняється курiння тютюнових виробiв, а також електронних сигарет i кальянiв:

     1) у лiфтах i таксофонах;

     2) у примiщеннях та на територiї закладiв охорони здоров'я;

     3) у примiщеннях та на територiї навчальних закладiв;

     4) на дитячих майданчиках;

     5) у примiщеннях та на територiї спортивних i фiзкультурно-оздоровчих споруд та закладiв фiзичної культури i спорту;

     6) у пiд'їздах житлових будинкiв;

     7) у пiдземних переходах;

     8) у транспортi загального користування, що використовується для перевезення пасажирiв;

     9) у примiщеннях закладiв ресторанного господарства;

     10) у примiщеннях об'єктiв культурного призначення;

     11) у примiщеннях органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших державних установ;

     12) на стацiонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобiв.

(частина друга статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     Забороняється, крiм спецiально вiдведених для цього мiсць, курiння тютюнових виробiв:

     1) у примiщеннях пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi;

     2) у примiщеннях готелiв та аналогiчних засобiв розмiщення громадян;

     3) у примiщеннях гуртожиткiв;

     4) в аеропортах та на вокзалах.

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     У мiсцях та закладах, де курiння заборонено, має бути розмiщена наочна iнформацiя, яка складається iз графiчного знака про заборону курiння та тексту такого змiсту: "Курiння заборонено!".

     У спецiально вiдведених для курiння мiсцях розмiщується наочна iнформацiя, яка складається iз вiдповiдного графiчного знака та тексту такого змiсту: "Мiсце для курiння. Курiння шкодить Вашому здоров'ю!".

     Частину шосту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     Власник, уповноваженi ним особи або орендарi вiдповiдних споруд чи окремих примiщень зобов'язанi вiдвести спецiальнi мiсця для курiння, сумарна площа яких не має перевищувати 10 вiдсоткiв загальної площi вiдповiдної споруди чи примiщення, обладнанi витяжною вентиляцiєю чи iншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмiстити iнформацiю, передбачену частиною п'ятою цiєї статтi.

(частина сьома статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     Частину восьму статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     На час проведення масових заходiв сiльськi, селищнi та мiськi ради в межах вiдповiдної адмiнiстративної територiї можуть заборонити або обмежити курiння тютюнових виробiв.

(стаття 13 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     Стаття 14. Пропагування знань про шкiдливiсть вживання тютюнових виробiв та заходи щодо запобiгання поширенню вживання тютюнових виробiв

     З метою запобiгання вживанню тютюнових виробiв та зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я людини центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах охорони здоров'я, освiти i науки, молодi та спорту, туризму та курортiв, в межах їх повноважень зобов'язанi не рiдше одного разу в квартал забезпечувати розмiщення у друкованих засобах масової iнформацiї, на телебаченнi i радiо соцiальної реклами, iнших iнформацiйних матерiалiв про шкоду, якої завдають здоров'ю людини вживання тютюнових виробiв i вдихання тютюнового диму, що видiляється пiд час курiння тютюнових виробiв, насамперед здоров'ю дiтей та молодi, i пропагувати здоровий спосiб життя.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Навчальнi програми та освiтньо-професiйнi програми усiх навчальних закладiв України незалежно вiд форми власностi повиннi включати спецiальнi теми про шкоду для здоров'я людини курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання, насамперед для дiтей та молодi, а також про переваги здорового способу життя.

     Програми пiдготовки та перепiдготовки медичних, фармацевтичних, соцiальних i педагогiчних працiвникiв повиннi мiстити спецiальнi теми стосовно засобiв i заходiв профiлактики та припинення вживання тютюнових виробiв.

     Стаття 15. Профiлактика вживання тютюнових виробiв i лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi)

(назва статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     Медичнi працiвники закладiв охорони здоров'я усiх форм власностi зобов'язанi:

     пропагувати медичнi знання з питань профiлактики захворювань, спричинених курiнням тютюнових виробiв чи iншим способом їх вживання, i запобiгати їх вживанню серед населення, насамперед серед дiтей та молодi;

     надавати практичнi поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи iншим способом вживати тютюновi вироби або припинити їх вживання;

     роз'яснювати про шкiдливi наслiдки для здоров'я людини курiння тютюнових виробiв чи iншого способу їх вживання, впливу тютюнового диму;

     надавати особам, якi бажають позбутися залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi), вiдповiдну лiкувально-профiлактичну допомогу.

