ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо впорядкування операцiй, пов'язаних з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, обладнання та сировинидля їх виробництва)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 2031 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131; 2002 р., N 17, ст. 121) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2031. Незаконний обiг дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

     1. Незаконне виробництво, експорт, iмпорт, зберiгання, реалiзацiя та перемiщення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо цi дiї вчиненi у значних розмiрах,

     - карається штрафом вiд однiєї до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк iз конфiскацiєю та знищенням дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

     2. Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або вчиненi у великих розмiрах,

     - караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з конфiскацiєю та знищенням дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

     Примiтка. Пiд значним розмiром слiд розумiти вартiсть дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разiв i бiльше перевищує рiвень неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян; пiд великим розмiром слiд розумiти вартiсть дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разiв i бiльше перевищує рiвень неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян".

     2. Пункт 63 статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2002 р., N 17, ст. 121) викласти в такiй редакцiї:

     "63) експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць".

     3. У Законi України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121):

     1) у текстi:

     слова "органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - орган лiцензування)" та "орган лiцензування" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдних вiдмiнках;

     пiсля слiв "дискiв для лазерних систем зчитування" доповнити словом "матриць" у вiдповiдних вiдмiнках, крiм абзацiв четвертого, дев'ятого статтi 1 Закону";

     2) у статтi 1:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "виробництво дискiв - дiяльнiсть, пов'язана iз застосуванням технологiчного процесу по переробцi сировини в оптичнi носiї iнформацiї у формi диску для лазерних систем зчитування, матриць, пiд час якого одночасно з виготовленням диску здiйснюється запис на нього iнформацiї, яка є об'єктом авторського права та/або сумiжних прав, або без запису, а також реалiзацiєю дискiв або матриць власного виробництва";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "лiцензiйнi умови - перелiк вимог до дiяльностi з виробництва, експорту, iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, що визначається цим Законом, та лiцензiйних умов, якi затверджуються згiдно iз Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" i виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, iмпортера дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, який отримав вiдповiдну лiцензiю";

     пiсля абзацу шостого доповнити двома абзацами такого змiсту:

     "лiцензiя експортна (iмпортна) - належним чином оформлене право на експорт (iмпорт) обладнання та сировини для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування та матриць, що видається для здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї конкретним суб'єктом господарської дiяльностi протягом установленого строку;

     сировина - оптичний полiкарбонат, що використовується у виробництвi дискiв для лазерних систем зчитування та матриць".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий-одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим-тринадцятим;

     абзац дванадцятий пiсля слова "реалiзацiя" доповнити словом "перемiщення";

     3) частину третю статтi 2 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Дiя цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, якi не є об'єктами експорту/iмпорту, що:

     ввозяться або вивозяться, пересилаються в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях фiзичними особами в кiлькостi, яка не перевищує двадцяти примiрникiв;

     ввозяться або вивозяться, пересилаються в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях юридичними особами для забезпечення господарської дiяльностi без права або не з метою подальшого продажу або розповсюдження;

     ввозяться або вивозяться з технiчною документацiєю у складi обладнання.

     Транзит дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здiйснюється вiдповiдно до Митного кодексу України та Закону України "Про транзит вантажiв";

     4) у частинi першiй статтi 4:

     у пунктi "б" слова "код матрицi" замiнити словами "код прес-форми";

     пункт "є" викласти в такiй редакцiї:

     "є) зберiгати облiковi документи про виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примiрники виготовлених дискiв для лазерних систем зчитування iз записом на них iнформацiї спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування, який зберiгає їх протягом трьох рокiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про обов'язковий примiрник документiв".

     Порядок надання, зберiгання та видачi примiрникiв дискiв для лазерних систем зчитування, матриць затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) частини першу, третю-шосту статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" здiйснюється лiцензування експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць.

     Вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" здiйснюється лiцензування експорту/iмпорту основних вузлiв для спецiалiзованого обладнання з виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - обладнання), та сировини для їх виробництва";

     "3. Лiцензування експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здiйснюється центральним органом виконавчої влади з питань економiки вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     4. Лiцензiя на експорт/iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статтi 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та надав центральному органу виконавчої влади з питань економiки документально пiдтвердженi данi про:

     власнi або орендованi складськi примiщення;

     власнi або орендованi примiщення, в яких буде здiйснюватись оптова та/чи роздрiбна торгiвля дисками для лазерних систем зчитування та матрицями (щодо лiцензiї на iмпорт дискiв, матриць).

     Лiцензiя на експорт/iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць видається на строк три роки.

     Лiцензiя на експорт/iмпорт обладнання та сировини для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування та матриць видається суб'єкту господарювання за наявностi зовнiшньоекономiчного контракту (договору).

     5. Експорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць здiйснюється лише за наявностi на них спецiальних iдентифiкацiйних кодiв. Iмпорт матриць здiйснюється за наявностi на них спецiальних iдентифiкацiйних кодiв.

     6. Копiя лiцензiї на експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання або сировини для їх виробництва разом з документами, що поданi для одержання лiцензiї, зберiгається центральним органом виконавчої влади з питань економiки протягом трьох рокiв";

     6) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Контроль за виробництвом, експортом/iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

     1. Органами контролю за виробництвом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць є центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi, iншi органи державної влади в межах їх повноважень, визначених законом.

     Органами контролю за експортом/iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва є центральний орган виконавчої влади з питань економiки, центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi, органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи та iншi органи державної влади в межах їх повноважень, визначених законом.

     Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць здiйснюють спецiально уповноважений орган з питань лiцензування, центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок у випадках, передбачених законом.

     Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць здiйснюють центральний орган виконавчої влади з питань економiки, центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи шляхом забезпечення проведення щомiсячного монiторингу iнформацiї щодо виданих лiцензiй та фактичних обсягiв вiдвантаження продукцiї згiдно з лiцензiями на експорт/iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць.

     Державний контроль за додержанням суб'єктами господарської дiяльностi законодавства у сферi iнтелектуальної власностi, в тому числi у сферi виробництва, експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, здiйснюють державнi iнспектори з питань iнтелектуальної власностi.

     Державнi iнспектори з питань iнтелектуальної власностi мають право залучати до проведення перевiрок представникiв органiв контролю, зазначених в абзацi першому частини першої цiєї статтi.

     Повноваження державних iнспекторiв з питань iнтелектуальної власностi, порядок проведення ними перевiрок визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Плановi перевiрки проводяться органом, що видає вiдповiдну лiцензiю, не частiше одного разу на рiк з попереднiм (за п'ять днiв) повiдомленням про це суб'єкта господарської дiяльностi.

     Позаплановi (раптовi) перевiрки проводяться без попереднього повiдомлення суб'єкта господарської дiяльностi з метою здiйснення контролю за:

     наявнiстю лiцензiї у виробника, експортера, iмпортера дискiв для лазерних систем зчитування, матриць;

     виконанням лiцензiйних умов, передбачених у статтi 4 та в частинi четвертiй статтi 5 цього Закону;

     виконанням розпоряджень про усунення порушень лiцензiйних умов;

     припиненням порушень лiцензiйних умов за наявностi документально пiдтвердженої iнформацiї про порушення.

     Позаплановi (раптовi) перевiрки без попереднього повiдомлення суб'єкта господарської дiяльностi проводяться також у разi звернення в письмовiй формi до органу, що видає вiдповiдну лiцензiю, осiб, яким належать авторське право та/або сумiжнi права, з приводу порушення їхнiх прав.

     Перевiрки можуть проводитися за участю осiб, яким належать авторське право та/або сумiжнi права, або представникiв цих осiб.

