ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 6 липня 2005 року N 2734-IV,
Кримiнальним процесуальним кодексом України
вiд 13 квiтня 2012 року N 4651-VI,
Законами України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 червня 2020 року N 703-IX

(У текстi Закону слова "органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - орган лiцензування)" та "орган лiцензування" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдних вiдмiнках; пiсля слiв "дискiв для лазерних систем зчитування" доповнено словом "матриць" у вiдповiдних вiдмiнках, крiм абзацiв четвертого, дев'ятого статтi 1 цього Закону згiдно iз Законом України вiд 6 липня 2005 року N 2734-IV)

(У текстi Закону: слова "центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiки", "спецiально уповноважений орган з питань лiцензування" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiцензування" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузi митної справи" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 червня 2020 року N 703-IX)

     Цей Закон визначає особливостi державного регулювання дiяльностi, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     виробник дискiв для лазерних систем зчитування, матриць - суб'єкт господарювання, який повнiстю або частково здiйснює виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць;

     виробництво дискiв - дiяльнiсть, пов'язана iз застосуванням технологiчного процесу по переробцi сировини в оптичнi носiї iнформацiї у формi диску для лазерних систем зчитування, матриць, пiд час якого одночасно з виготовленням диску здiйснюється запис на нього iнформацiї, яка є об'єктом авторського права та/або сумiжних прав, або без запису, а також реалiзацiєю дискiв або матриць власного виробництва;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування iз записом або з можливiстю запису на ньому iнформацiї, що вiдображає об'єкти авторського права чи сумiжних прав, або без запису такої iнформацiї;

     абзац п'ятий частини першої статтi 1 виключено

(абзац п'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац шостий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     лiцензiя експортна (iмпортна) - належним чином оформлене право на експорт (iмпорт) обладнання та сировини для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування та матриць, що видається для здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї конкретним суб'єктом господарської дiяльностi протягом установленого строку;

(статтю 1 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     сировина - оптичний полiкарбонат, що використовується у виробництвi дискiв для лазерних систем зчитування та матриць;

(статтю 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

     абзац дев'ятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац десятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     матриця - матерiальний носiй у виглядi штампа або iншого аналогiчного чи еквiвалентного пристрою, який мiстить iнформацiю у цифровiй формi i використовується для безпосереднього перенесення цiєї iнформацiї на диск для лазерних систем зчитування пiд час його виробництва;

     незаконний обiг дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - виробництво, експорт, iмпорт, зберiгання, реалiзацiя, перемiщення на територiї України дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, що не вiдповiдають вимогам цього Закону;

(абзац дванадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     спецiальний iдентифiкацiйний код - код, який визначає виробника цих дискiв та присвоюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

(абзац тринадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Стаття 2. Сфера дiї цього Закону та законодавство про виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

     Дiя цього Закону поширюється на суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, а також експорт, iмпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених у статтi 5 цього Закону.

     Вiдносини у сферi виробництва, експорту, iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, експорту, iмпорту обладнання та сировини для їх виробництва регулюються Конституцiєю України, законами України "Про авторське право i сумiжнi права", цим Законом, iншими законами України в частинi, що не суперечить цьому Закону, а також мiжнародними договорами України, що набрали чинностi у встановленому законом порядку. У разi, якщо норми цього Закону суперечать правилам мiжнародного договору України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, застосовуються правила мiжнародного договору.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Дiя цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, якi не є об'єктами експорту/iмпорту, що:

     ввозяться або вивозяться, пересилаються в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях фiзичними особами в кiлькостi, яка не перевищує двадцяти примiрникiв;

     ввозяться або вивозяться, пересилаються в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях юридичними особами для забезпечення господарської дiяльностi без права або не з метою подальшого продажу або розповсюдження;

     ввозяться або вивозяться з технiчною документацiєю у складi обладнання.

     Транзит дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здiйснюється вiдповiдно до Митного кодексу України та Закону України "Про транзит вантажiв".

(частину третю статтi 2 замiнено частинами третьою та четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     Стаття 3. Регулювання виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

     1. Частину першу статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, присвоює заявнику (виробнику) спецiальний iдентифiкацiйний код.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     3. Виробник дискiв надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, документально пiдтвердженi данi про:

(абзац перший частини третьої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кiлькiсть лiнiй);

     власнi або орендованi виробничi та складськi примiщення.

     4. Частину четверту статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     5. Частину п'яту статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Стаття 4. Вимоги до дiяльностi по виробництву дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

(назва статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     1. Виробник дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, зобов'язаний:

(абзац перший частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     а) виробляти диски лише на сертифiкованому обладнаннi;

(пункт "а" частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     б) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матрицi iз записом iнформацiї - спецiальний iдентифiкацiйний код згiдно з цим Законом; а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матрицi без запису iнформацiї - код прес-форми, з якої його було виготовлено;

(пункт "б" частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     в) технологiчно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування, матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду;

(пункт "в" частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     г) пункт "г" частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, матриць, якi мiстять об'єкти авторського права та/або сумiжних прав, лише за наявностi дозволу осiб, яким належить авторське право чи сумiжнi права;

     е) вести облiк обсягiв виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, а також придбання, зберiгання, використання сировини для їх виробництва;

     є) зберiгати облiковi документи про виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примiрники виготовлених дискiв для лазерних систем зчитування iз записом на них iнформацiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiцензування, який зберiгає їх протягом трьох рокiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про обов'язковий примiрник документiв".