(абзац п'ятий частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     Заклади охорони здоров'я усiх форм власностi зобов'язанi в примiщеннi, де вони обслуговують громадян, розмiщувати наочну iнформацiю про шкiдливi наслiдки для здоров'я людини курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання, впливу тютюнового диму, практичнi поради щодо здорового способу життя, рекомендацiї щодо вiдмови вiд курiння чи iншого способу вживання тютюнових виробiв.

     Медичнi працiвники, якi працюють у вiдповiдних навчальних закладах, повиннi сприяти впровадженню в життя навчальних програм з питань профiлактики вживання тютюнових виробiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та центри охорони здоров'я зобов'язанi проводити у вiдповiдних регiонах роботу по роз'ясненню населенню шкiдливих наслiдкiв для здоров'я людини вживання тютюнових виробiв, пропагувати здоровий спосiб життя. Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi телебачення i радiомовлення, та засоби масової iнформацiї зобов'язанi сприяти зазначеним службам у проведеннi цiєї роботи.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробiв

     Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, в тому числi:

     проведення заходiв з безоплатної роздачi, у тому числi для маркетингових дослiджень та дегустацiї, обмiну тютюнових виробiв на тютюновi вироби чи будь якi iншi товари, роботи, послуги;

     використання тютюнових виробiв з метою отримання товарiв, робiт, послуг; пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого вiдшкодування на придбання або використання тютюнових виробiв;

     пропонування або надання бонусiв, премiй, повернення готiвкових коштiв, права на участь у будь-якiй грi, лотереї, конкурсi, подiї, прямо або опосередковано пов'язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання, або участi в яких, є придбання або вживання тютюнових виробiв;

     продаж тютюнових виробiв у наборi з будь-якими iншими товарами або послугами;

     розмiщення iнформацiї про виробника тютюнових виробiв та/або тютюновi вироби у мiсцях, де цi вироби реалiзуються чи надаються споживачевi, у тому числi на елементах обладнання та/або оформлення мiсць торгiвлi, за виключенням одного плаката розмiром не бiльше 40 х 30 см на одне мiсце торгiвлi, в якому надається текстова iнформацiя про наявнi в продажу тютюновi вироби та цiни на них;

     розмiщення iнформацiї з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах та/або їх упаковцi, у тому числi: малюнкiв та iнших зображень, якi не є частиною захищеної торгової марки; адрес веб-сайтiв, електронної пошти; вкладень до упаковки тютюнових виробiв; текстової або графiчної iнформацiї на прозорiй обгортцi упаковки тютюнових виробiв;

     розмiщення iнформацiї щодо тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, в мiсцях проведення розважальних заходiв, в мiсцях роздрiбної торгiвлi, на автотранспортних засобах та обладнаннi;

     надсилання повiдомлень поштою, електронною поштою, повiдомлень на мобiльнi телефони, поширення вiдеодискiв, вiдеоматерiалiв, компакт-дискiв, комп'ютерних та iнших iгор, розмiщення iнформацiї в мережi Iнтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробiв;

     продаж, пропонування для продажу, поставка чи реклама нетютюнових виробiв, послуг, реклама або упаковка яких мiстить напис, малюнок чи будь-яке iнше зображення, повiдомлення, якi повнiстю або в частинi iдентифiкуються чи асоцiюються з тютюновим виробом, знаком для тютюнових товарiв i послуг чи з виробником тютюнових виробiв;

     iншi заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробiв та вживання тютюну.

     Забороняється спонсорство тютюну, в тому числi:

     спонсорство телепередач, радiопередач, театрально-концертних, спортивних та iнших заходiв, програм чи окремих осiб або спонсорство з використанням знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби,

     надання виробниками тютюнових виробiв або пов'язаними з ними органiзацiями фiнансової або iншої пiдтримки заходам, дiяльностi, окремим особам або групам, в тому числi полiтичним партiям або дiячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усiх форм власностi;

     проведення iнформацiйних кампанiй та заходiв для населення, в тому числi з метою профiлактики курiння серед молодi, за прямої або опосередкованої фiнансової пiдтримки виробникiв тютюнових виробiв або пов'язаних з ними органiзацiй.

