ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади формування цiлiсної системи прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi та їх реалiзацiї в Українi.

     Метою закону є забезпечення iнновацiйної моделi розвитку економiки шляхом концентрацiї ресурсiв держави на прiоритетних напрямах науково-технiчного оновлення виробництва, пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому i зовнiшньому ринках.

     Стаття 1. Законодавство України з питань формування та реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi

     1. Правовою основою формування та реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi є Конституцiя України, закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про iнновацiйну дiяльнiсть", "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" та iншi нормативно-правовi акти, що регулюють вiдносини у цiй сферi.

     Стаття 2. Прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi

     1. Прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi (далi - прiоритетнi напрями) - науково i економiчно обґрунтованi та визначенi вiдповiдно до цього Закону напрями провадження iнновацiйної дiяльностi, що спрямованi на забезпечення економiчної безпеки держави, створення високотехнологiчної конкурентоспроможної екологiчно чистої продукцiї, надання високоякiсних послуг та збiльшення експортного потенцiалу держави з ефективним використанням вiтчизняних та свiтових науково-технiчних досягнень.

     2. Прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi подiляються на стратегiчнi та середньостроковi прiоритетнi напрями.

     Стратегiчнi прiоритетнi напрями затверджуються Верховною Радою України на перiод до 10 рокiв.

     Середньостроковi прiоритетнi напрями визначаються на перiод до 5 рокiв i спрямованi на виконання стратегiчних прiоритетних напрямiв.

     Стаття 3. Формування стратегiчних прiоритетних напрямiв

     1. Пропозицiї щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв та їх прогнозно-аналiтичне обгрунтування готує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, та подає їх на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, який у встановленому порядку вносить їх на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Пiдготовка пропозицiй щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв та їх прогнозно-аналiтичне обґрунтування здiйснюються в рамках державних цiльових програм прогнозування науково-технiчного та iнновацiйного розвитку України, що розробляються згiдно iз законами України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" та "Про державнi цiльовi програми". Пiдготовка зазначених пропозицiй здiйснюється iз залученням Нацiональної академiї наук України, нацiональних галузевих академiй наук України, вищих навчальних закладiв i науково-дослiдних iнститутiв.

     2. Поданi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, пропозицiї стратегiчних прiоритетних напрямiв та їх обґрунтування схвалюються Кабiнетом Мiнiстрiв України i подаються до Верховної Ради України у виглядi проектiв законiв до 1 березня передостаннього року дiї попереднiх стратегiчних прiоритетних напрямiв.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     3. Порядок пiдготовки пропозицiй щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 4. Стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi на 2011 - 2021 роки

     1. Стратегiчними прiоритетними напрямами на 2011 - 2021 роки є:

     1) освоєння нових технологiй транспортування енергiї, впровадження енергоефективних, ресурсозберiгаючих технологiй, освоєння альтернативних джерел енергiї;

     2) освоєння нових технологiй високотехнологiчного розвитку транспортної системи, ракетно-космiчної галузi, авiа- i суднобудування, озброєння та вiйськової технiки;

     3) освоєння нових технологiй виробництва матерiалiв, їх оброблення i з'єднання, створення iндустрiї наноматерiалiв та нанотехнологiй;

     4) технологiчне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

     5) впровадження нових технологiй та обладнання для якiсного медичного обслуговування, лiкування, фармацевтики;

     6) широке застосування технологiй бiльш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

     7) розвиток сучасних iнформацiйних, комунiкацiйних технологiй, робототехнiки.

     Стаття 5. Формування середньострокових прiоритетних напрямiв

     1. Середньостроковi прiоритетнi напрями формуються на основi стратегiчних прiоритетних напрямiв, визначених цим Законом, з метою поетапного забезпечення їх реалiзацiї на загальнодержавному, галузевому та регiональному рiвнях.

     2. Середньостроковi прiоритетнi напрями можуть бути загальнодержавного, галузевого та регiонального рiвнiв.

     3. Середньостроковi прiоритетнi напрями загальнодержавного рiвня та їх обґрунтування формуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, за пропозицiями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, iз залученням Нацiональної академiї наук України та нацiональних галузевих академiй наук України, вищих навчальних закладiв i науково-дослiдних iнститутiв за результатами прогнозно-аналiтичних дослiджень у сферi науки i технiки та iнновацiйної дiяльностi, прогнозiв економiчного та соцiального розвитку України i спрямованi на забезпечення iнновацiйного розвитку мiжгалузевого та мiжрегiонального характеру.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     4. Середньостроковi прiоритетнi напрями галузевого рiвня формуються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади на основi стратегiчних прiоритетних напрямiв i середньострокових прiоритетних напрямiв загальнодержавного рiвня з урахуванням прогнозу розвитку галузей економiки i спрямованi на вирiшення питань забезпечення iнновацiйного розвитку окремих галузей економiки.