     Порядок надання, зберiгання та видачi примiрникiв дискiв для лазерних систем зчитування, матриць затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт "є" частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     ж) надавати посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, при проведеннi перевiрок в присутностi керiвника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмета перевiрки, доступ до примiщень та забезпечувати умови для їх проведення.

(пункт "ж" частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     2. Виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць на замовлення iнших осiб, в тому числi iз застосуванням давальницької сировини, здiйснюється з дотриманням вимог цього Закону.

     У разi письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, суб'єктiв авторського права та/або сумiжних прав центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, зобов'язаний надавати письмову вiдповiдь на запит щодо виробництва, експорту, iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, якi мiстять вiдповiднi об'єкти авторського права та/або сумiжних прав.

     Стаття 5. Регулювання експорту, iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, а також обладнання та сировини для їх виробництва

     1. Частину першу статтi 5 виключено

(частина перша статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     2. Частину другу статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     3. Частину третю статтi 5 виключено

(частина третя статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     4. Частину четверту статтi 5 виключено

(частина четверта статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     5. Експорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць здiйснюється лише за наявностi на них спецiальних iдентифiкацiйних кодiв. Iмпорт матриць здiйснюється за наявностi на них спецiальних iдентифiкацiйних кодiв.

(частина п'ята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     6. Частину шосту статтi 5 виключено

(частина шоста статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Стаття 6. Контроль за виробництвом, експортом/iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

     1. Перелiк центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють заходи у сферi контролю за виробництвом, експортом/iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, їх повноваження та порядок дiяльностi визначаються вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади".

(абзаци перший та другий частини першої статтi 6 замiнено одним абзацом згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами другим - шостим)

     Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, шляхом проведення планових та позапланових перевiрок у випадках, передбачених законом.

(абзац другий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, шляхом забезпечення проведення щомiсячного монiторингу фактичних обсягiв вiдвантаження продукцiї.

(абзац третiй частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Державний контроль за додержанням суб'єктами господарської дiяльностi законодавства у сферi iнтелектуальної власностi, в тому числi у сферi виробництва, експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, здiйснюють державнi iнспектори з питань iнтелектуальної власностi.

     Державнi iнспектори з питань iнтелектуальної власностi мають право залучати до проведення перевiрок представникiв органiв контролю, зазначених в абзацi першому частини першої цiєї статтi.

     Повноваження державних iнспекторiв з питань iнтелектуальної власностi, порядок проведення ними перевiрок визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Плановi перевiрки проводяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, не частiше одного разу на рiк з попереднiм (за п'ять днiв) повiдомленням про це суб'єкта господарської дiяльностi.

(абзац перший частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Абзац другий частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац третiй частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац четвертий частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац п'ятий частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац шостий частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Позаплановi (раптовi) перевiрки без попереднього повiдомлення суб'єкта господарської дiяльностi проводяться також у разi звернення в письмовiй формi до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, осiб, яким належать авторське право та/або сумiжнi права, з приводу порушення їхнiх прав.

(абзац сьомий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Перевiрки можуть проводитися за участю осiб, яким належать авторське право та/або сумiжнi права, або представникiв цих осiб.

     3. Суб'єкт господарської дiяльностi має право оскаржувати дiї органiв контролю в судовому порядку.

(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     Стаття 7. Права та обов'язки органiв державного контролю

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, здiйснює повноваження, передбаченi цим Законом.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, пiд час проведення перевiрки має право:

     мати доступ до примiщень та до документiв з метою виконання контрольних функцiй i у разi виявлення порушення вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копiй цих документiв;

(абзац другий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац третiй частини другої статтi 7 виключено

(абзац третiй частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     оглядати за участю, вiдповiдно, виробника, експортера чи iмпортера примiщення, обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування, матрицi з метою перевiрки додержання ними вимог цього Закону;

(абзац четвертий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриць, виробленi з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на перiод до вирiшення питання в судовому порядку.

(частину другу статтi 7 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     Стаття 8. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. За порушення вимог цього Закону до суб'єктiв господарської дiяльностi застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафiв у разi:

     абзац другий частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць без нанесення спецiальних iдентифiкацiйних кодiв - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої продукцiї, але не менше 3000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць без дозволу осiб, яким належить авторське право та/або сумiжнi права, - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої продукцiї, але не менше 3000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     абзац п'ятий частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац шостий частини першої статтi 8 виключено

(абзац шостий частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення договорiв i використання авторських та/або сумiжних прав на виготовлення продукцiї несе виробник та замовник.

