ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державного регулювання виробництва та обiгу тютюнових виробiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1996 р., N 41, ст. 193, N 45, ст. 232; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., N 8, ст. 56; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 2, ст. 33, N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267, N 52, ст. 565; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 29 листопада 2005 року N 3126-IV):

     1) статтю 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "медичне попередження - iнформацiя про шкiдливий вплив вживання тютюнових виробiв на здоров'я людини, що мiститься на пачках, коробках, сувенiрних коробках, а також на упаковцi (за виключенням прозорих обгорток), в якiй тютюновi вироби знаходяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної прямокутної рамки товщиною не менше нiж три мiлiметри та тексту, який вмiщується в таку рамку. Медичнi попередження можуть бути основними та додатковими";

     2) частину третю статтi 9 пiсля слова "лабораторiї" доповнити словами "усiх форм власностi";

     3) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Iнформацiя про iнгредiєнти тютюнових виробiв

     Кожний виробник або iмпортер тютюнових виробiв зобов'язаний щорiчно, не пiзнiше 1 лютого року, наступного за звiтним, надавати центральному органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я iнформацiю про iнгредiєнти тютюнових виробiв, якi призначенi для реалiзацiї на митнiй територiї України.

     Iнформацiя про iнгредiєнти подається в паперовому та електронному виглядi.

     Iнформацiя про iнгредiєнти тютюнових виробiв повинна надаватися у виглядi таких трьох перелiкiв:

     перелiк iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну окремо по кожнiй власнiй назвi тютюнових виробiв;

     зведений перелiк iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну усiх власних назв тютюнових виробiв;

     зведений перелiк iнгредiєнтiв, що використовуються у нетютюнових складових тютюнових виробiв.

     У перелiку iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну окремо по кожнiй власнiй назвi тютюнових виробiв, вказуються iнгредiєнти, що додаються до тютюну тютюнових виробiв кожної власної назви iз зазначенням найбiльшого (максимального) рiвня їхнього використання в одиницi тютюнового виробу серед тютюнових виробiв усiх власних назв, що виробляються або iмпортуються даним суб'єктом пiдприємницької дiяльностi.

     При цьому iнгредiєнти, що використовуються на рiвнi менше нiж 0,1 вiдсотка вiд загальної ваги тютюну в одиницi тютюнового виробу сукупно зазначаються як "Натуральнi та штучнi ароматизатори" i окремо по кожнiй власнiй назвi тютюнових виробiв не вказуються.

     У зведеному перелiку iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну усiх власних назв тютюнових виробiв, iнгредiєнти вказуються в алфавiтному порядку iз зазначенням найбiльшого (максимального) рiвня їхнього використання в одиницi тютюнового виробу серед тютюнових виробiв усiх власних назв, що виробляються або iмпортуються даним суб'єктом пiдприємницької дiяльностi.

     Найбiльший (максимальний) рiвень використання iнгредiєнта визначається у вiдсотках вiд загальної ваги тютюну (з урахуванням рiвня вологостi).

     Щодо кожного iнгредiєнта зазначається його призначення та, за наявностi, номер CAS (the Chemical Abstract Service Registry Number (CAS N).

     До зведеного перелiку iнгредiєнтiв, що використовуються у нетютюнових складових тютюнових виробiв, включаються iнгредiєнти сигаретного паперу, клеїв для бокового шва, чорнила для логотипу, обiдкового паперу i чорнила для обiдкового паперу, фiльтрувального матерiалу, клеїв для фiльтрiв та паперу для фiльтрiв.

     Iнгредiєнти по кожнiй нетютюновiй складовiй тютюнових виробiв вказуються у порядку зменшення їх ваги iз зазначенням найбiльшого (максимального) рiвня використання окремого iнгредiєнта серед тютюнових виробiв усiх власних назв, що виробляються або iмпортуються даним суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який визначається у вiдсотках вiд загальної ваги одиницi тютюнового виробу.

     Центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я оприлюднює iнформацiю про iнгредiєнти тютюнових виробiв у порядку, передбаченому чинним законодавством України";

     4) у статтi 11:

     а) абзац дванадцятий частини третьої пiсля слова "упаковцi" доповнити словами "(за виключенням прозорих обгорток)";

     б) абзац перший частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Виробник може наносити на етикетки додаткову iнформацiю щодо характеристики продукту. При цьому виробникам тютюнових виробiв забороняється наносити на етикетки iнформацiю, яка може вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробiв, їх впливу на здоров'я, включаючи будь-який термiн, напис, торговельну марку, зображення, символiчний або будь-який iнший знак, що прямо чи опосередковано створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий вирiб є менш шкiдливим, нiж iншi тютюновi вироби, у тому числi включати такi термiни, як "iз низьким вмiстом смол", "легкi", "супер легкi", "ультра легкi" та їх аналоги iншими мовами";

     5) у частинi дванадцятiй статтi 18 слово "сiчня" замiнити словом "липня".

     2. У Законi України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 52, ст. 565):

     1) у статтi 1:

     а) абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "медичне попередження - iнформацiя про шкiдливий вплив вживання тютюнових виробiв на здоров'я людини, що мiститься на пачках, коробках, сувенiрних коробках, а також на упаковцi (за виключенням прозорих обгорток), в якiй тютюновi вироби знаходяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної прямокутної рамки товщиною не менше нiж три мiлiметри та тексту, який вмiщується в таку рамку. Медичнi попередження можуть бути основними та додатковими";

     б) абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "нiкотин - нiкотиновi алкалоїди";

     в) абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "смола - сирий, безводний, безнiкотиновий конденсат диму";

     г) абзац п'ятнадцятий пiсля слiв "для їх реалiзацiї" доповнити словами "(крiм транспортної тари)";

     2) у статтi 10:

     а) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється виробництво (крiм виробництва для експорту) та iмпорт для реалiзацiї на територiї України тютюнових виробiв:

     сигарет, в яких показники вмiсту нiкотину та смоли в диму однiєї сигарети перевищують - нiкотину 1,2 мiлiграма, смоли - 12 мiлiграмiв;

     на упаковцi яких вiдсутнi медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв;

     iз використанням на їх упаковцi термiнiв, написiв, торговельних марок, зображень, символiчних або будь-яких iнших знакiв, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробiв, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий вирiб є менш шкiдливим, нiж iншi тютюновi вироби, у тому числi включати такi термiни, як "iз низьким вмiстом смол", "легкi", "супер легкi", "ультра легкi" та їх аналоги iншими мовами";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Виробнику тютюнових виробiв забороняється вмiщувати в упаковку тютюнових виробiв вкладки, що мiстять термiни, написи, торговельнi марки, зображення, символiчнi або будь-якi iншi знаки що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробiв, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий вирiб є менш шкiдливим, нiж iншi тютюновi вироби, у тому числi включати такi термiни, як "iз низьким вмiстом смол", "легкi", "супер легкi", "ультра легкi" та їх аналоги iншими мовами";

     в) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється пiдтримка виробництва (iмпорту) тютюну та тютюнових виробiв для реалiзацiї на митнiй територiї України у формi державного фiнансування, надання за рахунок коштiв Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв вiдповiдним суб'єктам господарювання фiнансової допомоги, фiнансових гарантiй, дотацiй, субсидiй, пiльгових кредитiв (позик)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпункту 1 пункту 1 та пiдпункту "а" пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу I, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2007 року.

     2. Встановити, що до 1 сiчня 2007 року дозволяється виробництво, iмпорт, оптова i роздрiбна торгiвля тютюновими виробами, маркування яких вiдповiдає вимогам, що встановленi законами України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" та "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" з урахуванням змiн, внесених цим Законом та Законом України вiд 22 вересня 2005 року N 2899-IV.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
9 лютого 2006 року
N 3425-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.