(стаття 16 у редакцiї Закону України вiд 22.09.2011р. N 3778-VI)

     Стаття 17. Монiторинг заходiв реалiзацiї державної полiтики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Для забезпечення реалiзацiї основних напрямiв державної полiтики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, проводиться монiторинг ефективностi вжитих заходiв, що передбачає:

(абзац перший частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     спостереження за станом здоров'я населення з метою виявлення змiн у станi його здоров'я у зв'язку з проведеними заходами, спрямованими на попередження та зменшення курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання, насамперед серед дiтей та молодi;

     дослiдження поширеностi вживання тютюнових виробiв серед населення та оцiнку одержаних даних;

     розроблення та впровадження в медичну практику методiв профiлактики, дiагностики i лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi), захворювань, спричинених курiнням тютюнових виробiв чи iншим способом їх вживання.

(абзац четвертий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, зобов'язаний щорiчно в установленому порядку оприлюднювати результати монiторингу в засобах масової iнформацiї.

(частина друга статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 18. Мiжнародне спiвробiтництво

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями з питань контролю та протидiї протиправному обiгу тютюнових виробiв для вжиття спiльних заходiв щодо запобiгання поширенню вживання тютюнових виробiв та боротьби з курiнням, гармонiзацiї нацiональних стандартiв з мiжнародними стандартами, якi визначають вимоги до безпеки тютюнових виробiв. З цiєю метою здiйснюються обмiн iнформацiєю, прогресивними технологiями, професiйна та наукова спiвпраця вiдповiдних органiв i органiзацiй.

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Держава пiдтримує усi форми мiжнародного спiвробiтництва щодо запобiгання поширенню вживання тютюнових виробiв, що не суперечать законодавству України.

     Стаття 19. Органи державного контролю за дотриманням положень цього Закону

     Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здiйснюють вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Особи, виннi у порушеннi законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

     За порушення норм цього Закону центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, застосовує фiнансовi санкцiї до суб'єктiв господарювання у разi:

(абзац перший частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     роздрiбної реалiзацiї тютюнових виробiв без медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйного напису про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет), - вiд п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;

(абзац другий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     роздрiбної реалiзацiї тютюнових виробiв, у яких вмiст шкiдливих речовин перевищує встановленi цим Законом допустимi рiвнi, - вiд ста гривень до двадцяти тисяч гривень;

     роздрiбної реалiзацiї тютюнових виробiв з використанням на їх упаковцi слiв, що мiстять додатковi характеристики тютюнових виробiв: "з низьким вмiстом смоли", "легкi", "суперлегкi", "ультралегкi", аналоги таких слiв iноземними мовами, якi створюють враження про те, що такий тютюновий вирiб менш шкiдливий для здоров'я, - вiд п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;

     iмпорту, оптової реалiзацiї тютюнових виробiв на територiї України без медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйного напису про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет), - вiд п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;

(абзац п'ятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     iмпорту, оптової реалiзацiї тютюнових виробiв на територiї України, у яких вмiст шкiдливих речовин перевищує встановленi цим Законом допустимi рiвнi, - вiд тисячi гривень до двадцяти тисяч гривень;

     iмпорту, оптової реалiзацiї тютюнових виробiв з використанням на їх упаковцi слiв, що мiстять додатковi характеристики тютюнових виробiв: "з низьким вмiстом смоли", "легкi", "суперлегкi", "ультралегкi", аналоги таких слiв iноземними мовами, якi створюють враження про те, що такий тютюновий вирiб менш шкiдливий для здоров'я, - вiд п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;

     виробництва та введення в обiг на територiї України тютюнових виробiв без медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйного напису про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет), - вiд двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;

(абзац восьмий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     виробництва та введення в обiг на територiї України тютюнових виробiв, у яких вмiст шкiдливих речовин перевищує встановленi цим Законом допустимi рiвнi, - вiд п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень;