     2. Частину другу статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     3. Санкцiї, визначенi цiєю статтею, застосовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi. Зазначенi штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.

     4. Фiнансовi санкцiї, передбаченi цiєю статтею, сплачуються протягом 15 календарних днiв, наступних за днем надходження цього рiшення до суб'єкта господарювання.

     5. Диски для лазерних систем зчитування, матрицi виготовленi, iмпортованi або тi, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировина, iмпортованi з порушенням вимог цього Закону, пiдлягають вилученню до вирiшення питання у судовому порядку.

     6. Прибуток, отриманий в результатi дiяльностi з порушенням вимог цього Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до Державного бюджету України.

     Стаття 9. Спецiальнi заходи стосовно припинення порушень вимог до виробництва, експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

     1. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, додатково можуть застосовуватися такi спецiальнi заходи:

     1) обмеження, тимчасова заборона дiяльностi суб'єктiв господарювання в разi її невiдповiдностi вимогам цього Закону;

     2) пункт 2 частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     3) пункт 3 частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     4) опечатування та/або вилучення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не вiдповiдають вимогам цього Закону.

     2. Частину другу статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     3. Спецiальнi заходи, передбаченi пунктами 1 - 3 частини першої цiєї статтi, застосовуються за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Спецiальнi заходи, передбаченi пунктом 4 частини першої цiєї статтi, застосовуються в порядку, визначеному в статтi 91 цього Закону.

     5. Частину п'яту статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     6. Частину шосту статтi 9 виключено

(частина шоста статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)
(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     Стаття 91. Порядок вилучення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

     Вилучення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не вiдповiдають вимогам цього Закону, передбачене пунктом 4 частини першої статтi 9 цього Закону, здiйснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, iз залученням, у разi потреби, представникiв органiв Нацiональної полiцiї.

(частина перша статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Вилученню з незаконного обiгу пiдлягає вся партiя вироблених, iмпортованих або призначених для експорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, що не вiдповiдають вимогам цього Закону.

     За результатами вилучення складається акт, один примiрник якого видається суб'єкту господарювання, а другий зберiгається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     Вилученi у суб'єкта господарювання диски для лазерних систем зчитування, матрицi, обладнання та сировина для їх виробництва упаковуються та опечатуються на мiсцi вилучення.

     Вилученi диски для лазерних систем зчитування, матрицi, обладнання та сировина для їх виробництва можуть бути залишенi у суб'єкта господарювання, який у цьому разi несе вiдповiдальнiсть за забезпечення їх надiйного зберiгання у вiдокремлених примiщеннях, якi опечатуються посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     Вилучення, упакування i транспортування дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва проводяться за рахунок суб'єкта господарювання, в якого було проведено таке вилучення".

(Закон доповнено статтею 91 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005р. N 2734-IV)

     Стаття 10. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiстдесят календарних днiв з дня опублiкування.

     Протягом одного календарного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом суб'єкти господарювання, якi були зареєстрованi i здiйснювали свою дiяльнiсть до набрання чинностi цим Законом, здiйснюють дiяльнiсть по виробництву, експорту, iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, експорту, iмпорту обладнання та сировини для їх виробництва у порядку, що дiяв до дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) доповнити статтю 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186, N 38, ст. 318) частиною такого змiсту:

     "Лiцензування експорту, iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць";

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     доповнити Кодекс статтею 16413 такого змiсту:

     "Стаття 16413. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, iмпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

     Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, iмпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у статтi 221 та частинi першiй статтi 294 цифри "1645 - 16412" замiнити цифрами "1645 - 16413";

     частину першу статтi 255 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) державнi iнспектори з питань iнтелектуальної власностi (статтi 512, 1649, 16413)";

     3) доповнити Кримiнальний кодекс України статтею 2031 такого змiсту:

     "Стаття 2031. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, iмпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

     Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, iмпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо цi дiї вчинено у великих розмiрах, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.

     Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти вартiсть дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячi разiв i бiльше перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     4) пiдпункт 4 пункту 2 статтi 10 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Кримiнально-процесуальним кодексом України вiд 28.12.60 р. згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України вiд 13.04.2012р. N 4651-VI)

     5) пiдпункт 5 пункту 2 статтi 10 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     6) частину першу статтi 8 Закону України "Про обов'язковий примiрник документiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 199) доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) два обов'язкових безоплатних примiрники виготовлених дискiв для лазерних систем зчитування, матриць iз записом на них iнформацiї - центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiцензування".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шiстдесяти днiв з дня опублiкування цього Закону:

     розробити порядок обiгу дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, що були виробленi або iмпортованi до набуття чинностi цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     у двомiсячний термiн з дня прийняття цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть з цим Законом нормативно-правових актiв центральних органiв виконавчої влади;

     подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
17 сiчня 2002 року
N 2953-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.