ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо обмеження споживання i продажу пива та слабоалкогольних напоїв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) абзац другий преамбули викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на виробництво i торгiвлю пивом, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних i плодово-ягiдних, наливок i настоянок, виготовлених громадянами в домашнiх умовах для власного споживання";

     2) статтю 1 пiсля абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "слабоалкогольнi напої - алкогольнi напої з вмiстом етилового спирту вiд 1,2 до 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не бiльш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовленi на основi водно-спиртової сумiшi з використанням iнгредiєнтiв, напiвфабрикатiв та консервантiв, насиченi чи ненасиченi дiоксидом вуглецю;

     пиво - насичений дiоксидом вуглецю пiнистий напiй, отриманий пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203;

     пиво безалкогольне - насичений дiоксидом вуглецю пiнистий напiй, одержаний пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами з об'ємною часткою спирту не бiльш як 0,5 вiдсотка, отриманий шляхом дiалiзу або переривання головного бродiння, або виготовлення пивного сусла зi зниженою часткою сухих речовин у початковому суслi, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2202".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять другий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - тридцять п'ятим;

     3) у частинi третiй статтi 11:

     абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi щодо вмiсту смоли та нiкотину в диму однiєї сигарети (щодо сигарет), якi наносяться на зовнiшню поверхню однiєї меншої сторони упаковки тютюнових виробiв i займають не менше 15 вiдсоткiв площi цiєї сторони;

     медичнi попередження, якi наносяться вiдповiдно до вимог, зазначених у цiй частинi статтi";

     пiсля абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "медичнi попередження, якi наносяться вiдповiдно до вимог, зазначених у цiй частинi статтi".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять четвертим;

     пiсля абзацу двадцять другого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Основне медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв "Курiння вбиває" зазначається на однiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки (коробки, пачки). На другiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв зазначається додаткове медичне попередження у виглядi одного з десяти текстових написiв такого змiсту: "Курiння викликає рак легенiв", "Курiння викликає залежнiсть вiд тютюну (нiкотинову залежнiсть) - не починайте курити!", "Курцi помирають рано", "Курiння викликає старiння шкiри", "Курiння знижує здатнiсть жiнок народжувати дiтей", "Вiдмова вiд курiння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань i захворювань легенiв", "Курiння руйнує артерiї, викликає серцевi напади та iнсульт", "Курiння може викликати повiльну та болiсну смерть", "Курiння пiд час вагiтностi завдає шкоди вашiй дитинi", "Курiння пошкоджує сперму i може призвести до iмпотенцiї" i кольорового малюнка (малюнкiв) та/або пiктограми (пiктограм). Кожен варiант текстових написiв додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробiв на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв почергово.

     Зазначенi малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) затверджуються постановою Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я i пiдлягають перегляду (перезатвердженню) Кабiнетом Мiнiстрiв України у такому самому порядку один раз на п'ять рокiв. Малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) наносяться виробником тютюнових виробiв на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв не пiзнiше, нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про їх затвердження (перезатвердження).

     Основне та додаткове медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв мають бути розмiщенi у визначеному виробником або iмпортером тютюнових виробiв на упаковцi (коробцi, пачцi) мiсцi в рамцi чорного кольору шириною не менше нiж три мiлiметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, має становити не менше 50 вiдсоткiв площi зовнiшньої поверхнi бiльшої зовнiшньої сторони упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв. Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв, що зазначаються на кожнiй упаковцi (коробцi, пачцi) тютюнових виробiв, мають бути чiткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на бiлому фонi рядковими лiтерами, крiм першої лiтери попередження, i розмiщуватися таким чином, щоб забезпечити цiлiснiсть тексту при вiдкриваннi тютюнового виробу у спосiб, зазначений на його упаковцi, та не перекриватися iншою друкованою iнформацiєю або марками акцизного збору".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять третiй та двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим та двадцять сьомим;

     4) у статтi 151:

     абзац шостий пiсля слiв "iнформування про шкоду надмiрного споживання алкогольних напоїв та" доповнити словами "шкiдливiсть вживання";

     доповнити абзацами восьмим та дев'ятим такого змiсту:

     "охорони фiзичного здоров'я людини;

     пропаганди родинно-сiмейних традицiй та виховання здорової дитини";

     5) статтю 152 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 152. Обмеження щодо споживання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробiв

     Забороняється споживання пива (крiм безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

     1) у закладах охорони здоров'я;

     2) у навчальних та освiтньо-виховних закладах;

     3) у громадському транспортi (включаючи транспорт мiжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у пiдземних переходах;

     4) у закладах культури;

     5) у закритих спортивних спорудах (крiм пива у пластиковiй тарi);

     6) у лiфтах i таксофонах;

     7) на дитячих майданчиках;

     8) на спортивних майданчиках;

     9) у примiщеннях органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших державних установ.

