ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

     З метою приведення деяких законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351):

     1) у статтi 1:

     абзаци другий, чотирнадцятий, двадцять шостий та двадцять восьмий виключити;

     в абзацi п'ятому слова "у процесi їх дiяльностi" замiнити словами "та iншими особами, стосовно яких Нацiональний банк України здiйснює наглядову дiяльнiсть" та доповнити абзац словами "та кредиторiв банку";

     2) у статтi 7:

     у пунктi 9 слова "Реєстр банкiв, їх фiлiй та представництв, валютних бiрж" замiнити словами "Державний реєстр банкiв";

     доповнити пiсля пункту 9 новими пунктами такого змiсту:

     "10) веде офiцiйний реєстр iдентифiкацiйних номерiв емiтентiв платiжних карток внутрiшньодержавних платiжних систем;

     11) здiйснює сертифiкацiю аудиторiв, якi проводитимуть аудиторську перевiрку банкiв, тимчасових адмiнiстраторiв та лiквiдаторiв банку".

     У зв'язку з цим пункти 10-18 вважати вiдповiдно пунктами 12-20;

     пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) здiйснює вiдповiдно до визначених спецiальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснення операцiй в iноземнiй валютi, органiзовує i здiйснює валютний контроль за банками та iншими фiнансовими установами, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй";

     доповнити пiсля пункту 19 новим пунктом такого змiсту:

     "20) визначає особливостi функцiонування банкiвської системи України в разi введення воєнного стану чи особливого перiоду, здiйснює мобiлiзацiйну пiдготовку системи Нацiонального банку".

     У зв'язку з цим пункт 20 вважати пунктом 21;

     3) у статтi 15:

     у пунктi 1:

     абзац п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "про застосування заходiв впливу до банкiв та iнших осiб, дiяльнiсть яких перевiряється Нацiональним банком вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "щодо встановлення плати за наданi вiдповiдно до закону послуги (здiйсненi операцiї)";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) установлює порядок надання банкiвських лiцензiй банкам, iнших лiцензiй юридичним особам на здiйснення окремих банкiвських операцiй, а також iнших лiцензiй та дозволiв у випадках, передбачених законом";

     у пунктi 6 слова "нормативнi акти" замiнити словами "нормативно-правовi акти";

     4) у статтi 26:

     назву статтi викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування";

     у частинi першiй слово "нормативи" замiнити словом "норматив";

     у пунктi 1 слова "розмiр обов'язкових резервiв" замiнити словами "норматив обов'язкового резервування";

     у пунктi 2 слова "норми обов'язкових резервiв" замiнити словами "нормативи обов'язкового резервування";

     у пунктi 3 слова "норм резерву" замiнити словами "нормативу обов'язкового резервування";

     5) у пунктi 6 статтi 33 слова "iнших фiнансово-кредитних установ" замiнити словами "iнших фiнансових установ";

     6) у частинi першiй статтi 38 слово "комерцiйними" виключити;

     7) у частинах першiй та третiй статтi 39 слово "комерцiйнi" виключити;

     8) у статтi 40:

     частину першу пiсля слiв "електронних документiв" доповнити словами "а також платiжних iнструментiв", слова "за допомогою електронних документiв" виключити;

     у частинi другiй слово "комерцiйних" виключити;

     9) статтю 42 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Нацiональний банк має право встановлювати плату за наданi ним вiдповiдно до закону послуги (здiйсненi операцiї)";

     10) у статтi 44:

     назву статтi доповнити словами "та контролю";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю";

     у пунктi 1 слово "нормативних" замiнити словом "нормативно-правових";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) видача та вiдкликання лiцензiй, здiйснення контролю, у тому числi шляхом здiйснення планових i позапланових перевiрок, за дiяльнiстю банкiв, юридичних та фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв), якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй, в частинi дотримання ними валютного законодавства";

     доповнити статтю пунктом 4 такого змiсту:

