ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення регулювання вiдносин у сферi попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 21 сiчня 2010 року N 1824-VI

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) в абзацi другому частини другої статей 110 i 115 слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд п'яти до двадцяти";

     2) в абзацi другому частини третьої статей 117 i 119 слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд п'яти до двадцяти";

     3) у статтi 156:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двадцяти до ста" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до двохсот";

     у частинi другiй:

     абзац перший доповнити словами "або продаж тютюнових виробiв в упаковках, що мiстять менш як 20 сигарет, або цигарок, чи поштучно (крiм сигар)";

     в абзацi другому слова "вiд п'яти до двадцяти" замiнити словами "вiд тридцяти до ста";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд трьох до десяти" замiнити словами "вiд тридцяти до п'ятдесяти";

     в абзацi другому частини четвертої слова "вiд двадцяти до тридцяти" замiнити словами "вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";

     4) у статтi 1645:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двадцяти до ста" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до двохсот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд двохсот до п'ятисот";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд трьох до п'ятнадцяти" замiнити словами "вiд п'ятнадцяти до двадцяти";

     5) в абзацi другому статтi 1682 слова "вiд п'яти до тридцяти" замiнити словами "вiд тридцяти до ста";

     6) у статтi 1751:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд одного до п'яти" замiнити словами "вiд трьох до десяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'яти до семи" замiнити словами "вiд десяти до двадцяти";

     7) у пунктi 1 частини другої статтi 229 слова "до трьох" замiнити словами "до десяти".

     2. Пункт 2 роздiлу I виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     3. У Законi України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 52, ст. 565; 2006 р., N 26, ст. 213):

     1) абзаци третiй, сьомий та десятий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "залежнiсть вiд тютюну (нiкотинова залежнiсть) - психофiзичний стан, зумовлений залежнiстю особи вiд нiкотину та iнших iнгредiєнтiв тютюнового виробу, що потрапляють в її органiзм внаслiдок вживання нею тютюнових виробiв";

     "медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв - iнформацiя, що мiститься на упаковках тютюнових виробiв, про шкiдливий вплив вживання цих виробiв на здоров'я людини. Медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв складаються iз основного та додаткового попереджень";

     "робоче мiсце - простiр, вiдведений у будiвлi чи спорудi для перебування працiвника в процесi трудової дiяльностi";

     2) в абзацi шостому статтi 3, в абзацах четвертому та восьмому статтi 5, в абзацах четвертому, восьмому, одинадцятому та тринадцятому статтi 7, у назвi та абзацi п'ятому частини першої статтi 15 та в абзацi четвертому частини першої статтi 17 слова "залежностi вiд вживання тютюнових виробiв" та "залежностi вiд тютюнових виробiв" замiнити словами "залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi)";

     3) у статтi 4:

     абзаци четвертий та п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "поступовостi та поетапностi заходiв, спрямованих на охорону здоров'я населення вiд впливу тютюнового диму, запобiгання початку курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання, насамперед серед дiтей та молодi, та зменшення вживання тютюнових виробiв;

     участi фiзичних осiб, об'єднань громадян, дiяльнiсть яких не пов'язана з тютюновою промисловiстю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення";

     доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "прiоритетностi полiтики у сферi охорони здоров'я у порiвняннi з фiнансовими, податковими та корпоративними iнтересами суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з тютюновою промисловiстю";

     4) абзац третiй статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "розробляє та забезпечує виконання вiдповiдних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, забезпечує ефективне використання бюджетних коштiв на їх реалiзацiю";

     5) абзац другий статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "реалiзує державну полiтику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення вiдповiдно до закону, бере участь у розробленнi та виконаннi вiдповiдних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення";

     6) абзац шостий статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "сприяють вирiшенню питань щодо фiнансового забезпечення лiкувально-профiлактичних заходiв та робiт, пов'язаних з профiлактикою захворюваностi, спричиненої вживанням тютюнових виробiв i шкiдливим впливом тютюнового диму, а також лiкуванням залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi), у тому числi щорiчно при формуваннi вiдповiдних бюджетiв";

     7) абзац третiй статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "сприяють вирiшенню питань фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення заходiв i робiт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробiв, а також зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, у тому числi щорiчно при формуваннi вiдповiдних бюджетiв";