     5. Середньостроковi прiоритетнi напрями загальнодержавного i галузевого рiвнiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, протягом трьох мiсяцiв з дня визначення законом стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi.

(частина п'ята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     6. Середньостроковi прiоритетнi напрями регiонального рiвня спрямованi на вирiшення питань забезпечення iнновацiйного розвитку окремих регiонiв.

     7. Середньостроковi прiоритетнi напрями регiонального рiвня затверджуються Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсцевими радами за поданням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй на основi стратегiчних прiоритетних напрямiв, середньострокових прiоритетних напрямiв загальнодержавного рiвня з урахуванням прогнозу економiчного i соцiального розвитку вiдповiдного регiону.

     Стаття 6. Реалiзацiя середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi

     1. Середньостроковi прiоритетнi напрями загальнодержавного i галузевого рiвнiв реалiзуються шляхом формування та виконання державних цiльових програм, державного замовлення та окремих iнновацiйних проектiв.

     Обсяги коштiв, що спрямовуються на реалiзацiю прiоритетних напрямiв загальнодержавного i галузевого рiвнiв, щорiчно визначаються законом про Державний бюджет України.

     2. Середньостроковi прiоритетнi напрями регiонального рiвня реалiзуються шляхом формування та виконання регiональних, мiсцевих iнновацiйних програм та окремих iнновацiйних проектiв.

     Обсяги коштiв, що спрямовуються на реалiзацiю прiоритетних напрямiв регiонального рiвня, щорiчно визначаються вiдповiдними бюджетами, у тому числi з урахуванням статтi 105 Бюджетного кодексу України.

     3. Для реалiзацiї середньострокових прiоритетних напрямiв державою запроваджуються заходи щодо:

     1) розвитку iнновацiйної iнфраструктури (iнновацiйних центрiв, технологiчних паркiв, наукових паркiв, технополiсiв, iнновацiйних бiзнес-iнкубаторiв, центрiв трансферу технологiй, iнновацiйних кластерiв, венчурних фондiв тощо);

     2) першочергового розгляду заявок на винаходи, що вiдповiдають середньостроковим прiоритетним напрямам загальнодержавного рiвня;

     3) прямого бюджетного фiнансування та спiвфiнансування;

     4) вiдшкодування вiдсоткових ставок за кредитами, отриманими суб'єктами господарювання у банках;

     5) часткової компенсацiї вартостi виробництва продукцiї;

     6) кредитiв за рахунок коштiв державного бюджету, кредитiв (позик) i грантiв мiжнародних фiнансових органiзацiй, залучених державою або пiд державнi гарантiї;

     7) субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам;

     8) податкових, митних та валютних преференцiй.

     Стаття 7. Монiторинг реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi

     1. Монiторинг реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi в Українi здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 8. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93; 2006 р., N 5 - 6, ст. 73, N 22, ст. 199; 2009 р., N 16, ст. 219).

     3. Внести до Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266) такi змiни:

     1) абзац сьомий частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "прiоритетний iнновацiйний проект - iнновацiйний проект, що реалiзується в рамках прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi";

     2) у статтi 2 слова "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", цього Закону та iнших законодавчих актiв, що регулюють суспiльнi вiдносини у цiй сферi" замiнити словами "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi", цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють суспiльнi вiдносини у цiй сферi";

     3) в абзацi другому статтi 6 слова "державного, галузевого, регiонального i мiсцевого рiвнiв" виключити;

     4) у статтi 7:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "визначає стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi";

     абзац другий частини другої пiсля слова "затверджують" доповнити словами "середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi регiонального рiвня та";

     5) абзац третiй статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "готує та подає Верховнiй Радi України пропозицiї щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi та затверджує середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного i галузевого рiвнiв";

     6) у статтi 9:

     в абзацi третьому частини першої слова "прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi, середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня";

     у частинi другiй:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вiдповiдно до компетенцiї готують та подають Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi галузевого рiвня".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     в абзацi четвертому слова "iз прiоритетних галузевих напрямiв iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "що реалiзуються в рамках середньострокових прiоритетних напрямiв галузевого рiвня";

     7) частину першу статтi 10 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "готують та подають Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, вiдповiдним радам пропозицiї щодо середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi регiонального рiвня".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     8) в абзацi другому частини шостої статтi 13 слова "затверджених Верховною Радою України" виключити.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом, передбачивши заходи першочергової пiдтримки реалiзацiї прiоритетних напрямiв, визначених Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 вересня 2011 року
N 3715-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.