ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про науковий парк "Київська полiтехнiка"

     Цей Закон регулює правовi, економiчнi, органiзацiйнi вiдносини, пов'язанi iз створенням i функцiонуванням наукового парку "Київська полiтехнiка" (далi - науковий парк), i спрямований на iнтенсифiкацiю процесiв розроблення, виробництва, впровадження високотехнологiчної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, пiдвищення надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв шляхом поєднання освiти, науки i виробництва з метою прискорення iнновацiйного розвитку економiки України.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     договiр про партнерство з науковим парком - договiр мiж науковим парком i суб'єктами господарювання, що висловили бажання брати участь у процесi розроблення та виконання проектiв наукового парку;

     замовники продукцiї наукового парку - установи, органiзацiї, пiдприємства, вiтчизнянi та iноземнi компанiї усiх форм власностi, що замовляють i повнiстю сплачують вартiсть виконання конкретних розробок чи послуг за проектами наукового парку;

     засновники наукового парку - Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут" (далi - Унiверситет) та iншi суб'єкти господарювання, що уклали засновницький договiр про утворення наукового парку (далi - засновницький договiр) i можуть виконувати проекти наукового парку;

     науковий парк - договiрне об'єднання суб'єктiв господарювання, створене з метою органiзацiї, координацiї та контролю процесу виконання проектiв наукового парку;

     партнери наукового парку - суб'єкти господарювання, що уклали з науковим парком договiр про партнерство та беруть участь у виконаннi проектiв наукового парку;

     прiоритетнi напрями дiяльностi наукового парку - економiчно i соцiально зумовленi напрями науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, що вiдповiдають метi створення наукового парку i визначаються законами України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" та "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi";

     проект наукового парку - iнновацiйний або науково-технологiчний проект, що складається з комплекту документiв, який визначає процедуру i комплекс необхiдних заходiв щодо розроблення та реалiзацiї iнновацiйних продуктiв та/або продукцiї i включає в себе iнформацiю про матерiальнi, фiнансовi, кадровi ресурси, необхiднi для виконання iнновацiйного проекту.

     Стаття 2. Законодавство про науковий парк та його партнерiв

     Науковий парк та його партнери дiють вiдповiдно до Конституцiї України, Господарського, Цивiльного кодексiв України, законiв України "Про вищу освiту", "Про iнвестицiйну дiяльнiсть", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про iнновацiйну дiяльнiсть", "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй", цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини в науково-технiчнiй та iнновацiйнiй сферах.

Роздiл II. ОРГАНIЗАЦIЙНI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНОСТI НАУКОВОГО ПАРКУ

     Стаття 3. Установчi документи та функцiї наукового парку

     1. Установчими документами наукового парку є засновницький договiр та статут наукового парку (далi - Статут).

     2. Мета i предмет дiяльностi наукового парку, склад i повноваження його органу управлiння, порядок вступу до наукового парку та виходу з нього, формування його майна, порядок реорганiзацiї та лiквiдацiї наукового парку та iншi засади його дiяльностi визначаються Статутом.

     3. Науковий парк виконує такi функцiї:

     здiйснення повного комплексу заходiв, спрямованих на iнтенсифiкацiю процесiв розроблення, виробництва та впровадження наукоємної, конкурентоспроможної продукцiї на внутрiшнi та зовнiшнi ринки;

     координацiя наукової, iнновацiйної, виробничої та комерцiйної дiяльностi засновникiв i партнерiв наукового парку;

     органiзацiя i здiйснення заходiв щодо розвитку мiжнародного та вiтчизняного спiвробiтництва у сферi iнновацiйної дiяльностi;

     сприяння залученню iноземних iнвестицiй;

     iнформацiйно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновникiв i партнерiв наукового парку, надання патентно-лiцензiйної допомоги;

     залучення i використання у своїй дiяльностi ризикового (венчурного) капiталу, пiдтримка наукоємного бiзнесу;

     залучення студентiв, випускникiв та науковцiв Унiверситету до виконання робiт з реалiзацiї проектiв наукового парку;

     органiзацiя пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв, необхiдних для реалiзацiї проектiв наукового парку;

     захист iнтересiв засновникiв та партнерiв наукового парку в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, а також у вiдносинах з iншими суб'єктами господарювання;

     iншi функцiї, не забороненi законодавством.

     Стаття 4. Особливостi статусу Унiверситету як учасника наукового парку

     1. Унiверситет як провiдний вищий навчальний заклад може виступати засновником (учасником) юридичних осiб та/або їх об'єднань з метою розроблення та реалiзацiї iнновацiйних продуктiв та/або продукцiї.