     Забороняється курiння тютюнових виробiв:

     1) у лiфтах i таксофонах;

     2) у закладах охорони здоров'я;

     3) у навчальних та освiтньо-виховних закладах;

     4) на дитячих майданчиках;

     5) на спортивних майданчиках;

     6) у пiд'їздах жилих будинкiв;

     7) у пiдземних переходах;

     8) у громадському транспортi (включаючи транспорт мiжнародного сполучення).

     Забороняється, крiм спецiально вiдведених для цього мiсць, курiння тютюнових виробiв:

     1) у закладах громадського харчування;

     2) у примiщеннях органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших державних установ;

     3) у примiщеннях закладiв культури;

     4) у примiщеннях закритих спортивних споруд;

     5) у примiщеннях пiдприємств, установ та органiзацiй всiх форм власностi.

     У мiсцях та закладах, де курiння заборонено, має бути розмiщена наочна iнформацiя, яка складається iз графiчного знака про заборону курiння та тексту такого змiсту: "Курiння заборонено!".

     У спецiально вiдведених для курiння мiсцях розмiщується наочна iнформацiя, яка складається iз вiдповiдного графiчного знака та тексту такого змiсту: "Мiсце для курiння. Курiння шкодить Вашому здоров'ю!".

     У закладах громадського харчування вiдводиться не менше 50 вiдсоткiв площi торгових залiв таких закладiв для обслуговування осiб, якi не курять.

     Власник або уповноваженi ним особи чи орендарi вiдповiдних споруд, окремих примiщень зобов'язанi вiдвести спецiальнi мiсця для курiння, обладнанi витяжною вентиляцiєю чи iншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмiстити наочну iнформацiю про розташування таких мiсць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини курiння тютюнових виробiв.

     У мiсцях для курiння має бути розмiщено прямокутний графiчний знак iз текстом такого змiсту: "Мiсце для курiння" та iнформацiя про шкоду, яку завдає здоров'ю людини курiння тютюнових виробiв, iз текстом такого змiсту: "Курiння шкодить Вашому здоров'ю!".

     На час проведення масових заходiв сiльськi, селищнi та мiськi ради в межах вiдповiдної адмiнiстративної територiї можуть заборонити або обмежити споживання пива (крiм пива у пластиковiй тарi), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та курiння тютюнових виробiв";

     6) у статтi 153:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 153. Обмеження щодо продажу пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     частини першу - третю замiнити п'ятьма частинами такого змiсту:

     "Забороняється продаж пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробiв:

     1) особами, якi не досягли 18 рокiв;

     2) особам, якi не досягли 18 рокiв;

     3) у примiщеннях та на територiї навчальних закладiв, закладiв охорони здоров'я;

     4) у примiщеннях спецiалiзованих торговельних органiзацiй, що здiйснюють торгiвлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у вiдповiдних вiддiлах (секцiях) унiверсальних торговельних органiзацiй;

     5) у закритих спортивних спорудах (крiм пива у пластиковiй тарi);

     6) з торгових автоматiв;

     7) на полицях самообслуговування (крiм тютюнових виробiв у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива);

     8) поштучно (для тютюнових виробiв, крiм сигар);

     9) у споживчих упаковках, що мiстять менш як 20 сигарет;

     10) з рук;

     11) у невизначених для цього мiсцях торгiвлi.

     Забороняється продаж товарiв дитячого асортименту, що iмiтують тютюновi вироби.

     На час проведення масових заходiв сiльськi, селищнi та мiськi ради в межах вiдповiдної адмiнiстративної територiї можуть заборонити або обмежити продаж пива (крiм пива у пластиковiй тарi), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та курiння тютюнових виробiв.

     Продавець пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробiв зобов'язаний отримати у покупця, який купує пиво (крiм безалкогольного), алкогольнi напої, слабоалкогольнi напої або тютюновi вироби, паспорт або iншi документи, якi пiдтверджують вiк такого покупця, якщо у продавця виникли сумнiви щодо досягнення покупцем 18-рiчного вiку.