     8) абзац третiй частини другої та частину четверту статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "на упаковцi яких вiдсутнi медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйний напис про вмiст нiкотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння";

     "Забороняється включення тютюнових виробiв i предметiв, пов'язаних з їх вживанням, до гуманiтарної допомоги, а також поширення тютюнових виробiв серед населення безоплатно";

     9) пiдпункт 9 пункту 3 роздiлу I виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     10) пiдпункт 10 пункту 3 роздiлу I виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     11) у статтi 20:

     частини другу - п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "За порушення норм цього Закону спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, пiдтвердження вiдповiдностi застосовує фiнансовi санкцiї до суб'єктiв господарювання у разi:

     роздрiбної реалiзацiї тютюнових виробiв без медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйного напису про вмiст нiкотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння, - вiд п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;

     роздрiбної реалiзацiї тютюнових виробiв, у яких вмiст шкiдливих речовин перевищує встановленi цим Законом допустимi рiвнi, - вiд ста гривень до двадцяти тисяч гривень;

     роздрiбної реалiзацiї тютюнових виробiв з використанням на їх упаковцi слiв, що мiстять додатковi характеристики тютюнових виробiв: "з низьким вмiстом смоли", "легкi", "суперлегкi", "ультралегкi", аналоги таких слiв iноземними мовами, якi створюють враження про те, що такий тютюновий вирiб менш шкiдливий для здоров'я, - вiд п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;

     iмпорту, оптової реалiзацiї тютюнових виробiв на територiї України без медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйного напису про вмiст нiкотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння, - вiд п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;

     iмпорту, оптової реалiзацiї тютюнових виробiв на територiї України, у яких вмiст шкiдливих речовин перевищує встановленi цим Законом допустимi рiвнi, - вiд тисячi гривень до двадцяти тисяч гривень;

     iмпорту, оптової реалiзацiї тютюнових виробiв з використанням на їх упаковцi слiв, що мiстять додатковi характеристики тютюнових виробiв: "з низьким вмiстом смоли", "легкi", "суперлегкi", "ультралегкi", аналоги таких слiв iноземними мовами, якi створюють враження про те, що такий тютюновий вирiб менш шкiдливий для здоров'я, - вiд п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;

     виробництва та введення в обiг на територiї України тютюнових виробiв без медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв i iнформацiйного напису про вмiст нiкотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробiв i видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння, - вiд двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;

     виробництва та введення в обiг на територiї України тютюнових виробiв, у яких вмiст шкiдливих речовин перевищує встановленi цим Законом допустимi рiвнi, - вiд п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень;

     виробництва та введення в обiг на територiї України тютюнових виробiв з використанням на їх упаковцi слiв, що мiстять додатковi характеристики тютюнових виробiв: "з низьким вмiстом смоли", "легкi", "суперлегкi", "ультралегкi", аналоги таких слiв iноземними мовами, якi створюють враження про те, що такий тютюновий вирiб менш шкiдливий для здоров'я, - вiд двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;

     невiдведення на пiдприємствах (органiзацiях) громадського харчування для осiб, якi не курять, не менше нiж половини площi цих громадських мiсць, розмiщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територiю, - вiд однiєї тисячi гривень до десяти тисяч гривень;

     невiдведення у готелях та в iнших мiсцях тимчасового розмiщення громадян для осiб, якi не курять, не менше нiж 50 вiдсоткiв номерiв цих готелiв та (або) мiсць розмiщення - вiд однiєї тисячi гривень до десяти тисяч гривень.

     Рiшення спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, пiдтвердження вiдповiдностi може бути оскаржено до суду.

     Фiнансовi санкцiї, накладенi спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, пiдтвердження вiдповiдностi, стягуються у встановленому законом порядку.

     Фiнансовi санкцiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, накладаються керiвником, заступниками керiвника спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, пiдтвердження вiдповiдностi, керiвником чи заступниками керiвника управлiнь в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi пiсля розгляду матерiалiв, якi засвiдчують факт порушення";

     у частинi шостiй слова "органу з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики" замiнити словами "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, пiдтвердження вiдповiдностi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

(пункт 1 роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     затвердити кольоровi малюнки i пiктограми, що входять до додаткових медичних попереджень;

     забезпечити приведення пiдзаконних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
11 червня 2009 року
N 1512-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.