     2. Унiверситет має право на строк виконання проектiв наукового парку надавати суб'єктам господарювання, якi створенi науковими та науково-педагогiчними працiвниками Унiверситету, необхiднi їм примiщення та обладнання вiдповiдно до договорiв, якi укладаються мiж Унiверситетом та зазначеними суб'єктами господарювання, в яких визначається порядок сплати комунальних послуг та орендної плати.

     3. Унiверситет бере участь у формуваннi статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематерiальних активiв (майнових прав на об'єкти iнтелектуальної власностi) у порядку, встановленому законодавством.

     4. Орган управлiння наукового парку щорiчно звiтує перед Унiверситетом про результати своєї дiяльностi.

     Стаття 5. Проекти наукового парку

     1. Проекти наукового парку подаються до органу управлiння наукового парку юридичними особами згiдно з умовами та вимогами, що розробляються i затверджуються органом управлiння наукового парку.

     2. Рiшення про прийняття до виконання проекту наукового парку приймається органом управлiння наукового парку i є пiдставою для укладення договору про партнерство з юридичними особами, зазначеними в частинi першiй цiєї статтi.

     3. Контроль за виконанням проектiв наукового парку та реалiзацiєю iнновацiйних продуктiв та/або продукцiї здiйснюється органом управлiння наукового парку.

     4. Результати виконаного проекту приймаються органом управлiння наукового парку чи замовником продукцiї наукового парку вiдповiдно до умов договору.

     Стаття 6. Особливостi розроблення та реалiзацiї проектiв наукового парку

     1. Розроблення та реалiзацiя проектiв наукового парку здiйснюються за рахунок власних коштiв наукового парку, його партнерiв чи замовникiв та/або за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     2. Виконання проектiв наукового парку чи розробок за кошти замовникiв проектiв наукового парку, що не передбачає будь-яких пiльг чи спецiального режиму, здiйснюється без їх державної реєстрацiї.

     3. Майновi права на технологiї та об'єкти права iнтелектуальної власностi, набутi в результатi виконання проектiв наукового парку, є власнiстю наукового парку та/або його партнерiв, крiм випадкiв, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi.

     4. Центральний орган виконавчої влади з питань освiти та науки (далi - державний орган) може обмежити майновi права на технологiї та об'єкти права iнтелектуальної власностi, створенi за рахунок коштiв Державного бюджету України, у таких випадках:

     технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi вiднесено до сфери нацiональної безпеки та оборони держави;

     технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi визнано таким, що має використовуватися в публiчних iнтересах;

     державний орган у повному обсязi здiйснює фiнансування доведення технологiї та/або об'єкта права iнтелектуальної власностi до промислового використання та реалiзацiї готової продукцiї.

     5. У випадках, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi, створений iз залученням коштiв Державного бюджету України, для власних потреб, якщо iнше не визначено договором мiж ними та державним органом.

     6. Науковий парк та/або його партнери зобов'язанi протягом мiсяця з дня отримання ними повiдомлення про створення технологiї та/або об'єкта права iнтелектуальної власностi iз залученням коштiв Державного бюджету України сповiстити державний орган про створену технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi.

     7. Державний орган протягом двох мiсяцiв з дня отримання повiдомлення, передбаченого частиною шостою цiєї статтi, має повiдомити науковий парк та/або його партнерiв, чи буде вiднесено технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi, створений за рахунок коштiв Державного бюджету України, до сфери нацiональної безпеки та оборони, чи вiдповiдну технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi буде використано в публiчних iнтересах.

     8. Якщо державний орган протягом строку, зазначеного в частинi сьомiй цiєї статтi, не повiдомив про прийняте ним рiшення науковий парк та/або його партнерiв, виключнi майновi права на технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi без обмежень належать науковому парку та його партнерам.

     9. У разi порушення державним органом положень частин третьої-восьмої цiєї статтi науковий парк та/або його партнер можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав.

Роздiл III. ЕКОНОМIЧНI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНОСТI НАУКОВОГО ПАРКУ

     Стаття 7. Джерела фiнансування дiяльностi наукового парку

     1. Для виконання своїх статутних завдань науковий парк може створювати статутний, резервний фонди, фонд пiдтримки iнновацiйної дiяльностi малих пiдприємств та iншi фонди, не забороненi законодавством.

     2. Джерела фiнансування наукового парку:

     внески засновникiв наукового парку;

     кошти вiд дiяльностi наукового парку;

     фiнансовi надходження вiд партнерiв, замовникiв наукового парку та iнших юридичних осiб;

     благодiйнi внески на розвиток наукового парку та забезпечення реалiзацiї проектiв наукового парку;

     кошти Державного бюджету України;

     iншi надходження, не забороненi законодавством.

     Стаття 8. Розрахункове обслуговування дiяльностi наукового парку

     1. Науковий парк має право вiдкривати рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютах в банкiвських та iнших фiнансових установах.

Роздiл IV. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 грудня 2006 року
N 523-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.