     "4) застосовування мiр вiдповiдальностi до банкiв, юридичних та фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв) за порушення правил валютного регулювання i валютного контролю";

     11) частину третю статтi 55 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк здiйснює постiйний нагляд за дотриманням банками, їх пiдроздiлами, афiлiйованими та спорiдненими особами банкiв на територiї України та за кордоном, банкiвськими об'єднаннями, представництвами та фiлiями iноземних банкiв в Українi, а також iншими юридичними та фiзичними особами банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку i економiчних нормативiв. Нацiональний банк не здiйснює перевiрок i ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi осiб, зазначених у цiй статтi";

     12) у статтi 57:

     у частинi першiй слова "вiд банкiв iнформацiю про їх дiяльнiсть вiдповiдно до наданої лiцензiї" замiнити словами "вiд банкiв, банкiвських об'єднань та юридичних осiб, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення окремих банкiвських операцiй, а також вiд осiб, стосовно яких Нацiональний банк здiйснює наглядову дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", iнформацiю про їх дiяльнiсть";

     частину другу пiсля слiв "має право" доповнити словом "безоплатно";

     13) у другому реченнi частини першої статтi 58 слова "кредитами акцiонерам та iнсайдерам (пов'язаним особам)" та "великих" виключити;

     14) у частинi першiй статтi 59 слова "та кредитних установ" та "фiнансових" виключити;

     15) статтю 60 виключити;

     16) статтю 61 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 61. Повноваження щодо здiйснення регулятивних функцiй

     Нацiональний банк здiйснює державне регулювання дiяльностi банкiв у формах, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", як безпосередньо, так i через створений ним орган банкiвського нагляду";

     17) у частинi другiй статтi 65 слово "комерцiйних" виключити;

     18) у статтi 66 слова "службову таємницю або має конфiденцiйний характер i" замiнити словами "державну таємницю, банкiвську таємницю або iншу конфiденцiйну iнформацiю, яка";

     19) у частинi першiй статтi 67:

     у абзацi першому слова "та порядок її складання" замiнити словами "(у тому числi консолiдованої), порядок її складання та подання до Нацiонального банку";

     пункт 1 пiсля слiв "(резидентiв i нерезидентiв)" доповнити словами "банкiвських об'єднань";

     у пунктi 2 слово "пiдприємницької" замiнити словом "господарської";

     20) у частинi першiй статтi 73 слово "комерцiйного" виключити.

     2. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) у статтi 14-1:

     назву та частину другу пiсля слова "повiдомлень" доповнити словами "банкiвських вкладiв та рахункiв";

     у частинi п'ятiй слова "переговорiв здiйснюється" замiнити словами "переговорiв, розкриття iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється з письмового дозволу власника такої iнформацiї або";

     2) перше речення частини першої статтi 66 доповнити словами "вимагати вiд банкiв iнформацiю, яка мiстить банкiвську таємницю, щодо юридичних та фiзичних осiб у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     3) частину третю статтi 178 пiсля слова "державну" доповнити словами "та/або банкiвську";

     4) частину другу статтi 179 пiсля слова "державну" доповнити словами "та/або банкiвську", а пiсля слова "державної" доповнити словами "та/або банкiвської".

     3. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 36, ст. 188):

     1) частину п'яту статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо у вiдповiдi про визнання претензiї не повiдомляється про перерахування визнаної суми, то через 20 днiв пiсля її отримання така вiдповiдь є пiдставою для примусового стягнення заборгованостi державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". До заяви про порушення виконавчого провадження додається вiдповiдь боржника, а якщо в нiй не зазначено розмiр визнаної суми, то додається також копiя претензiї";

     2) у статтi 115 слова "цим Кодексом та" виключити;

     3) частину другу статтi 116 викласти в такiй редакцiї:

     "Накази видаються стягувачевi або надсилаються йому рекомендованим чи цiнним листом".

     4. Пункт 3 статтi 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) доповнити реченням такого змiсту: "Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     5. У пунктi 1 частини першої статтi 20 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233):

     1) доповнити пункт реченням такого змiсту: "Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     2) слова "чи банкiвську" виключити.