     виробництва та введення в обiг на територiї України тютюнових виробiв з використанням на їх упаковцi слiв, що мiстять додатковi характеристики тютюнових виробiв: "з низьким вмiстом смоли", "легкi", "суперлегкi", "ультралегкi", аналоги таких слiв iноземними мовами, якi створюють враження про те, що такий тютюновий вирiб менш шкiдливий для здоров'я, - вiд двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;

     розмiщення попiльничок або курiння у примiщеннях закладiв ресторанного господарства - вiд однiєї тисячi гривень до десяти тисяч гривень;

(абзац одинадцятий частини другої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     невiдведення спецiальних мiсць для курiння, необладнання їх витяжною вентиляцiєю чи iншими засобами для видалення тютюнового диму, нерозмiщення iнформацiї, передбаченої частиною п'ятою статтi 13 цього Закону, - вiд однiєї тисячi гривень до десяти тисяч гривень;

(абзац дванадцятий частини другої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     порушення заборони щодо реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробiв - вiд тридцяти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носiї або кожний окремий захiд з метою стимулювання продажу тютюнових виробiв.

(частину другу статтi 20 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.09.2011р. N 3778-VI)
(частина друга статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI)

     Рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, може бути оскаржено до суду.

(частина третя статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Фiнансовi санкцiї, накладенi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, стягуються у встановленому законом порядку.

(частина четверта статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Фiнансовi санкцiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, накладаються керiвником, заступниками керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, а також iншими уповноваженими керiвником посадовими особами цього органу пiсля розгляду матерiалiв, якi засвiдчують факт порушення.

(частина п'ята статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Про вчинення правопорушення, зазначеного у частинi другiй цiєї статтi, уповноваженою особою центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, складається акт, який разом з письмовим поясненням керiвника вiдповiдного суб'єкта господарювання та документами, що стосуються справи, протягом трьох днiв надсилається посадовiй особi, яка має право накладати фiнансовi санкцiї.

(частина шоста статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Рiшення про накладення фiнансових санкцiй приймається протягом 10 днiв пiсля отримання документiв, зазначених у частинi шостiй цiєї статтi. Рiшення про накладення фiнансових санкцiй оформляється постановою, що надсилається суб'єкту господарювання, на якого накладено фiнансовi санкцiї, та банкiвськiй установi, в якiй вiдкрито поточний рахунок цiєї юридичної особи.

     Накладення фiнансових санкцiй не звiльняє осiб, винних у порушеннi цього Закону, вiд дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової або кримiнальної вiдповiдальностi, встановленої законами України.

     Стаття 21. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування, крiм частини третьої статтi 13, яка набирає чинностi з 1 липня 2006 року, абзацiв третього та четвертого частини другої статтi 10, статей 12 i 20 та пiдпункту "в" пiдпункту 2 пункту 2 статтi 21 "Прикiнцевi положення", якi набирають чинностi з 1 сiчня 2007 року, абзацу другого частини другої статтi 10 та пiдпункту "б" пiдпункту 2 пункту 2 статтi 21 "Прикiнцевi положення", якi набирають чинностi з 1 сiчня 2009 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) доповнити статтями 1682 i 1751 такого змiсту:

     "Стаття 1682. Випуск у продаж продукцiї з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв

     Випуск у продаж продукцiї з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'яти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 1751. Курiння тютюнових виробiв у заборонених мiсцях

     Курiння тютюнових виробiв у мiсцях, де це заборонено законом, а також в iнших мiсцях, визначених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'яти до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     б) статтю 156 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 156. Порушення правил торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами

     Роздрiбна або оптова, включаючи iмпорт або експорт, торгiвля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрiбна торгiвля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявностi лiцензiї або без марок акцизного збору чи з пiдробленими марками цього збору -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi та виручки, одержаної вiд продажу предметiв торгiвлi.

     Порушення працiвником пiдприємства (органiзацiї) торгiвлi або громадського харчування правил торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами, а саме: торгiвля алкогольними напоями або тютюновими виробами в примiщеннях або на територiях, заборонених законом, або в iнших мiсцях, визначених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради як такi, де роздрiбна торгiвля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгiвля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торговi автомати чи неповнолiтнiми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробiв особi, яка не досягла 18 рокiв, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'яти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Торгiвля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi.