     3. Суб'єкт господарської дiяльностi має право оскаржувати дiї органiв контролю в судовому порядку";

     7) у частинi другiй статтi 7:

     в абзацi третьому слова "експортером, iмпортером" виключити;

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриць, виробленi з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на перiод до вирiшення питання в судовому порядку";

     8) в абзацi шостому частини першої статтi 8 слово "наявностi" замiнити словом "нанесення";

     9) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Спецiальнi заходи стосовно припинення порушень вимог до виробництва, експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

     1. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць центральним органом виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi додатково можуть застосовуватися такi спецiальнi заходи:

     1) обмеження, тимчасова заборона дiяльностi суб'єктiв господарювання в разi її невiдповiдностi вимогам цього Закону;

     2) анулювання лiцензiї на виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць у разi повторного порушення лiцензiйних умов, передбачених у статтi 4 цього Закону. Виробник може одержати нову лiцензiю на право провадження вiдповiдного виду дiяльностi не ранiше нiж через п'ять рокiв з дати прийняття рiшення центральним органом виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi про анулювання попередньої лiцензiї;

     3) тимчасове припинення дiї лiцензiї на виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць в разi виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який вiдмовляється виконувати чи не виконує вимог центрального органу виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi щодо припинення порушення протягом одного мiсяця з дня його виявлення;

     4) опечатування та/або вилучення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не вiдповiдають вимогам цього Закону.

     2. Лiцензiя на виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць вважається тимчасово припиненою чи анульованою з дня прийняття вiдповiдного рiшення центральним органом виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi.

     3. Спецiальнi заходи, передбаченi пунктами 1-3 частини першої цiєї статтi, застосовуються за рiшенням центрального органу виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Спецiальнi заходи, передбаченi пунктом 4 частини першої цiєї статтi, застосовуються в порядку, визначеному в статтi 91 цього Закону.

     5. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо експорту/iмпорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва або в разi змiни будь-яких даних, що зазначенi в лiцензiї на експорт/iмпорт обладнання та сировини для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, центральний орган виконавчої влади з питань економiки анулює лiцензiю та з метою застосування заходiв, передбачених у частинi першiй цiєї статтi, звертається до центрального органу виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi.

     Одержати нову лiцензiю на експорт/iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва дозволяється:

     у строк не пiзнiше нiж 10 робочих днiв з дати письмового звернення суб'єкта господарської дiяльностi - у разi змiн будь-яких даних, що зазначенi в лiцензiї;

     не ранiше нiж через п'ять рокiв з дати прийняття рiшення центрального органу виконавчої влади з питань економiки - у разi порушення вимог цього Закону.

     У разi змiни будь-яких даних, що зазначенi в лiцензiї на експорт/iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, експортер/iмпортер зобов'язаний переоформити таку лiцензiю в порядку, встановленому Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     6. Про анулювання лiцензiї на експорт/iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва письмово повiдомляється спецiально уповноважений орган виконавчої влади в галузi митної справи";

     10) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Порядок вилучення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

     Вилучення дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не вiдповiдають вимогам цього Закону, передбачене пунктом 4 частини першої статтi 9 цього Закону, здiйснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi iз залученням, у разi потреби, представникiв органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Вилученню з незаконного обiгу пiдлягає вся партiя вироблених, iмпортованих або призначених для експорту дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, що не вiдповiдають вимогам цього Закону.

     За результатами вилучення складається акт, один примiрник якого видається суб'єкту господарювання, а другий зберiгається центральним органом виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi.

     Вилученi у суб'єкта господарювання диски для лазерних систем зчитування, матрицi, обладнання та сировина для їх виробництва упаковуються та опечатуються на мiсцi вилучення.

     Вилученi диски для лазерних систем зчитування, матрицi, обладнання та сировина для їх виробництва можуть бути залишенi у суб'єкта господарювання, який у цьому разi несе вiдповiдальнiсть за забезпечення їх надiйного зберiгання у вiдокремлених примiщеннях, якi опечатуються посадовою особою центрального органу виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi.

     Вилучення, упакування i транспортування дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва проводяться за рахунок суб'єкта господарювання, в якого було проведено таке вилучення".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Встановити, що пункт 1 роздiлу i цього Закону пiдлягає перегляду через три роки пiсля набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
6 липня 2005 року
N 2734-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.