     6. Пункт 17 частини першої статтi 11 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; 1993 р., N 11, ст. 83) доповнити реченням такого змiсту: "Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     7. Пiдпункт "б" пункту 2 статтi 12 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) пiсля першого речення доповнити реченням такого змiсту: "Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     8. У статтi 10 Закону України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110):

     1) у другому реченнi пункту 2 слова "Припиняти на розрахункових та iнших рахунках у банках та iнших фiнансово-кредитних установах операцiї" замiнити словами "Зупиняти видатковi операцiї за рахунками у банках та iнших фiнансових установах";

     2) пункт 5 доповнити реченням такого змiсту: "Одержання вiд банкiв iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, здiйснюється

     у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а слово "комерцiйних" виключити.

     9. У пунктi 6 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова "всi операцiї" замiнити словами "видатковi операцiї".

     10. У Законi України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119):

     1) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Облiк платникiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)

     Облiк платникiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) здiйснюється органами державної податкової служби та iншими державними органами вiдповiдно до законодавства. Банки та iншi фiнансовi установи вiдкривають рахунки платникам податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) лише за умови пред'явлення ними документа, що пiдтверджує взяття їх на облiк в органi державної податкової служби.

     Повiдомлення про вiдкриття або закриття рахункiв в установах банкiв платник податкiв зобов'язаний направити органу державної податкової служби, в якому вiн облiковується як платник податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Установи банкiв зобов'язанi надiслати повiдомлення про закриття рахунку платника податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до органу державної податкової служби, в якому облiковується платник податкiв.

     Такi повiдомлення протягом трьох робочих днiв з дня вiдкриття або закриття рахунку (включаючи день вiдкриття або закриття рахунку) подаються особисто або направляються на адресу вiдповiдного органу державної податкової служби з повiдомленням про вручення.

     Датою початку видаткових операцiй за рахунком платника податкiв в установi банку є дата отримання банком документально пiдтвердженого повiдомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облiк в органах державної податкової служби.

     Форма i змiст повiдомлень встановлюються центральним органом державної податкової служби України";

     2) у частинi третiй статтi 12 слова "а також за неподання державним податковим органам вiдомостей про вiдкриття рахункiв суб'єктам пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "а також за неподання вiдповiдним органам державної податкової служби в установлений законом строк повiдомлень про закриття рахункiв платникiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) або за початок здiйснення видаткових операцiй за рахунком платника податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до отримання документально пiдтвердженого повiдомлення вiдповiдного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облiк в органах державної податкової служби".

     11. Абзац другий пункту 7 частини першої статтi 11 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44) викласти в такiй редакцiї:

     "застосовувати до юридичних осiб, фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi у встановлений законом строк не повiдомили про вiдкриття або закриття рахункiв у банках, а також до установ банкiв, що не подали вiдповiдним органам державної податкової служби в установлений законом строк повiдомлень про закриття рахункiв платникiв податкiв або розпочали здiйснення видаткових операцiй за рахунком платника податкiв до отримання документально пiдтвердженого повiдомлення вiдповiдного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облiк в органах державної податкової служби, штрафнi санкцiї у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     12. Абзац перший пiдпункту "а" пiдпункту 9.3.1 пункту 9.3 статтi 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) викласти в такiй редакцiї:

     "а) банкам, обслуговуючим платника податкiв, з вимогою тимчасового зупинення видаткових операцiй за рахунками такого платника податкiв (якщо платником податку є банк - з вимогою зупинення видаткових операцiй за власними рахунками), крiм операцiй з".

     13. Частину другу статтi 5 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Законодавство про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом при розглядi судом справи про визнання банку неплатоспроможним (банкрутом) застосовується в частинi, що не суперечить нормам Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     II. Пункт 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення до деяких законiв України змiн щодо вiдкриття банкiвських рахункiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 61) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
10 сiчня 2002 року
N 2922-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.