ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтею 1563 такого змiсту:

     "Стаття 1563. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробiв

     Реклама, а так само будь-яка iнша дiяльнiсть з рекламування тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Реклама будь-яких товарiв або послуг (крiм реклами тютюнових виробiв), що мiстить зображення тютюнових виробiв або процесу палiння тютюнових виробiв, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Спонсорування будь-яких заходiв з використанням знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами вiд двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) частину першу статтi 2444 пiсля цифр "1562" доповнити цифрами "1563".

     2. У статтi 22 Закону України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197):

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Реклама тютюнових виробiв, реклама знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, забороняється:

     на радiо та телебаченнi, у тому числi за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобiльного телебачення, цифрового ефiрного телебачення та iнших засобiв передавання сигналу;

     у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-полiтичних, довiдкових, лiтературно-художнiх виданнях, виданнях для дiтей та юнацтва, виданнях для органiзацiї дозвiлля та вiдпочинку, спорту та iнших виданнях, у тому числi в усiх друкованих засобах масової iнформацiї;

     засобами внутрiшньої реклами;

     на транспортi;

     за допомогою заходiв рекламного характеру (крiм спецiальних виставкових заходiв тютюнових виробiв за умови, що на такi заходи допускаються лише працiвники пiдприємств, якi мають лiцензiю на оптову торгiвлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових виробiв);

     засобами зовнiшньої реклами;

     у мiсцях проведення масових заходiв полiтичного, освiтнього, релiгiйного, спортивного характеру та розважальних заходiв, призначених для неповнолiтнiх осiб;

     у мережi Iнтернет, крiм веб-сайтiв, призначених для повнолiтнiх осiб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня iдентифiкацiя вiку користувачiв";

     2) частину третю доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "забороняється шляхом розмiщення зображення тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, пiд якими випускаються тютюновi вироби, на будь-яких iнших товарах, крiм розмiщення на товарах (предметах), пов'язаних iз вживанням тютюнових виробiв, запальничках, попiльничках";

     3) частини п'яту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Реклама будь-яких товарiв або послуг не повинна мiстити зображення тютюнових виробiв або процесу палiння тютюнових виробiв.

     6. Забороняються такi види дiяльностi з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються алкогольнi напої та тютюновi вироби:

     спонсорування заходiв, призначених переважно для осiб вiком до 18 рокiв, з використанням знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби та алкогольнi напої;

     розповсюдження та продаж будь-яких товарiв (крiм товарiв, якi пов'язанi з вживанням тютюнових виробiв, запальничок, сiрникiв, попiльничок) з використанням знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби та алкогольнi напої;

     проведення заходiв з обмiну тютюнових виробiв на будь-якi iншi товари, роботи, послуги;

     надання права участi у лотереї, грi, конкурсi та iнших розважальних заходах, якщо умовою надання права участi є придбання тютюнових виробiв;

     зображення тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, в мiсцях проведення розважальних заходiв для неповнолiтнiх осiб та на автотранспортних засобах;

     зображення тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, або процесу палiння тютюнових виробiв, на упаковцi чи пiд час реклами будь-яких iнших товарiв чи послуг, якi не пов'язанi з вживанням тютюнових виробiв;

     продаж тютюнових виробiв у наборi з будь-якими iншими товарами, якi не пов'язанi з вживанням тютюнових виробiв;

     надсилання повiдомлень невизначеному колу осiб поштою, електронною поштою, засобами мобiльного зв'язку";

     4) в абзацi другому частини сьомої слова "зовнiшнiй рекламi та" виключити.

     3. У Законi України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 52, ст. 565; 2006 р., N 26, ст. 213; 2009 р., N 49, ст. 730; 2010 р., N 11, ст. 111):

     1) статтю 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "реклама й стимулювання продажу тютюну - будь-який вид передачi комерцiйної iнформацiї, рекомендацiї або дiї, метою чи результатом або ймовiрним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;

     спонсорство тютюну - будь-який вид внеску в будь-яку подiю, захiд або окрему особу, метою чи результатом або ймовiрним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано";

     2) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробiв

     Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, в тому числi:

     проведення заходiв з безоплатної роздачi, у тому числi для маркетингових дослiджень та дегустацiї, обмiну тютюнових виробiв на тютюновi вироби чи будь якi iншi товари, роботи, послуги;

     використання тютюнових виробiв з метою отримання товарiв, робiт, послуг; пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого вiдшкодування на придбання або використання тютюнових виробiв;

     пропонування або надання бонусiв, премiй, повернення готiвкових коштiв, права на участь у будь-якiй грi, лотереї, конкурсi, подiї, прямо або опосередковано пов'язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання, або участi в яких, є придбання або вживання тютюнових виробiв;

     продаж тютюнових виробiв у наборi з будь-якими iншими товарами або послугами;

     розмiщення iнформацiї про виробника тютюнових виробiв та/або тютюновi вироби у мiсцях, де цi вироби реалiзуються чи надаються споживачевi, у тому числi на елементах обладнання та/або оформлення мiсць торгiвлi, за виключенням одного плаката розмiром не бiльше 40 х 30 см на одне мiсце торгiвлi, в якому надається текстова iнформацiя про наявнi в продажу тютюновi вироби та цiни на них;

     розмiщення iнформацiї з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах та/або їх упаковцi, у тому числi: малюнкiв та iнших зображень, якi не є частиною захищеної торгової марки; адрес веб-сайтiв, електронної пошти; вкладень до упаковки тютюнових виробiв; текстової або графiчної iнформацiї на прозорiй обгортцi упаковки тютюнових виробiв;

     розмiщення iнформацiї щодо тютюнових виробiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби, в мiсцях проведення розважальних заходiв, в мiсцях роздрiбної торгiвлi, на автотранспортних засобах та обладнаннi;

     надсилання повiдомлень поштою, електронною поштою, повiдомлень на мобiльнi телефони, поширення вiдеодискiв, вiдеоматерiалiв, компакт-дискiв, комп'ютерних та iнших iгор, розмiщення iнформацiї в мережi Iнтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробiв;

     продаж, пропонування для продажу, поставка чи реклама нетютюнових виробiв, послуг, реклама або упаковка яких мiстить напис, малюнок чи будь-яке iнше зображення, повiдомлення, якi повнiстю або в частинi iдентифiкуються чи асоцiюються з тютюновим виробом, знаком для тютюнових товарiв i послуг чи з виробником тютюнових виробiв;

     iншi заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробiв та вживання тютюну.

     Забороняється спонсорство тютюну, в тому числi:

     спонсорство телепередач, радiопередач, театрально-концертних, спортивних та iнших заходiв, програм чи окремих осiб або спонсорство з використанням знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, пiд якими випускаються тютюновi вироби,

     надання виробниками тютюнових виробiв або пов'язаними з ними органiзацiями фiнансової або iншої пiдтримки заходам, дiяльностi, окремим особам або групам, в тому числi полiтичним партiям або дiячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усiх форм власностi;

     проведення iнформацiйних кампанiй та заходiв для населення, в тому числi з метою профiлактики курiння серед молодi, за прямої або опосередкованої фiнансової пiдтримки виробникiв тютюнових виробiв або пов'язаних з ними органiзацiй";

     3) частину другу статтi 20 доповнити абзацом такого змiсту:

     "порушення заборони щодо реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробiв - вiд тридцяти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носiї або кожний окремий захiд з метою стимулювання продажу тютюнових виробiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 вересня 2011 року
N 3778-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.