     У разi вiдмови покупця надати такий документ продаж пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробiв такiй особi забороняється".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     7) у частинi другiй статтi 17:

     абзац дев'ятий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "порушення вимог статтi 153 цього Закону - 6800 гривень;

     необладнання спецiально вiдведених для курiння мiсць та нерозмiщення наочної iнформацiї, передбаченої статтею 152 цього Закону, - 3400 гривень".

     У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим;

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "оптової або роздрiбної торгiвлi коньяком, алкогольними напоями, горiлкою, лiкеро-горiлчаними виробами та вином за цiнами, нижчими за встановленi мiнiмальнi оптово-вiдпускнi або роздрiбнi цiни на такi напої - 100 вiдсоткiв вартостi отриманої партiї товару, розрахованої виходячи з мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн, але не менше 1000 гривень".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 156:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 156. Порушення правил торгiвлi пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами";

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення працiвником пiдприємства (органiзацiї) торгiвлi або громадського харчування правил торгiвлi пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами, а саме: торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в примiщеннях або на територiях, заборонених законом, або в iнших мiсцях, визначених рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування, як таких, де роздрiбна торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торговi автомати чи неповнолiтнiми особами, а також продаж пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробiв особi, яка не досягла 18 рокiв, або продаж тютюнових виробiв в упаковках, що мiстять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крiм сигар)";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук";

     2) у статтi 178:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом мiсцях або поява у громадських мiсцях у п'яному виглядi";

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всiх видах громадського транспорту (включаючи транспорт мiжнародного сполучення) та в iнших заборонених законом мiсцях, крiм пiдприємств торгiвлi i громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування, або поява в громадських мiсцях у п'яному виглядi, що ображає людську гiднiсть i громадську мораль";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка двiчi протягом року пiддавалась адмiнiстративному стягненню за розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом мiсцях або появу в громадських мiсцях у п'яному виглядi";

     3) у статтi 179:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництвi";

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництвi (на робочих мiсцях, у примiщеннях i на територiї пiдприємств, установ, органiзацiй) або перебування на роботi в нетверезому станi";

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Участь майстрiв, начальникiв дiльниць, змiн, цехiв та iнших керiвникiв у розпиваннi з пiдлеглими їм працiвниками пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництвi або невжиття ними заходiв до вiдсторонення вiд роботи осiб, якi перебувають у нетверезому станi, або приховування ними випадкiв розпивання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на роботi в нетверезому станi пiдлеглих їм працiвникiв".

     3. У Законi України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 52, ст. 565; 2006 р., N 26, ст. 213; 2009 р., N 49, ст. 730):

     1) в абзацi третьому частини другої статтi 10 слова "що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння" замiнити словами "в диму однiєї сигарети (щодо сигарет)";

     2) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет)

     На кожнiй упаковцi тютюнових виробiв мають бути зазначенi основне медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв та додаткове медичне попередження, що супроводжується вiдповiдним кольоровим малюнком (малюнками) та/або пiктограмою (пiктограмами), а також має бути iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет).

     Основне медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв "Курiння вбиває" зазначається на однiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки.

     На другiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки тютюнових виробiв зазначається додаткове медичне попередження у виглядi одного з десяти текстових написiв такого змiсту: "Курiння викликає рак легенiв", "Курiння викликає залежнiсть вiд тютюну (нiкотинову залежнiсть) - не починайте курити!", "Курцi помирають рано", "Курiння викликає старiння шкiри", "Курiння знижує здатнiсть жiнок народжувати дiтей", "Вiдмова вiд курiння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань i захворювань легенiв", "Курiння руйнує артерiї, викликає серцевi напади та iнсульт", "Курiння може викликати повiльну та болiсну смерть", "Курiння пiд час вагiтностi завдає шкоди вашiй дитинi", "Курiння пошкоджує сперму i може призвести до iмпотенцiї" i кольорового малюнка (малюнкiв) та/або пiктограми (пiктограм). Кожен варiант текстових написiв додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробiв на упаковки тютюнових виробiв почергово.

     Зазначенi малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) затверджуються постановою Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я i пiдлягають перегляду (перезатвердженню) Кабiнетом Мiнiстрiв України у такому самому порядку один раз на п'ять рокiв.

     Малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) наносяться виробником тютюнових виробiв на упаковки тютюнових виробiв не пiзнiше, нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про їх затвердження (перезатвердження).

