ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 152:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Обмеження щодо споживання тютюнових виробiв i вiдповiдальнiсть за їх порушення встановлюються Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення";

     2) частини третю - восьму виключити;

     3) абзац десятий частини другої статтi 17 виключити.

     2. У Законi України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 52, ст. 565; 2009 р., N 49, ст. 730; 2010 р., N 11, ст. 111):

     1) у статтi 13:

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється курiння тютюнових виробiв, а також електронних сигарет i кальянiв:

     1) у лiфтах i таксофонах;

     2) у примiщеннях та на територiї закладiв охорони здоров'я;

     3) у примiщеннях та на територiї навчальних закладiв;

     4) на дитячих майданчиках;

     5) у примiщеннях та на територiї спортивних i фiзкультурно-оздоровчих споруд та закладiв фiзичної культури i спорту;

     6) у пiд'їздах житлових будинкiв;

     7) у пiдземних переходах;

     8) у транспортi загального користування, що використовується для перевезення пасажирiв;

     9) у примiщеннях закладiв ресторанного господарства;

     10) у примiщеннях об'єктiв культурного призначення;

     11) у примiщеннях органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших державних установ;

     12) на стацiонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобiв.

     Забороняється, крiм спецiально вiдведених для цього мiсць, курiння тютюнових виробiв:

     1) у примiщеннях пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi;

     2) у примiщеннях готелiв та аналогiчних засобiв розмiщення громадян;

     3) у примiщеннях гуртожиткiв;

     4) в аеропортах та на вокзалах";

     частину шосту виключити;

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Власник, уповноваженi ним особи або орендарi вiдповiдних споруд чи окремих примiщень зобов'язанi вiдвести спецiальнi мiсця для курiння, сумарна площа яких не має перевищувати 10 вiдсоткiв загальної площi вiдповiдної споруди чи примiщення, обладнанi витяжною вентиляцiєю чи iншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмiстити iнформацiю, передбачену частиною п'ятою цiєї статтi";

     частину восьму виключити;

     2) абзаци одинадцятий i дванадцятий частини другої статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "розмiщення попiльничок або курiння у примiщеннях закладiв ресторанного господарства - вiд однiєї тисячi гривень до десяти тисяч гривень;

     невiдведення спецiальних мiсць для курiння, необладнання їх витяжною вентиляцiєю чи iншими засобами для видалення тютюнового диму, нерозмiщення iнформацiї, передбаченої частиною п'ятою статтi 13 цього Закону, - вiд однiєї тисячi гривень до десяти тисяч гривень".

     II. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм абзацу восьмого пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
N 4844-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.