     Дiї, передбаченi частиною першою чи третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi";

     в) частину другу статтi 13 пiсля слiв i цифр "частинами першою i другою статтi 130" доповнити словами i цифрами "частиною другою статтi 156";

     г) в абзацi другому частини другої статей 110 i 115 та в абзацi другому частини третьої статей 117 i 119 слова i цифри "вiд 0,5 до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян" замiнити словами "вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     ґ) у статтi 218:

     у частинi першiй слово i цифри "статтями 159" замiнити словами i цифрами "статтею 159, статтею 1751 (за порушення, вчиненi у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтею";

     у частинi другiй цифри "179" замiнити словами i цифрами "статтею 1751 (за порушення, вчиненi у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтею 179";

     д) у статтi 219 цифри "179" замiнити словами i цифрами "статтею 175-1 (за порушення, вчиненi у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтею 179";

     е) у статтi 221 слова i цифри "частинами першою i третьою статтi 156" замiнити словами i цифрами "частинами першою, третьою i четвертою статтi 156";

     є) у статтi 222:

     у частинi першiй цифри "176" замiнити словами i цифрами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтями 176";

     в абзацах першому та третьому пункту 1 частини другої слово i цифри "статтями 176" замiнити словами i цифрами "статтею 1751 (за винятком порушень, вчинених у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтями 176";

     ж) у частинi першiй статтi 2444 цифри "170" замiнити словами i цифрами "стаття 1682, стаття 170";

     з) у статтi 255:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому пункту 1 цифри "176" замiнити словами i цифрами "стаття 1751 (за винятком порушень, вчинених у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтi 176";

     у пунктi 2 цифри "183" замiнити словами i цифрами "стаття 1751 (за порушення, вчиненi у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтi 183";

     абзац другий пункту 9 пiсля цифр "160" доповнити цифрами "1751";

     и) у частинi першiй статтi 294 слова i цифри "частинами першою i третьою статтi 156" замiнити словами i цифрами "частинами першою, третьою i четвертою статтi 156";

     2) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 26, ст. 168; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267):

     а) абзац сьомий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "тютюновi вироби - сигарети з фiльтром або без фiльтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та iншi вироби з тютюну чи його замiнникiв для курiння, нюхання, смоктання чи жування";

     б) частину другу статтi 9 виключити;

     в) абзаци восьмий та дев'ятий частини третьої статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi щодо вмiсту смоли, нiкотину, що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння, якi наносяться на зовнiшню поверхню однiєї меншої сторони упаковки тютюнових виробiв i займають не менше 15 вiдсоткiв площi цiєї сторони;

     текст основного медичного попередження споживачiв тютюнових виробiв "Курiння призводить до серцево-судинних захворювань та раку легенiв" та текст додаткового медичного попередження, вибраний iз шести текстiв додаткових медичних попереджень такого змiсту: "Курiння пiд час вагiтностi шкодить вашiй дитинi"; "Тютюновий дим шкодить здоров'ю тих, хто вас оточує"; "Курiння викликає залежнiсть, не починайте курити!"; "Курiння викликає iмпотенцiю"; "Захистiть дiтей: не дозволяйте їм дихати вашим димом"; "Курцi помирають рано", якi наносяться на упаковки тютюнових виробiв почергово, повиннi займати не менше 30 вiдсоткiв площi зовнiшньої поверхнi кожної бiльшої сторони упаковки тютюнових виробiв. Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв, якi зазначаються на кожнiй упаковцi тютюнових виробiв, повиннi бути чiткими, надрукованими в чорнiй рамцi, ширина якої не менша, нiж три мiлiметри, чорним жирним шрифтом на бiлому фонi, рядковими буквами, за винятком першої букви попередження, розмiщеними по центру рамки таким чином, щоб забезпечити цiлiснiсть цих текстiв при вiдкриваннi тютюнового виробу способом, зазначеним на його упаковцi, i не перекриватися iншою друкованою iнформацiєю або марками акцизного збору".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
22 вересня 2005 року
N 2899-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.