     Основне та додаткове медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв мають бути розмiщенi у визначеному виробником або iмпортером тютюнових виробiв на упаковцi мiсцi в рамцi чорного кольору шириною не менше нiж три мiлiметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, має становити не менше 50 вiдсоткiв площi зовнiшньої поверхнi бiльшої зовнiшньої сторони упаковки тютюнових виробiв.

     Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв, що зазначаються на кожнiй упаковцi тютюнових виробiв, мають бути чiткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на бiлому фонi рядковими лiтерами, крiм першої лiтери попередження, i розмiщуватися таким чином, щоб забезпечити цiлiснiсть тексту при вiдкриваннi тютюнового виробу у спосiб, зазначений на його упаковцi, та не перекриватися iншою друкованою iнформацiєю або марками акцизного збору.

     Iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети (щодо сигарет) зазначається на зовнiшнiй поверхнi однiєї меншої сторони упаковки тютюнових виробiв i повинен займати не менше 15 вiдсоткiв площi цiєї сторони";

     3) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Обмеження щодо реалiзацiї (продажу) та вживання тютюнових виробiв

     Реалiзацiя (продаж) тютюнових виробiв, предметiв, пов'язаних з їх вживанням, особам, якi не досягли 18 рокiв, а також реалiзацiя (продаж) тютюнових виробiв в упаковках, що мiстять менше нiж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крiм сигар) забороняються. Законом можуть встановлюватися й iншi обмеження щодо реалiзацiї (продажу) тютюнових виробiв.

     Забороняється курiння тютюнових виробiв:

     1) у лiфтах i таксофонах;

     2) у закладах охорони здоров'я;

     3) у навчальних та освiтньо-виховних закладах;

     4) на дитячих майданчиках;

     5) на спортивних майданчиках;

     6) у пiд'їздах жилих будинкiв;

     7) у пiдземних переходах;

     8) у громадському транспортi (включаючи транспорт мiжнародного сполучення).

     Забороняється, крiм спецiально вiдведених для цього мiсць, курiння тютюнових виробiв:

     1) у закладах громадського харчування;

     2) у примiщеннях органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших державних установ;

     3) у примiщеннях закладiв культури;

     4) у примiщеннях закритих спортивних споруд;

     5) у примiщеннях пiдприємств, установ та органiзацiй всiх форм власностi.

     У мiсцях та закладах, де курiння заборонено, має бути розмiщена наочна iнформацiя, яка складається iз графiчного знака про заборону курiння та тексту такого змiсту: "Курiння заборонено!".

     У спецiально вiдведених для курiння мiсцях розмiщується наочна iнформацiя, яка складається iз вiдповiдного графiчного знака та тексту такого змiсту: "Мiсце для курiння. Курiння шкодить Вашому здоров'ю!".

     У закладах громадського харчування вiдводиться не менше 50 вiдсоткiв площi торгових залiв таких закладiв для обслуговування осiб, якi не курять.

     Власник або уповноваженi ним особи чи орендарi вiдповiдних споруд, окремих примiщень зобов'язанi вiдвести спецiальнi мiсця для курiння, обладнанi витяжною вентиляцiєю чи iншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмiстити наочну iнформацiю про розташування таких мiсць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини курiння тютюнових виробiв.

     У мiсцях для курiння має бути розмiщено графiчний знак з текстом такого змiсту: "Мiсце для курiння" та iнформацiя про шкоду, яку завдає здоров'ю людини курiння тютюнових виробiв, iз текстом такого змiсту: "Курiння шкодить Вашому здоров'ю!".

     На час проведення масових заходiв сiльськi, селищнi та мiськi ради в межах вiдповiдної адмiнiстративної територiї можуть заборонити або обмежити курiння тютюнових виробiв";

     4) в абзацах другому, п'ятому та восьмому частини другої статтi 20 слова "що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння" замiнити словами "в диму однiєї сигарети (щодо сигарет)".

     4. У Законi України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення регулювання вiдносин у сферi попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 49, ст. 730):

     1) пункт 2, пiдпункти 9 i 10 пункту 3 роздiлу I виключити;

     2) пункт 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм:

     пiдпункту 6 пункту 1 та пiдпункту 3 пункту 3 роздiлу I цього Закону щодо заборони продажу тютюнових виробiв у споживчих упаковках, що мiстять менше 20 сигарет, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2011 року;

     абзацiв четвертого - дванадцятого пiдпункту 3 пункту 1 та пiдпункту 2 пункту 3 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про затвердження малюнка (малюнкiв) та/або пiктограми (пiктограм) для додаткових медичних попереджень.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
21 сiчня 2010 року
N 1824-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.